Skip to content

BANKA E KREDITIT TË SHQIPËRISË
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-05-06 15:19:49
JSON

Tax Registration Number: K31608802W
Administrators: Olindo Shehu (në cilësinë e likuidatorit)
Scope: Të gjitha format e kredi dhënies, duke përfshirë edhe kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare. Qiratë financiare. Të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave, duke përfshirë kartat e kreditit dhe të debitit, çeqet e udhëtarit, çeqet bankare dhe kartat e pagesës. Ofrimin e garancive. Tregtim për llogari të saj ose për llogari të klientëve, qoftë dhe një këmbim valutor, në treg të vet organizuar (OTC) ose ndryshe, si më poshtë; Instrumente të tregut të parasë (çeqe, dëftesa, çertifikata të depozitave etj.); këmbim valutor; Instrumente të këmbimeve valutore dhe instrumente për vlerësimin e normës së interesit, duke përfshirë këtu produkte të tilla, si marrëveshje swap dhe marrëveshje që përcaktojnë vlerën e interesit në të ardhmen. Ofrimin e shërbimit të kasave të sigurimit. Shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për të gjitha veprimtaritë e listuara në pikat 2 deri në 6 më sipër; Veprimtari financiare sipas ligjit.
Other Trade Names: BANKA E KREDITIT TË SHQIPËRISË
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 03.06.2002
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 1 553 742 768,00
Shares: 16 619
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Number of Board Members: Ahmed Aly Samy, Hesham Taher Kamel Eissa, Tarek Youssry Hafez Hamdy, Ahmed Sharawi, Sherin Kamel
Number of Employees: Në 31 dhjetor 2017 Banka kishte 24 punonjës
Status: Shoqëri në likuidim e sipër
License(s): -
Legal Cases: Më datë 10.04.2019, asambleja e përgjithshme e Banka e Kreditit të Shqipërisë sha vendosi të miratojë fillimin e procedurës së likuidimit vullnetar të shoqërisë dhe emëroi Deloitte Albania Shpk të përfaqësuar nga Z. Olindo Shehu, në cilësinë e likuidatorit të shoqërisë.
Changes
Additions: Leje/liçenca

Nr. 15, datë 28.08.2002 - Liçencë “Për të ushtruar veprimtari bankare dhe financiare në Republikën e Shqipërisë”.
Address:

Seat:
Tiranë, Perlat Rexhepi AL-KHARAFI 1

Email address:
creditcba@icc-al.org

Telephone:
272168

Website:
http://www.creditbankofalbania.al/index.php/sq/

Akte Tjetërsim Kapitali: Dokumenta te ndryshem (Vendimet e asamblese, vendimet e gjykates)
Akti i themelimit te Bankes se Kreditit te Shqiperise
Statuti I Bankes se Kreditit te Shqiperise
Vendimi i asamblese per transferimin e aksioneve me ane te akteve te trashegimise 07.01.2016
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 02.05.2018
Certifikate trashegimie 05.05.2011
Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (15.05.2019)
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2013
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -280 733 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -37 695 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 62 601 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 97 203 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -114 049 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -108 385 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:13 240 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:47 173 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:151 146 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 180 467 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: -31 603 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 124 000,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A_Lala