Skip to content


Currently Available 6519 Business Companies in our database.

Statistics

0

Business Company


0

Shareholders/Ownership


0

ContractsSome companies in OpenCorporates.al

Rapiscan Systems Albania

L31824003A
(Kërkimi, projektimi, prodhimi, prokurimi, importi dhe eksporti, tregtimi dhe shitja nëpërmjet shpërndarjes ose ndryshe, të veprojë si agjent ose distributor, të japë dhe të marrë me hua, qira, testimi, instalimi dhe marrja e komisioneve, mirëmbajtja dhe shërbimi me pajisjet X-Ray, detektorë metali, skanimi i njerëzve, automjeteve, kontejnerëve dhe produkteve të tjera, pajisjeve periferike ose kolaterali të lidhura me ato me sipër dhe softwareve dhe pjesëve të këmbimit për këtë qëllim dhe të kryejë trajnime mbi aplikimin e përdorimit dhe mirëmbajtjes së këtyre pajisjeve dhe softwareve dhe të formojë, të bëjë bashkime me përthithje ose ndryshe të riorganizojë entitete dhe të hyjë në sipërmarrje të përbashkëta dhe partneriteti të çdo lloji dhe të kryejë të gjitha aktivitetet që lidhen me objektivin apo ndihmëse. Përveç kësaj në përputhje me legjislacionin shqiptar. Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet që lidhet direkt ose indirekt, që është rezultat ose lidhet me objektivin e mësipërm. Për arritjen e qëllimit të mësipërm, shoqëria mund të kryejë çdo transaksion lidhur me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, dhe çdo aktivitet tjetër tregtar, financiar, qeraje ose hipoteke, që mund të konsiderohet i vlefshëm ose i nevojshëm në mënyrë që të ushtrohet objekti i shoqërisë.)

Tiranë ALL

ATENA TRADING

L52409017C
(Import -eksport, tregti me shumicë e pakicë të çdo lloj malli e artikulli ushqimor, industrial që lejohet me ligj.)

