Skip to content

AEK MUNELLA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-12-20 11:03:40
JSON

Tax Registration Number: J98926001P
Administrators: Zef Kaza
Scope: Tregtim me shumicë dhe pakicë të materialeve të ndërtimit, artikujve industriale, ushqimore, bar bufe, transport mallrash të ndryshëm, ndërtim dhe projektim të objekteve të ndryshme, pyllëzime, mbarështim pyjesh. Për të realizuar objektin e saj, shoqëria mund të kryejë çdo operacion tregtar, operacione që lidhen me blerje të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, financiare dhe kreditimi ashtu si dhe administrimi, si edhe të blejë dhe shesë ose marre me qira ndërmarrje, dege ndërmarrjesh, si edhe të këtë interesa ose pjesëmarrje në shoqëri, e në konsorciume, të themeluara apo në themelim e sipër, që kane objekt të njëjtë ose të ngjashëm me të veten apo gjithsesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë. Me në përgjithësi, shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë. Punime ndërtimi, montimi, punime restaurimi, ujësjellësa, kanalizime, mirëmbajtje rutinë e dimërore me performancë e shërbime në sektorin komunal e shtetëror në rrugë lokale nacionale superstrada dhe autostrada. Punime ndërtimi sipas liçensës së lëshuar nga Ministria e Ndërtimit. Tregti me pakicë e shumicë, import-eksport në mallra ushqimore, industriale, fruta perime të të gjitha llojeve. Makineri e pajisje për shitje e nevoja prodhimi. Bar, restorant, hoteleri. Prodhim mallrash ushqimore të të gjitha llojeve. Prodhim material ndërtimi të të gjitha llojeve. Grumbullim, përpunim i prodhimeve bujqësore e blegtorale. Grumbullim dhe tregtim të bimëve medicinale. Tregtim karburanti, goma e vajra. Shërbime të tjera të ndryshme. Si dhe çdo aktivitet tjetër që veçmas ose së bashku me ato të përmendura më sipër do të konsiderohen të përshtatshme për rritjen dhe zhvillimin e shoqërisë. Grumbullim, përpunim bimë medicinale, hoteleri, turizëm, bouling. Projektim, ndërtim dhe operim i H.E.C-ve ku përfshihet ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi. Shitje dhe blerje të automjeteve të përdorura.
Other Trade Names: Aek Munella
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 20.10.1997
District: Lezhë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 200 000,00
Shares: 100
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Lezhë, Fan, Lagjja "Gjakëz", ndërtese me nr. pasurie 40, zona kadastrale 1717

Address:
1) Lezhë, Rrëshen, Pallati i Sportit "Ariana Arapi", zona kadastrale 3224
2) Lezhë, Rubik, Vau Shkejzë, Fshati "Vau Shkejzë", shesh parkimi dhe magazinimi, përballë Karburant "TOMA"
3) Lezhë, Fan, Klos, Fshati Klos, shesh parkimi dhe magazinimi në zonën kadastrale 2162

Email address:
aek_shpk1@yahoo.it

Telephone:
0694067333/ 0694071263

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (2018)
Dokumenta te ndryshem ne vite
Kontrate dhurimi kuotash (2010)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2015)
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 44 270 338,50
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 59 633 217,90
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 1 107 334,46
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 911 420,90
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 625 496,50
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 192 435,50
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:222 878 143,40
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:182 878 857,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:29 986 954,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 44 014 858,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 31 712 441,70
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 14 051 947,50

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.Lala