Skip to content

Kassel
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-03-06 15:47:11
JSON

Tax Registration Number: L21805019F
Administrators: Kastriot Ponari
Scope: a)Veprimtari te ndertimit ne formen me te gjere dhe ne te gjitha fushat, civile, industriale tregtare, publike dhe private, me vendosjen ne punim te impianteve elektrike, hidraulike, termodraulike; ndertimi dhe riparimi i impianteve te sistemeve te ujerave te zeza, te ndertimit dhe te rrugeve, pastrimi i te gjitha impianteve si civile ashtu dhe industriale, publike dhe private.b) Ndertim, mirembajtje dhe rikonstruktim i rrugeve, autostradave, urave, mbikalimeve, hekurudhave, linjave te tramvajit, metropolitanave, teleferikeve, pistave te aeroportit dhe aktiviteteve komplementare; e punimeve detare dhe te pastrimit; te punimeve te lumenjve, te mbrojtjes, te sistemimeve hidraulike dhe te bonifikimit; si dhe te punimeve inxhinjerike naturalistike.c)Veprimtari te transportit, brenda dhe jashte vendit, me mjetet e veta dhe/ose te te tjereve, per llogari te vete shoqerise dhe/ose te te tjereve, perfshire dhe: transportin e mallrave, perfshire ngarkim, shkarkim, shperndarje dhe dorezim; ndertimin dhe/ose menaxhimin e magazinave frigoriferike e mallrave, per ruajtje dhe konservim, shperndarjen e mepasshme te mallrave, 2 etj.Kryerja e aktivitetit te spedicionerit; kryerja e aktivitetit te agjensise se transporteve; krijimi dhe menaxhimi i transportit te personave me autovetura dhe autobuza, etj.d)Veprimtari tregtare, import eksport, shitje me shumice dhe me pakice te artikujve te ndryshem industriale, ushqimore, bujqesore, blegtorale, makineri dhe pajisje te ndryshme, pajisje per plazhe, pishina dhe komplekse turistike.dh) Shitja me shumice dhe me pakice e automjeteve te cdo tipi, si autovetura, kamiona, trailera, autobuze, rimorkio, gjysemrimorkio, motorra dhe karroca, si dhe te pjeseve te tyre te kembimit dhe aksesoreve; makinave, pajisjeve dhe artikujve teknike per bujqesine, industrine dhe artizanatin; te artikujve te celikut dhe metalurgjise, te skrapit te hekurit dhe johekurit dhe materiale te ndryshme.e)Veprimtari prodhuese te produkteve te drurit; tregtimi i tyre.f)Veprimtari te punimit te tokes, me makineri te cdo lloji, per: nxjerrjen e gurit per ndertim;nxjerrjen e reres,zhavorrit dhe argjiles; nxjerrjen e mineraleve te tjera dhe produkteve gurore; prodhimim e tullave, tjegullave dhe prodhimeve te tjera per ndertim me balte; prodhimin e cimentos, gelqeres dhe gipsit. g)Veprimtari te riparimeve mekanike, elektroauto, gomisterise, karrocerise, zdruktharise metalike per riparimin ne sensin me te gjere te te te gjitha automjeteve me motora te sipepermendur ose te pjeseve te tyre, gj) Veprimtari ne fushen e pastrimit te mjedisit, si mbledhja normale dhe e diferencuar e mbeturinave, transporti per llogari te vete shoqerise dhe per llogari te te tjereve,perpunimi, rekuperimi, riciklimi, depozitimi i perkohshem i mbeturinave urbane, i mbeturinave te vecanta, i mbeturinave te rrezikshme, te lengshme dhe te ngurta, trajtimi dhe transformimi i mbeturinave, tregtimi i prodhimit perfundimtar, etj. i) Veprimtari import-eksport per sa i perket te gjitha artikujve te siperpermendur. j) Dhenia me qira, me ose pa shofer, te te gjitha tipeve te mjeteve dhe automjeteve pa perjashtim, me qellim transportin e mallrave ose njerezve. Veprimtari prodhuese te produkteve metalike, tregtimi i tyre.Veprimtari per zhvillimin e kurseve te formimit professional:1.- Siguria dhe mbrojta e shendetit te punonjesve ne pune.2-Specialiste per montim, ç'montim dhe transformim të skelave.
Other Trade Names: Kassel
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar
Foundation Year: 04/06/2012
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 218 430 000,00
Shares: 1
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane, Autoveture Land Rover me targe AA 269 FE; Tirane, Autoveture Ford me targe AA 036 FE; Tirane, Kamez, Autoveture Smart me targe: AA 096 PA; Tirane, Kamez, Autoveture Smart me targe AA 571 NX; Tirane, Kamez, Autoveture Smart me targe AA 570 NX; Tirane, Kamez, AA 735 PB, kamion Fiat; Tirane, Kamez, Volkswagen, kamionçine me targe AA 769 OZ
Status: Aktiv
License(s): X.2.B - Formim profesional
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Njesia Administrative Nr. 5, Rruga Sami Frasheri, Ndertesa Nr. 56, Hyrja Nr. 36, Apartamenti 13, Kodi Postar 1019

Address:
Durres, Shkozet, lagjja 14, godine 1- kateshe, zona kadastrale 8515, nr pasurie 6/462, 6/460, 6/452, 6/895, 6/958, 6/461, 6/453; Tirane, Kamez, Lagjja Nr. 4, Bulevardi Blu, Ndertesa Nr. 660

Telephone:
0698033900

Akte Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 5 069 539,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 17 924 917,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 48 821 900,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 9 338 145,05
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 98 009,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:63 130 545,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:65 143 959,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 100 408 843,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016