Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Konçesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

ANDI.

J66903237U
(Projektim, ndertime civile, industriale, ekonomike, ndertime rrugesh, kanalizime, ujesjellesa, tregtim materiale ndertimi etj.Bar-Bufe.Punime Ndertimi,montim dhe rikonstruksion I objekteve te cdo lloji. Projektim, Mbikqyrje Punimesh Ndertimi, Kolaudim Punimesh Ndertimi, Studime Urbanistike, Konsulenca Inxhinjerike, Preventiv, Tregetim, Import, Eksport Materialesh te Ndryshme, Kerkime gjeologjike, Vleresime Mjedisore dhe Punime Topografike, Punime Digjitalizimi, Studime dhe Projektime gjeologoinxhinierike, Studime dhe projektime hidro-gjeologjike - Ndertime rrugore te kategorise se pare, te dyte, te trete dhe te katert, punime bonifikimi. -Prodhim i materialeve te ndertimit si dhe transportimi i tyre. Aktivitet ne turizem bare dhe restorant, -Ndertime hekurudhore dhe detare, . -Punime ne prodhim e shperndarje te energjise, punime sherbimi, rilevime topografike, elektrike etj. -Ndertime civile te te gjithe kategorive. -Ne fushen e projektimeve te ndertimeve civile, renda al, turistike, prodhimin e materialeve inerte, prodhim elemente renda e beton-arme -Opecione blerje dhe shitje te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme. -Shoqeria pervec sa me siper, mund te shes, te blej dhe te marre- pjese 2 ne formen e aksioneve ose jo ne te tjera shoqeri vendase ose te huaja, te cilat kane renda te njejten veprimtari ose te ngjashme me te. -Administrimin dhe konsulence ne fushen e hotelerise, restoranteve dhe bareve, perfshire ketu edhe hapjen e tyre ne te gjithe territorin e Shqiperise. -Te marre pjese ne tendera publike ose private, kombetare dhe nderkombetare ne fushen e ndertimit, infranstrukturave, te energjise dhe ne fusha te tjera vetem ose ne bashkepunim e ortakeri te perkohshme me shoqeri te tjera. -Te marre pjese me aksione edhe ne shoqeri te tjera vendase, te huaja ose me renda te perbashket qe kane renda shoqeror dhe aktivitet te ngjashem me te. -Te krijoje renda dhe zyra perfaqesie ne qytete te tjera te Shqiperise, ose ne shtete te tjera, ne perputhje me legjislacionin e tyre. -Te kryeje cdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie-marrje me qera, te vendose pengje dhe barre hipotekore, aktivitete keto te konsideruara rend dobishme apo te nevojme per te arritur qellimet e shoqerise dhe qe nuk tekalojne ne mase aktivitetet kryesore, te cituara me siper. -Projektim ren gjitha llojeve te veprave energjitike, ndertimi i hidrocentraleve te te gjitha llojeve dhe impjantevete ndryshme energjitike. -Menaxhimi dhe operimi i veprave te ndryshme energjitike. -Operimi optimal tekniko ekonomik i hidrocentraleve , tremocentraleve dhe llojeve te tjera te impjanteve renda , termale dhe solare per prodhimin e energjise elektrike. -Shitja e energjise elektrike klienteve dhe operatoreve te ndryshem privat apo shteterore renda dhe jashte vendit.)

