Skip to content

ZGJIMI - H.B
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-02-09 10:22:25
JSON

Tax Registration Number: L41723017J
Administrators: Hysen Brati
Scope: Investime në fushën e ndërtimit, punime dheu, sistemime, taracime, ndërtime civile, ekonomike, tregtare, bujqësore, kulturore, sportive, të veprave të kultit, të objekteve sociale, hoteleve, fshatrave turistike, etj. Ndërtime dhe projektime rrugësh, tunelesh, urash, vepra ujore, hekurudhore, kanalizime, diga, vepra arti, impiante hidrike, rregullimi e sistemimi i tyre, asfaltim e punime të të gjitha kategorive, përfshihen sistemi i ndërtimeve, ndërtime dhe projektime objektesh për banim dhe shtesa e konstruksione në godina ekzistuese, mirëmbajtje fasadash, pur restaurimi, punime karpenterie, metalike, punime të mirëmbajtjes, sinjalizimit vijëzimit në rrugë. Eksport - import, tregti me shumicë e pakicë të mallrave industriale, ushqimore, farmaceutike, makineri e pjesë këmbimi të të gjitha llojeve, pajisje elektrike, hidraulike, hidrosanitare, lëndë të para, materiale ndërtimi, inerte, produkte të gatshme e gjysëm të gatshme, konfeksione, duralumin, paisje elektroshtëpiake. Investime në Fushën e Bujqësisë dhe Blegtorisë. Hapje bar - restorante, hotele, agjensi turistike të udhëtimit dhe telekomunikacionit. Shoqëria kryen çdo lloj veprimtarie të dobishme për arritjen e objektit te saj duke përfshirë edhe veprime për shitblerje sendesh të luajtshme dhe të paluajtshme, pjesëmarrje me kuota dhe aksione në shoqëri dhe ndërmarrje të tjera.
Other Trade Names: ZGJIMI - H.B
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 21.05.2014
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 12.08.2014, me anë të urdhërit Nr.504-14 Regj., Nr.16838 Prot., lëshuar nga shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k., është vendosur masa e sekuestros konservative në aktivet e palës debitore Hysen Brati që zotëron pranë shoqërisë "Zgjimi-H.B" sh.p.k. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

II. Më datë 19.09.2014, me anë të kërkesës Nr. 20822 Prot, lëshuar nga shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k, u hoq masa e sekuestros konservative në aktivet e palës debitore Hysen Brati, që zotëron pranë shoqërisë "ZGJIMI - H.B" sh.p.k, vendosur në zbatim të shkresës nr. 16838 prot. datë 12.08.2014.

III. Më datë 16.01.2017, me anë të urdhërit Nr.134-848 Prot., lëshuar nga shoqëria "Prestige Bailiff Services" sh.p.k, u vendos masa e sekuestros konservative në kuotat që zotëron pala debitore shoqëria "ZGJIMI - H.B" sh.p.k, me qëllim shlyerjen e detyrimeve të kësaj të fundit ndaj shoqërisë “Rofix” shpk. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 7, Rruga Kongresi Lushnjës, Pallati 39, Shk. 4

Email address:
leonardbrati@gmail.com

Telephone:
0682002481

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (02.02.2019)
Akti I themelimit 2014
Urdher per vendosjen e mases se sekuestros konservative 16.01.2017
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -693 755,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -489 472,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -3 916 671,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 852 161,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:250 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:2 299 515,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:2 189 936,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 8 399 280,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.Lala