Skip to content

Banka Societe Generale Albania (Ish Banka Popullore)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-03-26 14:39:21
JSON

Tax Registration Number: K41424801U
Administrators: Bledar Shella
Scope: a. Pranimi i depozitave monetare ose i fondeve të tjera të riparueshme nga publiku dhe përdorimi i tyre për dhënie kredie e vendosje në emër dhe për llogari të vet. b. Dhënie huash të të gjitha llojeve duke përshirë, inter alia, kredi konsumatorësh dhe kredi hipotekare; c. Faktoring dhe financim të transaksioneve tregtare; d. Qira financiare; e. Të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave. f. Ofrim garancish dhe marrje angazhimesh. g. Tregtimin për llogari të saj ose për llogari të klientëve, qoftë edhe në një këmbim valutor, në një treg të vetorganizuar (OTC) ose ndryshe, si më poshtë. i. instrumente të tregut të parasë (çeqe, dëftesa, çertifikata depozite, etj.). ii. këmbim valutor. iii. produkte derivate dhe instrumente derivative), duke përfshirë por pa u kufizuar me kontrata të së ardhmes (futures ) dhe kontrata me opsion ( option). iv. instrumente të këmbimeve valutore dhe instrumente për vlerësimin e normës së interesit, duke përfshirë këtu produkte të tilla, si marrëveshje swap dhe marrëveshje që përcaktojnë vlerën e interesit në të ardhmen; v. Letra me vlerë të transferueshme; vi. instrumente të tjera të negociueshme dhe aktive financiare, duke përfshirë veprimet me arin; vii. Pjesëmarrjen në emetimin e të gjitha llojeve të letrave me vlerë, duke përfshirë nënshkrimin dhe vendosjen si agjent (si publik, ashtu edhe privat) dhe kryerjen e shërbimeve lidhur me këto emetime; h. Ndërmjetësim për transaksionet monetare të mëposhtme: i. Administrimin e aktiveve të tilla, si administrimi i parave dhe i portofolit, administrimi i fondeve, marrja në kujdestari, shërbimet depozituese dhe të besimit; ii. Shërbimin për kompensimin dhe shlyerjen e pagesave të aktiveve financiare, duke përfshirë letrat me vlerë, produktet derivative dhe instrumente të tjera të negociueshme; iii. Sigurimin dhe transferimin e informacionit financiar, si dhe përpunimin e të dhënave financiare e të programeve që kanë lidhje me të, nga furnizuesit e shërbimeve të tjera financiare; i. Shërbime këshilluese, ndërmjetësimi dhe shërbime të tjera ndihmëse për të gjitha aktivitetet e përcaktuara në pikat (a)-(h) më sipër, duke përfshirë referencën e kredisë dhe analizës, kërkimin dhe këshillimin në lidhje me investimet dhe portofolin, si dhe këshillimin mbi blerjet e mbi strategjinë dhe ristrukturimin e shoqërive tregtare; j. Emetimin dhe administrimin e instrumenteve të pagesës (të tilla si kartat e kreditit dhe të debitit, çeqet e udhëtarit dhe çeqet bankare, kartat e pagesës dhe pagesat me celular) etj., përfshirë emetimin e parasë elektronike; k. Të ushtrojë veprimtarinë e ndërmjetësimit në sigurime dhe ri sigurime, të parashikuara në Ligjin nr. 9267, date 29.7.2004 "Për veprimtarinë e sigurimit, të ri sigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe ri sigurime"; I. Çdo aktivitet që mund të konsiderohet i nevojshëm apo i domosdoshëm për aktivitetin e Bankës si edhe çdo aktivitet tjetër financiar që përcaktohet nga licencat e Bankës lëshuar nga autoritetet kompetente. (2) Banka mund të themelojë, zotërojë pjesëmarrje a kontrollojë shoqëri të tjera tregtare, apo të bashkëpunojë, të lidhë marrëveshje joint - venture a marrëveshje të ngjashme, me shoqëri të tjera që kanë objekt të njëjtë apo të ngjashëm me objektin e Bankës.
Other Trade Names: Banka Societe Generale Albania
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 12.11.2003
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 6 740 900 000,00
Shares: 67 409
Parent Company: Societe Generale, një shoqëri anonime, e themeluar sipas legjislacionit francez, me seli në adresën 29, Bulevardi Haussmann, 75009 Paris, Francë, e regjistruar në Regjistrin Tregtar në Paris me Nr. 552 120 222 R.C.S. Paris, përfaqësuar me prokurë nga Z. Henri Maus de Rolley, shtetas francez, lindur më 23.09.1946 (Sipas Vërtetimit Nr. 4722 Rep., Nr. 2967 Kol., të Dhomës së Noterëve Tiranë, datë 28.09.2007, bashkëngjitur me Vendimin e Mbledhjes së Përgjithshme të Aksionerëve, datë 27.07.2007, të dorëzuar në QKB).
Child Company: SOGELEASE ALBANIA, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 21.08.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K92025003L, me adresë në Tiranë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Holli i Kullave Binjake, Kati i Tretë, me administrator Alkion Elezi. Shoqëria është e çregjistruar pa likuidim, përthithur nga Banka Societe Generale Albania sh.a. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.03.2019).
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Number of Board Members: Adrian Civici, Jitka Pantuckova, Daniela Hristova, Marie Le Picard, Aleksander Xhuvani
Number of Employees: Më 31 dhjetor 2017 Banka kishte 413 punonjës
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Marrëveshja e bashkimit me përthithje ndërmjet Banka Societe Generale Albania dhe Sogelease Albania Më datë 04.02.2013, u hartua Marrëveshja e Bashkimit nëpërmjet përthithjes ndërmjet shoqërisë përthithëse “Banka Societe Generale Albania” sh.a dhe shoqërisë së përthithur “Sogelease Albania” sh.a.

