Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim, i Hidrocentraleve, Prishta1, Prishta 2,

HP "Prishta 1 & 2 ENERGY" 
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-06-05 15:32:21

Tax Registration Number: L39607401C
Administrator: Alket Dyrmishi
Scope: Ndërtimin, Operimin dhe transferimin e e hidrocentraleve "Prishtë" dhe "Rahovic" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike sipas kontratës së Koncesionit e formës BOT (Ndërtimi, operimi, transferimi) me nr. 10324 Rep. , dhe nr. 3318 Kol.
Other Trade Names: HP "Prishta 1 & 2 ENERGY"
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV(Subjekt për Qëllime të Vecanta)
Foundation Year: 30.09.2013
District: Skrapar
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Date of signing: 06.09.2013
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për Punë Publike
Type of Activity: Energji ose Gaz
Value of Investment: 329256843
Value of Re-Investment: Duke filluar nga viti I 25-te nga hyrja ne fuqi e kesaj kontrate, Koncesionari do riinvestojë 60% te vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas nje grafiku te hartuar nga palet per kete qellim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Concessionary Cost: Konçesionari do t'I paguajë Autoritetit Kontraktues 2.1% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Contracting Authority: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Address:

Seat:
CEPAN Komuna Çepan,Hidrocentral

Telephone:
692076774

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (06.09.2013)
Financial Documents: Akti i Themelimit
Bilanci 2014
Bilanci 2016
Public Procurement Notices:
Financial Information

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

Other Concessions