Skip to content

HODAJ.

JSON

Tax Registration Number: K26925201M
Administrators: Aleksandër Sallata
Scope: Import-Eksport te artikujve te ndryshem elektrike,hidrosanitare,artikuj ushqimore,detergjent,parfumeri etj.
Other Trade Names: HODAJ.
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 07.01.1997
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 270 000 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane Tirane TIRANE Automjet tip Mercedes me atrge AA 432 HJ Tirane Tirane TIRANE TR 7607 T. Tirane Tirane TIRANE TR 0189 U. Tirane Tirane TIRANE Automjet me 2 targë TR 5735 U Tirane Tirane TIRANE Automjet me targe AA 605 ON Tirane Kashar YRSHEK Autostrada TR- DR km.2 , Automjet me targe TR 7502 T Tirane Tirane TIRANE Automjet kamion Benz me targe AA 038 IT Tirane Tirane TIRANE TR 5449 U. Tirane Kashar KASHAR TR 6132 T Tirane Tirane TIRANE Automjet me targe AA 936 AK Tirane Kashar KASHAR Furgon Benz me targe AA 767 JR
Status: Aktiv
License(s): II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Legal Cases: Numri i ceshtjes: CN-431928-11-15 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 200/5 –Prot, Nr.200 -Regj, datë 23.11.2015, lëshuar nga Shoqëria “ SPEED SOLUTION ” sh.p.k., ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros mbi aktivet e palës debitore shoqëria " HODAJ. " sh.p.k, me NUIS(NIPT) K26925201M,. Aktivet do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë të përmbaruesit.
Numri i ceshtjes: CN-449312-12-15 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.200/10 Prot., Nr.200 Regj., datë 26.11.2015, lëshuar nga Studio Permbarimore “SPEED SOLUTION” sh.p.k., ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore shoqëria " HODAJ. " sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K26925201M, e kerkuar me ane te shkreses Nr.200/5 Prot., date 23.11.2015.
Changes
Address:

Seat:
Kashar YRSHEK Autostrada Tiranë Durrës,kilometri 5,magazinë.

Telephone:
0692031008 042406707

Financial Information


Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 22 639 600,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 25 391 620,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 35 811 977,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 32 466 654,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 12 114 768,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 21 008 980,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 21 326 049,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 36 971 865,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:564 366 078,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:474 607 202,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 511 613 759,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016