Tiranë ALL

EBT greater than 1 000 000 ALL in 2015

Edvin Bega

L11304043D
(Konsulencë në Arkitekturë, Zhvillim Urban dhe Infrastrukturë, Menaxhim Projektesh, Projektim dhe Mbikqyrje (Supervizion) të punimeve të ndërtimit. Zhvillime të projekteve dhe aktiviteteve turistike. Përgatitje të studimeve të fizibilitetit (analiza dhe vlerësimi i potencialeve ekonomike dhe teknike), Analizë dhe vlerësim i ndikimit social dhe analizës mjedisore. Përgatitje të detyrës së projektimit për konkurse arkitekture dhe urbanistike, hartimi i detyrave të projektimit, këshillim në hartimin dhe përgatitjen e kontratave të konsulencës si dhe hartimi i termave përkatëse të referencës. Menaxhimim i projektit, koordinim i grupit të projektimit dhe të ekspertëve dhe palëve të interesuara. Përgatitje dizajni inovativ, strategji për zhvillim strategjik, zhvillim të qëndrueshëm urban, planifikim të integruar të projekteve komplekse arkitektonike dhe hapësirave urbane të të gjitha shkallëve dhe gjatë të gjitha fazave (nga ideja e parë deri në prodhimin e dokumentave të ndërtimit dhe mbikqyrjes (supervizionit) të punimeve të ndërtimit). Konsulencë në projekte për energji të rinovueshme, masat për efiçence energjitike si dhe hartimi i koncept-ideve për energji inteligjente për zhvillimin e objekte private dhe publike dhe për projektet e zhvillimit urban. Matja e sasive dhe hartimi i preventivave. Hartim dhe zhvillim të plan veprimit urbane, hartimi i buxhetit të projekteve urbane dhe arkitektonike. Projektim dhe zhvillim të prototipeve urbane, mjete të zhvillimit strategjik urban, proçese të planifikimit, planeve të veprimit prioritare dhe master-planeve urbanistike dhe të planeve të zhvillimit lokal. Projektim të ndërtesave të larta (zyra & banimi), teatro dhe objekte kulturore, parkime nëntokësore, aeroporte, institucione publike, stacione të gazit, strehimi, kompleksesh multi-funksionale të ndërtimit, shesheve urbane dhe infrastrukturës publike, parqeve urbane, objekteve sportive dhe projekteve turistike dhe kompleksesh. Prodhim të të gjitha dokumenteve nga koncepti deri në projektim të detajuar dhe specifikimeve teknike, dokumenteve të zhvillimit dhe ndërtimit. Konsulencë dhe ekspertizë në planifikim dhe ndërtim sipas librit të kuq FIDIC dhe udhëzimeve PRAG supervizim te punimeve të zbatimit, përgatitje dhe vlerësim të dokumentave të tenderit. Këshillime mbi vlerësimin lidhur me prioritizimin e veprimeve te zbatimit urbane dhe arkitektonike. Vlerësim risku dhe këshillime për mitigimin e tyre. Verifikim i parametrave teknike. Ofrim të menaxhimit të Palëve të interesuara. Konsulencë për standardet e cilësisë dhe optimizimin e standardeve dhe normave urbanistike dhe të ndërtimit. Përfaqësues i klientit publik për projekte dhe programe publike. PROJEKTIM PUNIMESH DHE MBIKQYRJE E ZBATIMIT TE PUNIMEVE. Sipas kategorive në fushat e studimeve dhe projektimit në ndërtim dhe nënkategorive të mëposhtme: PROJEKTUES URBANIST: Masterplane - studime e plane rajonale urbanistike. Plane rregulluese të përgjithshme për qendra të banuara dhe qytete. Studime pjesore urbanistike. PROJEKTUES ARKITEKT: Projektim arkitektonik për objekte civile - industriale-turistike-vepra arti në infrastrukturë. Projektim arkitektonik për objekte sportive. Projektim interiere. Projektim peizazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbërta, lulishte e parqe. PROJEKTUES Konstruktor (a,b,c). Projektues Instalator (a,b,c,d,e). Projektues Vepra Hidraulike (a,b,c,d,e,f,g). Projektues Rruge-Hekurudha (a,b,c,d,e). Projektim Ura dhe Vepra Arti (a,b,c,d). Projetues Gjeodet (a,b). Studim Gjeollogo Inxhinierik-Hidrogjeologjik (a,b,c,d,e). Projektim i implanteve te prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë (a,b,c,d,e). Projektues të sinjalizimit rrugor (a,b,c). Studime të sizmologjisë inxhinierike (a,b,c,d,e,f). Studime e projektime të ndërtimit dhe mbylljes së vendepozitimeve të mbetjeve të ngurta (urbane). Sipas kategorive në fushat e mbikqyrjes dhe kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim dhe nënkategorivë të mëposhtmë: PUNIME TË PËRGJITHSHME NDËRTIMI (NP-1, NP-2, NP-3, NP-4, NP-5, NP-6, NP-7, NP-8, NP-9, NP-10, NP-11, NP-12). PUNIME SPECIALE NDËRTIMI (NS-1, NS-2, NS-3, NS-4, NS-5, NS-6, NS-7, NS-8, NS-9, NS-10, NS-11, NS-12, NS-13, NS-14, NS-15, NS-16, NS17, NS-18, NS-19, NS-20). Bar - Restorant. Organizim eventesh artistike. Çadra plazhi. Paketim dhe ambalazhim produktesh ushqimore. Shitje mallrash me pakicë.)

Vlorë 2540126 ALL

EBT greater than 1 000 000 ALL in 2015

A.L-ASFALT (Ish AV CONSTRUCTION)

