Skip to content

Statistics

0

Business Company


0

Shareholders/Ownership


0

ContractsSome companies in OpenCorporates.al

Distri PLUS

L02323005S
(Shoqëria do te operoj ne fushën e shërbimeve komisioner si subagjente per dhe ne emer te te treteve. Ne fushen e tregtimit, import-eksport te produkteve dhe mallrave te ndryshem si dhe te reklames dhe promocionit per nevoja te veta dhe ndaj te treteve. Si dhe çdo aktivitet i lejuar dhe rregulluar me ligj,pasi te jete paisur me lejet perkatese.)

Tiranë ALL

ARBEN TAIPI

K32617210B
(Tregti me pakice dhe riparim bicikletash, motocikletash dhe tregti me pakice artikuj te ndryshem industriale. Tregti me pakice pjeseve te reja te kembimit per motocikleta. Magazinim mallrash.)

Elbasan ALL

GOLD CONSULTANCY

M02017006L
(Emetimin e parase elektronike, te gjitha sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave, kembimin valutor, sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per veprimtarite financiare per te cilat eshte licencuar, (emetimin e parase elektronike, te gjitha sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave dhe kembimin valutor). b. Menaxhim projektesh ne sistemin informatik. konsulence ne zhvillimin e sistemit informatik, menaxhim database (te dhenash informatike), konsulence dhe infomim mbi sistemin e sigurise informatike si dhe Konsulence mbi teknologjine informatike ne sektorin financiar dhe ate bankar ne veçanti teknologji informacioni (information technology). c. Import, eksport, ndermjetesime. agjent komisioner. tregti artikuj te ndryshem, makineri, pajisje dhe produkte per nevojat e veta dhe per te trete. d. Zgjidhje telekomunikacioni 2 (telecommunication solutions). e. Sherbime LW faqe internet (website services). f. Zgjidhje hardware dhe software (hardware and software solutions). g. Riparim kompjuteresh dhe pajisjesh te ndryshme informatike, emetimin e parase elektronike, te gjitha sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave, kembimin valutor, sherbirne si Agjent ne Sigurime, sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per veprimtarite financiare per te cilat eshte licensuar. (emetimin e parase elektronike, te gjitha sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave dhe kembimin valutor), menaxhim projektesh ne sistemin informatik. Import. eksport. Ndermjetesime, agjent komisioner. Tregti artikuj te ndryshem, makineri, pajisje dhe produkte per nevojat e veta dhe per te trete, konsulence ne zhvillimin e sistemit informatik. Menaxhim database (te dhenash informatike), konsulence dhe informim mbi sistemin e sigurise informatike, konsulence mbi teknologjine informatike ne sektorin fmanciar dhe ate bankar ne vecanti, teknologji informacioni (information technology). zgjidhje telekomunikacioni (telecommunication solutions). sherbime ne faqe interneti (website services). Zgjidhje hardware dhe software (hardware and sofiware solutions). Riparim kompjuterash dhe pajisjesh te ndryshme informatike. “)Te kryeje keshillime, trajnime si dhe asistence teknike ne dobi te organizatave, bizneseve ose individeve qe kerkojne asistence te specializuar apo synojne rritjen dhe permiresimin e performances se veprimtarise se tyre; i. Cdo veprimtari tjetër qe do të konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te Shoqerisë dhe që nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar ne fuqi. Per realizimin e objektit të veprimtarisë se saj, Shoqeria mund të kryeje gjithashtu, si aktivitet ndihmës dhe jo parësor, te gjitha veprimet mbi emetimin e parase elektronike, te gjitha sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave, kembimin valutor, sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per veprimtarite financiare per te cilat eshte licencuar, ne Shqiperi si dhe jashte saj, ne masen qe vleresohet e dobishme dhe/ose e pershtatshme nga organi adrninistrativ dhe mundet gjithashtu te marre persiper, gjithmone per qeilime ndihmese, pjesernarrje ne kapitalin themeltar te shoqerive ose ndermarrjeve dhe ose entileteve te tjera me objekt te ngjashem, te afert ose te lidhur me te vetin, ne perputhie me dispozitat ligjore ne fuqi, si dhe çdo aktivitet tjeter te lejuar nga ligjet ne fuqi. Te gjitha veprimtarite e pershkruara me siper mund te zhvillohen si ne Shqiperi ashtu edhe jashte saj. 3.3 Shoqeria mund te bashkepunoje dhe/ose bleje/perfitoje direkt ose indirekt pjesemarrje, ne shoqeri, ndernarrje, agjenci apo sipermarrje te tjera, te cilat kane fushe veprimtarie te ngjashme. 3.4 Gjithashtu, Shoqeria mund te kryeje cdo veprim apo operacion tjeter qe ka te beje me pronen e paluajtshme, te luajtshme, cdo veprim apo operacion tjeter komercial, industrial e financiar, te dobishern apo plotesues ndaj permbushjes se objektit te Shoqerise, me kusht qe aktivitetet e mesiperme te mos jene ne kundershtirn dhe mos alterojne objektin paresor te veprimtarise se Shoqerise.)

