Skip to content

Edvin Bega
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-02-09 10:22:25
JSON

NIPT: L11304043D
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Konsulencë në Arkitekturë, Zhvillim Urban dhe Infrastrukturë, Menaxhim Projektesh, Projektim dhe Mbikqyrje (Supervizion) të punimeve të ndërtimit. Zhvillime të projekteve dhe aktiviteteve turistike. Përgatitje të studimeve të fizibilitetit (analiza dhe vlerësimi i potencialeve ekonomike dhe teknike), Analizë dhe vlerësim i ndikimit social dhe analizës mjedisore. Përgatitje të detyrës së projektimit për konkurse arkitekture dhe urbanistike, hartimi i detyrave të projektimit, këshillim në hartimin dhe përgatitjen e kontratave të konsulencës si dhe hartimi i termave përkatëse të referencës. Menaxhimim i projektit, koordinim i grupit të projektimit dhe të ekspertëve dhe palëve të interesuara. Përgatitje dizajni inovativ, strategji për zhvillim strategjik, zhvillim të qëndrueshëm urban, planifikim të integruar të projekteve komplekse arkitektonike dhe hapësirave urbane të të gjitha shkallëve dhe gjatë të gjitha fazave (nga ideja e parë deri në prodhimin e dokumentave të ndërtimit dhe mbikqyrjes (supervizionit) të punimeve të ndërtimit). Konsulencë në projekte për energji të rinovueshme, masat për efiçence energjitike si dhe hartimi i koncept-ideve për energji inteligjente për zhvillimin e objekte private dhe publike dhe për projektet e zhvillimit urban. Matja e sasive dhe hartimi i preventivave. Hartim dhe zhvillim të plan veprimit urbane, hartimi i buxhetit të projekteve urbane dhe arkitektonike. Projektim dhe zhvillim të prototipeve urbane, mjete të zhvillimit strategjik urban, proçese të planifikimit, planeve të veprimit prioritare dhe master-planeve urbanistike dhe të planeve të zhvillimit lokal. Projektim të ndërtesave të larta (zyra & banimi), teatro dhe objekte kulturore, parkime nëntokësore, aeroporte, institucione publike, stacione të gazit, strehimi, kompleksesh multi-funksionale të ndërtimit, shesheve urbane dhe infrastrukturës publike, parqeve urbane, objekteve sportive dhe projekteve turistike dhe kompleksesh. Prodhim të të gjitha dokumenteve nga koncepti deri në projektim të detajuar dhe specifikimeve teknike, dokumenteve të zhvillimit dhe ndërtimit. Konsulencë dhe ekspertizë në planifikim dhe ndërtim sipas librit të kuq FIDIC dhe udhëzimeve PRAG supervizim te punimeve të zbatimit, përgatitje dhe vlerësim të dokumentave të tenderit. Këshillime mbi vlerësimin lidhur me prioritizimin e veprimeve te zbatimit urbane dhe arkitektonike. Vlerësim risku dhe këshillime për mitigimin e tyre. Verifikim i parametrave teknike. Ofrim të menaxhimit të Palëve të interesuara. Konsulencë për standardet e cilësisë dhe optimizimin e standardeve dhe normave urbanistike dhe të ndërtimit. Përfaqësues i klientit publik për projekte dhe programe publike. PROJEKTIM PUNIMESH DHE MBIKQYRJE E ZBATIMIT TE PUNIMEVE. Sipas kategorive në fushat e studimeve dhe projektimit në ndërtim dhe nënkategorive të mëposhtme: PROJEKTUES URBANIST: Masterplane - studime e plane rajonale urbanistike. Plane rregulluese të përgjithshme për qendra të banuara dhe qytete. Studime pjesore urbanistike. PROJEKTUES ARKITEKT: Projektim arkitektonik për objekte civile - industriale-turistike-vepra arti në infrastrukturë. Projektim arkitektonik për objekte sportive. Projektim interiere. Projektim peizazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbërta, lulishte e parqe. PROJEKTUES Konstruktor (a,b,c). Projektues Instalator (a,b,c,d,e). Projektues Vepra Hidraulike (a,b,c,d,e,f,g). Projektues Rruge-Hekurudha (a,b,c,d,e). Projektim Ura dhe Vepra Arti (a,b,c,d). Projetues Gjeodet (a,b). Studim Gjeollogo Inxhinierik-Hidrogjeologjik (a,b,c,d,e). Projektim i implanteve te prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë (a,b,c,d,e). Projektues të sinjalizimit rrugor (a,b,c). Studime të sizmologjisë inxhinierike (a,b,c,d,e,f). Studime e projektime të ndërtimit dhe mbylljes së vendepozitimeve të mbetjeve të ngurta (urbane). Sipas kategorive në fushat e mbikqyrjes dhe kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim dhe nënkategorivë të mëposhtmë: PUNIME TË PËRGJITHSHME NDËRTIMI (NP-1, NP-2, NP-3, NP-4, NP-5, NP-6, NP-7, NP-8, NP-9, NP-10, NP-11, NP-12). PUNIME SPECIALE NDËRTIMI (NS-1, NS-2, NS-3, NS-4, NS-5, NS-6, NS-7, NS-8, NS-9, NS-10, NS-11, NS-12, NS-13, NS-14, NS-15, NS-16, NS17, NS-18, NS-19, NS-20). Bar - Restorant. Organizim eventesh artistike. Çadra plazhi. Paketim dhe ambalazhim produktesh ushqimore. Shitje mallrash me pakicë.
Emërtime të tjera Tregtare: SYMBIOTICA
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 04.01.2011
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë:
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: Më datë 28.12.2018, vendos të pezullohej përkohësisht aktiviteti i personit fizik.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlorë, Himarë, Rruga Kombëtare, Zona "Porto Palermo", Zonë kadastrale Nr. 1952, Numër pasurie 56

Telefoni:
0684043957

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (04.02.2019)
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -4 026 783,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 016 925,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 540 126,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 517 784,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:17 992 891,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:22 078 674,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:7 653 603,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017

Punuar Nga : A.Lala