Skip to content

ARIU-ARIU
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-03-06 15:47:11
JSON

NIPT: L27418702D
Administrator: Adil Cibaku
Objekti i Veprimtarisë: Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe udhetaresh me autobuza, furgona dhe taksi me automjetin e vet dhe te treteve, transport materjalesh ndertimi e lende te para brenda e jashte vendit.Import-eksport, tregtimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve, me shumice e pakice, tregtimin e artikujve te ndryshem indrustriale, tregtimin e artikujve te ndryshem ushqimore, tregtimin e artikujve te ndryshem bujqesore e blegtoral, tregtim frutaperime, tregtim automjetesh te cdo lloji, marke e tonazhi si dhe tregtimin e pjeseve te kembimit per to, tregtim pajisjesh elektro-shtepiake, elektronike, higjeno-sanitare, hidraulike, prodhime qeramike, artizanati etj, tregtim bimesh mjekesore e eterovajore, plera kimike, pesticide, konfeksione e tekstile, artikuj kozmetike e farmaceutike, kepuce te cdo lloji, galenteri dhe artikuj lekure, tregtim pijesh alkolike dhe jo alkolike, hapje autoshkolle,hapje pike lavazhdi dhe servisi per automjete, tregtim pe pakice e shumice te karburanteve, punime germimi ne toke, ndertime civile dhe industriale, rikonstrucion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash, rruge autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro pista aeroportual, ujesjellsa, gazsjellsa, vajsjedhsa, vepra kullimi e vaditje, ndertime per n/stacione, kabinat e transformatoreve, linja e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise, punime per prishjen e ndertimeve, impiante hidrosanitare, kuzhina, laventeri mirembajtja e tyre, impiante ngeritese dhe transportues (anshensore, shkalle levisese, transportues), punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materjale druri, plastik metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese, impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut, sinjalistika rrugore jo ndricuese, barriera dhe mbrojtje rrugore, ndertime parafrabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri, impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit, impiante dhe linja telefonike e telekomunikacionit, impiante te brendeshme, elekrtike telefoni, radiofoni, TV etj, punime topogjeotezike, punime nentokesore, ura e vepra arti, diga dhe tunele hidroteknike, ndertime detare dhe punime thellimi ne uje, punime dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime, ndertimi i impianteve per prodhimin e energjise elektrike, punime te inxhinjerise se mjedisit, punime strukturore speciale, shtresa dhe mbistruktura speciale, punime mbi shina dhe tranversa, pastrimi i ujrave detare, liqenore dhe lumore, ndertimi i impianteve te ujit te pishem dhe pastrimit te tij, ndertimi i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane, sistemet kundra zhurmes ne infrastrukture, shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime per uje, Agjensi udhetimi kombetar dhe nderkombetar udhetaresh dhe mallrash.
Emërtime të tjera Tregtare: ARIU-ARIU
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar
Viti i Themelimit: 04/12/2012
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Diber, Peshkopi, Autobuz Tip “Benz” me Targa AA 142 BP; Diber, Peshkopi, Autobuz Tip “Benz” me Targa AA 635 BG; Diber, Peshkopi, Autobuz tip "Benz" me Targa AA720 LC; Diber, Peshkopi, Autobuz Tip “Benz” me Targa AA 555 FZ; Diber, Peshkopi, Automjet me targe AA 645 LC; Diber, Peshkopi, Autobuz Tip “Benz” me Targa AA 628 LC; Diber, Peshkopi, Autobuz me Targa AA 594 OV; Diber, Peshkopi, Autobuz me Targa AA 643 RE; Diber, Peshkopi, Autobuz me Targa AA 161 IE; Diber, Peshkopi, Autobuz Tip “Benz” me Targa AA 909 LP; Diber, Peshkopi, Autobuz me Targa AA 130 OR; Diber, Peshkopi, Autobuz me Targa AA 163 OG; Diber, Peshkopi, Autobuz Tip “Benz” me Targa AA 099 JF; Diber, Peshkopi, Autobuz me Targa AA 887 MK; Diber, Peshkopi, Automjet me targe AA 171 LF; Diber, Peshkopi, Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 898 JR; Diber, Peshkopi, Autobuz me Targa AA 054 RD; Diber, Peshkopi, Autobuz me Targa AA 789 LC; Diber, Peshkopi, Autobuz me Targa AA 165 MC; Diber, Peshkopi, Autobuz me Targa AA 823 NB; Diber, Peshkopi, Autobuz Tip “Benz” me Targa AA 396 FA; Diber, Peshkopi, Autobuz me Targa AA 335 RT; Diber, Peshkopi, Autobuz me Targa AA 688 LC; Diber, Peshkopi, Autobuz me Targa AA 855 CL; Diber, Peshkopi, Autobuz Tip “Benz” me Targa AA 632 AK; Diber, Peshkopi, Autobuz me Targa AA 634 RE; Diber, Peshkopi, Autobuz Tip “Benz” me Targa AA 358 HB; Diber, Peshkopi, Autobuz me Targa AA 688 LE; Diber, Peshkopi, Autobuz me Targa AA 490 SJ; Diber, Peshkopi, Autobuz me Targa AA 030 MV; Diber, Peshkopi, Autobuz me Targa AA 008 PE; Diber, Peshkopi, Autobuz me Targa AA 674 MX; Diber, Peshkopi, Autobuz me Targa AA 890 NG; Diber, Peshkopi, Autobuz me Targa AA 688 JA; Diber, Peshkopi, Autobuz me Targa AA 218 SJ; Diber, Peshkopi, Autobuz me Targa AA 217 SJ; Diber, Peshkopi, Autobuz Tip “Benz” me Targa AA 700 PD; Diber, Peshkopi, Autobuz Tip “Ford” me Targa AA 172 CA; Diber, Peshkopi, Autobuz tip "Benz" me Targa AA393 CB; Diber, Peshkopi, Autobuz Tip “Benz” me Targa AA 252 BC; Diber, Peshkopi, Autobuz Tip “Benz” me Targa AA 451 BG; Diber, Peshkopi, Autobuz me Targa AA 911 NA; Diber, Peshkopi, Autobuz me Targa AA 002 KI; Diber, Peshkopi, Autobuz Tip “Benz” 4 me Targa AA 934 JK
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Diber, Peshkopi, Lagjja “Nazmi Rushiti”, Rruga "Abdyl Frashëri", Selia në katin e parë, pallati Nr.2 , Zona kadastrale Nr. 2932

Telefoni:
0684813977

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019