Skip to content

VORFA 2019
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-05-11 10:26:21
JSON

Tax Registration Number: L96331001U
Administrators: Bedrie Hykaj
Scope: Për shfrytëzimin e qëndrueshëm të pyjeve. Për grumbullimin dhe vjeljen e qëndrueshme të prodhimeve pyjore, drusore dhe florës spontane mjekësore e tanifere. Për pyllëzimet (fidanishtet, grumbullimin dhe trajtimin e farërave pyjore, punimet përgatitore e mbjellje fidanësh). Nxjerrja, riparim dhe rritja e drurit dhe përpunimi i tij. Pyllëzim përmirësime, luftim sëmundjesh në pyje sistemim malor e mbarështim pyjesh. Zhvillimi i projekteve në zonat rurale. Hartimin e projekteve të pyllëzimit. Hartimin e projekteve të trajtimit të pyjeve. Hartimin e projekteve të shfrytëzimit të qëndrueshëm të pyjeve. Për studimin e mbritshmërise dhe ndërtimin e rrugëve pyjore. Për zbatimin e punimeve pyjore. Për sistemet malore. Për ushtrimin e gjuetisë sportive e turistike të faunës së egër. Për mbrojtjen nga sëmundjet, dëmtuesit natyrore dhe zjarret. Për punime në kullota livadhe dhe ndërtimi e meremetimin e veprave për sigurimin e ujit të pijshëm në kullota e livadhe. Për përmirësimin e pyjeve (ricungime e trajtim përgatitore e mbjellje fidanësh). Kontraktimi me persona fizikë dhe ose juridikë vendas dhe/ose të huaj për gjetjen e tregjeve të shitjes dhe prodhimet e shoqërisë. Prodhim dhe tregtim dyer, dritare druri për vehte e për të tretët. Në fushën e ndërtimeve, prodhimeve e tregtim i lëndës drusore, projektime dhe shfrytëzim pyjesh, tregti artikuj të ndryshëm. Tregti me shumicë dhe pakicë për artikuj të ndryshëm industriale në çdo fushë si në ndërtim, arsim, shëndetësi, ushtri, të konsumit si dhe shërbime të ndryshme, në fushat e trajtuara më sipër. Makineri e paisje të ndryshme për këto fusha. Në fushën ndërtimit si punime dheu, sistemim, tarracime terrenesh, ndërtime private dhe publike. Import - Eksport i të gjitha prodhimeve të mësipërme. Të kryejë çdo lloj aktiviteti tjetër të lejuar me ligj.
Other Trade Names: VORFA 2019
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 17.01.2019
District: Shkodër
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: Më datë 19.02.2019, me vendim të asamblesë së ortakëve, u pezullua aktiviteti i shoqërisë për një afat të pacaktuar.
Changes
Address:

Seat:
Shkodër, Lagjja nr.1, Rruga Hoxhe Kadrija, nr.61

Email address:
beriehykaj@yahoo.com

Telephone:
0692993266

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (25.04.2019)
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A. Lala