Skip to content

A.L-ASFALT (Ish AV CONSTRUCTION)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-02-09 10:22:25
JSON

NIPT: K81511508A
Administrator: Astrit Varaku, Luan Mema
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, rikonstruksioni dhe mirëmbajtja e objekteve civile, turistike, shëndetsore, shoqërore, kulturore, tregtare, sportive, industriale, veshje fasada, vepra kullimi dhe infrastrukturë, shërbime komunale, rrugë, ura, punime bonifikimi etj. Projektimi i objekteve të sipërcituara, asistencë, mbikqyrje dhe ekspertizë teknike. Nxjerrjen, përpunimin e prodhimit të gurit, materialeve inerte në përgjithësi. Prodhimin e elementeve të betonit, betonarme të zakonshme, e prodhimin e materialeve të ndërtimit në përgjithësi. Tregtimi me shumicë e pakicë i materialeve të ndërtimit të tullave e tjegullave, bojrave, materialeve hidraulike dhe termikës, pllakave, tubave etj. Prodhim Asfalto-Beton. Import-eksport dhe tregtimi me shumicë e pakicë i makinerive, artikujve industriale e të ndërtimit. Çelja dhe ndërtimi i strukturave të tilla si supermaketeve, Bar, Restorant, Hoteleri, Ofiçine, Lavazh, Servis automjetesh etj. Prodhim dhe tregtim apo importim dhe eksportim të duraluminit lëndë e apre dhe lëndë e papërpunuar si dyer, dritare, vetrata, grila, dhe aksesorët e tyre etj. Për projektim: Projektim peisazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbërta, lulishte e parqe. Për zbatim: Punime në sipërfaqet e gjelbërta, parqepyll, parqe, pastrimi i sipërfaqeve urbane, kryerja e punimeve në varrezat publike dhe të dëshmorëve, zhvillimin e dekorit në mjedise urbane. Për kolaudim shërbimi: Punime në sipërfaqet e gjelbërta urbane, parqe-pyll, parqe, punime shërbimi-pastrimi i ambjenteve urbane, punime në varrezat publike dhe të dëshmorëve, zhvillimit të dekorit urban. Import-Eksport të produkteve ushqimore, blegtorale dhe të shitjes me shumicë e pakicë të këtyre produkteve.
Emërtime të tjera Tregtare: AV CONSTRUCTION SH.P.K
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 10.03.2008
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 299 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Durrës, Xhafzotaj, Mjet tip kamion Volvo, me targë AA 064 HU
2. Durrës, Xhafzotaj, Mjet tip Kamion VOLVO, me targe AA204KT
3. Durrës, Xhafzotaj, Mjet Tip Kamion, Volvo, me targë AA 684 NH
4. Durrës, Xhafzotaj, Mjet tip Kamion, Mercedes Benz, me targë AA 652 GL
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
XII.5 - Leje mjedisore
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Çështje Ligjore: Më datë 17.01.2013, me anë të urdhërit Nr 161 Regj Nr 161/8 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore "JUS", u vendos sekuestro mbi kuotat dhe të drejtat që rjedhin nga zotërimi i tyre për ortakun Z. Astrit Varaku, për shkak të detyrimeve të papaguara ndaj CEZ Shpërndarje.

Më datë 20.02.2015, me anë të urdhërit nr. 161/47 Prot., dhe nr. 161 Regj., lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese 11 Gjyqësore “JUS” shpk, u vendos heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur në zbatim të shkresës Nr. 161 Regj., Nr 161/8 Prot., datë 17.01.2013, në emër të debitorit Z. Astrit Varaku.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Xhafzotaj, Komuna Xhafzotaj, pranë kryqëzimit 4 rrugët.

Adresa:
1) Durrës, Xhafzotaj, Kamion Mercedes Benz AA 581 MD
2) Durrës, Xhafzotaj, 4 Rrugët e Shijakut, Pranë ish-SMT Shijak
3) Durrës, Xhafzotaj, Kamion Mercedes Benz AA 601 FT
4) Tiranë, Gose, Rruga Qendër Gosë - Hekurudha - Gosë e Madhe
5) Durrës, Xhafzotaj XHAFZOTAJ Kamion Volvo AA 238 FU

Adresa Email:
alasfalt.financa@yahoo.com

Telefoni:
0682080609, 057122327

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (04.02.2019)
Akti I themelimit 2008
Raporti I ekspertit per zmadhimin e kapitalit 18.06.2010
Urdher per venien e sekuestros 17.01.2013
Kontrate shitblerje kuotash 30.09.2010
Vendimi I asamblese per ndryshimin e emrit te shoqerise 03.03.2011
Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit 10.09.2013
Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit 30.06.2015
Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit 27.07.2017
Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit 30.06.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 71 398 864,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 221 499 285,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 40 861 983,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 35 619 935,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 21 184 929,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 16 960 224,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:488 152 551,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:609 958 044,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:350 443 474,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 357 220 305,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 272 279 747,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 217 165 318,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.Lala