Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Koncesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

"KURTI SECURITY"SHPK

L38011902R
(Sigurimin e objekteve publike dhe private ne pronesi ose ne perdorim te personave fizik e juridik qe ushtrojne veprimtari ne territorin e republikes se Shqiperise,sigurimin dhe mbrojtjen e jetes e te shendetit te personave fizik shtetas shqiptare e te huaj,kategoria 1,3,A.Ne fushen e ndertimit dhe projektimit per zbatim punimesh,sistemime terrenesh,ndertime civile industriale ekonomike etj,ndertim dhe projektim te rrugeve te kategorive te ndryshme.)

Diber ALL

FLAER.AL

L52202527V
(Farmaci dhe klinike veterinare, sherbime dezifektimi - dezisenktim-deratizim. Laborator biokimik-mikrobioligjik, klinike gjinekologjike.Tregtim e prodhim me shumice e pakice te mallrave te te gjitha llojeve, industriale e ushqimore, import-eksportin e tyre. Agjensi imobiliare. Sherbime financiare dhe blerje aktivitetesh te cdo lloji. Ndertime civile. Agjensi doganore, spedicionere, detare, turistike. Autotransport kombetar e nderkombetar mallrash e pasagjeresh.)

Durres ALL

HOXHA SECURITY

L02318007J
(Ruajtjen dhe sigurimin e objekteve publike e private ne pronesi ose ne perdorim te personave fizike e juridike qe ushtrojne veprimtarine ne Republiken e Shqiperise. Sigurimin dhe mbrojtjen e jetes dhe te shendetit te personave fizike, te shtetasve shqiptar dhe te huaj. Transport dhe shoqerimin e vlerave monetare e materiale dhe te sendeve te cmuara gjate transportit te tyre. Tregtim, instalim dhe perdorim i sinjalistikes se radioalarmit dhe pajisjeve te tjera te vezhgimit. Prodhim, mirembajtje dhe tregtim te pajisjeve dhe lendeve te shuarjes se zjarrit dhe shpetimit. Projektim dhe instalim I kontrollit te aksesit dhe te sigurise se larte, integrim I sistemeve. Projektim, furnizim, instalim dhe mirembajtje e sistemeve per prodhimin e energjise alternative (fotovoltaike, wind etj). Furnizim dhe instalim i kasafortave cavoux, sigurine e kutive te depozitave, terminale POS, ATM dhe pajisjeve bankare ne pergjithesi. Konsulence dhe analize te sigurise. Projektim, furnizim instalim dhe mirembajtja e sistemeve te inteligjences. Projektim, zbatim dhe mirembajtje te sistemeve dhe monitorim i sistemeve te shuarjes se zjarrit. Projektim dhe instalim i pajisjeve dhe impianteve elektrike e civile.Furnizim, instalim mirembajtje e pajisjeve elektronike per perdorim detar. Furnizim, instalim dhe mirembajtje e pajisjeve te telekomunikacionit dhe radio-nderlidhjes. Import, eksport, transport dhe tregti me shumice dhe pakice I mallrave dhe materialeve te ndryshme (karburante, lubrifikante, lende djegese te te gjitha llojeve e kategorive, makineri e pajisje). Veprimtari Bar, Restorant, Hoteleri dhe ambiente te tjera argetimi. Ushtrimin, kultivimin dhe tregtimin e peshkut, nenprodukteve te tij dhe rregullimin e mjedisit. Sherbime pastrimi e disinfektimi, larje, sistemim, gjelberim te ambienteve shteterore e private. Asimilim, perpunim i mbetjeve urbane e spitalore. Rikonstruksion, merimetim, lyerje, arredim i ndertesave e ambienteve shteterore e private, ne pronesi te shtetasve shqiptare e te huaj. Tregtim I produkteve te letres dhe detergjente te pastrimit, solucione ngjitese dhe lengje per prodhim mobiljesh (ngjitese, dylen, llak, bojera etj). Sherbime reklamimi, dizenjim, prodhim, montim e shitje i reklamave te jashtme e te brendshme (shtypshkrime, flyer, fletpalosje, banera, veshje makinash me reklame etj).Import & Export Tregtim me shumice dhe pakice I te gjitha mallrave, produkteve buqesore, Blektorale , industriale dhe medikamenteve mjeksore dhe farmaceutike . Ngritja, Trajtimi,Keshillim dhe Asistence teknike per Laboratore,Linja Perpunimi. Insiminimi,Deratizim,Dezifektimi,Dekostimi,Fermentimi, ambalazhimi etiketimi lndustriale,ndertimore, Agro - Ushqimore,komplekse blektorale si dhe klinika e farmaci Veterinare. Kultivim; Grumbullim,ruajtje ,konservim te perimeve ,dru frutore(ullinj,agrume,arrore, vreshta, dhe bime medicinale).Mbashtrim te shpendeve dhe kafsheve perpunim dhe tregtim te produkteve dhe nen produkteve te tyre. Sherbim mirmbajtje ,rrjeti hidraulik, elektrik dhe sistem ngrohje-ftohje, kondiconim. Import-Eksport me shumice dhe pakice, pjese kembimi te ndryshme industrial, (goma,vaj dhe bateri), riparim mirmbajtje ashensori, dhe riparim automjetesh. Dizenjim i aplikaconeve per smartfone, mirmbajtjen e hosteve dhe krijimin e faqeve web. Shitje me pakice dhe shumice (elektro-shtepiake dhe produkte imobiliare) si dhe riparimin e tyre. Tregtim me shumice dhe pakice i librit shkollor, artistic dhe produkte kancelarie (hedhje te dhenash dhe primtime), flet palosje etje. Sherbim sanitar dhe recepsoni.)

