Skip to content
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Backa 1, Backa 2, Backa A, Backa B, Backa C

KROI MBRET ENERGJI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-06-05 15:32:21

Tax Registration Number: L29326401S
Administrator: Ergys Ismaili
Scope: Ndërtim-Operim dhe transferimi i hidrocentraleve Backa 1, Backa 2, Backa A, Backa B, tek Autoriteti Kontraktues ku përfshihen financimi, ndërtim vënia në punë, prodhim, furnizimi, transmetimi, shpërndarja dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës koncensionare nr. 1616/374 date 26-06-2012.
Other Trade Names: KROI MBRET ENERGJI
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV(Subjekt për Qëllime të Vecanta)
Foundation Year: 20.07.2012
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Changes
Date of signing: 26.06.2012
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për Punë Publike
Type of Activity: Energji ose Gaz
Value of Investment: 1156808769
Value of Re-Investment: Duke filluar nga viti I 25-te nga hyrja ne fuqi e kesaj kontrate, Koncesionari do riinvestojë 60% te vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas nje grafiku te hartuar nga palet per kete qellim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Concessionary Cost: Konçesionari do t'I paguajë Autoritetit Kontraktues 3% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Contracting Authority: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Address:

Seat:
TIRANE Njesia bashkiake nr 7, rruga Frederik Shiroka, pallati i ri, shkalla C, kati 2

Telephone:
42420427

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (26.06.2012)
Financial Documents: Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Public Procurement Notices:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -82 992,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -122 244,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -120 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -100 000,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

Other Concessions