Skip to content


Currently Available 9104 Business Companies in our database.

Statistics

0

Business Company


0

Shareholders/Ownership


0

ContractsSome companies in OpenCorporates.al

FIERA MILANO

L93527401B
(Të ushtrojë aktivitetin në fushën e, bar- restorant,floktore,komplekse e palestra sportive, hoteleri turizmit fusha tenisi e minifutbolli, si dhe cdo veprimtari tjetër ekonomike që do të konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e qëllimit të shoqërisë e që nuk bie ndesh me legjislacionin në fuqi.Aktivitet punime grafike ,botime broshurash, prodhim ,importim ,exportim tregtim me shumicë dhe pakicë të cdo lloji artikuj promocional,në përputhje me kërkesat që burojne nga ligjet në fuqi. Prodhim dhe tregtim me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshem industrialë dhe ushqimorë,pije alkolike,freskuese të të gjitha llojeve ,artikuj bujqësore,blektorale, produkte deti,artikuj farmaceutike,kozmetik, bimë mjekësore dhe duhan, konfeksione veshmbathje, metrazhe, automjete tipe dhe marka të ndryshme dhe pjesë nderimi të të gjilha llojeve lëndë djegëse, karburante,lubrifikante,paisjeve ektroshtëpiake,artikuj nga përpunimi i lëndëve drusore. Ekspozimin e mallrave nëpër ekspozita të ndryshme sipas rasteve të celjeve të ekspozitave. Të gjitha këto aktivitete shoqëria do t'i kryejë me materjale të saj dhe jo të saj. Importimin e tregtimin e lëndëve të para e prodhimeve të përfunduara duke përfshirë tregtimin e tvre në të gjithë gamën e llojshmërise së tyre të lejuar nga legjisiacioni shqiptar në fuqi. Transporti për nevojat e shoqërisë dhe të tretëve,transport mallrash dhe udhëtarësh,agjensi turistike dhe shërbime aeroportuale,biletari etj.Ndërtime civile,industriale,turistike,bujqësore,e të tjera ,mbi dy kate dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to .Ndërtime të fshatarve turistikë. Prodhim dhe tregtim me shumicë e pakicë të materiale ndërtimi ,pllakave të llojeve dimensioneve të ndryshme,prodhimeve qeramike si tulla,tjegulla,fajance,gres,parafabrikate,beton e b/arme. Shfrytezim dhe përpunim të mineraleve të grupit 4, si gurë gëlqerorë,argjil,e tj, tregtimin e tyre në import-eksport si dhe ruajtjen ,administrimin dhe përdorimi civil të lëndëve plasëse .Ndërtime rrugore ,rrugë kategoria e 5 dhe e 6 si dhe aeroporte . Ndertim dhe restaurim vepra arti të vogla deri në 6m, të mesme ,të mëdha ,dhe monumente kuture dhe banesë etj. Ndërtime portuale ,detare, diga, galeri, ujësjellësa e kanalizime. etj Montim dhe instalimi i impjanteve higjenike,kuzhina, lavanteri, hidrosanitare dhe mirëmbajtja e tyre. Impjante për prodhim energjie alternative, impjante elektrik për n/stacione dhe kabinat e transformatorëve,impjante dhe linja elektrike,telefonike,radio- telefoni,televiziv,citofoni dhe mirëmbajtja dhe kolaudimi i tyre. Kryerje e operacioneve me pasuri të palujtëshme: blerje, shitje, marrje dhe dhënie me qira e në huapërdorje ose në cfardo lloj tjetër të pasurive të palujteshme në funksion të realizimit të qëllimeve si dhe sipërmarrje të ndryshme,në përputhje me kërkesat që burojnë nga ligjet në fuqi. Shoqëria me qëllim të arritjes së objektivave shoqërore mund të marrë përsipër si direkt ashtu edhe indirekt në fitime e pjesmarrje në shoqëri të tjera shqiptare ose të huaja që kanë objekt analog ose të lidhur me të tyren. Te krijojë,blejë,financojë,investojë,të hyjë në marrdhënie të ndryshme me të tretët dhe kryejë sipërmarrje dhe projekte të ofroje shërbime dhe asistencë të të gjitha llojeve personale, fizikë, juridikë, përfshirë dhe shërbimet, menaxhuese, konsulencë, planifikuese, këshilluese, financiare, investuese, teknike, administrative. Përvec veprimtarive të parashikuara më lart, në veprimtarinë e shoqërisë do të hyjë cdo veprimtari që do të konsiderohet nga Asambleja e Ortakëve/ Ortaku I Vetëm si e nevojshme dhe e përshtatshme për arritjen e objektit të shoqërisë dhe që nuk vjen në kundërshtim me Ligjin shqiptar.)

