Skip to content

KURUM INTERNATIONAL SH.A. Zotëruese e disa konçesioneve Më shumë Më shumë Më shumë Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-11-07 12:05:08
JSON

NIPT: K02727230T
Administrator: Lindita Kikino
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim, tregtim i çeliqeve të ndërtimit e profileve të tjera të hekurit, importimi dhe eksportimi me shumicë dhe pakicë i mallrave të ndryshme industriale, ushqimore, konfeksioneve, elektroshtepiake, karburante e lubrifikante, lende të para ndihmese për industrinë e çelikut e të gjithë mineraleve të tjera. Transport mallrash brenda dhe jashtë vendit, hoteleri, ndërtime të ndryshme. Prodhim gëlqere, oksigjen, azot, avull e tregtim të tyre. Prodhim, Import-Eksport, tregtim, furnizim i energjisë elektrike, energjisë diellore dhe energjisë nëpërmjet erës. Grumbullim, demolim, përpunim, tregtim, import-eksport të skrapeve të ndryshëm. 2 Prodhim, tregtim me shumicë dhe pakicë, eksport-import i materialeve të industrisë së çeliqeve siç është dhe pa u kufizuar vetëm me to: aliazhet metalike, derdhjet metalike, konstruksionet e çelikut, profilet me saldim dhe të petëzuara, tubat me saldim dhe pa saldim, elementet e tjerë të konstruksioneve metalike etj. Prodhim, tregtim me shumicë dhe pakicë, eksport-import, punime sipërfaqësore dhe/ose nëntokësore të produkteve minerare që përdoren si lende hyrëse në industrinë metalurgjike. Kërkim, zhvillim, prodhim dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të gazoil, benzinës, solarit, mazutit, bitumit, gazit të lëngëzuar të naftës ( GLN), naftës, gazit dhe të gjitha nënprodukteve të tjera të naftës. Import - eksport dhe përdorim të burimeve të rrezatimit jonizues.
Emërtime të tjera Tregtare: KURUM INTERNATIONAL SH.A
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare
Viti i Themelimit: 10.11.1998
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 864 800 000,00
Numri i pjesëve: 6 864 800
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Nr. i anëtarëve të bordit: Yűcel Aksu, Bunyamin Diricanli, Koray Zeytinoglu
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Elbasan Bradashesh BRADASHESH Komuna Bradashesh, mjet i llojit terheqes me targe EL 4144 C, me nr identifikimi WMAH05ZZ05G172788. Elbasan Bradashesh BRADASHESH Mjeti llojit gjysemrimorkio me targe EL 0069 C me nr identifikimi ZA9S680000F30121 Elbasan Bradashesh BRADASHESH Komuna Bradashesh, mjet i llojit gjysem rimorkio me targe EL 6885 B, me nr identifikimi WKK48100003410707. Elbasan Elbasan ELBASAN Mjeti llojit ATV me targe AA 204 BI. Elbasan Bradashesh BRADASHESH Mjeti llojit terheqes me targe EL 0063 C, nr identifikimi WMAT32V149M256126 Elbasan Bradashesh BRADASHESH Komuna Bradashesh, mjet i llojit gjysem rimorkio me targe EL 8347 B, me nr identifikimi 75149. Elbasan Bradashesh BRADASHESH Komuna Bradashesh, mjet i llojit gjysem rimorkio me targe EL 4122 C, me nr identifikimi T8827. Elbasan Bradashesh BRADASHESH Komuna Bradashesh, mjeti llojit gjysem rimorkio me targe ABR 327, me numer identifikimi AMHM2100990000068. 4 Elbasan Bradashesh BRADASHESH Komuna Bradashesh, mjet i llojit gjysem rimorkio me targe ABR 330, me nr identifikimi 1121935. Elbasan Bradashesh BRADASHESH Komuna Bradashesh, mjet i llojit gjysem rimorkio me targe ABR 328, me nr identifikimi ZBAS36D2PXX019310. Elbasan Bradashesh BRADASHESH Komuna Bradashesh, mjet i llojit terheqes me targe EL 0759 C, me nr identifikimi WMAT32R099M243260. Elbasan Bradashesh BRADASHESH Komuna Bradashesh, mjet terheqes me targe EL 7191 B, me nr identifikimi WMAF02U253M155096.
Statusi: Në proces falimentimi
Leje/Licensa: III.1 - Për ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: "Numri i ceshtjes: CN-593820-03-16 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.584 Prot., datë 09.03.2016, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore private “ TDR GROUP “ sh.p.k., protokolluar nga QKR me Nr.2428 Prot., datë 09.03.2016, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga: - Shoqeria "" KURUM INTERNATIONAL” SH.A., me NUIS (NIPT) K02727230T. - Hasmet Kurum.

Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.1968 Prot., date 16.03.2016 protokolluar nga Qkr me Nr.2678 Prot., date 17.03.2016, leshuar nga Shoqeria e Permbarimit Privat ""E.P.S.A"" sh.p.k, ku eshte urdheruar: ""Qendra Kombetare e Regjistrimit Tirane te kryeje veprimet per bllokimin e kuotave/aksioneve dhe te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per debitorin shoqeria ""Kurum Inetrnational"" Sh.a me NiptK02727230T dhe administrator Yusuf Sezai Kurum te lartpermendur deri ne nje urdher te dyte nga permbaruesi gjyqesor.

Depozitimi i Urdhrit Nr.2192 Prot., datë 23.03.2016, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “E.P.S.A” sh.p.k., protokolluar nga QKR me Nr.2909 Prot., datë 24.03.2016, ku është kërkuar: Bllokimi i kuotave/aksione dhe e të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i aksioneve për debitorët: -1 Shoqëria “KURUM INTERNATIONAL”sh.a., me NUIS(NIPT) K02727230T dhe administrator Yusuf Sezai Kurum. 2- Hasmet Kurum, të lartëpërmendur, deri në një urdhër të dytë nga përmbaruesi gjyqësor.

Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.584 Prot., date 09.03.2016, leshuar nga Shoqeria e Permbarimit Privat ""TDR GROUP"" sh.p.k, ku eshte urdheruar: ""Vendosja e sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria ""KURUM INTERNATIONAL"" Sh.a me Nipt-K02727230T dhe tek z.Hasmet Kurum.

Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.1745/3 Prot, date 05.12.2016, lëshuar nga zyra permbarimore JUSTITIA, protokolluar nga QKB me Nr.11180 Prot., datë 16.12.2016, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e pales debitore, shoqerise “KURUM INTERNATIONAL SHA ”me NIPTK02727230T.

Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr.1105 Prot, datë 14.02.2017, protokolluar nga QKB me Nr. 2225 Prot., date 14.02.2017 ""Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore""EPSA"", drejtuar QKB, ku është urdhëruar: Heqja e masës sekuestro konservative ne kuotat dhe te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi I kuotave per debitorin Shoqeria ""Kurum International' Sha me NUIS K02727230T dhe administrator Yusuf Sezai Kurum te kerkuar me shkresen Nr.1968 Prot., date 16.03.2016.

Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.1948 Prot, datë 10.08.2017, ""Urdhër për Heqjen e Sekuestros Konservative"", lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Justitia, protokolluar nga QKB me Nr.12182 Prot, datë 14.08.2017, ku është urdhëruar: Heqjen menjëherë të masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës, shoqëria ""Kurum International"" sha me NIPT K02727230T.

Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.5539 Prot., Nr. 375 Dosje, date 27.09.2017, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k ku eshte urdheruar: Heqja e sekuestros conservative nga kuotave/aksioneve e dorezanesit Hasmet Kurum e vendosur me shkresen Nr. 2192 Prot., date 23.03.2016."
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njesia Administrative Nr.5, rruga Ibrahim Rugova, pallati nr.14 KT, "Green Park", apartamenti nr.39, kati 6, Tirane.

Adresa:
Diber Ulez ULEZ Fshati Ulez. Vlore Mesopotam BISTRICE Fshati Bistrice. Elbasan Bradashesh BRADASHESH Fshati Bradashesh, rruga Elbasan-Metalurgjik km.5, zona kadastrale 3965, pasuria nr.938, brenda ish "Kombinatit Metalurgjik".

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -4 558 515 797,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 307 911 570,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 937 306 560,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 10 138,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:21 527 062 305,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 24 933 176 232,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015