Skip to content


Currently Available 4987 Business Companies in our database.

Statistics

0

Business Company


0

Partners


0

ContractsSome companies in OpenCorporates.al

GLOBAL NETWORKS ALBANIA

L02414010M
(Zhvillimin dhe ofrimin e rrjeteve publike dhe private te komunikimeve elektronike,ofrimin e rrjeteve per transmetimin e te dhenave dhe te internetit,ofrimin e sherbimeve te linjave me qera,ofrimin e sherbimeve per transmetimin e te dhenave dhe internetit.Pronesine dhe shfrytezimin e infrastruktures dhe faciliteteve te rrjeteve te komunikimeve elektronike,zhvillimin e te gjitha aktiviteteve te lidhura direkt ose indirekt me krijimin dhe adminisrtimin e rrjeteve te komunikimeve elektronike.projektim,vleresim,konsulence,monitorim te sistemeve teknologjike,telekomunikacionit dhe informatike.Import - eksport,tregetim me shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriale,pajisje eletronike dhe informatike.Ofrimin e sherbimeve te konsulences dhe menaxhimit ne fushen e teknologjise se informacionit.Si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar ne fuqi.)

Tiranë ALL

EBT greater than 1 000 000 ALL in 2015

RA KROM - TIRANA

K88016902A
(Depozitave, zbulime gjeologjike, zhvillim minerar mbi dhe nen toke, përpunim, import eksport shitje burimesh natyrore; blerje shitje dhënie me qira pasuri te paluajtshme, transport, pastrim ekologjik te ambientit, projektim ndërtime industriale, hidro-teknike, metalurgjike, minerare, etj. Ndërtim montim,projektim Objekte civile dhe industriale,rruge,ujësjellës,tunele hidroteknike e rrugore,diga etj.)

Bulqizë 1602934 ALL

LEADD ENERGY

L77811202B
(Transferimi i hidrocentralit "Mgulle" me vendndodhje ne lumin e Leproit te rrethit Kukës, tek Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoritet kontraktor. Ne objektin e veprimtarisë përfshihet operimi ne fushën e energjisë elektrike, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike.)

Kukës ALL

ERALD 2 ENERGY

L77811203J
(Projektimi, ndërtimi dhe transferimi i hidrocentralit "Shemri" me vendndodhje ne lumin e Leproit te rrethit Kukës, tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikes, si autoritet kontraktor. Ne objektin e veprimtarisë përfshihet financimi, ndërtimi, vënia ne pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike ne zbatim te Kontratës se Koncesionit dt. 16.06.2009, regjistruar me nr.2058 Rep dhe nr.247 Kol.)

ALL

EBT greater than 1 000 000 ALL in 2015

EURON ENERGY

L57703202C
(Administrimi, mirëmbajtja, operimi, shfrytëzimi, transferimi I hidrocentraleve. Marrje përsipër te detyrimeve dhe te drejtave qe rrjedhin nga kontrata e konçesionit. Tregtimi i energjisë elektrike. Çdo lloj veprimtarie kryesore ose dytësore tjetër qe lidhet me ketë objekt.)

Kukës 72032271 ALL

EBT greater than 1 000 000 ALL in 2015

ENERGAL

L57703201R
(Administrimi, mirëmbajtja, operimi, shfrytëzimi, transferimi i hidrocentraleve. Marrja përsipër te detyrimeve dhe te drejtave qe rrjedhin nga kontrata e koncesionit. Tregtimi i energjisë elektrike. Çdo lloj veprimtaritë kryesore ose dytësore tjetër qe lidhet me ketë objekt.)

Kukës 24247447 ALL

EBT greater than 1 000 000 ALL in 2015

ALB-ENERGY

L51503039D
(Ndërtimin, operimin, administrimin, mirëmbajtjen, shfrytëzimin dhe transferimin e hidrocentraleve, si dhe marrjen përsipër te detyrimeve dhe te drejtave qe rrjedhin nga kontrata koncesionare. Prodhimin dhe tregtimin e energjisë elektrike. Çdo lloj veprimtarie tjetër kryesore apo dytësore qe lidhet me objektin.)

Tiranë 136926785 ALL

EBT greater than 1 000 000 ALL in 2015

SEMANI SECURITY

K36519222Q
(Ruajtja e objekteve që jen në pronësi ose në përdorim të personave juridike apo fizike. Ruajtja e rendit në këto objekte. Tregtia dhe prodhimi industrial i sistemeve të ruajtjes e të sigurimit fizik të personave, blerja ose marrja me qira e mjeteve të transportit. Importimi dhe tregtimi i mallrave dhe makinerive, pajisjeve për instalimin dhe funksionimin e sistemeve të sigurimit të ndërtesave, etj.)

Vlorë 5983897 ALL

ARBERIA 

K36310662R
(Kryerja e shërbimeve të kategorisë(a+b). Ruajtja dhe sigurimi i objekteve publike dhe private në pronësi ose në përdorim të personave fizike dhe juridike që ushtrojnë veprimtari në Republikën e Shqipërisë. Sigurimi dhe mbrojtja e jetës dhe e shëndetit të shtetasve vendas dhe të huaj. Shoqëria për misionin e vet ka të drejte të vendose mjete dhe sisteme vrojtuese, sinjalizuese, autovizive, pajisje ndërlidhje, si dhe të përdorë teknika të tjera duke respektuar legjislacionin në fuqi.)

Devoll ALL

EBT greater than 1 000 000 ALL in 2015

ELIPS 94

K33928041P
(Prodhim pijesh alkoolike e freskuese. Tregim artikujsh të ndryshëm ushqimor, bujqësor, blegtoral etj, trajtim dhe tregtim të preparateve të mbrojtjes se bimëve si brenda dhe jashtë vendit. Punishte për përpunim të fruta-perimeve.)

Maliq 1025589 ALL