Skip to content


Currently Available 5118 Business Companies in our database.

Statistics

0

Business Company


0

Partners


0

ContractsSome companies in OpenCorporates.al

H.C.E-17

L76927201F
(1 - Konsulencë, ekspertizë dhe oponencë teknike sipas kategorive të licencës së drejtuesve teknikë dhe të vet shoqërisë. 2 - Projektime sipas licencës profesionale të shoqërisë dhe drejtuesve teknik. 3 - Mbikqyrje, kolaudim punime ndërtimi sipas licencës të shoqërisë dhe drejtuesve teknik. 4 - Vlerësim të ndikimit në mjedisit, auditim mjedisor të drejtuesit teknik dhe inxhinierit të mjedisit. 5 - Ekspert privat zjarrfikës (MNZ) të drejtuesit teknik, projektime e mbikqyrje MNZ. 6 -Vlerësim të pasurive të paluajtshme. 7 - Projektime në fushën e programit GIS. 8 - Shërbime të ndryshme në fushën e ndërtimit, veprave hidroteknike, në administrim, menaxhim ujësjellësa, kanalizimeve të ujrave të zeza, impiante pastrimi të ujit të pijshëm dhe venddepozitimeve tëë mbetjeve të ngurta (urbane), porteve detare dhe linjave gazsjellëse sipas licencës së drejtuesve teknik dhe të vet shoqërisë etj.)

Vlorë ALL

EBT greater than 1 000 000 ALL in 2015

INFOTEAM ALBANIA

L42229010Q
(Tregtim, instalim, konsulencë dhe mirëmbajtje e pajisjeve dhe sistemeve elektonike që përmbajnë ose jo mikroçipe GPS dhe që integrohen me programe apo softe të specializuara për zgjidhje të standardit industrial apo specifike të orientuara nga klienti për shoqëri private tregtare të mesme dhe të mëdha apo institucione qeveritare të të gjitha fushave. Tregtim i çdo pajisje të teknologjisë së informacionit, kompjuterave, fotokopjues, printues, skaner, pajisje zyre, mobilie zyre, i aksesorëve të tyre, i pjesëve tëvkonsumueshme të tyre (tonera, drum, fuzer, grupe zhvillimi), i pajisjeve të telekomunikacioni dhe telefonisë në veçanti, të pajisjeve të metal dedektimit dhe radiondërlidhjes, zgjidhjeve në bazë të platformave me softe të licensuara dhe të patentuara, mallra industriale në përgjithësi. Printim i çdo lloj formati apo përmasë shoqëruar me shërbime speciale për klientë privat apo ente shtetërore sipas legjislacionit në fuqi. Tregtim apo shpërndarje e sinjalit të internetit dhe i zgjidhjeve me softe, marketing në nivel webi, prodhim softesh të ndryshme. Kryerje operacionesh tregtare import-export, të japë dhe të marrë me qira, pasuri të tundshme dhe të patundshme, të kryejë veprimtari transporti me mjetet e saj ose të të tretëve, për llogari të tij ose për të tretë. Ajo mund të marrë pjesë ose të bashkëpunojë me personat fizikë ose juridike, vendas ose të huaj që kanë të njëjtin objekt veprimtarie ose të ngjashëm me të saj.)

Tiranë 2215708 ALL

SHTYPSHKRONJA DURRËSI

J61811504U
(Prodhimi dhe shitja e fletoreve, librave dhe shtypshkrimeve të ndryshme.)