Vlorë 9496270 ALL

EMMECIDUE

L22323008V
(Realizimin dhe zhvillimin e impianteve te prodhimit te energjise se rinovueshme pa u kufizuar ne impiante te biomases, eolitike,fotovoltaike, projektimin dhe ndeertimin e impianteve hidroelektrike, me shfrytezim te energjise termike edhe permes prjektimit dhe realizimit te rrjeteve;shoqeria gjithashtu mund te menaxhoje cdo lloj impianti te prodhimit te energjise;ushtrimin e cdo lloj veprimtarie tjeter industriale apo tregtare ne perputhje me legjislacionin aktual ne fuqi;prezantimin e sherbimeve dhe ne vecanti te veprimtarise se konsulences ne fushen energjitike ne favor te personave fizike dhe juridike te se drejtes publike dhe private italiane dhe te huaj;prezantimin e sherbimeve post contatore, te llojit teknologjik, me prespektive optimizimin dhe racionalizimin e konsumit te energjise;ndertimin dhe instalimin e impianteve elektrike, elektronike dhe atyre me gaz, si dhe sherbimet perkates te asistences dhe mirembajtes;realizimin e studimit te tregut, planeve te ristrukturimit dhe te futjes se shoqerise ne treg, analiza sektoriale dhe teresore te shoqerive; kerkimin dhe gjetjen e personelit, ne cdo lloj forme dhe modaliteti, ne perputhje te plote legjislacionin perkates per rregullimin e marredheneieve te punes si dhe ne perputhje me legjislacionin ne fushen e se drejtes se punes;kerkimin, projektimin, zhvillimin, prodhimin dhe shperndarjen e produkteve dhe sherbimeve editoriale informuese dhe telematike;shitblerjen e patentave ne fushen e burimeve te energjise;ndertimin dhe riparimin e pajisjeve elektronike dhe te trasmetimit dhe marrjes se te dhenave;ndertimin, menaxhimin, tregtimin dhe shperndarjen ne itali dhe jashte saj, ne rruge direkte dhe/ose indirekte, per llogari te saj dhe/ose te te treteve te produkteve dhe programeve software, faqeve world wide (web) dhe site te tjera virtuale (internet), perfshire tekstet, imazhet, tingujt, dhe informacionet;menaxhimin e rrjeteve telematike dhe sherbime ne rrjete qofshin kombetare dhe nderkombetare per llogari te saj apo te te treteve duke kontraktuar per kete qellim agjensi apo zyra perfaqesimi te degeve te tjera te sektorit editorial, informativ, etj.)

Tiranë -12913845 ALL

ApNet

M02710403U
(Ofrimi i sherbimit te komunikimeve elektronike, ne vecanti ne fushen e transmetimeve televizive kabllore. Gjithashtu, shoqeria do te veproje per gjetjen dhe shtimin e klienteve per pale te treta duke promovuar dhe kryer marketing dhe sherbime te tjera te ngjashme ne te gjitha format tregtare te ligjshme , ne funksion te ketij qellimi. Ne perputhje me legjislacionin shqiptar, ne menyre qe te arrihet qellimi i siperpermendur, Shoqeria mund: te kryeje cdo transaksion ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie-marrje me qira, te vendose pengje dhe barre hipotekore; aktivitete keto te konsideruara si te dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase aktivitetet kryesore, te cituara me siper; te bleje ne menyre direkte apo indirekte , kuota te shoqerive te tjera qe kane nje objekt te perafert me ate te Shoqerise, ne Shqiperi ose jashte shtetit; te kryeje cdo aktivitet tjeter qe mund te konsiderohet i dobishem ose i domosdoshem per te arritur qellimin e aktivitetit te saj. Shoqeria duhet te kryeje cdo aktivitet qe perfshihet ne objektin e saj, ne lidhje dhe qe e favorizon ate. Gjithashtu, Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter biznesi i cili nuk eshte i ndaluar nga ligji i zbatueshem.)

Fier ALL

Amatec S.p.A Zyrë Përfaqësimi (ish "Ama SH.A. Zyre Perfaqesimi")