Tirane ALL

Dervish Myftaraj

L74815005E
(Prodhim dhe tregtim fidanesh, fara, artikuj te tjere bujqesore dhe postera bujqesore. Dezinfektim, deratizim, deinsektim dhe sherbime te tjera ne bujqesi, pyje dhe kullota. Tregtim me pakice te pesticideve. Ekspert bujqesie.Tregti te veglave dhe rrobave te punes dhe artikuj te ndryshem.Tregti gje e gjalle dhe agregate bujqesore. Sondime dhe hapje profile. Tregti fruta-perime. Tregtim te pajisjeve laboratorike dhe reagente kimike. Permiresim pyjesh, shkalbezim, pyllezim, luftim semundjesh dhe demtuesish ne pyje, sistemime malore.)

Korce ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

SYNAPSE ATS

L12321011H
(Shitje, import dhe eksport, instalim, konfigurim, operim dhe mirembajtje te paisjeve te IT, telefonise, telekomunikacionit, sigurise se informacionit, audio/video, elektrike, citofonise automatizimit dhe industrise, video survejimit, sistemeve te alarmit, gjurmimit GPS, dedektimit dhe shuarjes se zjarrit, kondicionimit industrial dhe cdo aktivitet tjeter lidhur me to. Projektim, zbatim, supervizim, mirembajtje dhe operim i sistemeve IT, telefonise, telekomunikacionit, rrjetave kompjuterike, teletonike, te sistemeve te sigurise se informacionit, impianteve elektrike, impianteve te citofonise, impianteve TV, impianteve te kontrollit dhe automatizimit, sistemeve te survejimit me kamera, te alarmeve, sistemeve te dedektimit dhe shuarjes se zjarrit si edhe impianteve te kondicionimit industrial. Zhvillim dhe adaptim i aplikacioneve software. Konsulence dhe trajnim ne fushen e IT, Sigurise se Informacionit, Telekomunikacionit dhe Software-it. Projektim, ndertim, operim dhe mirembajte per Qendrat e te Dhenave, ofrim i sherbimeve te hostuara dhe ko-lokacion per rezidente, biznese, ndermarrje apo organizata te ndryshme. Ofrim i sherbimeve publike te telefonise, transmetimit te te dhenave, 2 internetit, dhe sherbimeve me vlere te shtuar.)

Tiranë 14296148 ALL

Paqsor Elezi

L88106901P
(Prerje dru zjarri.)

Mat ALL

Fitimi ndër vite mbi 1 000 000 Lekë

CITRUS

L41519004V
(Tregtimi me pakice i produkteve te ndryshme industrial, produkteve te kancelarise, tonerave dhe pjeset e kembimit per printera e fotokopje, paisje shumefishimi, paisje e sherbime IT, sherbime konsulence. Trajnime profesionale ne kontabilitet te informatizuar, trajnime profesionale ne legjislacion dhe praktika fiskale, trajnime profesionale ne legjislacion dhe praktika doganore, trajnime profesionale ne legjislacion dhe praktika te prokurimit publik, trajnime profesionale ne teknologji informacioni.)

Tiranë 2190704 ALL

Kadri Buçpapaj

L89226601K
(Mobileri, prodhim, montim dhe tregtim. Punime ne ndertesa administrative dhe private. Tregtim artikuj te ndryshem. Shitje te materialeve te ndertimit dhe te mirmbajtjes te ndertesave. Arredim zyrash dhe ndertesash. Riparime ndertimi, suvatime, lyerje me boje. Ambiente gjelberimi, punime ne gjelberim (lulishte). Tregtim i te gjithe artikujve te kancelarise. Vendosje dyer dhe dritare, vendosje instalime elektrike, hidraulike etj. Eksport, import i te gjitha produkteve te lartpermendura si dhe tregtimin e tyre me shumice dhe pakice. Aktivitete te higjenizimit, te rregullimit dhe te ngjashme. Aktivitete te pastrimit dhe dezinfektimit.)

Tropoje ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

Angjelin Hasaj

K87629701P
(Tregti me pakice dhe shumice e artikujve te ndryshem, tregti me pakice e artikujve te ndertimit. Tregtim i mallrave anticovid si maska, doreza, dizinfektante etj. Tregtim materiale pastrimi dhe dizinfektimi. Tregtim i mallrave industriale, paisjeve elektrike dhe elektronike, materialeve elektrike dhe hidraulike. Tregtim i mallrave te kancelarise dhe tonerave.)

Shkoder 449145 ALL

Hashim Dedolli

L17505901N
(Gomisteri. Transport mallrash per nevoja vetjake dhe per te trete.Tregti me pakice te vajrave, filtrave, gomave dhe aksesoreve per automjete.)

Diber ALL