Skip to content

OST SECURITY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-03-02 10:10:43
JSON

Tax Registration Number: L02401001R
Administrators: Ermir Veipi (Likuiditator)
Scope: Sigurimi dhe ruajtja e objekteve në pronësi dhe administrim të OST sha. Shoqëria mund të sigurojë dhe të ruajë objekte në pronësi apo administrim të shoqërive ku OST sha është aksionar i vetëm. Sigurimi dhe mbrojtja e jetës dhe e shëndetit të personave, në funksion të realizimit të shkronjës a.
Other Trade Names: OST SECURITY
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 30/11/2011
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 4 000 000,00
Shares: 4 000
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: 3 Femra
Number of Board Members: Arjola Qirko; Armela Dervishi; Ilda Nushi
Status: Në proces likuidimi
License(s): -
Legal Cases: I-Masa Konservative”
01.Në datë 30.09.2014: Në bazë të Urdhrit Nr.1424-346Prot, datë 25.9.2014, "të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "ALIMADHI", është urdhëruar: “QKB-ja të vendosë masën e sekuestros konservative ndaj aksioneve të debitorit Shoqëria "Operatori i Sistemit të Transmetimit Security OST SECURITY" sh.a me NIPT L02401001R.”. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 30.10.2015, në bazë të Urdhrit Nr. 1646-346Prot. datë 27.10.2015, të lëshuar nga shoqëria përmbarimore "ALIMADHI".
02.Në datë 13.05.2015:Në bazë të Urdhrit Nr.688/6-353-15Prot., datë 05.05.2015, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “Kodra Bailiff Service”, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivin që zotëron debitori OST Security sh.a., me NIPT-L02401001R. Ky aktiv të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë”. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 30.10.2015, në bazë të Urdhrit Nr.810/8-353-15Prot., datë 28.10.2015, të lëshuar nga shoqëria përmbarimore "Kodra Bailiff Service”.
03.Në datë 22.09.2015:Në bazë të Urdhrit Nr.1654-398Prot, datë 17.09.2015, të lëshuar nga zyra përmbarimore "Elite Bailiff's Office" sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e aktivitetit tregtare që zotëron debitorit shoqëria “ OST Security”sha, me qëllim mostjetërsimin e tij .Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.” Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 30.10.2015, në bazë të Urdhrit Nr. 1794-398Prot. datë 15.10.2015, të lëshuar nga shoqëria "Elite Bailiff's Office" sh.p.k.
04.Në datë 29.12.2015:Në bazë të Urdhrit Nr.2219-450Prot, datë 28.12.2015, të lëshuar nga Shoqëria përmbarimore "Elite Bailiff's Office" sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e palës debitore shoqëria “OST SECURITY” Sh.a, me NIPT-L02401001R, me qëllim mostjetërsimin e tij. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuara deri në një urdhër të dytë nga përmbaruesi”. Pala kreditore: Dhori Koço Daka. Objekti: Pagim page. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 28.01.2016, në bazë të Urdhrit Nr.173-311 Prot, datë 26.01.2016, të lëshuar nga shoqëria "Elite Bailiff's Office" sh.p.k.
05.Në datë 22.02.2018:Në bazë të Urdhrit Nr.536/4Prot, datë 14.02.2018, të lëshuar nga zyra permbarimore LDC, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë OST Security sha me NIPT-L02401001R”. Pala kreditore:Idajet Peti. Objekti:Detyrime dhe shpërblime page. Kjo masë është hequr në datë 19.02.2019, në bazë të Urdhrit të Nr.536/7Prot datë 13.02.2019, të lëshuar nga Studio Përmbarimore “L.D.C”
06.Në datë 16.04.2018:Në bazë të Urdhrit Nr.2Regj., Nr.108 Prot., datë 05.04.2018, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore B.S.E. BAILIFF SERVICE EXECUTIVE sh.p.k., është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative për shoqërinë “OST SECURITY” sh.a., me Nipt- L02401001R”. Pala kreditore:Graciano Saliasi. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 13.08.2018, në bazë të Urdhrit Nr. Nr.42Regj., Nr. 320Prot., datë 02.08.2018, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore B.S.E. BAILIFF SERVICE EXECUTIVE sh.p.k.
07.Në datë 16.11.2018:Në bazë të Urdhrit Nr.378Regj., Nr.2152 Prot., datë 13.11.2018, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Real Bailiff Service” shpk, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore “OST Security” sha me NIPT L02401001R me qëllim mostjetërsimin e tyre si dhe moskryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar”. Palakreditore:Denis Gramoz Tare. Kjo masë është hequr në datë 07.12.2018, në bazë të Urdhrit Nr.378 Regj., Nr.2152/1 Prot., datë 26.11.2018, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore”Real Bailiff Service” Sh.p.k.

II-Likuidimi:
Në datë 30.10.2015: Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.16 datë 20.10.2015 dhe Vendimit të Këshillit Mbikqyrës Nr.31 datë 05.10.2015, është miratuar prishja e shoqërisë OST Security Sh.a dhe shpallja e likuidimit. Likuiditator është emëruar Ermir Veipi. Statusi i shoqërisë nga “aktiv”, është bërë “Në proces likuidimi”.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë; Rruga At Zef Pellumbi"; pranë nënstacionit 35 kV Tiranë.

Email address:
ermirveipi@gmail.com

Telephone:
+355 4 2225581

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 02.03.2019
Procesi i Likudimit-Dokumenta
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Financial Documents: Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Akti i Themelimit të Shoqërisë
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -5 290 967,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -24 315 187,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 4 043 705,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -7 461 708,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 131 630,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -1 852 438,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -9 973,32
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -392 128,86
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 658 116,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:34 911 710,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:30 239 313,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 138 321 097,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 120 067 095,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 114 303 482,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 90 620 498,40

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.B