M01509023U
(kryerjen e aktiviteteve te meposhtme: ndertimin dhe tregtimin e serbatoreve, kontejnereve dhe furnizuesve te karburanteve dhe lengjeve ne pergjithesi, kontejnerg te pajisur. gjithashtu edhe per perdorim ne banesa, serbatore per perdorime te veçanta, pajisje, impiante dhe makineri te ngjashme dhe te ndedidhura, edhe ne konteinere dhe ne pajisje me rrota, autobote dhe rimorkio te pajisur per transport, shperndarje dhe trajtim te karburanteve dhe lengjeve ne pergjithesi, gjithashtu te kompletuara me njesi transferimi, filtrimin dhe shperndarjen e ketyre lengjeve, kontejnere per ruajtjen dhe transportin e materialeve tengurladhetekolaTizuara,karburantearielerigjenepergjithesi si dhe pajisje elektromekanike dhe elektronike te lidhura me keto; instalimin, riparimin, mirernbajtjen, furriizirnin dhe veraen ne pune te impianteve dhe depozitave per karburantet dhe lengjet ne pergjithesi, perishire edhe realizimin e impianteve elektrike, mekanike (hidraulike) dhe te mbrojtjes nga zjarri, te lidhura me realizimin e ketyre impianteve; marrja me qira e mallrave tetreguar me lart; ndertimin, riparimin, mirernbajtjen dhe tregtimin e aksesoreve te mallrave te treguara me lart Ne menyre rastesore, çdo transaksion tregtar, industrial dhe financiar, me kusht qe te mos kryhet kundrejt publikut, veprimtari ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, qe do te konsiderohet i nevojshem dhe/ose i dobishem, per arritjen e qellimit te objektit te shoqerise; promovimin dhe zhvillimin e nismave me karakter shoqeror, permes veprimtarise, jo te ushtruar kundrejt publikut, te marrjes sg interesave dhe aksioneve ne shoqgri ose ente te cfaredo lloji, kombe'tare ose te huaja, te cilat kane objekt te ngjashem ose te perafert me te vetin, e ne cdo rast ne perputhje me dispozitat ligjore ne fuqi. E gjitha ne perputhje me Dekretin Legjislativ Nr. 385/1993 dhe te Ligjit n. 1/1991, si dhe te dispozitave te tjera pasuese te ceshtjeve bankare dhe kreditore. Marrja e aksioneve qe perfshijne nje pergjegjesi te pakufizuar, duhet te vendoset nga asambleja e zakonshme e ortakeve.)

Tirane ALL

STAR-TV

M01506038G
(Veprimtari televizive lokale ne Zonen Tirane Durres qe perfshin prodhimin, transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe informacioneve te çdo lloji me ane te zerit, te figures, sinjaleve te koduara, shkrimit, te destinuara per publikun nepermjet valeve elektromagnetike, kabllove perseriteseve sateliteve apo me çdo mjet tjeter.)

Tirane ALL

GHS

M01504003E
(Projektim dhe zbatim i veprave ndërtimore si vijon : ndërtime me karakter civil dhe industrial ,perpunim vendosje dhe lidhje hekuri industrial , punime gërmimi dhe sitemimi dheu ,tarracime terrenesh , rikonstruksione godinash civile dhe industriale ,veshje fasadash , ndërtime urash dhe konstruksione metalike, ,ndërtim antena telefonike dhe radiotelevizive , montime panelesh ,ndërtime rrugësh ,asfaltime,hapje kanalesh si dhe cdo ndërtim tjeter me karakter civil dhe industrial si hapje kanalizimesh , ndertime ujesjellesash etj. Prodhim dhe tregëtim me shumice dhe pakice të materialeve inerte si beton , rere ,asfalto –beton etj.Shtrime rrugë dhe riparime me beton ,asfalto beton ose materiale të tjera të perdorura për këtë qëllim.Zhvillimi dhe ndërmjetësimi i projekteve për rikonstruksionin e ndërmarrjeve industriale . Sigurimi i projekteve industriale ashtu si dhe strukturimi i kontratave afatgjata për levrime dhe mbi bazen e këtij rifinancimi dhe kreditimi. Ndërmjetesimi ,nxjerrja dhe përpunimi i lendeve te para te perdorura per ndërtime të të gjitha llojeve dhe veprimtari shërbimi për llogari të personave të tretë .Prodhimi dhe tregëtimi me shumicë dhe pakicë të materialeve të ndërtimit import eksporti i tyre brenda dhe jashtë vendit për llogari të vetë shoqerisë si dhe të tretëve ,ku përfshihen inerte ,gurë, gurë dekorative,gëlqere ,pllaka parafabrikate ,llac , cimento , rërë, granile të fraksioneve të ndryshëm si dhe cdo material tjetër që nuk është përmendur këtu por përdoret për ndërtim.Shoqeria mund te kryeje edhe aktivitete te tjera shtese, me qellim permbushjen e veprimtarise te saj kryesore ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi.)

