Skip to content


Currently Available 6469 Business Companies in our database.

Statistics

0

Business Company


0

Shareholders/Ownership


0

ContractsSome companies in OpenCorporates.al

EBT greater than 1 000 000 ALL in 2015

BIG - PARKU

K92410009T
(Hapje Super - Marketesh me te gjitha llojet e artikujve ushqimore,industriale,konfeksione,materiale ndertimi,mobiljesh,aparatesh elektroshtepiake,elektrike,artikuj-shtepiak,hidraulike,higjeno sanitare.Import-eksport,tregti me shumice e pakice te artikujve ushqmore,industriale,artizanale,bujqesore,,te lendeve dhe materialeve te ndertimit,lendeve te para,prodhimeve gjysem te gatshme dhe te gatshme metalike,hidraulike,higjeno-sanitare si dhe cdo lloj pajisje dhe materiali qe perdoret ne ndertim dhe prodhim te tyre.,te makinerive,pajisjeve dhe artikujve teknike per ndertimin,industrine,artizanatin,tregtin,transportin, bujqesine,mobiljesh,artikujsh shtepiake,aparatesh radio televizoresh e aparatesh te tjera elektronike.)

Tiranë 5355625 ALL

EBT greater than 1 000 000 ALL in 2015

A.I.A

K71910001M
(Ndertim i veprave industriale e civile dhe shitblerja e tyre, etj. Import eksport dhe tregtim me shumice e pakice te artikujve industriale e ushqimore te te gjitha llojeve si dhe transport mallrash e pasagjeresh.)

Tiranë 3030166 ALL

EPDC ( Europartners Development Consulting )

L61926006R
(Konsulence juridike, ekonomike, financiare, per zhvillimini biznesi dhe investimi, me persona juridike vendas dhe te huaj. Ndermjetesim, menaxhim, konsulence per lidhjen e marreveshjeve midis institucioneve shteterore, personave juridike vendas dhe te huaj, shteterore dhe private per financim, hartim dhe zbatimin e projekteve ne fushen e investimeve, te industrise, turizmit, infrastruktures, telekomunikacionit, energjitikes, mjedisit, bujqesise, shendetesise, arsimit, sportit, arkologjise, hidroteknikes, ndertimit hidrocentrale dhe Hartimi i studimeve, projekteve, zbatimi i tyre, ne fushen e ndertimeve civile, industriale, turistike, telekomunikacionit, Aeroportit, energjitikes, mjedisit, bujqesise, shendetesise, arsimit, kultures, sportit, arkeologjise, ndertimeve civile, ndertimi rrugesh, kanalesh, ura, ujesjelles, kanalizimeve, impjante vaditese, vepra arti te cdo lloji, hidrocentrale dhe termocentrale, rikonstruksioni i godinave dhe objekteve te cdo lloji te rendesise ekonimike e sociale. Aktivitetet e permendura do te kryhen ne sektorin publik, shteteror dhe privat, ne administrimin e sektorit shteteror dhe ne sektorin privat. Shoqeria, me vendim te Ortakut, sipas dispozitave te statutit dhe ne perputhje me legjislacionin ne fuqi, mundet gjithashtu te marre direkt ose indirekt interesa ose pjesmarrje, perfshi edhe ato aksionare, ne shoqeri dhe ndermarrje ne Shqiperi ose vende te tjera jashte saj, te cilat kane ohjekt te ngjashem, te njejte ose qe kane lidhje me objektin e veprimtarise se shoqerise.)

Tiranë ALL

EBT greater than 1 000 000 ALL in 2015

Tirana Neë Supervisor

L21311040P
(Konsulence, supervision dhe kolaudim te objekteve ne ndertim.Projektim objektesh civile, industriale e te infrastruktures.)

Tiranë 22527872 ALL

SHXH1 SH.P.K

L71931001D
(Ofrimi i sherbimeve fushen e ndertimit,hekurkthes, etj. Tregetim te materialeve te ndertimit me shumice e pakice , imoprt-eksport.Tregtim me shumice e pakice dhe import - eksport te: Mallra industriale, ushqimore, lende te para, pije,veshmbathje e konfesione, kancelari per zyre e shkolla, orendi shtepiake, mobilje, paisje elektrike e elektronike, elektroshtepiake, produkte bujqesore e blegtorale, frutaperime, produkte te detit peshk etj, bime medicinale eterovajore e mjeksore, prodhime kozmetike dhe estetike, parfumeri, kimike dhe detrgjentre, mish e neprodukte te tij e qumeshte e nenprodukte te tij. Hoteleri turizem, bar kafe resorante piceri)

Tiranë ALL

B.M POLYMER SH.P.K

L73131001G
(Tregti me pakice dhe shumice te lendeve plastike, granule , lende te pare nga riciklimi i plastikes. Plastike te ricikluar dhe skrape. Import - eksport te nenprodukteve te plastikes si : litare, paketime, lidhje paletash , arka plastike, nenprodukte te tjera te plastikes. Import - eksport te nenprodukteve prej druri, pelet etj. Tregti i makinerive per perpunime plastike, bujqesore, drusore etj. Importe te fibrave prej poliestre, te fijeve te lirit, poliestres , polietilienit etj.Riciklim, riperpunim dhe prodhim te te gjitha lendeve plastike te riciklueshme. Transport rrugor kombetar dhe nderkombetar te mallrave per vete, per te trete e me qira)

