Skip to content

VELLEZERIT KUKA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-02-09 10:22:25
JSON

Tax Registration Number: J63423440Q
Administrators: Irakli Kuka, Mirand Kuka
Scope: Import eksport, tregtim dhe përpunim mermere të teë gjitha llojeve, tregti artikuj të ndryshëm industriale, ushqimore, bujqësore, blegtorale, fruta perime, pije alkolike të llojeve të ndryshme si dhe pije freskuese, tregtim, prodhim, punime dhe montime të paisjeve hidraulike, tregtim automjetesh të cdo lloji, marke tonazhi si dhe pjesë kembimi për to, hapje pike lavazhi dhe servisi, agjensi imobiliare, agjensi turistike, hapje dhe shfrytëzim hotelesh, motelesh, baresh, restorantesh, diskotekash, qendra pushimi e kurative, tregtim pajisjesh elektroshtëpiake, elektronike, elektrike, prodhime qeramike, artizanati, paisje zyrash etj, transport udhëtarësh dhe mallrash të të gjitha llojeve brenda dhe jashtë vendit, tregtim i materialeve të ndërtimit dhe lëndëve të para brenda dhe jashtë vendit, tregtim bimësh medicinale etero vajore, plehrash dhe prodhime kimike, kozmetike, estetike, punime duralumini dhe tregtimi i tyre, prodhime druri, mobilje, orendi, dyer dritare etj, tregtim i karburanteve të ndryshme me pakicë si dhe vajra lubrifikanteë të gazit të lëngshëm, për ngrohje, paisje ngrohëse gazi si me mbushje të bomblave të gazit dhe tregtimi i tyre me pakicë, ndërtime civile të të gjitha llojeve. Shërbime Funerale. Punime gërmimi në tokë. Ndërtime civile dhe industriale, Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile, industriale, veshje fasada, rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale. Punime nëntokësore, ura e vepra arti. Diga dhe tunele hidroteknike, ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje. Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë, punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime, Ndërtim i impianteve për prodhimin e energjisë shpërndarjen e energjisë, punime e inxhinierisë së mjedisit, punime për prishjen e ndërtimeve. Impianteve hidro sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajte e tyre. Impiante ngritëse dhe të lidhura me to, rifiniturë me material druri, plastik, metalik, dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës ndriçuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndërtime parafabrikate beton arme, struktura metalike traversa. Impiante teknilogjike, termike dhe të konsolidimit. Impiante dhe linja telefonike dhe telekomunikacioni. Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. Pastrimi i tij. Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. Punime topogjeodezike. Sistemimet kundra zhurmës për infrastukturë. Shpime gjeologe- inxhinierike, puse e shpime për ujë. Studio projektuese.
Other Trade Names: VELLEZERIT KUKA
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 15.09.2005
District: Fier
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Changes
Address:

Seat:
Fier, Rroskovec

Address:
Berat, Kucovë, Lagjia 11 Janari, Rruga për tek Vidhat. Godina private te zona kadastrale 2310.

Telephone:
0692053908

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (31.01.2019)
Dokumenta te ndryshem (Akti I themelimit, Statuti)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare (2015)
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 109 260,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 75 903,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 311 265,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 447 265,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 371 839,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 753 863,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:26 812 801,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:8 294 152,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:17 673 905,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 21 062 934,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 18 932 984,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 27 248 983,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.Lala