Skip to content


Currently Available 5566 Business Companies in our database.

Statistics

0

Business Company


0

Partners


0

ContractsSome companies in OpenCorporates.al

EBT greater than 1 000 000 ALL in 2015

T R A N S P L U S

K02421004C
(Kryerjen e transportit te mallrave brenda dhe jashte vendit, hapjen e serviseve per makina.Punime,germim dheu,hapje rrugesh,kanalesh,shpim,tunele,mbi kalime e nenkalime,autostradave,digave,dhe veprave bonifikuese dhe ujore,ujesjellsave,linjave mbitokesore e nentokesore per energjine dhe telekomunikacionin. Transport rrugor nderkombetar mallrash per te trete e me qira. Transport rrugor nderkombetar i udhetareve.)

Tiranë 8873507 ALL

EBT greater than 1 000 000 ALL in 2015

VEGA

K01524006L
(1-Import-Eksport,grumbullim, perpunim, tregetim te skrapit, hekurit etj,tregti te mallrave industriale,aktivitet ne fushen e ndertimit,finess,bar-restorant, taverne, klub nate, transport detar;Agjensi Imobilare 2-Ne fushen e Agjensive Spedicionare Detare.Prodhim dhe tregtim betoni,prodhime parafabrikate betoni.Prodhim dhe tregtim inertesh e te tjera materiale e produkte ndertimi.Peshkim selektiv.Studimi,projektimi,vleresimi,konsulenca,monitorimi ne kerkimin,zbulimin,shfrytezimin,perpunimin dhe tregtimin ne import dhe eksport te mineraleve metalore dhe ndertimore,rehabilitimin e mjedisit pas shfrytezimit,perdorimin civil te lendeve plasese ne siperfaqe dhe ne nentoke.Ndertimin e veprave publike,ndertime civile,ekonomike dhe industriale,rikonstruksion ndertesash,veshje fasadash,punime dheu,sistemime,tarracime terrenesh,vepra kullimi dhe vaditese,ndertime rruge kategoria V dhe VI,veshje rrugesh me asfalto beton,ndertim mbishtrese,ndertim te veprave arti te ndryshme,ujesjellesa dhe kanalizime e te tjera.Prodhim dhe tregtim te materialeve te ndertimit si tulla,pllaka dekorative,prodhime betoni e llac me nyje te perqendruar,prodhime artizanale,konstruksione te llojeve te ndryshme etj.Tregtim me shumice dhe pakice ne 2 import dhe eksport te mallrave te ndryshme industriale, ushqimore, hidrosanitare, hidraulike, makineri dhe pajisje industriale e bujqesore, pjese kembimi per pajisje industriale,bujqesore, produkte bujqesore e blektorale, bime medicinale e mjeksore, prodhim dhe perpunim te lendes drusore, transport te mallrave brenda e jashte vendit ne te gjitha rruget e transportit, toke, det, hekurudhe ajer etj.Prodhim , perpunim, ambalazhim(paketim), shitje, eksport dhe transport nderkombetar te artikullit çimento, rifuzho dhe me thase. Import, eksport, grumbullim, riciklim, perpunim te skrapit.)

Tiranë 39683569 ALL

Seman Sunpower

K81722018P
(Prodhimi energjise elektrike duke shfrytezuar burimet e energjise te cilat gjenden ne natyre dhe jane te rinovueshme, si ajo hidrike, diellore, e eres, gjeotermale, e biomases ose biogazit si dhe energjia nga mbetjet urbane. Projektimi dhe studimi i hidrocentraleve, termocentraleve apo impianteve te cilat bejne te mundur shfrytezimin e energjise qe gjenden ne natyre dhe qe jane te rinovueshme, si dhe i Nenstacioneve e Linjave te Transmetimit TU dhe TL. Ndertimi i hidrocentraleve, termocentraleve apo impianteve te cilat bejne te mundur shfrytezimin e energjise qe gjenden ne natyre dhe qe jane te rinovueshme.Shitja e energjise elektrike klienteve dhe blerja e energjise elektrike nga operatore te ndryshem privat apo shteteror brenda dhe jashte vendit.Transmetimi i energjise elektrike ne sistemin e tensionit te larte, funksion i cili perfshin transmetimin ose interkonjeksionin nderkombetar.Perdorimin e sistemeve te linjave, strukturave mbeshtetese dhe pajisjesh, transformuese e kontrolluese per transmetimin e energjise elektrike.Operator i sistemit te transmetimit per te kryer aktivitetin e transmetimit te energjise elektrike dhe te 2 dispegerimit (axhustim ose rregullimi i prodhimit te energjise elektrike sipas kerkesave te konsumit, ne nivel kombetar. Shperndarjen, transports e energjise elektrike ne sistemet shperndarese te tensionit, te mesem dhe te ulet, duke patur parasysh shperndarjen deri tek konsumatori i fundit.)

