Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Koncesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

iGreen Partners (iGP)

M31324001Q
(• Zbatimi i “Marrëveshjes së Gjelbër” nga Bashkimi Europian; • Studime për biodiversitetin (flora, fauna, habitatet) dhe standartizimi i database-ve; • Raporte të “Vlerësimit të ndikimit në Mjedis (VNM)”; • Hartim i planeve të menaxhimit/mbarshtrimit për zonat e mbrojtura, pyjet dhe kullotat; • Hartim i planeve të rehabilitimi dhe planeve të rilevimit; •Studime për ujrat dhe përdorimin e energjisë së rinovueshme; • Menaxhimi i burimeve natyrore dhe mjedisore; • Vlerësimi i pasurive të paluajtshme në pyje, kullota, toka bujqësore; • Edukimi mjedisor; • Modelim peizazhi, fotogrametri, modelime 3D, batimetri; • Studime për turizmin dhe menaxhimin e siteve turistik; • Menaxhim dhe ngritje kapacitetesh për zbatimin e projekteve të BE-së.)

Tirane ALL

EB Invetsment

M31324009L
(Objekti i veprimtarisë do të jetë: • Aktivitet në fushën e konsulencës financiare, fiskale, auditimit dhe manaxheriale; • Ngritja, permirësimi dhe strukturimi i shoqerive operuese në industri të ndryshme; • Ngritja, permiresimi dhe mirembajtja e sistemeve kontabel dhe te kontrollit te brendeshem te njesive ekonomike si dhe trajnimin professional te personelit qe eshte ngarkuar me funksionimin e ketyre sistemeve; • Pergatitja e raporteve periodike financiare sipas nevojave te drejtuesve te biznesit; • Pergatitjen e planeve te biznesit per nevojat e drejtuesve dhe per palet e treta, rivleresim aktivitetesh, keshillime biznesi mbi mundesite e zhvillimit, keshillime per fillim aktiviteti tregtar; • Organizimi i kurseve te trajnimit profesional ne fushen e kontabilitetit, finances e te administrimit financiar; • Konsulenca në lidhje me transformimet dixhitale të proceseve të shoqërive operuese në indsutri të ndryshme; • Ndermjetesim, menaxhim, konsulence per lidhjen e marreveshjeve midis institucioneve shteterore, personave juridike vendas dhe te huaj, shteterore dhe private per financim, hartim dhe zbatimin e projekteve ne fushen e investimeve, te industrise, turizmit, infrastruktures, telekomunikacionit, energjitikes, mjedisit, bujqesise, shendetesise, arsimit, sportit, arkologjise, hidroteknikes, ndertimit hidrocentrale dhe Hartimi i studimeve, projekteve, zbatimi i tyre, ne fushen e ndertimeve civile, industriale, turistike, telekomunikacionit, Aeroportit, energjitikes, mjedisit, bujqesise, shendetesise, arsimit, kultures, sportit, arkeologjise, ndertimeve civile, ndertimi rrugesh, kanalesh, ura, ujesjelles, kanalizimeve, impjante vaditese, vepra arti te cdo lloji, hidrocentrale dhe termocentrale, rikonstruksioni i godinave dhe objekteve te cdo lloji te rendesise ekonimike e sociale. • Cdo aktivitet tjetër të lidhur me sa më sipër dhe në përputhje me legjislacionet përkatëse. Shoqëria mund të kryejë çfarëdo veprimtarie tjetër që lejohet nga legjislacioni në fuqi i Republikës së Shqipërisë.)