Tiranë ALL

GEOPORTAL d.o.o.

L62115002A
(Vepron ne fushe e ndertimtarise minierave dhe ruajtjes se mjedisit. Nga koha e themelimit ne 2005 e deri sot ajo eshte rritur ne menyre permanente duke rritur cilesine e sherbimeve inxhinierike. Te punesuarit kane eksperience ne planifikim udheheqje dhe pergatitje ne ndertim te objekteve te ndyshme inxhinierike dhe objekteve industriale ndertimore si dhe objekteve te minierave ne hapesira te ndryshme kodrinore. Posaçerisht jane te specializuar per ndertimin e objekteve nentoksore qe u paraprijne tunelet rrugore, tunelet hidroteknike dhe konstruksionet portuale si dhe ndertime tjera gjeoteknike. Lista referuese e pasur dhe deshira per zgjerim te sherbimeve inxhinierike per themelimin e ndermarrjes ekonomike ne Republiken e Shqiperise qe bene pjese me ekonomite e zhvillimit marramendes ne Europe., ku ne dekaden e ardhshme jane te planifikuara objektet e ndryshme infrastrukturore, energjetike minerare ku do te ishte e mundeshme ne menyre cilesore te bashkepunohet me ndermarrjet vendore ekonomike dhe me insitucione shteterore qe mbulojne ato lami. Ne aktivitete te tilla te planifikimit nuk eshte e perjashtuar as bashkepunimi ne lamen pedagogjike me institucione qe jane kompetente ne Republiken e Shqiperise. Aktivitete te tjera te inxhinierise dhe konsulenca teknike. Aktivitet ne fushen e ndertimit, projektimit dhe mbikqyrje ne ndertim.)

Tiranë ALL

Albanian Gas Service Company

L82407006D
(Shoqeria eshte krijuar si nje shoqeri plotesisht operative e cila eshte pergjegjese per kryerjen e veprimtarise, mirembajtjes dhe sherbimeve teknike per Trans Adriatic Pipeline AG sipas Marreveshjes per Mirembajtjen qe do te lidhet midis Shoqerise dhe Trans Adriatic Pipeline AG si edhe per cdo veprimtari ndihmese qe mund te jete e nevojshme ose e dobishme per arritjen dhe ushtrimin e ketij qellimi.)

Tiranë ALL

Shoqeria Koncesionare Tirana 4

M02219001K
(Financimi, projektimi, ndertimi, mirembajtja e shkolles/shkollave publike ne zonen e koncesionit sipas specifikimeve te kontrates se koncesionit me nr. 4907 rep, nr. 1874 kol, date 08.09.2020, ("Projekti") dhe transferimi i tyre tek Autoriteti Kontraktues pas perfundimit te afatit te koncesionit Shoqeria vetem per te permbushur objektin e mesiperm te Shoqerise, mund te kryeje cdo veprimtari tjeter tregtare, veprimtari industriale e financiare dhe transaksione ne lidhje me pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme te cilat do te konsiderohen si te nevojshme dhe te domosdoshme nga Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve dhe administratoret per permbushjen e objektit te Shoqerise. Ne funksion te qellimeve te mesiperme Shoqeria mund te hyje ne tregje dhe operacione te ndryshme, te zoteroje pasuri te luajtshme e te paluajtshme dhe/ose pjesemarrje ne shoqeri te tjera tregtare, si dhe te gjitha aktivitet e nevojshme dhe te domosdoshme per te permbushur objektin e Shoqerise ne perputhje me ligjin.)