Durrës ALL

B-VAAL ENGINEERING

L72023002P
(Shërbime konsulence, planifikim, projektim, mbikëqyrje, kolaudim, tregtim dhe zbatim punimesh si më poshtë vijon: prodhimi dhe/ose tregtimi i ushqimeve; prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve, mbjellja, përpunimi dhe implementimi në sisteme prodhimi; prodhimi dhe/ose tregtimi i produkteve të mbrojtjes së bimëve, plehrave kimike dhe/ose produkteve prej duhaneve; shërbime mjekësore parësore, spitalore ose të stomatologjisë; shërbime të tjera shëndetësore dhe/ose higjenosanitare; analiza kimike, kimiko-biologjike etj. Për ndikimin në mjedis: shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin në mjedis; import/eksport i mbetjeve për qëllim riciklimi, përpunimi, dhe/ose përdorimi ose importi i substancave ozon-holluese; shfrytëzimi dhe/ose mbarështimi i faunës (tokësore ose ujore). Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore bazë,inerare ose hidrokarbure, energji te rinovueshme, termo, eolike etj. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare, hidrokarbure dhe energjetike të burimeve të ndryshme. Transport rrugor ndërkombëtar i udhëtarëve. Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale të lidhura me transportin rrugor. Transport ndërkombëtar detar i automjeteve dhe/ose udhëtarëve. Për shërbime portuale. Për shërbime hekurudhore. Prodhimi, depozitimi, transporti, përdorimi dhe/ose tregtimi i produkteve dhe/ose lëndëve a pajisjeve të tjera me rrezikshmëri. Shërbime të kujdesit shoqëror. Shërbime të ndërmjetësimit në tregun e punës dhe/ose formimit profesional. Agjenci udhëtimi dhe/ose operator turistike. Rikonstruksione, mirëmbajtje, ndërtime civile, bujqësore, turistike dhe industriale me ose pa skelet metalik, veshje fasadash, punime karpentierie. Rrugë, autostrada, ura, mbikalime, hekurudhë, linja tramvaji, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale. Punime dheu, tarracime, sistemime. Shërbime topografike, gjeodezike, maksheteri. Shitje/blerje pasurie të tundshme ose patundshme. Punime nëntokësore, ura vepra arti, pilota, etj. Ujësjellës, kanalizime, vepra kullimi e vaditje, kolektorë shkarkimi urbane dhe rurale, impiante vaditje, diga te vogla, damba, sifona, kaskada, kaperderdhës, tombino etj. Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Punime për prishjen e ndërtimeve. Impiante dhe sisteme elektrike, mekatronike, hidro-termosanitare, hidraulike, përpunime lëndësh kimike, instalime mbrojtje dhe mirëmbajtja e tyre. Vepra hidroteknike, galerie e tunele hidraulike, vepra te marrjes se ndërtimeve, ujit nga rezervuar ndërtime vet, vepra te ndërtimeve marrjes se ndërtimeve ujit nga lumenjtë dhe marrja e ujit me puse. Sisteme kundra zjarrit. Vlerësime financiare. Përgatitje tema reference. Hartim detyre projektimi. Hartime specifikimesh teknike. Metodologji, përshkrime dhe planifikime punimesh. Punime rifiniturë të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë ndërtimeve me punime druri, plastik, metalik, dhe xhami dhe rifiniture të natyre teknike ndërtuese. Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut. Sinjalistika rrugore jo ndriçuese. Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni. Impiante te brendshme elektrike, telefoni, radiotelefoni etj. Ndërtime për N/stac., kab. e transform. Linjë e Tensionit të ulet/mesëm/lartë dhe shpërndarjen e energjisë. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Punime mekanike, elektrike, trajtime teknologjike për materiale të tretshme dhe të ngurta. Vlerësime gjeologoinxhiniereike të truallit për godina civile, industrial, ekonomike dhe sociale. Konsolidimi i shkarjeve dhe shpate me qëndrueshmëri të ulët. Sipërfaqe urbane, gjelbërim, mbrojtje skarpatash, shpate me qëndrueshmëri të ulet, mbetjeve urbane, materiale të ngurta (inerte etj). Prodhim përpunim material inerte-gurë, gurë dekorativ etj.)

Tiranë ALL

EBT greater than 1 000 000 ALL in 2015

A2N TERMOKLIMA

K52421003W
(Import eksport, tregtim të artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve me shumicë dhe pakicë si: tregtim të artikujve industrialë, ushqimorë, bujqësorë e blektoralë etj.Tregtim pajisjesh elektroshtëpiake, elektronike kompjuterike, higjeno-sanitare etj. Veprimtari në fushën e ndërtimit, zbatim, projektim, kolaudim etj. Tregtim mallrash të ndryshme dhe instalime mekanike dhe elektrike. Ndërtim dhe rikonstruksion objektesh civile dhe industriale.)

Tiranë 5346674 ALL

SECURITY SYSTEM LICAJ

K83018403B
(Veprimtari në fushën elektronikes, projektime, montime, sistem monitorimi kamerash, sistem sigurie alarmi me internet, sisteme elektrike të gjitha llojeve.)

