Skip to content

Statistics

0

Business Company


0

Shareholders/Ownership


0

ContractsSome companies in OpenCorporates.al

OR Group

L82524204S
(Import-eksport dhe shitje me shumicë e pakicë të mallrave dhe artikuj të ndryshëm industrialë, ushqimore, blegtorale dhe bujqësore, pijeve freskuese dhe alkolike, duhan, cigare. Zhvillim të aktivitetit tregtar në dyqane të të gjitha llojeve, lokale, markete dhe hipermarkete.)

Elbasan ALL

"GJONADHE"

L86324206N
(Grumbullim,nxjerrje,tregti me pakicë dhe shumicë i gurit dhe materialeve të tjera inerte.Grumbullim dhe shitje,përpunim dhe tregtim i ullirit dhe nënprodukteve të tij.)

Himarë ALL

Annual profit over 5 000 000 Lekë

PNI-2001

K51519042K
(Projektime në fushën e arkitekturës dhe të ndërtimit. Masterplane studime e plane rajonale urbanistike. Plane rregullues fshatrash dhe qendrash të banuara – qytete. Studime pjesore urbanistike. Projektim objekte civile, industriale dhe turistike deri 5 kate. Projektim objekte civile, industriale dhe turistike mbi 5 kate. Projektim objekte sportive. Projektim inerte. Projektim peisazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbëruara, lulishte e parqe. Objekte civile, industriale, turistike prej murature e skelet beton arme deri 5 kate. Objekte civile, industriale, turistike prej murature e skelet beton arme mbi 5 kate, objekte me skelet metalik. Objekte me shkallë të lartë vështirësie b/a, metalike, troje dhe shpate me qëndrueshmëri të ulët. Instalime hidrosanitare. Linja e rrjeta eletrike, telefonike, radiotelefoni, citofoni, sistem alarmi, televiziv etj. për objekte civile, industriale, turistike. Sisteme komplekse të telekomunikacionit. Furnizim me ujë, kolektorë shkarkimi. Projektim ujësjellës kanalizime, urbane dhe rurale. Projektim rruge auto kategoria V dhe IV. Projektim rruge auto kategoria III, II dhe I. Projektim shtresa rrugore e projektim asfaltim. Autostrada, pista, aeroporte, helioporte. Hekurudhe, degëzime hekurudhore. Projektim ura dhe vepra arti deri 10 m. Projektim ura dhe vepra arti mbi 10m. Estakada. Ura metalike, të varura. Tunele rrugore, hekurudhore. Centrale hidraulike, elektrike, (primare, sekondare). Centrale termike (primare, sekondare). Prodhim impiante të prodhimit dhe shpërndarje të energjisë elektrike, diellore, era etj. Projektim nënstacione elektrike, primare, linja të tensionit të lartë. Kabina elektrike të rrjetit shpërndarës, linja të tensionit të ulët, të mesëm. Projektim i sinjalizimit në rrugë auto kategoria V, IV, III, II. Projektim i sinjalizimit në rrugë auto kategoria I, autostrada dhe degëzime me hekurudhave. Projektim i sinjalizimit në aeroporte dhe helioporte. Zbatime në fushën e arkitekturës dhe të ndërtimit, punime dheu, sistemime, terracime terrenesh etj, ndërtime civile dhe industriale, ndërtime rrugore dhe aeroporte, ndërtime hekurudhore, punime speciale të shinave dhe të binarëve, ndërtim vepra arti rrugore dhe hekurudhore, rikonstruksion godinash civile, ekonomike, veshje fasadash etj. Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi. Punime gërmimi në tokë. Ndërtime civile dhe industriale. Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasada. Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale. Punime nëntoksore, ura e vepra arti. Ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi dhe vaditje. Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike. Ndërtime për N/stac, kabina e transform, linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë. Punime për prishjen e ndërtimeve. Impjante hidro - sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre. Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me të, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese. Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut. Sinjalistika rrugore jo ndriçuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Punime topogjeodezike. Punime strukturore special. Shtresa dhe mbistruktura speciale. Punime mbi shina dhe traversa. Impiante dhe linja telefonike dhe telekomunikacioni. Impiante të brendshme, telefoni, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV etj.)

