Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Koncesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

QENDRA BALNEARE DIBER

J97005702A
()

Dibër ALL

2LWEB

L43430202E
(Web desing. Regjistrim domainesh. Web hosting. Ndertim faqesh interneti. Punime grafike, Internet marketing. Email Marketing. Real Estate, Imobilare. Seo. Sherbime online. Shitje produktesh ne internet. Agjensi turistike. Operator turistik. Shitje biletash. Shitje produktesh elektronike, etj.)

Elbasan ALL

Fitimi ndër vite mbi 1 000 000 Lekë

Tedi Dobi.

L71503031K
(Shërbime të menaxhimit të projekteve dhe aktiviteteve në fushën e integrimit evropian e shtetit të së drejtës, legjislatikë, ndërmjetësim, asistencë teknike dhe rritje kapacitetesh profesionale për sektorin publik e privat, përfshirë aktorë institucionalë dhe investitorë të huaj potencialë.)

Tiranë ALL

Ergys Verdho.

L22321007D
(Vleresim i pasurive te paluajtshme.Projektim ne fushen e ndertimit.)

Tiranë ALL

Theofan Kazanxhiu.

M01802501R
(Prodhime te ndryshme brumi, buke, embelsira te ndryshme, akullore. Pastiçeri. Bar-Kafe.)

Durres ALL

ARMY GUARD SECURITY

L31922010A
(Kryerjen e sherbimit te ruajtjes dhe sigurise fizike qe klasiflkohet per kategorite 1.3.A te percaktuara ne ligjin Nr.8770, date 19.04.2001 " Per Sherbimin e Ruajtjes dhe Sigurise Fizike" si me poshte : a. Ruajtja dhe sigurimi i objekteve publike ne pronesi ose perdorim te personave fizike e juridike , qe ushtrojne veprimtari ne Republiken e Shqiperise.b. Sigurimi dhe mbrojtja e jetes dhe e shendetit te personave fizik, shtetas shqiptar apo te huaj. Ruajtja dhe siguria fizike e personave, jetes, sigurimi i objekteve publike dhe private.Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike ne objekte te nje rendesie te vecanete sic jane bankat dhe transporti i vlerave monetare qe klasifikohen per kategorine . Importimin, tregtimin, transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues, sinjalizues, audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarit, pajisjeve te nderlidhjes te teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni si dhe projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve te telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve si dhe tregtimin dhe instalimin e mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit.Import - Export, tregetim me pakice dhe shumice te mallrave ushqimore te ndryshme, produkteve dhe nenprodukteve ushqimore, si dhe cdo lloj prodhimi ushqimor, pije freskuese etj.Shitje, tregeti, import-export, me pakice e shumice te mallrave te ndryshme, per vete dhe per te trete. Mallra si industriale, veshje per femije, konfeksione te ndryshme, veshje sportive, aksesore te ndryshem. Investime ne fushen e tregetare, kulturore , sportive, te veprave te kultit, te objekteve sociale, hotel eve, fshatrave turistike, etj Agjensi publicitare ne fushen e reklamave Radio-Televizive, punimeve grafike, studjo pikture e tjera. Hapjen dhe zhvillimin e qendrave tregtare, hapjen e butikeve etj. Sherbime te ndryshme, ne favor te te treteve, si konsulenca, sherbime ne fushen administrative, kontrollit sasior dhe cilesor te mallrave (spontime). Spedicion te mallrave te import -exportit, tranzite ne territorin e Republikes se Shqiperise.Import-export, tregtimi i mallrave te ndryshem, lende te para, materiale elektrike, makineri e pjese kembimi te te gjitha lloj eve, paisje elektrike, paisje kompjuterike. Shoqeria pervec sa me siper, mund te shes, te blej, dhe te marr pjese ne formen e aksioneve ose jo edhe ne te tjera shoqeri vendase ose te huaja, te cilat kane objekt te njejte veprimtarie ose te ngjashme me te.Shoqeria mund te kryej te gjitha operacionet mbi pasurine e luajtshme dhe te paluajtshme. Perfshire ketu ato financiare, tregetare, sherbimit te vleresimit te pasurive (te luajtshme dhe te paluajtshme) te lidh kontrata te dyanshme aktivi dhe pasivi me insitutet e kreditit te autorizuara nga ligji dhe me shoqerite dhe firmat private, te jape garanci reale edhe per te tretet dhe gjithcka qe eshte e nevojshme per realizimin e objektit te veprimtarise se shoqerise.Dhenie me qira te treteve, makineri, paisje, mjete transporti etj.Konsulenca te ndryshme biznesi, studime te ndryshme, trajnime te ndryshme, dhe sherbime te tjera. Organizime te praktikave profesionale dhe mesimore.Tregetimin e te gjithe artikujve te mesiperm me shumice e pakice, per llogari te vete shoqerise si dhe per llogari te te treteve.)

Tiranë -1396534 ALL

FLO-BES CONSTRUCTION

L71509021K
(Veprimtari ne fushen e studimeve, projektimit dhe ndertimit, punime germimi ndertimi, prishje te godinave ekzistuese, ndertim te objekteve civile shume kateshe per strehim dhe sherbime punime topografike, ndertim te impianteve dhe rrjetit elektrik hidraulik, prodhimi dhe tregtimi i materialeve te ndertimit. Kompletim te instalimeve, punime restaurimi etj. Sherbime pastrimi gjerberimi te zones urbane.)

Tiranë ALL

Luan Perzhita

L81826020F
(Veprimtari arkeologjike.)

Tiranë ALL

ERA a.s.

60916427
(Kryerja e tregtisë së jashtme të materialeve ushtarake brenda objektit të lejes së lëshuar në zbatim të ligjit nr. 38/1994 Kol. Prodhimi, tregtia dhe shërbimet që nuk janë të listuara në Anekset 1 deri në 3 të Aktit të Tregtisë. Ndërtimi, ndryshimi dhe heqja. Aktiviteti i projektit në ndërtim e sipër. Prodhimin, instalimin, riparimin e makinave dhe pajisjeve elektrike, pajisjeve elektronike dhe telekomunikacionit. Aktivitetet e konsulentëve të kontabilitetit, kontabiliteti, të dhënat tatimore. Blerja dhe shitja, huadhënia, zhvillimi, prodhimi, riparimi, modifikimi, ruajtja, ruajtja, transportimi, zhvlerësimi dhe shkatërrimi i materialit të sigurisë. Bravandreqës, punim veglash. Montimi, riparimi, rishikimi dhe testimi i pajisjeve elektrike.)

Pardubice ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

CEBRA A/S (ish "CEBRA APS NËN STIFTELSE")

26686407
(Qëllimi i kompanisë është të drejtojë një biznes arkitektonik.)

Aarhus 60284079 ALL