Tirane ALL

AALBA QUALITY

M31324013Q
(Organizimi i vendeve të punës, menaxhimi dhe kontrolli i proceseve të prodhimit, ergonomia e vendeve të punës. Vlerësimi i rrezikut në vendin e punës dhe hartimi i procedurave të funksionimit të sigurisë. Menaxhimi dhe klasifikimi i mbetjeve, organizimi dhe menaxhimi i mbetjeve të prodhimit. Hulumtime mjedisore për matjen e zhurmës, dridhjeve, fushave elektromagnetike, mikroklimës dhe shkëlqimit. Praktikat e sakta të higjienës dhe verifikimi i përputhshmërisë me rregulloren komunitare reg. ce 178/2002 (HACCP). Etiketimi i saktë i produkteve ushqimore. Shitje dhe blerje pronash dhe mbështetje për investime në pasuri të paluajtshme. Import-eksport i produkteve duke përfshirë ushqimin. Trajnime per shoqeri dhe individe (trajnime për të rritur aftësitë si kurse perditesuese për moden dhe tendencat për parukierë dhe estetiste, kurse për menaxhimin e ambjenteve për kamerierë, kurse për optimizimin e aktiviteteve bujqësore dhe industriale në përgjithësi, kurse komunikimi, praktike ushqimore etj. ..). Caktim për shitjen e produkteve online, sherbim marketingu, hulumtime dhe anketa tregu, përpunim të të dhënave dhe statistikave. Mbledhja, menaxhimi, bashkimi apo shpërndarja e të dhënave si dhe krijimi, menaxhimi dhe tregtimi i mallrave dhe shërbimeve nëpërmjet mjeteve dhe platformave të komunikimit të të gjitha llojeve, duke përfshirë çdo aktivitet që lidhet me informacionin, argëtimin, kulturën dhe trajnimin. Aktivitetet tregtare, promovimi në çdo formë dhe me çdo mjet të aktiviteteve, promovimi dhe ngritja e kurseve, konferencave, eventeve dhe panaireve duke përdorur personelin e vet ose të jashtëm. Kompania mund të krijojë markën e saj tregtare në sektorin e agjencive të udhëtimit për t'u regjistruar (si franchisor), e cila mund të përdoret nga kompani të tjera që mbeten të pavarura (franchisees). Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër biznesi i cili nuk është i ndaluar nga ligji i zbatueshëm në Republikën e Shqipërisë.)

Tirane ALL

AMC Albania Marketing Consulting

M31324016R
(Ofrimi i shërbimeve të konsulencës dhe IT për klientë të ndryshëm brenda dhe jashtë vendit.Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm përrealizimin e qëllimeve të saj. Për të arritur objektin e saj, Shoqëria mund të realizojëdrejtpërdrejtë apo në mënyrë të tërthortë çdo lloj pjesëmarrje në shoqëri të tjera shqiptare apotë huaja, si edhe të hyje në marrëdhënie kontraktore, bashkëpunimi ose ortakërie me personatë tretë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj.)

Tirane ALL

PRIME LOUNGE

M31324505J
(Bar-Kafe, lounge-snack-bistro, organizim eventesh.)

Durres ALL

RENT CAR BLINI & TRAVEL US 2

M31324020A
(Ne menyre me specifike Veprimtari ne fushen e dhenies me qera te mjeteve te transportit si makinave, motoreve, minibus, autobus, kamion, mjete lundruese etj.Blerje shitje makinash si dhe import eksport te tyre. Veprimtari ne fushen e organizimit te guidave turistike, brenda dhe jashte vendit.agjensi turistike per vete apo pal te treta si dhe ne fusha te ngjashme me to.)

Tirane ALL

Mikpritja Tradicionale

M31324023A
(Shoqeria ka si objekt kryerjen e te gjitha aktiviteteve qe nje kompani me pergjegjesi te kufizuar mund te kryeje ne perputhje me legjislacionin e Shqiperise, brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise, perfshire por pa u kufizuar ne : Ndertimi I vilave ne zonen e Voskopojes per akomodimin e turisteve te huaj dhe vendas duke ofruar mikpritjen e tradites shqiptare)

Tirane ALL

GAMA-AL 2014

M31324027J
(Mirembajtje godinash ( punime ne ndertim ), tregtim te mallrave industriale, te materialeve te ndertimit, pjese kembimi dhe servis automjetesh, sherbime profilaktike per automjetet, tregti te gomave te makinave, transport mallrash per vete dhe te trete, riparime elektromekanike, kancelari. Tregtimi i mallrave hidrosanitare, ushqimore dhe tregtia e materialeve te ndertimit dhe veglave te punes. Sherbime perkthimi te gjuhes angleze dhe konsulence juridike.)

Tirane ALL

ALBA PROJECT

M32524405L
(Ndertime mekanike. Import-Eksport matrialeve mekanike.)

Fier ALL

Natura Resort

M31324028R
(Projektimin, investimin, zhvillimi/ndertimi, operimin sipas projekteve, studimeve te miratuara dhe lejeve te zhvillimit qe do te jepen nga organet kompetente, me qellim ndertimin e strukturave me destinacion turizmin, ambjenteve te rekreacionit, apartamente dhe/ose banesa individuale pushimi, hotel, perfshire cdo lloj ambjenti aksesor ne funksion te tyre, etj ne zonen e Poro-Vlore dhe cdo objekt tjeter veprimtarie qe lidhet me sa me siper apo dhe cdo objekt tjeter qe nuk ndalohet me ligj.)

Tirane ALL