Skip to content

Statistics

0

Business Company


0

Shareholders/Ownership


0

ContractsSome companies in OpenCorporates.al

NOEL 2020

M03117001A
(Import-export, tregti me shumice dhe pakice, kryerjen dhe marrjen pjese ne te gjitha aktivitetet qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar si dhe cdo aktivitet tjeter te nevojshem per realizimin e qellimeve te shoqerise perfshire dhe aktivitetin e ofrimit te sherbimeve, tregtimin, importin dhe eksportin e mallrave dhe sherbimeve. Do te ushtroje aktivitet privat tregtar ne formen e import-eksportit, transportit te mallrave per vete dhe te tretet, tregtimit me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industriale, ushqimore dhe jo ushqimore, prodhime bujqesore dhe blegtorale, duhan, pije alkolike, aparatura elektrike dhe elektronike, lende te para per industrine ushqimore, shitje e pjeseve te kembimit per auto e makineri te ndryshme, vajra lubrifikante, shitje karburantesh etj. Peshkim,perpunim,grumbullim dhe tregtim me shumice dhe pakice peshku, Import Eksport i tyre.Perpunim dhe tregtim te mallra industriale, ushqimore, pije, veshmbathje e konfeksione, hidro sanitare, hidraulike, elektrike, elektro shtepiake, materiale ndertimi, produkte bujqesore e blegtorale, fruta perime, bime medicinale, eterovajore e mjeksore, plehra e prodhime kimike, etj. Import-export, tregti me shumice dhe pakice te materialeve dhe paisjeve elektrike dhe elektronike, si dhe aksesoreve te tyre, projektim, instalim, mirembajtje te sistemeve elektrike dhe elektronike, trajnim personeli. Sherbime ne asemblimin e pjeseve kompjuterike ne pajisje audio dhe video bashke me programet perkatese, te moduleve te programeve kompjuterike ne programe te plota. Blerjen, marrjen e dhenien me qera apo ne pergjithesi, shfrytezimin e pasurive te paluajtshme, perdorimin e paisjeve te shoqerise per prodhimin e artikujve te cdo lloji dhe dhenien e garancive personave te trete. Investime ne sektore te ndryshme te industrise si ne fushen e sherbimeve te ndertimit dhe te bujqesise. Ne fushen e industrise mekanike dhe ne fusha te tjera per mallra konsumi ne pershtatje me nevojat e tregut te brendshem shqiptar apo te huaj dhe aktivitet tregtar e turistik. Ne fushen e sherbimeve publike si: Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore, mbi dy kate dhe kompletimin me instalimet e nevojshme per to. Ndertim rruge kategoria V,IV, III,II,I dhe rruge speciale (autostrada).Veshje me asfaltobeton te rrrugeve (ndertim mbishtrese) si dhe sistemim e asfaltim sheshe. Ndertim vepra arti te vogla deri 6 metra. Ndertim ujesjelles kanalizime. Ndertim vepra kullimi, ujitje toke e impiante vaditese. Rikonstruksion godina civile, ekonomike veshje fasadash etj. Montim dhe instalim i impianteve termike ventilimit dhe kondicionimit te ajrit dhe mirembajtja e tyre. Punim me metal ,dru.," Import-Eksport I materialeve per prodhim kepucesh, si lekure, shoje, penje, mastic, Percina, materiale plastike e te tjera materiale te ketij lloji. Prodhim I faqeve te kepuceve e sandaleve, kepuceve te gatshme te te gjitha llojeve, tregtimi I tyre me shumice e pakice si dhe eksportimi I tyre. Dhenie konsulence dhe kryerje e sherbimeve ne lidhje me veprimtarite e mesiperme. - Import-eksport, prodhimin dhe tregtimin e mobiljeve, divaneve dhe artikujve te tjere te ngjashem. Import-eksport dhe tregtimi me shumice dhe pakice te artikujve industriale veshmbathje, kancelarie, elektroshtepiakeve, te ndertimit, guzhines e te tjera te ketij lloji.Import-eksport prodhim konfeksionesh veshmbathje, dhe tregtimi I tyre me shumice e pakice. Realizimi i kontratave mareveshjeve, ortakerive, shoqerive te perbashketa apo i formave te tjera te lejuara nga legjislacioni shqiptar me persona fizike dhe juridike shqiptare apo te huaj per te realizuar operacione industriale tregtare dhe veprimtari te ndryshme qe jane te nevojshme dhe ne interes te shoqerise.)

Berat ALL

Fashee

M01917002E
(Veprimtari fasonerie.Import - eksport te lendeve te pare, mallrave per konfeksione, produkteve te shoqerise Veprimtari te ngjashme dhe te nevojshme per permbushjen e objektit si me siper.)

Tiranë ALL

BETATECH

M01917004U
(Dizenjim software-i. Zhvillim dhe mirembajtje sistemesh software Testim software. Dizenjim dhe zhvillim i sistemeve te komunikimit. Dizenjim dhe zhvillim sistemesh te sigurise. Zhvillim sistemesh migrimi. Permiresim/upgrade sistemesh informatike. Operimi, menaxhimi, suporti i perdorimit dhe auditimi teknik/informatik per sistemet software. Zhvillim dhe mirembajtje faqe web.)