Tiranë 6311335 ALL

Tirana Euro Hotel

L81324038F
(Ushtrimin e aktivitetit në hoteleri, turizëm, agjenci turistike dhe shërbimeve mbështetëse në sektorin e hotelerisë dhe turizmit. Marrjen dhe dhënien me qira të ambjenteve që do të përdoren për hoteleri. Investimin në hoteleri dhe turizëm.)

Tiranë ALL

TIXHE PIANO

L81324042K
(Restorant, piceri, bar- kafe, piano bar, import - eksport, si dhe cdo aktivitet tjetër ndihmës dhe të ligjshëm në Republikën e Shqipërise dhe jashtë saj.)

Tiranë ALL

NERGIS

L86323001C
(Zbatim i veprave ndërtimore si vijon: ndërtime me karakter civil dhe ekonomik, punime/gërmime dhe sistemime dheu, tarracime terrenesh, rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike, veshje fasadash, ndërtime urash dhe konstruksione metalike dhe të gjitha llojet e ndërtimeve. Import, eksport. Shitje me shumicë dhe pakicë etj.)

Shkodër ALL

Qevani Automotive

L81323002A
(Tregtimin me shumicë e pakicë, import- eksport e automjeteve të të gjitha llojeve, pjesë këmbimi, paisje dhe aksesor të tyre; kryerjen e çdo aktiviteti tjetër që lidhet me automjetet, në veçanti kryerjen e shërbimeve, shërbime tregtare dhe administrative, qiradhënie, leasing dhe financim, çertifikim, modifikim dhe konvertimin e automjeteve. Tregtimin me shumicë e pakicë, import- eksport e artikujve të ndryshëm; vajra lubrifikant, produkte petrokimie, elektrike, elektronike, paisje dhe sistemeve të sigurisë e mbrojtes, tregti e përgjitheshme; kryerjen e shërbime të ndryshme, konsulencë, menaxhim, investim, pasuri të patundshme, etj; shitblerjen, qiramarrjen dhe qiradhënien të objekteve dhe pasurive të patundshme për llogari të shoqërisë.)

Tiranë ALL

GOLDA

L81323004Q
(Tregtim të materialeve të mjekimit, bimëve mjekësore, aparateve mjekësore. Suplementeve të ndryshme parafarmaceutike. Import-Eksport.)

Tiranë ALL

Annual profit over 1 000 000 Lekë

DOCTORS HOSPITAL

L51621031J
(Ofrimin e shërbimeve mjekësore ambulatore jopublike, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe me marrëveshjet ndërkombëtare për shërbimet shëndetësore. Shërbim mjekësor ambulator. Vizita ambulatore, kirurgji e përgjithshme, kirurgji plastike, patologji e pergjithshme, gjinekologji. Laborator bio-kimik. Qendër Mjekësore dhe Laborator Klinik Biokimik, Shërbime në disa specialitete mjekësore për vizita dhe konsulta mjekësore, diagnostifikim, eko të ndryshme, trajtime ambulatore, trajtime mikrokirurgjikale si dhe qendër e avancuar endo-skopie, fibro-kolonoskopie. Shoqëria mund të kryejë aktivitete të tjera të lidhura ose plotësuese me ato të parat dhe çdo aktivitet tjetër të nevojshëm ose të dobishëm për qëllimin e shoqërisë. Mjek e infermier në familje. Shërbim stomatolog.)

Tiranë -2553124 ALL

A&G Distribution

L88723501C
(Në fushën e tregtisë të import-eksportit të mallrave ushqimore, materiale të ndërtimit, elektrike, hidrosanitare, elektroshtëpiake, plastike, ushqimore, lëndëve të para e ndihmëse, pjesëve të këmbimit, pijeve alkolike dhe energjitike etj. Përveç veprimatrive të parashikuara më lart në veprimtarinë sipërmarrëse të shoqërisë do të hyjë çdo veprimtari tjetër industriale, tregtare, financiare dhe që do të konsiderohet nga ortakët e nevojshme dhe e përshtatshme për arritjen e objektit të shoqërisë dhe që nuk ndalohet nga ligji.)

Tepelenë ALL