Skip to content


Currently Available 7637 Business Companies in our database.

Statistics

0

Business Company


0

Shareholders/Ownership


0

ContractsSome companies in OpenCorporates.al

Annual profit over 5 000 000 Lekë

"MEGAPHARMA"

J61814028F
(Në fushën e import-eksport, rieksportim, shitje me shumicë e pakicë të medikamenteve të të gjitha llojeve për njerëz dhe kafshë, materiale higjeno-sanitare, bimë mjeksore, paisje dhe linja prodhimi në fushën e shëndetësisë, aparatura e paisje mjeksore, lëndë të para e produkteve farmaceutike, etj.)

Tiranë 35338598 ALL

Annual profit over 5 000 000 Lekë

ERZENI/SH (Ish ARZENI)

J66902027T
(Prodhim dhe tregëtimi brenda dhe jashtë vendit me shumicë dhe pakicë i mobiljeve të gjitha llojeve për objekte banimi, objekte publike, të sistemit shkollor, administrativ, shëndetësor, të biznesit, me bazë druri dhe kombinime dru, metal, plastike, tekstil. Prodhimi dhe tregëtimi brenda dhe jashtë vendit me shumicë dhe pakicë i karrigeve metalike, karrigeve prej druri dhe të kombinuara, mobiljeve të buta. Prodhimi dhe tregëtimi brenda dhe jashtë vendit me shumicë dhe pakicë i dyerve me material drusor dhe metalik të brendshme, dyerve të blinduara, dyerve antipanik, dyerve special për sistemin shëndetësor, institucione e biznese. Prodhimi dhe tregëtimi i materialeve të ndërtimit. Prodhimi dhe tregëtimi brenda dhe jashtë vendit me shumicë dhe pakicë i materialeve, aparaturave, paisje elektrike, agregateve dhe përcjellësave elektrike të gjitha llojeve. Ndërtimi i objekteve të banimit, objekteve administrative, shkollore, shëndetësore, objekteve industrial dhe të biznesit. Import & eksport dhe tregëtimi me shumicë dhe pakicë i prodhimeve industriale, prodhimeve ushqimore, produkteve bujqësore, artikujve elektroshtëpiake dhe teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, materialeve ndërtimi, plehrave kimike, materiale dhe artikuj të gjitha llojeve dhe pjesë këmbimit të tyre, shërbime servisi automjetesh, import eksport tregtimin me shumicë i vajrave lubrifikantë e karburanteve. Import & eksport, prodhimi dhe tregëtimi, i pajisjeve dhe aparaturave spitalore. Transport për vete dhe të tretë.)

Shkodër 131161140 ALL

Annual profit over 5 000 000 Lekë

SON Engineering & Construction

L51424014F
(Projektim ndërtesash civile dhe industriale, projektim urban. Import-Eksport etj.)

Tiranë 13763613 ALL

Annual profit over 5 000 000 Lekë

A & E ENGINEERING sh.p.k

K72113010E
(Ndërtim, projektim, zbatim, mbikqyrje, kolaudim, ristrukturim etj, objekteve sociale, kulturore, ekonomike, industrial, objekte banimi. Prodhim dhe tregtim materiale ndërtimi, inertesh. Ndërtim godina banimi me fondet e veta të shoqërisë ashtu dhe me fonde publike dhe kredi bankare. Ndërtime me karakter social kulturor dhe të kulteve të ndryshme fetare si dhe restaurime. Ndërtime, projektime dhe riasfaltime rrugësh dhe autostradash, punime të sinjalizimit rrugor etj. Ndërtime vepra të mëdha hidroteknike, portuale, aeroportuale e të kantiereve, detare, puse, çpime, gjeologoinxhinjerike, çpime për ujë. Kryerje punimesh të inxhinjerisë civile të të gjitha llojeve të veprave të artit, riparim dhe mirëmbajtje të veprave egzistuese izolime mbi dhe nëntokësore nga ujrat sipërfaqësore të sipërfaqeve të gjelbëra si pyje, parqe. Administrim i guroreve, impjanteve të betonit, të konglomerateve bituminoze dhe të copëzimit. Shërbime të natyrës së projektimeve, drejtimit dhe ndihmës teknike të punimeve me personel të kualifikuar, rilevime, topografike, punime topogjodezike, qëndrueshmëri dhe përforcim themelesh, ndërtim digë të lartë. Asistencë teknike, juridike etj. Shërbime të natyrave të ngjashme për të cilat shoqëria do të pajiset me liçencat përkatëse. Shërbime në planifikim urban. Projektime interiere dhe pejsazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbra lulishte dhe parqe, Projektim dhe mbikqyrje aeroporte, helioporte, hekurudha, tunele rrugore-hekurudhore. Projektim e mbikqyrje vepra hidraulike. Studime dhe vlerësime gjeologo inxhinierike dhe hidrogjeologjike të trojeve për objekte civile, për objekte të mëdha, porte e aeroporte, bazamente me ngarkesa të mëdha, i trojeve të buta dhe shpateve me qëndrueshmeri të ulët. Shërbime të natyrës së projektimeve, mbikqyrje, kolaudim të impianteve të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë, studime të sizmiologjisë inxhinierike, studime, projektime, mbikqyrje të ndërtimit dhe mbylljes së venddepozitimeve të mbetjeve të ngurta. Studimi dhe përgatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri dhe ndërtesave të çdo lloji. Hartimi i akteve të ekspertizës teknike për zjarret e rëna. Shërbimet e Ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis ( Auditim mjedisor dhe vlerësim i ndikimit në mjedis ). Shërbime konsulence ligjore dhe përfaqësim në gjykatë të subjekteve në fushën e ndërtimit. Shërbimet e Avokatisë.)

