Skip to content

DITA 2000
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-03-27 15:38:23
JSON

Tax Registration Number: J82410002H
Administrators: Naim Buci
Scope: Shtypshkrime te te gjitha llojeve te librave,fletoreve,revistave,gazetave.Shtepi botuese dhe enciklopedike,shtypshkrime te ndryshme te te gjitha llojeve per bankat,doganat dhe te gjitha llojet e shtypshkrimeve me element sigurie,perpunime e botime te reklamave te ndryshme,botime te librave artistike,shkollore,enciklopedike,transport te mallrave brenda dhe jashte vendit.Import-eksport si dhe tregtim me shumice e pakice te artikujve industriale,artikujve te kancelarise te te gjitha llojeve,letres,bojrave dhe i materialeve te konsumit e pjeseve te kembimit per makinat e shtypshkronjes si dhe prodhimit te tjera te lidhura me shtypshkrimet.Importeksport te artikujve te ndryshem.Gjithashtu per te realizuar objektin e qellimet e saj,shoqeria mund te ndermarre dhe zhvilloje cdo lloj aktiviteti tregtar, financiar,qeradhenese apo dorezanes qe i vlereson te dobishme apo te nevojshme per arritjen e qellimeve te saj.
Other Trade Names: DITA 2001
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 02.11.1998
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 13 500 000,00
Shares: 13 500
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: 26.05.2011 - Depozitimin e Urdhrit Nr.212-11 Regj. Nr.2338 Prot, date 20.05.2011, leshuar nga Shoqeria "Sherbimi Permbarimor ZIG" sh.p.k., ku eshte urdheruar: "Vendosja e mases se sekuestros konservative ne aktivet e pales debitore Shoqeria "DITA 2000" shpk ,me NUIS J82410002H. Aktivet e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte".
12.07.2011 - Depozitim i urdherit nr.5765 Prot, nr.264-11 Regj, date 04.07.2011, " Per Venien e Sekuestros Konservative", e leshuar nga “Shoqeria Sherbimi Permbarimor ZIG" shpk drejtuar QKR, ku eshte urdheruar: 1.Vendosjen e mases se sekuestros konservative ne aktivet e pales Z.Naim Sulejman Buci, dtl.03.10.1966 i cili eshte ortak i vetem i shoqerise “Dita 2000” shpk, Nipt J82410002H. Aktivet e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte nga ana e jone.
01.05.2012 - Depozitim Urdhri Nr.142/ Gj Nr.142/2 Prot date 20.04.2012 , leshuar nga Shoqeria "ALBASE" shpk, ku urdherohet : Q.K.R te beje bllokimin e aksioneve neni 548 K.P.Civile debitorit Naim Sulejman Buci.
07.08.2012 - Depozitimi i urdhrit Nr. 22259 Prot. date 03.08.2012, leshuar nga shoqeria "Sherbimi Permbarimor ZIG" sh.p.k, per heqjen e sekuestros konservative nga aktivet e z. Naim Sulejman Buci dhe znj. Albina Llesh Buci, sekuestro konservative e vendosur ne zbatim te shkreses nr. 5765 prot. date 04.07.2011 Urdher "Per venien e sekuestros konservative" te leshuar nga Permbaruesit Gjyqesor.
13.03.2013 - Depozitimi I urdhrit Nr.485/2, date 11.03.2013, leshuar nga permbaruesi gjyqesor Igli Gugashi, ku urdherohet vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet e pales debitore Naim Buci ne shoqerine “Dita 2000”, me NUIS J82410002H. Aksionet e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte.
13.03.2013 - Depozitimi i Urdhrit Nr.795 Prot., datë 07.03.2013, lëshuar nga Shoqëria permbarimore gjyqesore private "PETANI BAILIFF'S OFFICE" sh.p.k., ku është urdhëruar:"Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet qe zoteron debitori subjekt juridik shoqeria "Dita 2000" sh.p.k me Nipt J82410002H me qellim mostjetersimin e tyre per tu shmangur nga detyrimi per ekzekutimin e Urdherit te Ekzekutimit Nr.10250 date 31.10.2012 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.Kjo sekuestro eshte e vlefshme deri ne nje urdher te dyte nga ana e kesaj shoqerie permabrimore.