Tiranë ALL

INSTITUTI I EDUKIMIT NË SIGURIME DHE FINANCË

M01917005F
(Organizimi i aktiviteteve te formimit e zhvillimit te burimeve njerezore mbi tregun e sigurimeve, financiar, investimeve kolektive, pensioneve vullnetare, titujve si dhe fusha te tjera te tregut jobankar e bankar. Organizimi i programeve te formimit profesional baze dhe ne vazhdimesi (te çertifikuara) per punonjesit dhe personat fizike te cilet kerkojne te liçensohen/miratohen ose te rinovojne liçensen/miratimin nga Autoriteti Rregullator per te ushtruar veprimtari ne profesione qe liçensohen. Organizimi i aktiviteteve per formimin profesional baze dhe ne vazhdimesi te drejtuesve dhe profesionisteve per fushat e sigurimeve, investimeve kolektive, pensioneve vullnetare, titujve si dhe sektoret firianciar e bankar, sipas kerkesave te autoritetit rregullator per miratimin e tyre. Çertifikata per programet e kualifikimit profesional baze dhe ne vazhdimesi te njohur nga organet rregullatore, sipas kerkesave te Autoritetit Rregullator per kushtet e formimit profesional. Çertifikata per çdo aktivitet tjeter formimi dhe edukimi. Kerkim e zhvillim te burimeve njerezore per konsulent ne fushen e sigurimeve tregjet financiare sipas standarteve nderkombetare. Ekspertiza per permiresim te praktikave e proçedurave te tregut financiar, studime per industrine e sigurimeve, tregun financiar. Çdo aktivitet tjeter qe mund te konsiderohet i dobishem ose i domosdoshem per realizimin e qellimeve te shoqerise dhe nuk eshte i ndaluar nga legjislacioni ne fuqi. Ky aktivitet do te zhvillohet ne fushen internacionale dhe ne ate nacionale.)

Tiranë ALL

GENÇLIFT ASANSOR

M01917009O
(Import, eksport, montime, sherbime dhe mirmbajteje ashensori, shkalle levizese dhe aksesore.)

Tiranë ALL

TREMAR

M01917013T
(Konsulence tregtare dhe organizative ne te gjitha format dhe ne te gjithe sektoret e aktiviteteve si ne Shqiperi edhe jashte saj. Projektim dhe realizim te programeve formuese dhe te zhvillimit te burimeve njerezore. Promovimin e aktiviteteve me karakter publicitar dhe te marredhenieve me publikun, organizimin e manifestimeve dhe te koferencave, perfshire te gjitha sherbimet qe kane te bejne me to. Projektimi dhe realizimi i fushatave publicitare dhe promovuese nepermjet shfrytezimit te te gjitha instrumentave, perfshire marketingun telefonik dhe instrumenta te tjera e marketingut te drejtperdrejte. Projektimi. realizimi dhe shitblerja e sherbimeve te call center, si inbound telematike, informatike dhe te marketingut, ne fushen telefonike, informatike dhe tregtare. Administrimi dhe tregtimi i bankave te te dhenave te finalizuara per marketing. Perfaqesimin dhe sherbime ne fushen e telekomunikacioneve dhe te prodhimeve e sherbimeve telematike. Projektim dhe realizim i software dhe/ose hardware, tregtimi dhe dhenia me qira e tyre, si edhe asistenca per shqyrtim. Perfaqesimin e shoqerive te ndryshme shqiptare ose te huaja qe deshirojne te ushtrojne aktivitetin e tyre ne Shqiperi. Te gjitha aktivitetet e lartpermendura mund te zhvillohen si ne tregun vendas, ashtu dhe ate nderkombetar. Ajo mund te ushtroje cdo aktivitet industrial tjeter te dobishem ne drejtim te favorizimit dhe sigurimit te nje mbarevajtjeje te rregullt te prodhimit dhe mund te kryeje ne pergjithesi, te gjitha veprimet industriale, tregtare, financiare, ransferimin e pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme te lidhura me aktivitetin e shoqerise. Marrje dhe dhenie te sendeve te paluajtesheme dhe/ose te sendeve te luajteshme me qira.)

Tiranë ALL

Brixhoer

M06917001G
(Prodhim mobilerie, sherbim montim, sherbim transporti, printime, desing.)

Shkodër ALL

AR & GOCI

M01917015M
(Ne fushen e kembimit valutor (exchange) duke kryer te gjitha funksionet ligjore transfertave. Veprimtari e Agjentit per transferte parash në emër dhe per llogari të nje subjekti financiar jobanke. Veprimtari e Agjentit per sherbimin e pagesave per të tretët ne emër dhe per llogani të nje subjekti financiar jobanke. Veprimtari e Agjentit Komisioner. Sherbimet e RAEA, Financial services.)

Tiranë ALL

Tirana Brew Craft

M01917018N
(Prodhimi dhe tregtimi i birres dhe nenprodukteve te saj. Veprimtari ne fushen e restoranteve dhe bareve. Importeksport me shumice dhe pakice te produkteve bujqesore. Ne cdo rast veprimtaria e shoqerise ushtrohet ne perputhje me lejet, licensat apo miratimet perkatese te leshuara nga organet kompetente shteterore.)

Tiranë ALL

LIKO & LIKO TRANS

M01917019V
(Transport udhetaresh dhe mallrash. Transport kombetar dhe nderkombetar udhetaresh, udhetime turistike kombetare dhe nderkombetare, agjensi udhetimi.)

Tiranë ALL