Fier ALL

TECH PRO

L92327010O
(Aktiviteti i konsulencës, për shoqëri të të gjitha formave dhe sektorëvë të veprimtarisë. Në vecanti në sektorët ekonomik, tregtar në favor të shoqërive të cilës do formë, entëve apo konpanive publike ose private, profesioneve të lira, punonjësve autonom, dhe të privatëce në përgjithësi. Konsulencë strategjike dhe organizative, për realizimin e projekteve të ristrukturimit dhe riorganizimit të mekanizmave të kontrollit dhe koordinimit të aktivitetit të shoqërisë, vlerësimin e riskut, elaborimin e planeve të shoqërisë, assistenzë tekniko-ekonomike për thithjen e financimeve dhe pjesmarrjen në gara publike, konsulëncë për investime në itali dhe anasjelltas. Aktivitët asistues profesional, me qëllim zhvillimin industrial dhe tregtar, kërkim, angazhim, gjetje të klientëve potencial, mbledhje informacini, hetim/kërkim social-ekonomike, realizimin e analizave dhe kërkimin e tregjeve, angazhimin dhe prezantim të kushteve më të mira të tregut.Çdo lloj aktiviteti që ka të bëjë me sektorin publicitar/reklama, marketingut dhe të komunikimit, studimit, projektimit, zbatimin e fushatave publicitare, kërkim tregu, promovimin e shitjeve, marrëdhënieve publike. Projektimin dhe realizimin e stendave dhe banerave për panaire apo pika shitjesh, kërkimi dhe furnizimi i matërialeve publicitare, aktivitet blerje dhe planifikim të hapsirave publicitare në shtyp, radio, televizion, afishim, dhe internet. Brokerim sigurues, ndërmjetësim ndërkombëtar të cilësdo natyrë.)

Tiranë ALL

MAX ARREDO

L92327018J
(Import – Eksport mobilje të ndryshme, aksesorë për mobilje, elektroshtëpiake. Prodhim dhe shitje mobiljesh, lëndë të parë të gatshme dhe gjysëm të gatshme me shumicë dhe pakicë. Import dhe tregtim të makinerive, paisjeve të ndeërtimit, teknologjive të përpunimit dhe tregtimit të lëndës drusore, aksesorëve, elektroshtëpiakeve dhe të gjitha produkteve të mobilerisë. Riparim dhe mirëmbajtje të mobiljeve dhe të artikujve të drurit. Ndërtim dhe projektim të objekteve të ndryshme, shtëpi, vila, ndërtesa shumë katëshe dhe pallate. Ndërtim objektesh civile, turistike dhe industriale. Veprimtari tregtare, import – eksport, tregtim të artikujve të konsumit të gjerë, industrial e ushqimore, me shumicë e pakicë. Rritje dhe riprodhim, tregtim produkte bimore dhe shtazore. Ndërtim resortesh, restorante, hoteleri, bar, agrobiznese. Trasport mallra dhe udhëtareve. E gjithë veprimtaria e shoqërisë, pavarsisht nga objekti i saj do të mbështetet në liçencat e lëshuara për këtë qëllim nga organi kopetent shtetëror.)