Tiranë 1404052 ALL

Altin Karaulli

L21505016S
(Dizenjim, implementim i sistemeve informatike)

Tiranë ALL

LOERMA

L02928204T
(Leje mjedisi tipit A, B, C. Monitorime. Auditime mjedisore. Raporte VNM (të thelluar dhe paraprake). Këshillime mjedisore. Analiza uji, ajri. Implementime sistemeve ISO (14001, 22001, 28000, 9001). HASAP (siguri ushqimore). Deratizim, dezinsektim, dezinfektim. Shërbime ekspertize higjeno-shëndetsore.)

Elbasan ALL

Genci Kondi

K36329583N
(Tregtim të mallrave të ndryshme me shumicë e pakicë, shërbime për automjetet si dhe transport udhëtaresh e mallrash.)

Vlorë ALL

Fatjon Lani

L02904404D
(Autoservis, gomisteri, lavazho dhe shërbime. Bar kafe)

Fier ALL

Ilia Ibra

L76517801C
(Punime dhe shërbime të ndryshme ndërtimi)

Elbasan ALL

Annual profit over 1 000 000 Lekë

AL-GAZ 2015

L52424020F
(Përpunimi, transportimi, depozitimi e tregtimi me shumicë i naftës, gazit natyror dhe nënprodukteve të tyre, gazeve teknologjike dhe biokarburanteve, që kryesisht konsiston në: importimin, eksportimin dhe tregtimin me shumicë të naftës, gazit natyror dhe nënprodukteve të tyre, gazeve teknologjike dhe biokarburanteve; Ndërtimin dhe shfrytëzimin e depozitave të naftës, gazit natyror dhe nënprodukteve të tyre, gazeve teknologjike dhe biokarburanteve, të zotëruar tërësisht nga shoqëria ose që shoqëria i disponon në një nga mënyrat e përcaktuara në ligj; Blerjen e marrjen me kontrate e përdorimin nga shoqëria të mjeteve përkatese të transportit për naftën, gazin natyror dhe nënproduktet e tyre, gazeve teknologjike dhe biokarburanteve, si dhe shfrytëzimin e çfarëdolloj transporti tokësor, hekurudhor, detar etj. Projektimi, ndërtimi dhe përdorimi i objekteve sociale për përdorim civil, i objekteve dhe impianteve të infrastukturës energjetike dhe të transportit të produkteve energjetike, si dhe i impianteve industriale (rafinerive) për përpunimin (rafinimin) e naftës bruto, gazit dhe nënprodukteve të tyre, prodhimin e gazeve teknologjike (industriale) dhe prodhimi i biokarburanteve. Projektimi, ndërtimi dhe përdorimi i tubacioneve, depozitave, impianteve dhe teknologjive për prodhimin, transportimin, depozitimin e naftës bruto, gazit dhe nënprodukteve të tyre, gazeve teknologjike (industriale) si dhe biokarburanteve. Konsulencë dhe asistencë në fushën e projektimit, ndërtimit dhe përdorimit të impianteve, depozitave, tubacioneve, aparaturave, aksesorëve dhe teknologjive që shërbejnë për prodhimin, transportimin, depozitimin dhe tregtimin e naftës bruto, gazit dhe nënprodukteve të tyre, gazeve teknologjike (industriale) si dhe biokarburanteve. Import-eksport dhe tregtimi me shumicë e pakicë i mallrave të ndryshme si industriale, materiale ndërtimi, pajisje e aparatura që shërbejnë për projektimin, ndërtimin dhe përdorimin e: impianteve teknologjike industriale (rafinerive) për përpunimin (rafinimin) e naftës bruto, gazit dhe nënprodukteve të tyre, gazeve teknologjike (industriale) si dhe biokarburanteve, tubacioneve, depozitave dhe impianteve për transportimin, depozitimin e naftës bruto, gazit dhe nënprodukteve të tyre, gazeve teknologjike (industriale) si dhe biokarburanteve impianteve teknologjike industriale për rikondicionimin dhe kolaudimin e bombolave, cisternave dhe autocisternave të përmasave të ndryshme, të cilat përdoren për gazin natyror, gazin e lëngëzuar të naftës, gazet teknologjike (industriale) si dhe çdo produkt në gjendje të gaztë që amballazohet, transportohet dhe tregtohet me bombola, me cisterna dhe autocisterna impianteve teknologjike industriale për tregtimin e naftës e gazit e nënprodukteve të tyre dhe/ose biokarburanteve objekteve sociale për përdorim civil. Në përgjithësi çdo aktivitet që drejtperdrejt ose në përdorimin industrial lidhet me naftën, gazin natyror dhe nënproduktet e tyre, gazet teknologjike dhe biokarburantet. Për arritjen e këtij qëllimi shoqëria ka të drejtë të bashkëpunojë me persona juridike ose fizike ose me cilëndo shoqëri tjetër me të njëjtin objekt brenda vendit ose jashtë vendit që ka të njëjtin qëllim. Import, eksport dhe tregtim të mallrave të ndryshme me shumicë dhe me pakicë, ushqimore, elektroshtëpiake, kinkaleri, bar kafe, restorante, fruta perime etj. Për qëllimin e realizimit të objektit të mësipërm, Shoqëria mund edhe: të kryejë çdo aktivitet të ligjshëm që lidhet me pasuri të luajtshme dhe/ose të paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar, dhënie me qira ose vënien e hipotekave që mund të konsiderohet i dobishëm ose i domosdoshëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë të fitojë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, interesa në shoqëri të tjera të cilat kanë një objekt të ngjashëm me atë të Shoqërisë, në Shqipëri ose jashtë saj; dhe të kryejë çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i dobishëm ose i domosdoshëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë.)

Tiranë ALL