17.04.2013 - Depozitim i Urdhrit Nr.125/5 Prot, date 15.04.2013 " Per Vendosjen e Sekuestros Konservative ", e leshuar nga Shoqeria Permbarimore “HELIDON XHINDI", drejtuar QKR, ku eshte urdheruar: Vendosja e mases se sekuestros konvservative mbi aktivet e shoqerise “ DITA 2000 ” shpk, si pasuri te debitorit Naim Buci, paisur me NUIS J82410002H.Aktivet e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte nga ana jone.
18.06.2014 - Depozitim i Urdhrit Nr. 47/9 Prot., datë 09.06.2014, "Për Heqje Sekuestro Konservative”, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “ALINDRO”, Përmbaruesi Gjyqësor IGLI GUGASHI, drejtuar QKR, ku është urdhëruar: “Heqjen e masës së sekuestros ne aksionet e palës debitore Shoqëria “Drita 2000”sh.p.k, me administrator z.Naim Buci dhe NUIS J82410002H.
05.08.2014 - Depozitimi i Urdhrit Nr.948/3 Prot, datë 18.07.2014, "Për Vënien e Sekeustros Konservative", lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore JUSTITIA, ku është urdhëruar: Vënien menjëherë të masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore, shoqëria "Dita 2000" shpk me NIPT J82410002H.
12.08.2014 - Depozitimi i shkreses Nr. 58838 Prot, datë 5.8.2014, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, ku është kërkuar: Vendosja e Barrës së Sigurisë mbi titujt e pronësisë, me qëllim, mos lejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, nga ana e tatimpaguesit debitor.
20.10.2014 - Depozitimi i urdhrit Nr. 3123, Nr. 12559 Prot., datë 13.10.2014, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore ”Strati Bailiff’s Service” sh.p.k ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e regjistruara që zotëron pala debitore, shoqëria “Dita 2000” shpk me NUIS J82410002H, me përfaqësues ligjor Z. Naim Buci, për ekzekutimin e urdhrit ekzekutiv Nr.4198 Akti, date 29.07.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Këto aktive do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë.
26.11.2014 - Depozitimi i shkresës Nr. 84660/4 Prot, datë 20.11.2014, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, ku është kërkuar: Vendosja e Barrës së Sigurisë mbi titujt e pronësisë, me qëllim, mos lejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, nga ana e tatimpaguesit debitor.
14.04.2015 - Depozitim i Urdhërit Nr.264 Regj., Nr.531/6-264-15 Prot, datë 7.4.2015, "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"Kodra Bauliff Services", drejtuar QKR, ku është urdhëruar: Vendosja e masës sekuestro konservative mbi aktivin qe zoteron debitori Naim Sulejman Buci, ne subjektin "Dita 2000" shpk me NIPT J82410002H. Ky aktiv te qendroje I bllokuar deri ne nje urdher te dyte.
07.12.2015 - Depozitim i Urdhrit Nr.2890 Prot. 1300 Regj., date 24.11.2015, protokolluar nga Qkr me Nr.10710 Prot., date 26.11.2015, leshuar nga Zyra Permbarimore "Ardael" Sh.p.k, ku eshte urdheruar: "Vendosja e mases se sekuestros konservative ne kapitalin e subjektit "Dita 2000" sh.p.k me Nipt-J82410002H, me administrator z.Naim Buci me adrese Rr."Muhamet Gjollesha", prane NPV 4, Tirane.
14.01.2016 - Depozitimi i urdhrit Nr. 1428/1 - 463 Prot. date 18.09.2015, leshuar nga shoqeria permbarimore "ALIMADHI" sh.p.k, protokolluar nga QKR me Nr. 249 Prot. date 11.01.2016, per vendosjen e mases se sekuestros konservative ndaj kuotave te debitorit, shoqeria "Dita 2000" sh.p.k, me NUIS J82410002H, me administrator z. Naim Buci.
12.02.2016 - Depozitim i Urdhërit Nr.26/17-264-15 Prot, datë 05.02.2016, protokolluar nga QKR me Nr. 1301 Prot., date 08.02.2016 "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor "KODRA BAILIFF SERVICE" drejtuar QKR, ku është urdhëruar: Heqja e masës sekuestro konservative mbi aktivin qe zoteron debitori Naim Bici ne subjektin "Dita 2000" me Nipt J82410002H.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, MUHAMET GJOLLESHA PRAN NPV 4

Telephone:
0684025777

Akte Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 520 538,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 1 551 318,00