K81511508A
(Ndërtimi, rikonstruksioni dhe mirëmbajtja e objekteve civile, turistike, shëndetsore, shoqërore, kulturore, tregtare, sportive, industriale, veshje fasada, vepra kullimi dhe infrastrukturë, shërbime komunale, rrugë, ura, punime bonifikimi etj. Projektimi i objekteve të sipërcituara, asistencë, mbikqyrje dhe ekspertizë teknike. Nxjerrjen, përpunimin e prodhimit të gurit, materialeve inerte në përgjithësi. Prodhimin e elementeve të betonit, betonarme të zakonshme, e prodhimin e materialeve të ndërtimit në përgjithësi. Tregtimi me shumicë e pakicë i materialeve të ndërtimit të tullave e tjegullave, bojrave, materialeve hidraulike dhe termikës, pllakave, tubave etj. Prodhim Asfalto-Beton. Import-eksport dhe tregtimi me shumicë e pakicë i makinerive, artikujve industriale e të ndërtimit. Çelja dhe ndërtimi i strukturave të tilla si supermaketeve, Bar, Restorant, Hoteleri, Ofiçine, Lavazh, Servis automjetesh etj. Prodhim dhe tregtim apo importim dhe eksportim të duraluminit lëndë e apre dhe lëndë e papërpunuar si dyer, dritare, vetrata, grila, dhe aksesorët e tyre etj. Për projektim: Projektim peisazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbërta, lulishte e parqe. Për zbatim: Punime në sipërfaqet e gjelbërta, parqepyll, parqe, pastrimi i sipërfaqeve urbane, kryerja e punimeve në varrezat publike dhe të dëshmorëve, zhvillimin e dekorit në mjedise urbane. Për kolaudim shërbimi: Punime në sipërfaqet e gjelbërta urbane, parqe-pyll, parqe, punime shërbimi-pastrimi i ambjenteve urbane, punime në varrezat publike dhe të dëshmorëve, zhvillimit të dekorit urban. Import-Eksport të produkteve ushqimore, blegtorale dhe të shitjes me shumicë e pakicë të këtyre produkteve.)

Durrës 40861983 ALL

EBT greater than 1 000 000 ALL in 2015

Sinani Trading (Ish M. B. KURTI)

J64103483H
(Tregtim me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm, industrisë, produkte bujqësore, materiale ndërtimi, pesticide, paisje elektronike, konfesksione etj import eksport. Transport të mallrave dhe udhëtarëve brenda dhe jashtë vendit. Tregtim me pakicë të karburanteve, të gazit të lëngshëm dhe vajrave lubrifikant. Hapje bar-bufe, restorant, parukeri, sallon mode, qendër estetike, fitnesi, servis, lavazh, motel, agjensi turistike, agjensi imobilare. Tregtim me shumicë e pakicë të produkteve me origjinë shtazore për njerëz. Në fushën e import-eksport dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të materialeve dhe pajisjeve elektrike, elektronike, elektroshtëpiake, kompjutera, server dhe pajisje të ngjashme. Prodhim, përpunim e shpërndarje me shumicë të ushqimeve. Prodhim dhe tregtim me shumicë e pakicë të të gjitha llojeve të bukës, biskota, kruasan, fast food etj. Tregtimin e të gjitha llojeve të automjeteve përfshirë dhe ato të tonazhit të rëndë. Studime projektime, hartim planesh, manaxhim pyjesh, zbatim të punimeve pyjore, transport dhe tregtim të lëndës drusore, dru zjarri etj. Tregtimi me shumicë dhe pakicë i materialeve të pastrimit, dezinfektimit, detergjenteve të ndryshëm. Furnizimi, përgatitja, servimi (Ushqim Katering). Rikonstruksion, ndërtim i objekteve private dhe publike, restorante, hotele, resorte, rrugë, ura, kanalizime, asfaltime hidroizolime etj. Tregti me shumicë dhe pakicë të artikujve kancelarike, konsumablave për pajisje të ndyshme, tonerave, lodrave etj. Tregti letre dhe shtypshkrimesh të formave dhe llojeve të ndryshme.)

Fier 18274550 ALL

ZGJIMI - H.B

L41723017J
(Investime në fushën e ndërtimit, punime dheu, sistemime, taracime, ndërtime civile, ekonomike, tregtare, bujqësore, kulturore, sportive, të veprave të kultit, të objekteve sociale, hoteleve, fshatrave turistike, etj. Ndërtime dhe projektime rrugësh, tunelesh, urash, vepra ujore, hekurudhore, kanalizime, diga, vepra arti, impiante hidrike, rregullimi e sistemimi i tyre, asfaltim e punime të të gjitha kategorive, përfshihen sistemi i ndërtimeve, ndërtime dhe projektime objektesh për banim dhe shtesa e konstruksione në godina ekzistuese, mirëmbajtje fasadash, pur restaurimi, punime karpenterie, metalike, punime të mirëmbajtjes, sinjalizimit vijëzimit në rrugë. Eksport - import, tregti me shumicë e pakicë të mallrave industriale, ushqimore, farmaceutike, makineri e pjesë këmbimi të të gjitha llojeve, pajisje elektrike, hidraulike, hidrosanitare, lëndë të para, materiale ndërtimi, inerte, produkte të gatshme e gjysëm të gatshme, konfeksione, duralumin, paisje elektroshtëpiake. Investime në Fushën e Bujqësisë dhe Blegtorisë. Hapje bar - restorante, hotele, agjensi turistike të udhëtimit dhe telekomunikacionit. Shoqëria kryen çdo lloj veprimtarie të dobishme për arritjen e objektit te saj duke përfshirë edhe veprime për shitblerje sendesh të luajtshme dhe të paluajtshme, pjesëmarrje me kuota dhe aksione në shoqëri dhe ndërmarrje të tjera.)