Tirane ALL

B.F.B.-Balcan Food&Beverage

M01504006F
(Hapja, themelimi, administrimi per llogari te vet, drejtimi, shitja, blerja dhe qiramarrja e restoranteve, fast food, aktivitete te shperndarjes se pijeve duke perfshire dhe ato alkoolike te cdo lloj gradacioni, bar kafe, akulloreve, gjelltoreve, pikave te shitjes se gazetave dhe revistave, pikave te shitjes se mallrave te monopolit dhe duhanit, shperndaresave automatike te ushqimeve dhe pijeve, vendparkimeve per ruajtjen dhe qiradhenien e bicikletave dhe motoreve, garazheve, stabilimenteve te plazhit dhe termale si dhe te fshatrave turistike, magazinave dhe tregjeve per tregtimin me pakice te produkteve ushqimore dhe jo ushqimore, picerive, hoteleve dhe dyqaneve ne pergjithesi ne Itali; Per kete qellim shoqeria mund te bleje ose autorizoje leje dhe nenleje si dhe te nenshkruaje kontrata franchising, kontrata lejesh dhe koncesionesh te sendeve te luajtshme; Ushtrimin e aktivitetit te restoranteve dhe/ose hotelerise ne pergjithesi, ku ben pjese hapja, administrimi per llogari te vet, drejtimi, blerja dhe qira, si qiradhenes dhe qiramarres, te lokaleve te pershtatura per veprimtarine e restoranteve dhe/ose hotelerise si dhe te dhenies te cdo sherbimi te lidhur drejteperdrejte me ushtrimin e ketyre veprimtarive, duke perfshire shperndarjen ne publik te ushqimeve dhe pijeve; Tregetimin me shumice dhe pakice, importin dhe eksportin e te gjitha produkteve qe shiten normalisht ne dyqane, supermerkate dhe magazinat e medha, si dhe te te gjitha mallrave te monopolit, gazetave dhe revistave; ne lidhje me keto produkte dhe mallra, shoqeria mund te kryeje edhe veprimtarite e lidhura te blerjes, magazinimit, dorezimit, transportit, ruajtjes dhe pergatitjes; Blerjen, perdorimin ekonomik, shitjen, autorizimin e te drejtave te autorit, markave, patentave tregetare dhe industriale dhe, gjithesesi, te sendeve jomateriale te nevojshme ose, te dobishme per realizimin e objektit te veprimtarise. Blerjen, shitjen, shkembimin e ndertesave ose zonave te ndertueshme dhe te cdo lloj trualli tjeter, si dhe administrimin edhe me qira te pasurive te paluajtshme te saj, te cdo lloji, tipi apo natyre. Shoqeria mundet, gjithashtu, te kryeje, ne kauder te objektit te saj te veprimtarise, cdo aktivitet funksional, te lidhur, plotesues ose te ngjashem me ato te renditura me lart, si menaxhim dhe mirembajtje te impianteve teknologjike edhe per llogari te te treteve, studimi, konsulence, asistence dhe projektimi e ndertimi te impianteve dhe punimeve te nevojshme te porositura nga cilido. Shoqeria mund te jape me qira veprimtarite e lart permendura, edhe me dege te vecanta. Shoqeria mund te marre persiper dhe jape agjenci, komisione, perfaqesi, me ose pa depozite, mandate, te bleje, perdore dhe transferoje patenta dhe krijime te tjera te njeriut, te kryeje kerkime tregu dhe perpunim te te dhenave per llogari te saj ose te te treteve, te jape dhe marre licenca shfrytezimi tregetar. Shoqeria, gjithashtu, eskluzivisht per realizimin me te mire te objektit te veprimtarise dhe pa u ushtruar keto operacione ndaj publikut dhe gjithesesi ne menyre jo kryesore, mund: Te marre, jo me qellim te hedhjes ne treg, pjesemarrje dhe kuota ne shoqeri te tjera, duke kryer edhe koordinimin teknik, tregtar, administrativ dhe financiar te shoqerive ku merr pjese; Te kryeje operacione imobiliare, mobiliare, financiare dhe tregtare te cilat organi kompetent i shoqerise i vlereson te nevojshme ose te dobishme per realizimin e objektit te veprimtarise, duke perfshire ketu edhe menaxhimin e ndermarrjeve te te treteve, edhe permes qirase; Dhenien e dorezanive, garancive reale per kredi te posacme besimi dhe operacionesh bankare te cdo lloji. Importimin e produkteve dhe nenprodukteve te mishit dhe te bulmetit.)

