Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Kryezi dhe Kryezi i Epërm

BEKIM ENERGJITIK
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-06-15 10:46:15

Tax Registration Number: K99605301O
Administrator: Proletare Brahaj
Scope: Projektimin, ndërtimin dhe transferimin e hidrocentraleve Kryezi dhe Kryezi i Epërm. Financimi, ndërtimi, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë.
Other Trade Names: BEKIM ENERGJITIK
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Foundation Year: 29.09.2009
District: Shkodër
Country: Shqipëri
Initial Capital: 10 000 000,00
Shares: 2
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Changes
Date of signing: 16.06.2009
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për punë publike
Type of Activity: Energji dhe gaz
Value of Investment: 50.419.481 lekë
Value of Re-Investment: Vlera e riinvestimit është 94.6% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet në vitin e 25-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Concessionary Cost: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.01% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Shoqëria “BEKIM ENERGJITIK” shpk është një shoqëri konçesionare e krijuar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “OBERALDI” shpk dhe “ALBA KONSTRUKSION” shpk për zbatimin e kontratës konçesionare me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, të nënshkruar më datë 16.06.2009, me objekt: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajten e hidrocentralit Kryezi dhe Kryezi i Epërm dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Kryezi” dhe “Kryezi i Epërm” do të ndërtohen në Përroin e Madh, rrethi Pukë, me këto karakteristika:
Hidrocentrali “Kryezi” me fuqi të instaluar 600 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 2.520.000 kWh.
Hidrocentrali “Kryezi i Epërm” me fuqi të instaluar 200 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 911.782 kWh.
Contracting Authority: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Address:

Seat:
Shkodër, Qafë Mali KRYEZI, Kryezi-Komuna e Qafë Malit.

Telephone:
0682033780

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (16.06.2009)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 31.05.2019
Vendim I asamblese per rritjen e kapitalit 08.06.2016
Financial Documents: Akti i Themelimit
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Public Procurement Notices:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 4 423 163,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 3 457 203,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 2 026 320,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 10 672 897,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -2 713 889,70
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -16 431 668,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -11 110 308,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -1 035 447,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -40 080,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:15 315 097,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:26 748 328,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:28 482 978,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 101 718 763,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 14 457 325,40

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Other Concessions


Worked By : A.Lala