Tiranë ALL

Albanian Centre for Economic Research (ACER)

ACER
(ACER kërkon të promovojë reformën ekonomike në Shqipëri duke kryer kërkime të pavarura mbi çështjet social-ekonomike dhe duke ndihmuar në krijimin e një kornize adekuate institucionale për reformat themelore, duke inkurajuar debatin publik, duke advokuar politikën dhe vendimmarrësit e vendit dhe duke promovuar forcimin e sektori jo-qeveritar.)

Tiranë ALL

Annual profit over 5 000 000 Lekë

SARP & LAB

L41526502B
(Prodhimi dhe tregtimi i produkteve kimike per ndertim. Punime laboratori ne testimin e materialeve te ndertimit, gjeoteknike, etj, kalibrimin e makinerive dhe pajisjeve matese,certifikimin e sistemit te cilesise, certifikimin e produkteve, inspektime te ndryshme, etj. Projektim, zbatim, supervision dhe kolaudim i punimeve te ndertimeve civile, industriale, rrugore, portuale, aeroportuale, etj.Transport dhe spedicion me mjetet e veta dhe te te treteve, te mallrave te ndryshme ne Shqiperi dhe jashte saj. Import-Eksport i mallrave industriale, bujqesore te sherbimeve etj. Organizimi i turizmit ne Shqiperi dhe jashte saj.Organizimi i veprimtarive sportive dhe cfare ka lidhje me to. Shitblerje te pasurive te patundshme dhe veprimtari te tjera imobiliare.Vleresim i ndikimit te ndertimeve civile, industriale, rrugore, portuale, aeroportuale ne mjedis dhe monitorim i ndikimit te tyre ne mjedis. Projektim kontekstit mjedisor ne punimet e ndertimeve civile, industriale, rrugore, portuale, aeroportuale,etj. Analiza fizike-mekanike dhe kimike te mineraleve te ndryshme, mineraleve te kromit, etj. Prodhimin e desifektanteve te ndryshme.)