Tirane ALL

ALFA Albanian Food Agency

M06502001L
(Menaxhimi dhe sigurimi i sherbimeve te integruara per shoqerite, organet private dhe/ose publike, autoritetet lokale ne forme te drejtperdrejte dhe te terthorte dhe ne vecanti: sherbimet menaxheriale, organizimi i biznesit ne fushen e: mbrojtjen e shendetit dhe sigurise ne vendin e punes nepermjet organizimit te jashtem te sherbimit te parandalimit dhe te mbrojtjes, menaxhimit te mbikqyrjes shendetesore, vizitave mjekesore te pergjithshme dhe mjekesore per profesionistet ne rrezik; siguria e parandalimit te aksidenteve, vleresimi i ekspozimit te punetoreve te zhurmes; siguria e ushqimit (sistemi HACCP i vete kontrollit te ushqimit); higjenen dhe sigurine e mjedisit (furnizimi me uje, mbetjet e ngurta dhe hedhja e ujerave te ndotura , emisionet atmosferike), vleresimi i ndikimit akustik dhe mjedisor dhe sistemet e zvogelimit te zhurmes; parandalimi i zjarrit edhe nepermjet sistemeve telematike te largeta (rrjeti i internetit); siguria neper kantiere pune; formimi ne distance; perpunimi i rrogave; marketingun e mjeteve, pajisjeve dhe aksesoreve. Ndertimin, realizimin, menaxhimin, mirembajtjen, shitjen dhe blerjen, dhenien me qira te ndertesave, puneve civile, industriale dhe infrastrukturore te cfaredo lloji dhe natyre dhe ne vecanti ofrimi i te gjitha sherbimeve per studimin, projektimin, konsulencen, asistencen, menaxhimin e puneve dhe cdo aktivitet tjeter ne fushen inxhinierise dhe arkitektures. Aktiviteti perkates, drejtperdrejt ose terthorazi, ne sektoret e sistemeve te ajrit te kondicionuar, ventilimit dhe termoventilimit, te sistemeve te ngrohjes elektrike dhe hidraulike; dizajn te brendshem dhe dyqane; instalimi i pjeseve mekanike; blerjen per instalimin e materialeve ndertimore, te te gjitha makinerive per instalimin e sistemeve te kondicionimt, ventilimit dhe termoventilimit, te makinerive per sistemet e ngrohjes, elektrike dhe hidraulike. Organizimi i konferencave, seminareve te studimit, kurseve te perseritjes dhe trajnimit profesional, me theks te vecante ne sigurine e ushqimit, punetoreve dhe vendeve te punes, gjithashtu si ofrues te ECM (Edukimi i vazhdueshem mjekesor). Ndihma per operatoret ekonomik permes ofrimit te sherbimeve sekretarise, procedurave administrative, kontabilitet, analizes se biznesit, marredhenieve me publikun dhe kerkimeve te marketingut. Zhvillimi dhe sherbimi i marketingut i software-ve aplikativ per lenden perkatese dhe krijimi i faqeve te intenetit, studimeve dhe realizimeve grafike. Realizimi, zhvillimi dhe marketingu i teksteve, botimeve, artikujve, broshurave, mjeteve mesimore, perdorimit te teknologjise me te avancuara, si per realizimin ashtu edhe per shperndarjen, per subjektet ne fjale. Shoqeria mund te kryeje aktivitete te franchising-it dhe te marre perfaqesime dhe te jete i lecencuar dhe nen- i licencuar, ekskluziv apo jo, i patentave per shpikjet industriale, modelet e perdorimit dhe zbukurimet, software-ve, markat, know-how dhe asistenca teknike, reklama, slogane dhe shenja te tjera dalluese; te gjitha ne menyren me te gjere, pa perjashtime ose kufizime te cfaredo lloji, per llogari te tyre dhe/ose ne emer te paleve te treta, drejperdrejt ose terthorazi, per urdhera, tendera, per koncensione dhe ne cdo rast si ne Shqiperi dhe jashte vendit, dispozitat e tanishme te ligjit dhe me perjashtimin e shprehur te profesioneve te mbrojtura, si dhe aktivitete, ushtrimi i te cilave i nenshtrohet regjistrimit ne listat profesionale.)

