Skip to content

Albanian Beverages Group
Ndryshimi i fundit kryer më: 2017-12-28 11:00:00
JSON

NIPT: K79818401U
Administrator: Refat Braho
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimi me shumicë dhe pakicë dhe import-eksporti te: artikujve te ndryshëm industriale, ushqimore, bujqësore, blegtoralë, lëndë te para, pije, veshmbathje e konfeksione, makineri e pajisje kancelarie, kinkaleri e artikuj shkollore, pjese këmbimi për automjete, mallra elektrike e elektronikës, orendi shtëpiake, fruta perime, produkte te detit, peshk etj., bime medicinale etero-vajore dhe mjekësore, prodhime estetike dhe kozmetike parfumeri kimikë dhe detergjente, prodhime te mishit dhe nënproduktet e tij, qumështit dhe nënproduktet e tij. Prodhim i ujit dhe pijeve te tjera freskuese dhe alkoolike si dhe tregtimin e tyre. Tregtim me shumicë dhe pakicë te karburanteve e vajrave lubrifikant. Hoteleri-Turizëm, bar-kafe, restorant. Transport mallrash brenda dhe jashtë vendit. Kryerjen e punimeve te ndryshme ndërtimore, objekte social-kulturore, banimi, projektim për zbatimin e tyre, rruge kanalizime asfaltime, ura dhe vepra arti, prodhim për përdorimin e shitjeve te materialeve inerte, hapjen e linjave te inerteve, rikonstruksione te çdo lloji, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: Albanian Beverages Group
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i krijimit: 12.12.2007
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Çështje Ligjore: 10/12/2015 Numri i ceshtjes: CN-444058-12-15
Mw date 27.11.2015, Zyra Permbarimore Tirane ka lwshuar urdhër pwr vendosjen e sekuestros konservative ne kuotat e debitorit Albania Beverages Group sh.p.k me Nipt-K79818401U.
18/12/2015 Numri i ceshtjes: CN-459614-12-15
Mw datw 11.12.2015 me anw tw urdherit tw leshuar nga Permbarues Gjyqesor Armando Lelaj, wshtw vendosur e masa e sekuestros konservative mbi aktivet e pales debitore shoqerise "Albania Beverages Group" sh.p.k me Nipt-K79818401U, me seli qendrore Lagjja "Bregu Caushit" Polican, Skrapar, per shlyerjen e detyrimit ne shumen 3.581.925 leke. Aktivet e shoqerise "Albania Beverages Group" sh.p.k Nipt-K79818401U do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher te dyte nga permbaruesi gjyqesor privat.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Polican POLICAN Lagja Bregu Caushit, Poliçan, Skrapar

Adresa:
Tirane Tirane TIRANE TR 0299 T Tirane Tirane TIRANE TR 0297 T Berat Berat BERAT Lagjja"30 Vjetori",godine nje kateshe,prane ish-pjeshkores. Tirane Tirane TIRANE TR 0298 T Tirane Tirane TIRANE TR 0296 T Tirane Tirane TIRANE TR 0295 T Berat Gjerbë Gjerbës Fabrika e Ujit, Fshati Ujanik, Gjerbes

Telefoni:
692021003

Informacione Financiare


Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -63 629 018,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -29 252 262,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -8 511 610,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -32 085 628,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:30 645 902,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 279 036,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 5 273 549,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016