Banka Societe Generale Albania sh.a ëshë 100% aksioner i shoqërisë që do të përthithet Sogelease Albania sh.a. Bashkimi me përthithje bëhet në kuadrin e riorganizimit të aktivitetit bankar, përfshirë leasingun financiar, të Bankës Societe Generale Albania sh.a. Objekti i veprimtarisë së shoqërisë Banka Societe Generale Albania do të përfshijë dhe objektin e veprimtarisë së shoqërisë Sogelease Albania sh.a.

Në kuadrin e këtij operacioni bashkimi shoqëria Sogelease Albania sh.a do t’i transferojë shoqërisë Banka Societe Generale Albania sh.a tërësinë e elementëve të aktivit dhe pasivit sipas bilancit kontabël të vitit që përfundoi më 31.12.2012. Të gjitha marrëdhëniet kontraktuale të lidhura nga shoqëria e përthithur Soglease Albania sh.a dhe që janë në fuqi në datën e përthithjes, transferohen te shoqëria përthithëse Banka Societe Generale Albania sh.a. Në aspektin juridik, financiar dhe të kontabilitetit, data 31 Maj 2013 do të konsiderohet si data e përthithjes së shoqërisë SOGELEASE ALBANIA sh.a. Pas kësaj date do të ekzistojë vetëm shoqëria “Banka Societe Generale Albania”.

Duke qenë se Banka Societe Generale Albania sh.a është 100% aksioner i shoqërisë që do të përthithet “Sogelease Albania sh.a”, ky bashkim me përthithje nuk do të sjellë ndryshim në kapitalin themeltar të shoqërisë përthithëse. Punëmarrësit e shoqërisë së përthithur do të transferohen në shoqërinë përthithëse Banka Societe Generale Albania sh.a.
Changes
Additions: Leje/liçenca

Nr. 17, datë 16.02.2004 - Liçencë “Për të ushtruar veprimtari bankare dhe financiare në Republikën e Shqipërisë”.

Nr. 3, datë 13.12.2011 – Depozitar per asetet e fondeve te pensionit

Nr. 5, datë 25.06.2009 - Shoqëri brokerimi në letra me vlerë të Qeverisë në bursë

Nr. 8, datë 13.12.2011 - Kujdestar i letrave me vlerë i qeverisë së RSH
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Twin Towers, Kulla 1, kati 9