Shkoder ALL

C.T. GROUP (ish "ITALFLUID GROUP ALBANIA")

M01502026J
(Ekzekutimi i sherbimeve reale dhe te punes per kerkime te naftes dhe gjeotermike, marrjen e tenderave per transportin e pajisjeve dhe mallrave, punime te mirembajtjes, ushtrime dhe testet e prodhimeve te naftes, gjeotermike dhe energjitike. Ajo mund te kryeje konsulence energjitike dhe ndihme teknike per prodhimin e naftes, projektimin, ndertimin,shitjen dhe mirembajtjen e aparaturave industriale dhe te sistemeve te kontrollit, cmontimin dhe rimontimin e tyre, kontrolle jo shkaterruese, kalibrimi i instrumentave matese, te rejat teknologjike ne sektorin e energjise dhe te zhvillimit te hardwareve dhe softwareve. shoqeria mund te jete ne gjendje te realizoje sherbimet e saj ne Shqiperi dhe jashte vendit dhe mund te nenshkruaje kontrata sherbimi konsultimi dhe furnizimin e mallarave, duke vene ne dispozicion infrastrukturen dhe punonjesit e saj; menaxhimi i kurseve te trajnimit dhe te gjithe perditesimet per personelin shqiptar dhe te huaj; pastrimin dhe mirmbajtjen e çdo lloj aparature industriale dhe pajisjeve te rafinerise se nattes; aktivitetet e pergjithshme te ndertimit, perfshire ndertimet e godinave industriale, tregtare dhe bujqesore, si per llogari te vete ashtu edhe per llogari se te treteve, ristrukturimin,restaurimin dhe mirembajtjen e ketyre ndertesave, nderimin dhe mirembajtjen e rrugeve, shesheve dhe veprave te ujrave te zeza; tregtine me shumice te siliciumit, te hekurit, aluminit, xhamit, shufrave dhe paneleve te silicit, te qelizave dhe moduleve fotovoltaike, modeleve diellore ne pergjithesi, impianteve eolike, impianteve te biogazit, impianteve totovoltaike, si dhe impianteve, aparaturave, aksesore dhe gjithçka tjeter ne pergjithesi me qellim prodhimin e energjise nga burime te rinovueshme, ndihmen teknike, mirembajtjen dhe furnizimin e materialeve dhe pjeseve te kembimit; shitje, instalimin dhe montimi, te materialeve elektrike, hidraulike te impianteve teknike, te kondicionimit; ndertimi dhe mirembajtja e prodhimeve, struktura dhe ndertime civile dhe industriale, ne hekur, çelik dhe qelq; menaxhimi i mencave te ndermarrjeve dhe organeve publike, administrimin dhe shperndarjen e pijeve dhe ushqimeve, perfshire shitjen e produkteve ushqimore menaxhimi i vetesherbimit ne njesite publike dhe private, manaxhimi i restoranteve, bar hoteleve, pub, piceri, pasticeri dhe te gjitha produktet ushqimore dhe joushqimore ne pergjithesi dhe te aktivitetet e tjera te lidhura ose plotesuese me objektin social. Ajo mund te kryeje gjithashtu te gjitha veprimet e pasurise se luajtshme dhe te paluajtshme (duke perjashtuar ato aktivitete te rezervuara nga ligji per ato shoqeri qe plotesojne kerkesa te veçanta) financiare dhe qiraje (me perjashtim te qirave financiare), te vleresuara nga organi administrativ si te domosdoshme ose te dobishme per vijimin e objektit te shoqerise :te ndermarre, drejte per drejte ose jo drejte per drejte, interesa dhe pjesemarrje ne shoqeri te tjera, konsorciume dhe shoqeri qe kane objekt te ngjashem ose te perafert ose jane te lidhura me te sajin, te ndermarre kredi dhe financime duke perfituar nga te gjitha lehtesirat e kredise dhe ato tatimore te parashikuara ne ate moment nga legjislacioni ne fuqi, te jape garanci pasurore, fidejusione dhe garanci, si per obligimet e veta ashtu edhe per ato te treteve, me saktesimin qe keto aktivitete financiare mund te kryhen vetem nga aktivitete jo dominuese dhe sidoqofte jo kundrejte publikut,ne respekt te ligjeve ne fuqi. Shoqeria ne perputhje me legjislacionin ne fuqi mund te realizoje te gjithe veprimtarine e mundshme ne fushen komerciale industriale financiare imobiliare per te realizur objektin e shoqerise.)

Tirane ALL

MSL Solution

M27829501F
(Sherbime marketingu)

Lezhe ALL