Fier 410550 ALL

EBT greater than 1 000 000 ALL in 2015

INFORMATION BUSINESS SYSTEMS -IBS

J61820057C
(Në fushën e tregtimit të mallrave dhe shërbimeve brenda vendit dhe të import-eksportit të pajisjeve e sistemeve të teknologjisë së informacionit dhe telekomunikacionit, si dhe mallra dhe pajisje të tjera elektronike. Në fushën e shërbimeve dhe konsulencës teknike në fushën e teknologjisë së informacionit dhe telekomunikacionit si dhe të çdo fushe tjetër teknologjike. Kryerjen e detyrës së komisionerit, të agjentit tregtar, të ndërmjetësit ose/dhe të përfaqësuesit të firmave të huaja.)

Tiranë 1465415 ALL

EBT greater than 1 000 000 ALL in 2015

AUTO START GROUP (A.S.G)

L11827007A
(Importim-eksportim dhe tregtimin me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm industrial, pjesë këmbimi për makina, vajra dhe lubrifikant, 'artikuj ushqimor, pije freskuese, pije alkoolike, kafe, makineri të ekspresit të kafesë, cigare; import-eksport, tregtim me shumicë dhe pakicë të mjeteve të transportit të të gjitha llojeve; import-eksport elektroshtëpiake, materiale ndërtimi, vegla dhe makineri pune, makineri industriale. Servis makinash. Shitje këpucësh, rroba dhe aksesore të ndryshëm.)

Tiranë 2562155 ALL

SEVAST

J97201201R
(Hapjen e restoranteve, bar picerive, dyqaneve dhe hotelerive si dhe shfrytëzimin e tyre. Në fushën e ndërtimit, për kategoritë e specifikuara të punimeve për zbatim: Kat. l - punime dheu, sistemime, tarracime terrenesh etj.; Kat. 3 - ndërtime civile dhe ekonomike; Kat.4 - a, b, c. f". ( pa autostrada ); Kat. 6/a - ndërtim vepra arti të vogla deri 6 m; Kat. 8/b - ndërtim ujësjellës e kanalizime, c - ndërtim vepra kullimi, ujitje, ujitje toke e impiante vaditëse, ndërtim impiante për trajtimin e ujit, e - ndërtim impiante për trajtimin e mbeturinave; Kat. I4b - pastrim i sipërfaqes urbane. Shfrytëzimi i mineraleve të grupit të IV si argjila, zhavorre lumi, gurë gëlqerorë, gipse, etj. Tregtimi i mineraleve të grupit të IV në gjendje natyrale dhe të përpunuara. Veprimtari në fushën minerare. Projektim, ndërtim, prodhim e shfrytëzim të karrierave e gëlqerorëve, gipsit dhe argjilës, duke shfrytëzuar përdorimin e lëndëve plasëse e shpërthyese për prodhimin e gurit. Ngritja dhe shfrytëzimi i linjave dhe reparteve për prodhime të ndryshme. Ndërtim e shfrytëzim të linjave inerte. Tregtimin, import - eksport të gurit, gipsit, argjilës e të nënprodukteve të tyre. Prodhim, tregtim dhe punim betoni. Prodhim tregtim dhe punim asfalto-betoni.)

Vlorë 80921 ALL

EBT greater than 1 000 000 ALL in 2015

ELECTRIC OK

J62903811J
(Projektimin dhe zbatimin e punimeve elektrike në objekte civile, industriale, turistike, bujqësore, në impiante teknologjike dhe të veçantë, elektrike, telefonike, radiotelefoni, televizive etj. dhe mirëmbajtja e tyre. Projektimi dhe zbatimi i punimeve elektrike në impiante për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë për centrale dhe gabimet e transformatorëve, linja të tensionit të lartë dhe të ulët dhe linja ndriçimi. Të importoj, eksportoj, të blej, të shes dhe të trajtoj produkte dhe nënprodukte të çdo lloji. Të sjell në Shqipëri të gjitha llojet e lëndëve të para dhe të materialeve të ndërtimit ose të konsumit të gjerë si në rolin e shitësit ashtu dhe në atë të blerësit. Të lidhë akord, të ndërtojë shoqëri dhe ndërmarrje të përbashkëta në format të lejuara nga ligji shqiptar dhe të kryej çdo lloj marrëveshje tregtare që është e dobishme për aktivitetet e lartpërmendura dhe që rrisin fitimet e shoqërisë në mënyrë direkte ose indirekte. Klinikë dhe laborator dentar.)

Kavajë 1071253 ALL