Skip to content

YLBERI sh.p.k Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Ndryshimi i fundit(sipas ekstrakt QKB) kryer më: 2017-11-02 12:00:00
JSON

NIPT: J78311906O
Administrator: Ylber Doda
Objekti i Veprimtarisë: Kerkimin , shfrytezimin, nxjerrjen dhe perpunimin e minerralit te kromit dhe nenprodukteve te tij, transportimin e produkteve me siper ne te gjithe vendin dhe jashte tij, po keshtu edhe te cdo produkti tjeter mineral apo jo, tregetimin me shumice dhe pakice dhe import eksport te mineraleve me siper apo te nenprodukteve te tyre. Ndertime, punime dheu, sistemime, tarracime, ndertime civile, industriale, turistike, rikonstruksione godinash, shfrytezim, perpunim, tregtim te lendes drusore, tregtim te mallrave te ndryshem industriale dhe ushqimore, import eksport i tyre , autoshkolla, transport mallrash dhe pasagjeresh, bar-bufe,Grumbullim dhe perpunim te metaleve te te gjitha llojeve te hekurit si dhe te gjitha llojeve te metaleve me ngjyre. Shfrytezim e perpunim te mineraleve te magnetizuara. Grumbullim dhe perpunim te skorjeve te fero kromit dhe tregtimin e tyre me shumice dhe pakice, import eksport si dhe te gjithe llojet e ferrolidhjeve .Tregetimin koncetrati kromi, tregtim me shumice dhe pakice, import eksport te hekurit shufer. Ndertim hidrocentrale, ndertim diga-damba deri 10 m, ndertim galeritunele, ndertim diga te larta , instalime per n/stacionet - kabinat e transfomatoreve-linjat e tensionit te larte e te 2 mesem. Ndertim hidrocentrale,ndertim diga-damba deri 10m, instalime,prodhim-amballazhim-tregti uji pijshem.
Emërtime të tjera Tregtare: YLBERI sh.p.k
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 25.11.1996
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 096 035 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Tirane TIRANE TR 5723 E Tirane Lekaj SHKOZET SHKOZET Tirane Tirane TIRANE AA 032 BZ Tirane Tirane TIRANE TR 4086 K Tirane Tirane TIRANE TR 4087 K Tirane Tirane TIRANE ABR 653 Tirane Tirane TIRANE AA 472 CZ Tirane Tirane TIRANE TR 5826 K Tirane Tirane TIRANE TR 1348 U Tirane Tirane TIRANE AA 734 FX Tirane Tirane TIRANE TR 8507 P Tirane Tirane TIRANE TR 4889 I
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: "Depozitimi i urdherit Nr. 162 Regj., Nr. 354 Prot., datë 04.05.2015, lëshuar nga ""Dhoma Kombetare e Permbaruesve Gjyqesore Private ZIKE sh.p.k, ku ështe urdhëruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat e shoqerise YLBERI sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) - J78311906O si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter I cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar.

Depozitimi i shkresës Nr. 61604/2 Prot, datë 02.09.2015, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, protokolluar nga QKR me nr. 11444 Prot., date 07.09.2015, ku është kërkuar: Vendosje e barres se Sigurisë mbi titujt e pronësisë, e tatimpaguesit debitor, ""Ylberi"" shpk, me NUIS (NIPT) – J78311906O.

Depozitimi i urdherit, Nr. 1403/2 Prot, datë : 06.11.2015, protokolluar nga QKR, me Nr. 10063 Prot, date: 09.11.2015, lëshuar nga shoqeria permbarimore “ JUSTITIA” shpk, ku eshte urdheruar: Venien menjeher te mases se sekuestros konservative ne aktivitetin e pales debitore, Shoqeria “ YLBERI”, me NUIS J78311906O, me administrator Ylber Gani Doda.

Depozitimi i urdhrit Nr. 1469/3 Prot., datë 17.11.2015, protokolluar nga QKR me Nr.10513 Prot., date 19.11.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “JUSTITIA” shpk , ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore , subjekti “Ylberi” shpk, me Nuis (Nipt) J78311906O.

Depozitimi i urdhrit Nr. 215/7 Prot. date 14.12.2015, leshuar nga studio permbarimore ""Speed Solution"", per vendosjen e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqerise, ""Ylberi"" sh.p.k, me NUIS (NIPT) J78311906O.

Depozitimi i Urdhrit Nr. 79 Prot., date 15.12.2015, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ELVIS SULKUQI”, protokolluar nga QKR, me Nr. 11468 Prot., datë 18.12.2015, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konsevative mbi aksionet e subjektit debitor, Shoqëria “YLBERI” shpk, me NUIS(NIPT) J78311906O, me administrator Z. Ylber Doda, me qëllim mostjetërsimin e tyre për tu shmangur nga detyrimi për ekzekutimin e titullit Ekzekutiv, Vendimit Administrativ të Dënimit me Gjobë, nr.119399, datë 28.02.2014.

Depozitimi i Urdhrit Nr.194/3 -Prot, datë 26.01.2016, lëshuar nga Shoqëria “JUSTITIA”, sh.p.k, protokulluar ne Q.K.R me Nr.1228, Datë 05.02.2016, ku është urdhëruar: Vendosja e menjehershme te masës së sekuestros mbi aktivet e palës debitore, shoqëria "" YLBERI "" sh.p.k, me NUIS(NIPT) J78311906O,.

Depozitimi i urdhrit Nr.1994 Prot., Nr.940-941Regj., datë 19.09.2016 lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Bailiff Services Albania” sh.p.k, ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet e pales debitore , ""Ylberi"" sh.p.k me NUIS (NIPT) J78311906O te vendosur me shkresen Nr. 1637 Prot, date 21.06.2013.

Depozitimi i Urdhërit Nr.1952/3 Prot, datë 23.12.2016, lëshuar nga Shoqëria Përbarimore Justitia, ku është urdhëruar: "" Vendosja e masës së sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore, shoqeria YLBERI sh.p.k pajisur me NUIS ( NIPT) - J78311906O.

Depozitimi i Urdhrave Nr.2010/3 Prot., dhe Nr.2004/3 Prot., datë 30.12.2016,protokolluar nga QKB me Nr.195 Prot. dhe Nr.202 Prot., date 06.01.2017, lëshuar nga Shoqëria Përbarimore Justitia, ku është urdhëruar: "" Vendosja e masës së sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore, shoqeria YLBERI sh.p.k pajisur me NUIS ( NIPT) - J78311906O.

Depozitimi i Urdhërit Nr.086/3 Prot, datë 10.01.2017, lëshuar nga Shoqëria Përbarimore Justitia, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore shoqeria YLBERI sh.p.k pajisur me NUIS (NIPT) - J78311906O.

Depozitimi i Urdhrit Nr. 636/3 Prot. date 13.03.2017, leshuar nga shoqeria permbarimore Justitia, per vendosjen e mases se sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore, shoqeria ""YLBERI"" Shpk, me NUIS (NIPT) J78311906O."
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Rruga Irfan Tomini, Vila Nr.58, Tirane.

Telefoni:
692047996

Informacione Financiare


Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 271 178,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 551 374,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -25 878 494,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 10 163 838,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 26 893 761,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014