Tiranë ALL

Amun Ra

L92327020V
(Import -eksportin e fruta perimeve dhe të gjitha prodhimeve agroushqimore; -Shitjen, import-eksportin edhe ndërmjet internetit të makinerive bujqësore dhe pjesëve të këmbimit, ushqime për kafshët, farave, fertilizues dhe bimë të llojeve të ndryshme. -Shitjen, import-eksport, edhe nëpërmjet internetit të materialeve të ndërtimit, kopshteve, serave, termohidraulike, bojë, materiale elektrike, makineri dhe pajisje të ndryshme për agrikulturën dhe kopshtarinë, zootekniken. Rritjen e bimëve dhe fruta perimeve dhe prodhimin dhe rritjen e fidanëve bujqësor dhe shitjen e tyre. Import- eksportin me shumicë dhe pakicë të plehrave dhe inputeve organike dhe kimike. Import-eksportin e mishit dhe gjithë nënprodukteve të tij.)

Tiranë ALL

EMZ-2019

L92327021G
(Zhvillim dhe mirëmbajtje sistemesh software, ku përfshihet programimi i sistemeve software, kodimi, instalimi, integrimi i të gjithë komponentëve, dokumentimi, identifikimi dhe korrigjimi i gabimeve, modifikimet (pas momentit që software-i është vendosur në operim), mirëmbajtja e të gjithë komponentëve, suporti i sistemit si një tërësi komponentësh që në funk sionimin e tyre realizojnë qëllimin e zgjidhjes informatike.)

Tiranë ALL

"BROTHER IN LOW"

L99727501C
(Fermë Bujqësore për prodhimin dhe kultivimin e të gjitha kulturave bujqësore si: fruta, perime , drithra etj. Përpunimi , amballazhimi dhe tregtimi i nënprodukteve të kulturave bujqësore të prodhuara nga vetë subjekti apo të siguruara në tregun e lirë. Tregtimi i inputeve bujqësore si: fara, fidanë ,pesticide dhe të tjera inpute të nevojshme në fushën e bujqesise. Mbarështim dhe tregtim të kafshëve bujqësore si gjedhe , dele ,dhi etj. Import dhe eksport të mallrave , materialeve dhe të produkteve bujqësore me qëllim realizimin e objektit të aktivitetit. Ndërmjetësim në tregtimin e produkteve dhe nënprodukteve bujqësore dhe blegtorale. Shoqëria mund të kryejë dhe cdo veprimtari tjetër e cila eshte në ndihmë dhe e lidhur me objektin kryesor të veprimtarisë së saj.)

Tepelenë ALL

DIAR AGRO

L93527001A
(Prodhim dhe tregtim të produkteve bujqësore dhe fidanë.)

Berat ALL

AUTORAMA.AL

L92327025P
(Import-eksport, tregti të automjeteve të përdorura dhe mjeteve motorrike të ndryshme si dhe pjesëve të këmbimit apo mirëmbajtjes së tyre. Servis automjetesh, mjetesh motorrike të ndryshme, lavazh mjetesh. Shërbim parkimi.)

Vorë ALL

SDS INVEST

L92327026A
(Aktivitet në fushën e tregtisë së bareve, restoranteve, hotelerisë duke përfshirë këtu të gjitha ambjentet argëtuese si disko, klube nate dhe lojra të ndryshme argëtuese në funksion të tyre, si bilardo apo videogame. Import-export, tregtim me shumicë të lëndëve të para ,makineri, produkte të fushës së industrisë mekanike , elektrike, ndërtimit ,kimike, ushqimore etj. Shoqëria mund të angazhohet gjithashtu në çfarëdo lloj aktiviteti tjetër që nuk ndalohet me ligj. Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër biznesi i cili nuk është i ndaluar nga ligji, i zbatushëm, në Republikën e Shqipërisë.)

Tiranë ALL

AB Jewelry

L92327027I
(Tregti me shumicë dhe pakicë të floririt të karatëve, gurë të çmuar të ndryshëm i importuar.)

Tiranë ALL