Skip to content

Kassel
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-03-06 15:47:11
JSON

NIPT: L21805019F
Administrator: Kastriot Ponari
Objekti i Veprimtarisë: a)Veprimtari te ndertimit ne formen me te gjere dhe ne te gjitha fushat, civile, industriale tregtare, publike dhe private, me vendosjen ne punim te impianteve elektrike, hidraulike, termodraulike; ndertimi dhe riparimi i impianteve te sistemeve te ujerave te zeza, te ndertimit dhe te rrugeve, pastrimi i te gjitha impianteve si civile ashtu dhe industriale, publike dhe private.b) Ndertim, mirembajtje dhe rikonstruktim i rrugeve, autostradave, urave, mbikalimeve, hekurudhave, linjave te tramvajit, metropolitanave, teleferikeve, pistave te aeroportit dhe aktiviteteve komplementare; e punimeve detare dhe te pastrimit; te punimeve te lumenjve, te mbrojtjes, te sistemimeve hidraulike dhe te bonifikimit; si dhe te punimeve inxhinjerike naturalistike.c)Veprimtari te transportit, brenda dhe jashte vendit, me mjetet e veta dhe/ose te te tjereve, per llogari te vete shoqerise dhe/ose te te tjereve, perfshire dhe: transportin e mallrave, perfshire ngarkim, shkarkim, shperndarje dhe dorezim; ndertimin dhe/ose menaxhimin e magazinave frigoriferike e mallrave, per ruajtje dhe konservim, shperndarjen e mepasshme te mallrave, 2 etj.Kryerja e aktivitetit te spedicionerit; kryerja e aktivitetit te agjensise se transporteve; krijimi dhe menaxhimi i transportit te personave me autovetura dhe autobuza, etj.d)Veprimtari tregtare, import eksport, shitje me shumice dhe me pakice te artikujve te ndryshem industriale, ushqimore, bujqesore, blegtorale, makineri dhe pajisje te ndryshme, pajisje per plazhe, pishina dhe komplekse turistike.dh) Shitja me shumice dhe me pakice e automjeteve te cdo tipi, si autovetura, kamiona, trailera, autobuze, rimorkio, gjysemrimorkio, motorra dhe karroca, si dhe te pjeseve te tyre te kembimit dhe aksesoreve; makinave, pajisjeve dhe artikujve teknike per bujqesine, industrine dhe artizanatin; te artikujve te celikut dhe metalurgjise, te skrapit te hekurit dhe johekurit dhe materiale te ndryshme.e)Veprimtari prodhuese te produkteve te drurit; tregtimi i tyre.f)Veprimtari te punimit te tokes, me makineri te cdo lloji, per: nxjerrjen e gurit per ndertim;nxjerrjen e reres,zhavorrit dhe argjiles; nxjerrjen e mineraleve te tjera dhe produkteve gurore; prodhimim e tullave, tjegullave dhe prodhimeve te tjera per ndertim me balte; prodhimin e cimentos, gelqeres dhe gipsit. g)Veprimtari te riparimeve mekanike, elektroauto, gomisterise, karrocerise, zdruktharise metalike per riparimin ne sensin me te gjere te te te gjitha automjeteve me motora te sipepermendur ose te pjeseve te tyre, gj) Veprimtari ne fushen e pastrimit te mjedisit, si mbledhja normale dhe e diferencuar e mbeturinave, transporti per llogari te vete shoqerise dhe per llogari te te tjereve,perpunimi, rekuperimi, riciklimi, depozitimi i perkohshem i mbeturinave urbane, i mbeturinave te vecanta, i mbeturinave te rrezikshme, te lengshme dhe te ngurta, trajtimi dhe transformimi i mbeturinave, tregtimi i prodhimit perfundimtar, etj. i) Veprimtari import-eksport per sa i perket te gjitha artikujve te siperpermendur. j) Dhenia me qira, me ose pa shofer, te te gjitha tipeve te mjeteve dhe automjeteve pa perjashtim, me qellim transportin e mallrave ose njerezve. Veprimtari prodhuese te produkteve metalike, tregtimi i tyre.Veprimtari per zhvillimin e kurseve te formimit professional:1.- Siguria dhe mbrojta e shendetit te punonjesve ne pune.2-Specialiste per montim, ç'montim dhe transformim të skelave.
Emërtime të tjera Tregtare: Kassel
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar
Viti i Themelimit: 04/06/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 218 430 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Autoveture Land Rover me targe AA 269 FE; Tirane, Autoveture Ford me targe AA 036 FE; Tirane, Kamez, Autoveture Smart me targe: AA 096 PA; Tirane, Kamez, Autoveture Smart me targe AA 571 NX; Tirane, Kamez, Autoveture Smart me targe AA 570 NX; Tirane, Kamez, AA 735 PB, kamion Fiat; Tirane, Kamez, Volkswagen, kamionçine me targe AA 769 OZ
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: X.2.B - Formim profesional
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Administrative Nr. 5, Rruga Sami Frasheri, Ndertesa Nr. 56, Hyrja Nr. 36, Apartamenti 13, Kodi Postar 1019

Adresa:
Durres, Shkozet, lagjja 14, godine 1- kateshe, zona kadastrale 8515, nr pasurie 6/462, 6/460, 6/452, 6/895, 6/958, 6/461, 6/453; Tirane, Kamez, Lagjja Nr. 4, Bulevardi Blu, Ndertesa Nr. 660

Telefoni:
0698033900

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 5 069 539,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 17 924 917,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 48 821 900,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 9 338 145,05
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 98 009,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:63 130 545,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:65 143 959,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 100 408 843,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016