Tiranë -3916671 ALL

Alveno Shalari

L52911601I
(Aktivitet për zhvillimin dhe mbikqyrjen e grupit në LR, Import eksport, shitje blerje pjesë këmbimi makinash të ndryshme dhe aksesorë për to. Servis i automjeteve. Shit-blerje makinash. Bar-kafe, restorant.)

Tiranë ALL

Abas Dajko

K37509184U
(Piktor dekorator. Shërbimi i dekorit në mjedise urbane.)

Berat ALL

Elta Velçani

L63313403H
(Zhvillimi dhe publikimi i mesazheve publicitare në përmbajtje dhe formë për audiencë të medias së shkruar, radiotelefonike dhe vizive dhe medias sociale. Krijimi, administrimi dhe publikimi i materialeve publicitare - reklama, lajmërime, fletëpalosje, segmente publicitare për edicionet e lajmeve në tv, Radio dhe Youtube, artikuj në gazeta dhe revista për portale dhe media sociale. Konsulencë mediatike etj. Organizim eventesh dhe dekorime.)

Fier ALL

DEVOLLI-2005

K53210201F
(Tregtim Karburanti. Imp-Eksp. Prodhim Tregtim Materialesh Inerte. Shfrytëzim i mineraleve gëlqerore nëntokësore dhe sipërfaqësore." Ndërtime industriale, turistike, civile, bujqësore, ujore, rrugore kompletimin me instalimet e nevojshme për to. Punime, restaurimi, vepra betoni dhe beton arme të veçanta. Punime dheu, muratura, shembje. Ndërtim autostrada dhe rrugë. Ndërtime pallatesh. Ndërtime urash. Prodhime materiale ndërtimi, inerte etj. Shitje blerje me shumicë dhe pakicë, import- eksport të artikujve të ndryshëm industriale, ushqimore, konfeksione, teksile, produkte bujqësore dhe blegtoriale, pajisje elektroshtëpiake, hidrosanitare, elektronike, ushqim social, bar kafe, rosticeri fruta perime, pije alkolike freskuese, artikuj kimik, plastike kozmetike, lëndë drusore, lëndë të para gjysëm parafabrikate makineri e pajisje dhe pjesë këmbimi për to, hoteleri turizëm, transport mallrash të vajrave lubrifikantë, hoteleri turizëm, transport mallrash të ndryshëm të gjitha llojeve të udhëtarëve brenda dhe jashtë vendit, tregtim me shumicë- pakicë të gazit të lëngshëm. Shërbime të ndryshme servisi, tregtim të automjeteve të ndryshme, kreditime legale, kambizëm, investime, pjesëmarrje në investime duke u bashkuar me shoqëri shqiptare ose të huaja si në industri, në industrinë ushqimore, bujqësi, transport, ndërtim hoteleri turizëm, ndërtime, punimet nëntokësore dhe vepra arti, ndërtime dige e tunele hidro teknike, detare dhe punime të thellimit në ujë, port, dallgëthyes, pontili i shkarkimit të naftës dhe gazit, ndërtim ujësjellësash dhe gazsjellësash, bazuar në leje, liçenca apo të drejta të transferuara nga të tretët, si dhe çdo aktivitet tjetër ndërtime të lejuar me ligj. Ndërtime dhe shërbime të tjera lidhur me të. Projektim bujqësor, projektime mure për ujësjellës e kanalizime, rrugë, ndërtime industriale, turistike, civile, mbajtëse, projektime për punime nëntokësore dhe vepra arti, projektime dige e tunele hidroteknike, vepra detare e punime të thellimit në ujë dhe projektime punimesh topogjeodezike”.)

Elbasan 689855 ALL