Durres 14563805 ALL

Annual profit over 5 000 000 Lekë

X - PLAN STUDIO

L01411038E
(Projektim dhe zbatim te punimeve te ndertimit,rikonstruksione, mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi dhe montimi ne godina civile, industriale, bujqesore, turistike,shoqerore,veprave ujore,kanalizime te ndryshme,rruge ura e vepra arti,punime komunale dhe te mjedisit,si dhe punime te te gjitha llojeve ne fushen e ndertimit e montimit.Ne drejtim te projektimit,ndertimit dhe mirembjatjes se sistemeve te objekteve sportive,interiere, paisazhi,siperfaqe te gjelberta,lulishte dhe parqe.Projektim dhe zbatim te punimeve te ndertimit te sistemeve te ngrohjes dhe ftohjes,ventilimit dhe klimatizimit.Eksport-import dhe tregtim me shumice e pakcie te te gjitha llojeve te materialeve dhe pajisjeve te ndertimit,hidrosanitare,elektrike, te mallrave te ndryshem industriale dhe mallra te te gjitha llojeve. Veprimtari i lidhur me asistencen teknike, te te gjitha sherbimeve te permendura me siper, etj.Vleresimin e pasurive te paluojtshme per ndertesa dhe toke truall. Hartimin e raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis,per te kryer auditimin mjedisor, per hartimin e ekspertizave per problemet mjedisore dhe thirrjen si ekspert per te vleresuar nje raport vleresimi te ndikimit ne mjedise ose rezultatet e nje auditimi. Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri te ndertesave te cdo lloji. Si dhe Hartimin e akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. Projektime Masterplane-Studime e plane rajonale Urbanistike, plane rregulluese te pergjithshme per qendra te banuara dhe qytete si dhe studime pjesore Urbanistike. Projektim -zbatim konstruktiv.Projektim -zbatim te objekteve te ndryshme me konstruksione metalike.Projektim dhe rilevime per bazamente gjeodezike,projektime topografike dhe hartografike dhe fotogrametike. Studime gjeologo - inxhinierik i truallit per te gjitha llojet e objekteve. Studime te Sizmiologjise inxhinierike lO.Projektime te sinjalizimit rrugor. Projektimin e impjanteve te prodhimit dhe shperndarjes se energjise . Projektim vepra hidraulike. Projektim Arkitektonik :objekte civile, industriale, spitalore, turistike, vepra arti ne infrastrukture, kulti, administrative, interieri, peisazhi, hoteleri,siperfaqe te gjelberta, parqe ,lulishte, Restaurim monumenteve te cultures. Projekte Adaptimi. Dizenjim grafik , Animacion, Modelim ,renderizim. Perpunim grafik projektesh : Animacion, Modelim ,renderizim,, Perpunim arkitektonik planimetrish, Makete me printer 3D, Makete me materiale te tjera. Projektim Konstuktiv :objekte civile, industriale, spitalore, turistike, vepra arti ne infrastrukture, kulti, administrative, perpunim konstruktiv ,projektim objektesh me shkalle te larte veshtiresie beton arme ,metalike troje e shpate me qendrueshmeri te larte. Projektim instalator : Instalime hidrosanitare.Linja e rrjeta elektrike - telefonike - radiotelefoni - citofoni -sistem alarmi - televiziv etj, perobjekte civile, industriale, turistike Sisteme komplekse te telekomunikacionit, Sisteme te furnizimit me gaz. Projektim veprash hidraulike : Diga - galeri - tunele hidraulike.Furnizim me uje - kolektore shkarkimi. Ujesjelles kanalizime urbane - rurale. Vepra ujitje - kullimi - impiante vaditese - diga deri 10m - damba. Vepra te trajtimit te ujit. 3 Vepra hidroteknike, marrjeuji, shkarkimi-kulla ekuilibriporte- pontile, Vepra naftesjelles - gazsjelles - vajsjelles etj. Projektim i prodhimit dhe shperndarjes se energjise ne : Centrale hidraulike (elektrik, primare, sekondare). Centraletermike (primare, sekondare). Impiante te prodhimit dhe shperndarjes se energjise elektrike - diellore - era etj. Nen stacione elektrike, primarsekondar - linja te tensionit te' larte. Kabina elektrike te rrjetit shperndares - linja te tensionit te ulet - te mesem. Projektim Sinjalistike rrugore ne : rruge lokale, rruge urbane dytesor edhe rruge interurbane dytesore. Sinjalistike ne autostrada, rruge urbane kryesore dhe rrugeinterurbane kryesore dhe ne degezime me hekurudhen Ne aeroporte dhe heliporte. Studime dhe projektime te ndertimit dhe mbylljes se venddepozitimeve te mebtjevet e ngurta urbane STUDIME TE SIZMOLOGJISE INXHINIERIKE:Studime/vleresime te sizmologjise inxhinierike per klasifikimin gjeosizmik te trojeve. Studime/ vleresime gjeologo-sizmike per trojet kundertohen objektet civile, sociale e kulturore. Studime/vleresime te sizmologjise inxhinierike per trojet kundertohen objekte te infrastruktures rrugore dhe hekurudhore te te gjitha llojeve, ura, tunele, viadukte, etj. Studimie/vleresime te sizmologjise inxhinierike per trojet kundertohen objekte komplekse si: hidrocentrale (pergdofuqi te instaluar), termocentrale, porte, aeroporte, tunele per vepra hidroteknike, bazamente perngarkesa te medha dhe objekte industriale. Studime/vleresime te sizmologjise inxhinierike per troje e shpate me qendrueshmeri te ulet dhe per troje ndertimore te shkrifta me mundesi lengezimi.Studime te rrezikut sizmik ne nivel rajonal (mikrozonimesizmike) dhe ne nivel kombetar (hartat kombetare te rrezikut sizmik). Studime/Vleresim gjeollogo inxhinierik i truallit per objekte te medha H/C, porte aeroporte, bazamente me ngarkesa te medha. Studim/Vleresimgjeollogo inxhinierik i trojeve te buta dhe shpateve me qendrueshmeri te ulet. Projektim rruge hekurudha :Rruge lokale, rruge urbane dytesore dhe rruge interurbane dytesore.Projektim rruge urbane kryesore dhe rruge interurbane kryesore. Shtresa rrugore e sistemim - asfaltime. Autostrada - aeroporte - helioporte, etj sipas vendimit nr.053 date 28.09.2015.)

Tiranë 19786347 ALL

Annual profit over 1 000 000 Lekë

J&F ARCHITECTURAL DESIGNER

K91423504D
(“Projektim, kolaudim dhe supervizion. Hartim raportesh te vleresimit te ndikimit ne mjedis,kryerje auditimi mjedisor,hartim ekspertize per probleme te ndryshme mjedisore, ekspert per te vleresuar raportet e ndikimit ne mjedis ose rezultatet e nje auditimi mjedisor,punime topografike etj. Sherbime ekspertize. Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri te ndertesave te çdo lloji, hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena.)

Durrës 463742 ALL