Skip to content

Banka e Parë e Investimeve-Albania/ First Investment Bank Albania
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-03-26 14:39:21
JSON

Tax Registration Number: K72014801J
Administrators: Bozhidar Todorov, Elma Lloja
Scope: Qëllimi kryesor i Bankës është të kryejë shërbime bankare kryesisht ndaj ndërmarrjeve private të vogla, të mesme dhe të mëdha në Shqipëri dhe të sigurojë të ardhura të arsyeshme në kapital për aksionerin e saj. Të angazhohet në aktivitetin tregtar të parave në depozita, të pranuara publikisht dhe të përdorë këto fonde me qëllim dhënien e huasë individëve dhe/ose entiteteve dhe investime për llogari të saj dhe duke marrë përsipër të gjitha risqet. Me qëllim arritjen e objektivave të saj, Banka lejohet të kryejë veprimtarie bankare dhe financiare në Shqipëri dhe jashtë saj që mund të kryhen nga bankat tregtare në përputhje me Legjislacionin Bankar dhe rregullore të tjera të zbatueshme, për sa më poshtë: a) pranimi i depozitave monetare ose i fondeve të tjera të ripagueshme nga publiku dhe përdorimin e tyre për dhënien e kredive dhe vendosjen në emër dhe për llogari të vet; b) të gjitha format e kredidhënies, duke përfshirë edhe kredinë konsumatore e kredinë hipotekore; c) factoring-un dhe financimin e transaksioneve tregtare; d) qiranë financiare; e) të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave, duke përfshirë kartat e kreditit dhe të debitit, çeqet e udhëtarit, çeqet bankare dhe kartat e pagesës; f) ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve; g) tregtimin për llogari të saj ose për llogari të klientëve, qoftë dhe në një këmbim valutor, në një treg të vetëorganizuar (OTC) ose ndryshe, si më poshtë: (i) instrumente të tregut të parasë (çeqe, dëftesa, çertifikata të depozitave etj.), (ii) këmbim valutor, (iii) produkte derivative (instrumente derivative), duke përfshirë, midis të tjerave, kontrata të së ardhmes (futures) dhe kontrata me opsione (options), (iv) instrumente të këmbimeve valutore dhe instrumente për vlerësimin e normës së interesit, duke përfshirë këtu produkte të tilla, si marrëveshje sëap dhe marrëveshje që përcaktojnë vlerën e interesit në të ardhmen, (v) letra me vlerë të transferueshme, (vi) instrumente të tjera të negociueshme dhe aktive financiare, duke përfshirë veprimet me arin, (vii) pjesëmarrjen në emetimin e të gjitha llojeve të letrave me vlerë, duke përfshirë nënshkrimin dhe vendosjen si agjent (si publik, ashtu edhe privat) dhe kryerjen e shërbimeve lidhur me këto emetime; h) ndërmjetësimin për transaksionet monetare të mëposhtme: (i) administrimin e aktiveve të tilla, si administrimi i parave dhe i portofolit, administrimi i fondeve, marrja në kujdestari, shërbimet depozituese dhe të besimit, (ii) shërbimin për kompensimin dhe shlyerjen e pagesave të aktiveve financiare, duke përfshirë letrat me vlerë, produktet derivative dhe instrumente të tjera të negociueshme, (iii) sigurimin dhe transferimin e informacionit financiar, si dhe përpunimin e të dhënave financiare e të programeve që kanë lidhje me të, nga furnizuesit e shërbimeve të tjera financiare; i) shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për të gjitha veprimtaritë e listuara në shkronjat “b” deri “f” të këtij neni, duke përfshirë referencën e kredisë dhe të analizës, kërkimin dhe këshillimin në lidhje me investimet dhe portofolin, si dhe këshillimin mbi blerjet e mbi strategjinë dhe ristrukturimin e shoqërive. j) veprimtari të lidhura me kleringun, shlyerjen, kujdestarinë dhe rregjistrimin e titujve. k) veprimtari të ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime si agjent, të parashikuara në ligjin nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”.
Other Trade Names: FIRST INVESTMENT BANK - ALBANIA
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 01.08.2005
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 1516516863.02
Shares: 1 413 000
Parent Company: First Investment Bank AD, një shoqëri e krijuar dhe që ekziston në bazë të legjislacionit bullgar, regjistruar në Regjistrin Tregtar bullgar me nr. 18045/1993, me seli në adresën: Rruga Stefan Karaxha, nr. 10, Bashkia Sredec, Sofie, Bullgari (Sipas Vendimit Nr. 35506 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për regjistrim të personit juridik, datë 19.04.2006, të dorëzuar në QKB)
Type of Ownership:
Number of Administrators: 2
Male/Female: 1 Femër/1 Mashkull
Number of Board Members: Nedelcho Nedelchiev, Petya Todorova Stoyanova, Nikolai Dragomiretzki, Stanimir Mutafchiev, Chavdar Zlatev
Number of Employees: Më 31 dhjetor 2017 Banka kishte 143 punonjës
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Additions: Leje/liçenca

Nr. 19, datë 06.07.2007 - Liçencë “Për të ushtruar veprimtari bankare dhe financiare në Republikën e Shqipërisë”.

Nr. 9, datë 31.10.2016 – Kujdestar i titujve të Qeverisë së RSH

Nr. 1, datë 13.12.2011 – Depozitar i sipërmarrjeve të investimeve kolektive

Nr. 1, datë 30.08.2010 – Depozitar i aseteve të fondeve të pensionit vullnetar

Nr. 12, datë 29.09.2010 – Shoqëri brokerimi në letra me vlerë të qeverisë së RSH në bursë dhe në tregun me pakicë

Nr. 5, datë 29.09.2010 – Kujdestar i letrave me vlerë të qeverisë së RSH
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit

Address:
1) Fier, Lagja 29 Nëntori
2) Vlorë, Sarandë, Rruga "Onhenzmi", nr.18, Sarandë (pranë Komisariatit të Policisë)
3) Korçë, Zona Industriale, Business Centre Tiranë
4) Tiranë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake
5) Tiranë, Rruga "Teodor Keko", Unaza e Re, Yzberisht.
6) Elbasan, Lagja Qemal Stafa, Rruga 11 Nëntori
7) Shkodër, Rruga Studenti, pranë Radio Shkodra, Sheshi Demokracia
8) Tiranë, Rruga e Kavajës, nr.122/1 në krah të poliambulancës ''At Luigji Monti''
9) Vlorë, Rruga Sadik Zotaj, Godinë 8 katëshe tek ish Fabrika e Orizit
10) Berat, Lagjja "10 Korriku", rruga Antipatrea, pranë Gjykatës së Rrethit Berat
11) Fier, Lushnje, Lagjja ''Çlirimi'', ish Hotel Myzeqeja, Kati 1, Lushnje
12) Durrës, Rruga Dëshmoret, Lagjja 12, Pallat i Ri, Kati 1
13) Lezhë, Lagjja Skënderbeg, Rruga "H. Ali Ulqinaku"

Email address:
info@fibank.al

Telephone:
276702

Website:
https://www.fibank.al/

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (22.03.2019)
Dokumenta te ndryshem (Vendimet e asamblese, vendimet e gjykates)
Akti I themelimit dhe Statuti I Union Bank
Akti I themelimit te Bankes se Pare te Investimeve
Statuti I Bankes se Pare te Investimeve
Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit 18.04.2011
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 16.02.2009
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 25.06.2010
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2013
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 513 122 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 429 107 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 279 349 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 123 777 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 109 487 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 99 727 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 082 070 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:973 722 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:874 906 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 801 451 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 632 376 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 505 506 000,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.Lala