Tiranë -4132 ALL

MET-ENGENEERING

L52025007R
(Veprimtari ne fushen e ndertimit te pergjithshem.
Veprimtarine fushen e projektimit dhe zbatimit.
Veprimtari ne fushen e ujesjelles -kanalizime.
Veprimtari ne fushen e prodhimit te veprave te artit, skulptura, piktura skica, grafike, mozaike.
Veprimtari ne fushen e tregtimit te materialeve te ndertimit si dhe te veprave te artit brenda dhe jashte territorrit te Republikes se Shqiperise.
Veprimtari ne fushen e prodhimit te drurit, prodhim mobilje, prodhimit te hekurit, prodhime plastike, prodhim dyer dritare dhe materiale te tjera.
Import dhe eksport i lendeve te para dhe i mallrave industrial.)

Tiranë ALL

CAST.AL sh.p.k

L71830005E
(Import-Eksport i produkteve industriale, mallra te luajtshem, dhe veprimtari me pasuri te patundshme.)

Tiranë ALL

BIG SCREEN PRODUCTION sh.p.k

L71830007U
(Prodhimin dhe shperndarjen ne Shqiperi dhe jashte kufijve te saj te filmave artistike te metrazhit te ,gjate, te mesem, dhe te shkurter, te dokumentareve, te filmave vizatimore, filmave publicitare dhe programeve audio-vizuale ne te gjitha format ekzistuese. Organizimi i Aktiviteteve kinematografike, artistike dhe audio vizualete çdo lloji ne Shqiperi dhe jashte kufijve te saj.)

Tiranë ALL

DAMSAN ALBANIA sh.p.k

L71830008F
(Kompania prodhon, imprton dhe riparon rimorkio vetshkarkues apo statik, te mbyllura, te hapura apo frigoriferiferike, rimokio druri, koka terheqese, silo çimentoje, betoniere, trans-mikser apo pompa betoni, trasportues te jashtezakonshem ne permasa apo peshe, krike te dimesioneve te ndryshme, piruna, traktor apo ekskavator per ngarkese)

Tiranë ALL

MF INVEST GROUP sh.p.k

L71830010R
(Per te gjitha llojet e projektimeve dhe punimeve te ndertimit te parashikuara per tu licencuar nga Ministria e Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit ( Emertimi i Ministrise varion sipas ndryshimeve qe peson me vone), konkretisht: Ne fushen e ndertimeve civile, industriale ,turistike, bujqesore, etj)

Tiranë ALL

ITAL FARMA sh.p.k

L71830012K
(Tregtim me shumice e pakice te barnave, medikamenteve e produkteve farmaceutike te te gjitha llojeve. Tregtimin e suplementeve e shtesave ushqimore, vitaminave, suplementeve ushqimore sportive. Shqoqeria mund te bashkepunoje dhe ose te fitoje interesa direkt ose indirekt ne shoqeri, firma, agjensi dhe ndermarrje te tjera te cilat mund te kene edhe objekte te tjera aktiviteti)

Tiranë ALL

ABLEGIS sh.p.k

L71830013S
(Sherbime ne fushen e telekomunikacionit te percaktuara ne legjislacionin shqiptar. Aktivitete import-eksporti te pajisjeve ne fushen e telekomunikacionit. Sherbime perfaqesimi ndaj shoqerive tregtare, individeve, tregtareve, konsulence ne fushen e telekomunikacioneve dhe teknologjive, qofshin keta vendas apo te huaj.)

Tiranë ALL