Berat ALL

C.L.BEVANDE SH.P.K

L71931005M
(Shoqeria ka per objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare ne perputhje me legjislacionin Shqiptar ne fuqi. Shoqeria mund te kryeje gdo lloj operacioni me lidhje me perpunimin, transformimin, magazinimin, shperndarjen dhe tregtimin e pijeve dhe derivateve te tyre, te cdo lloji, me shumice e pakice. Gjithashtu, shoqeria mund te kryeje kultivimin, perpunimin, transformimin, magazinimin, shperndarjen dhe tregtimin e te gjitha artikuj ushqimor, bujqesor, e blegtoral. Prodhim, tregtim, ambalazhim te lendeve te para si dhe bazes materiale per produktet e luleve dhe bimeve. Import, eksport. Shoqeria mund te kryeje aktivitet ne fushen e turizmit dhe agjenci udhetimesh. Shoqeria mund te kryeje kerkime te tregut, organizoje rrjete tregtare, nenshkruaje kontrata agjencie, te marri dhe te japi agjenci, komisione, perfaqesime dhe mandate. Shoqeria mund te kryeje, per shoqeri ku zoteron kuota apo me te cilat ka lidhur ortakeri, sherbime tekniko - administrative dhe koordinimi, sherbime promovimi dhe marketingu dhe cdo aktivitet per zgjidhjen e problemeve ne fushen administrative.)

Tiranë ALL

TECH FARM SH.P.K

L71931502S
(Shoqeria ka si objekt prodhimin, blerjen, shitjen dhe montimin e software-ve dhe te paisjeve elektronike dhe mobiljeve te zyres. Ne rrugen dytesore nga me siper, shoqeia aty ku rezulton e nevojshme mund te emeroje nje drejtor teknik te pajisur me targat e parashikuara nga ligji. Te pranoje dhe te jape perfaqesine ne ligje me produktet e mesiperme. Te zhvilloje aktivitet historiku dhe perpunimi te dhenash ne kompjuter ne pronesi te tij ose tek te tretet per llogari te tij apo te tjereve. Te zhvilloje aktivitet konsulence teknike dhe funksionale ne lidhje me aktivitet e perfshira ne objektin social. Te zhvilloje ne seline ligjore te tij, ne selin operative ose prane selive te klienteve. aktivitet onsulenze funksionale ose teknike ne lidhje me organizimin, realizimin, mirembajtjen dhe fuksionimin e software-ve te rinj ose te vena ne pune, si dhe te merret me konsulencen per administrimin sistematik te pajisjeve informalike dhe elektonike te database dhe te software-ve ne pronesi te tij ose te te treteve per llogari te tij apo te tjereve. Te zhvilloje aktivitetin e zgjedhjes se personelit dhe kurse formimi per fushen operative ne sektorin informatik ne emer dhe per llogari tete treteve.)

Durrës ALL

XHENISA SH.P.K

L74331201D
(Veprimtari e agjentit per transferte parash ne emer dhe per llogari te nje subjekti financiar jobankar. Te gjitha sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave ne emer dhe per llogari te nje subjekti financiar jobankar. Veprimtari e agjentit komisioner. Sherbimet e Unionnet-Western Union. Veprimatri e kembimit valutor.Ushtrim i veprimtarise se ndermjetesimit ne sigurime si agjent. Siguracione shendeti ne udhetim, siguracione per pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, siguracione per kontrata koncesioni, si dhe siguracione per cdo lloj aktiviteti te lidhur me fushen e sigurimeve. Ushtrimi i veprimtarise se agjentit te udhetimeve. Shitje te produkteve turistike online. Shitje biletash per transportin ajror,detar dhe tokesor. Ushtrim i veprimtarise si agjent postar. Ushtrim i veprimtarise se agjentit te shoqerive telefonike dhe celulare.)

Durrës ALL

VEREA 1 SH.P.K

L71931009V
(Projektimi, ndertimi dhe zhvillimi, direkt dhe/ose indirekt te impianteve te prodhimit te energjise elektrike nga burime energitike te rinovueshme dhe te gjithe veprave dhe infrastruktura strukturore dhe /ose aksesore per keto impiante; manxhimi, kryerjen dhe ushtrimin teknik dhe tregtare te impianteve sipas pikes (a], duke perfshire ne rruge direkte dhe /ose indirekte te gjithe aktvitetet te mirembajtjes se zakonshme dhe te jashtezakonshme; prodhimi, shperndarja dhe shitja, pervec trasmetimit, ne limitet e ligjeve ne fuqi, te energjise elektrike prodhuar nga impiante te pikes (a) shitblerja, qeraja, dhenia dhe transferimi ne cfardo lloj forme te impjanteve te pikes (a], me ose pa korrespondence; investimi ne cfaredo lloj forme, direkte dhe /ose indirekte te impjanteve te pikes (a) gjithashtu te perfshire te punesimit, mbajtjes, manaxhimit dhe shitjes se aksioneve ne shoqeri te tjera dhe/ose ente te krijuara apo qe do te krijohen, qe veprojne edhe ne sektorin e prodhimit dhe shitjes te energjise nga burime te rinovueshme.)

Tiranë ALL