Skip to content

ZGJIMI - H.B
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-02-09 10:22:25
JSON

NIPT: L41723017J
Administrator: Hysen Brati
Objekti i Veprimtarisë: Investime në fushën e ndërtimit, punime dheu, sistemime, taracime, ndërtime civile, ekonomike, tregtare, bujqësore, kulturore, sportive, të veprave të kultit, të objekteve sociale, hoteleve, fshatrave turistike, etj. Ndërtime dhe projektime rrugësh, tunelesh, urash, vepra ujore, hekurudhore, kanalizime, diga, vepra arti, impiante hidrike, rregullimi e sistemimi i tyre, asfaltim e punime të të gjitha kategorive, përfshihen sistemi i ndërtimeve, ndërtime dhe projektime objektesh për banim dhe shtesa e konstruksione në godina ekzistuese, mirëmbajtje fasadash, pur restaurimi, punime karpenterie, metalike, punime të mirëmbajtjes, sinjalizimit vijëzimit në rrugë. Eksport - import, tregti me shumicë e pakicë të mallrave industriale, ushqimore, farmaceutike, makineri e pjesë këmbimi të të gjitha llojeve, pajisje elektrike, hidraulike, hidrosanitare, lëndë të para, materiale ndërtimi, inerte, produkte të gatshme e gjysëm të gatshme, konfeksione, duralumin, paisje elektroshtëpiake. Investime në Fushën e Bujqësisë dhe Blegtorisë. Hapje bar - restorante, hotele, agjensi turistike të udhëtimit dhe telekomunikacionit. Shoqëria kryen çdo lloj veprimtarie të dobishme për arritjen e objektit te saj duke përfshirë edhe veprime për shitblerje sendesh të luajtshme dhe të paluajtshme, pjesëmarrje me kuota dhe aksione në shoqëri dhe ndërmarrje të tjera.
Emërtime të tjera Tregtare: ZGJIMI - H.B
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 21.05.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 12.08.2014, me anë të urdhërit Nr.504-14 Regj., Nr.16838 Prot., lëshuar nga shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k., është vendosur masa e sekuestros konservative në aktivet e palës debitore Hysen Brati që zotëron pranë shoqërisë "Zgjimi-H.B" sh.p.k. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

II. Më datë 19.09.2014, me anë të kërkesës Nr. 20822 Prot, lëshuar nga shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k, u hoq masa e sekuestros konservative në aktivet e palës debitore Hysen Brati, që zotëron pranë shoqërisë "ZGJIMI - H.B" sh.p.k, vendosur në zbatim të shkresës nr. 16838 prot. datë 12.08.2014.

III. Më datë 16.01.2017, me anë të urdhërit Nr.134-848 Prot., lëshuar nga shoqëria "Prestige Bailiff Services" sh.p.k, u vendos masa e sekuestros konservative në kuotat që zotëron pala debitore shoqëria "ZGJIMI - H.B" sh.p.k, me qëllim shlyerjen e detyrimeve të kësaj të fundit ndaj shoqërisë “Rofix” shpk. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 7, Rruga Kongresi Lushnjës, Pallati 39, Shk. 4

Adresa Email:
leonardbrati@gmail.com

Telefoni:
0682002481

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (02.02.2019)
Akti I themelimit 2014
Urdher per vendosjen e mases se sekuestros konservative 16.01.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -693 755,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -489 472,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -3 916 671,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 852 161,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:250 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 299 515,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 189 936,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 8 399 280,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.Lala