Address:
1) Elbasan, Librazhd, LAGJIA NR.1 - PALL 66 6
2) Fier, Lushnje, L CLIRIMI, PR. ISH H. MYZEQEJA
3) Lezhë, Lezhë, Shëtitorja Gjergj Fishta, në pasurinë me Nr 9/61 N-1, në pronësi të Bardhyl Kosova, e ndodhur në Zonën Kadastrale 8631
4) Berat, LAGJIA "22 TETORI"
5) Elbasan, QEMAL STAFA
6) Berat, Kuçovë, LLUKAN PRIFTI
7) Fier, BRIGADA 11 SULMUESE
8) Korçë, Bilisht, BULEVARDI FUAT BABANI
9) Shkodër, Lagjja "Vasil Shanto", Zona Parruce, nr. pasurie 2/101+5-1, 2/101-N9, zona kadastrale 8591 Tiranë, Bulevardi "Zogu i Parë", në Godinën 10-Katëshe, Kati përdhe, pranë Fakultetit të Shkencave Natyrore
10) Fier, Divjakë, QENDRA E QYTETIT
11) Dibër, Burrel, LAGJIA PJETER BUDI GOD. 3 KATE
12) Korçë, Pogradec, COLLAKU - LAGJIA NR.2
13) Korçë, MIDHI KOSTANI, LA. 9, PALL. 1
14) Vlorë, Lagjia Pavarësia
15) Tiranë, Rruga Myslym Shyri, ish Restorant Paradise
16) Durrës, Sheshi Iliria, Lagjia Nr.3, EGT Tower.
17) Tiranë, Rruga e Durrësit, hyrja kryesore e kompleksit Gintash, pranë lapidarit të kompleksit, Laprakë
18) Tiranë, Kavajë, Qyteti Rrogozhinë
19) Tiranë, BUL. DESH. KOMBIT Q. T. BLU TOWER
20) Durrës, Lagjja Nr. 1, Rruga Taulantia
21) Tiranë, Rruga Bardhyl, Pranë Spitalit Nënë Tereza
22) Tiranë, Kavajë, Shëtitore Nr.2
23) Vlorë, Sarandë, Lagjja nr 1, rruga Flamuri, godina nr 43, kati 1
24) Gjirokastër, Sheshi i Çerçizit, godinë 3-kate, kati i parë.
25) Elbasan, Gramsh, LAGJIA 18 GUSHTI - PALL. 76
26) Fier, Ballsh, LAGJIA 5 SHKURTI
27) Tiranë, Rruga Medar Shtylla, mbi 7 pasuritë me numer 8/329+1-N8 në pronësi të Z. Mark Menga dhe pasurisë me numër 8/329+1- N7 në pronësi të Z. Ibrahim Ferhat, të ndodhura në Zonën Kadastrale 8270.
28) Lezhë, Rrëshen, Lagja Rec
29) Shkodër, Shirokë, Lagjja Vasil Shanto, Pallat i ri Ded Fushaj, kati i parë.
30) Durrës, Fushë Krujë, Bulevardi Kryesor, përballë pallatit të Beqarëve, Fushë Krujë.
31) Tiranë, Kavajë, Lagjja numër 6, Rruga Indrit Cara, Pallat 5-kate, kati i parë.
32) Lezhë, Laç, Qendra e Qytetit Laç-Lagj. Nr. 3
33) Durrës, Krujë, Lagja 1
34) Tiranë, Njësia Nr. 1, në Katin Përdhe, e ndodhur në Godinë Banimi dhe Shërbimi 2-7-9 kate dhe 2 kate nëntokë, Objektin B, e ndodhur në Zonën Kadastrale 3866, Rruga Teodor Keko, përgjatë Unazës së re, ish Zona Astir
35) Tiranë, Sheshi Skënderbej, H.TIRANA
36) Tiranë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 5 (Dega VIP)

Email address:
sgalb.info@socgen.com

Telephone:
0692060974

Website:
https://www.societegenerale.al/al/

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (19.03.2019)
Dokumenta te ndryshem (Vendimet e asamblese, vendimet e gjykates)
Akti i themelimit dhe statuti I Banka Societe Generale Albania
Kontrate per blerje aksionesh 20.12.2005
Kontrata e nenshkrimit te aksioneve date 16.03.2012
Kontratat per blerje aksionesh 11.11.2004
Kontratat per blerje aksionesh 09.03.2005
Kontratat per blerje aksionesh 05.07.2006
Kontrate shitblerje aksionesh 19.08.2006
Kontratat per blerje aksionesh 10.11.2006
Kontrate per blerje aksionesh 30.12.2006
Kontrate per blerje aksionesh 17.02.2007
Kontratat e nenshkrimit te aksioneve 09.06.2009
Kontrate nenshkrimi aksionesh 11.05.2011
Kontrate per blerje aksionesh date 3 dhe 4 gusht 2004
Kontrate dhurimi aksionesh 11.01.2005
Kontrate per blerje aksionesh 30.12.2006
Kontrate per blerje aksionesh 19.07.2006
Marrëveshja e bashkimit me përthithje ndërmjet Banka Societe Generale Albania dhe Sogelease Albania 04.02.2013
Kontrate shitblerje aksionesh 11.06.2010
Kontrate shitblerje aksionesh 03.12.2007
Kontrate shitje aksionesh 08.10.2008
Kontrate shitblerje aksionesh date 16.06.2017 (fq. 26)
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 26.04.2011
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 25.06.2010
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 07.03.2012
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 27.07.2007
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2013
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 478 325 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 455 169 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 335 850 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 579 553 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 467 927 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 470 985 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:3 498 121 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:3 335 283 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:3 261 988 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 2 809 609 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 2 608 736 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 2 476 343 000,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.Lala