Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Koncesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

HIDRO KONS STUDIO

L22412006A
(Studime fizibiliteti, projekt-ide, projekt zbatime, vleresime projektesh egzistuese per vepra infrastrukture, hidro-teknike apo ndertime civile dhe vleresim pasurive te paluajtshme.Zbatime projektesh ne terren, supervizion punimesh, drejtim, menaxhim per fushat e cituara me siper.Projektim, zbatim,supervizion, menaxhim, operim, ndertim, konsulence teknike, fizibilitet per vepra infrastrukture, vepra hidro-teknike, (vepra te marrjes se ujit, digave, kanaleve, tuneleve, tubacioneve, godina hidrocentrali, basene presioni, dekantues, kulla ekulibri), ndertime civile nenstacione, linja etj.)

Tiranë ALL

BAJRAKTARI

J61902010P
(Prodhim, tregtim import-eksport te pllakave te mermerit, import - ekpsort me shumice e pakice te mallrave industriale, ushqimore, hidraulike, elektro shtepiake, prodhime kozmetike e estetike, pjese kembimi per automjete, bime medicinale, blloqeve te betonit. Germime dheu me punime eventuale murature e betonarme, prodhime materiale inerte, ndertime civile, industriale, turistike, ura vepra arti deri ne dhjete metra,ujesjellesa dhe kanalizime, sillosa, kulla uji, pastrim te siperfaqes urbane, punime karpentierie, etj.Studim, kerkim, zbulim, shfrytezimin dhe perpunimin e mineraleve metalore dhe ndertimore.Tregtimin e tyre ne import-eksport me pakice e shumice si dhe ruajtjen , magazinimin, transport dhe perdorimin civil te lendes plasese ne siperaqe e nentoke.Pjesmarrje ne ankande e tenda, procedura konkurruese etj.Prodhim, tregtim, importeksport te pllakave te mermerit, granitit, import-eksport me shumice e pakice te mallrave industrial.)

Tirane 155244 ALL

Fitimi ndër vite mbi 1 000 000 Lekë

Kondi Xh-L

K31629021Q
(Ndertim objektesh te ndryshme, rikonstruksione ne te gjitha fushat e ndertimit etj. Import eksport gipsi, hapje linje per aksesore per punime gipsi. Punime gipsi. Tregetim artikuj te ndryshem industriale, ushqimore, bujqesore etj. Prodhim dhe tregetim mobiljesh. Bar- Kafe, Restorant.)

Tirane 548732 ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

F M T SERVOMATIK

K61416029M
(Prodhim e tregtim me shumice e pakice te paisjeve elektrike elektronike-kompjuterike, industriale, stabilizator, invertitor/ups, gjenerator,motorra, alternatore, transformator, panele diellore,riparimin e aparateve, importin dhe eksportin e tyre. Dizenjimi i motorrave, panelit te sinkronizimit, projektim elektrike. Prodhimi i motorreve me lende djegese, alternatorit me korrent,kabinave. Punime ne llamarine, PLS control, etj. Tregtim te pjeseve te kembimit dhe servis te produkteve te mesiperme. Dhenie me qera e gjeneratereve, dhe pajisjeve si stabilizator, inverter/ups,transforator, panele diellore, motorra , alternatora. Dhenien e sherbimit te mirembajtjes per te gjitha pajisjet si gjeneratore, stabilizator,inverter/ups, transformator, panele diellore, motorra dhe alternatore, etj si me siper. Kryerje e transportit dhe montimit per te gjitha produktet qe tregtojme..)

Krujë 13876462 ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

VAKËFI

K02701028D
(Ne fushen e tregtimit të xhamave, artikujve ushqimore e industriale, bujqesore e blegtorale, artikuj elektrik e elektroshtepiake, pjese kembimi, materiale ndertimi, pije alkoolike, bime medicinale e medikamente dentare, me shumice e pakice.Import-eksport.)

Berat 60755257 ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

ALB - ERALDO

K41519011D
(Import-eksport, tregetim me shumice e pakice te artikujve te ndryshme. Hapje pike lavazhi. Hapje agjensi imobiliare, turistike, shfrytezim hotelesh. Ne fushen e transportit. Punime duralumini e tregetimi i tyre. Tregetimi me pakice i karburanteve si dhe vajra lubrifikante, gazit, etj.Punime dhe sherbime te ndertimit. Leje trajtimi per prodhimin , trajtimin me metoden HT te Paletes dhe Europaletes dhe te gjitha llojeve te amballazheve prej druri.Perpunimin e lendeve te para ne industrine e drurit nen regjimin e perpunimit aktiv sipas autorizimeve te leshuara nga DRD Tirane)

Vore 4647845 ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

MILIS

J67902520S
(Prodhimi dhe shitja e materialeve te ndertimit dhe veprimtari te tjera ndihmese te lidhura me to,ndertimi i objekteve te ndryshme private e publike si:rruge,kanalizime,bazeneve etj.Pastrime,transport,turizem,kerkime,studime e shfrytezime te mineraleve,pasurive ujore,si dhe tregtim i materialeve te ndryshme qe sherbejne per te arritur objektivin e shoqerise,brenda dhe jashte vendit si dhe cdo aktivitet tjeter i lejuar me ligj.Per kryerjen e ekspertizave mjedisore dhe hartimin e Raporteve te Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis (VNM).)

Lezhë 12408143 ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

A R S A L D

K71630031J
(Ndertime civile dhe Industriale, dhe sherbime ndertimi si lyerje, patinime, hidraulike dhe elektrike,punime zbukurimi me gips, karton xhes,riparime ne ndertim etj.Import-eksport dhe perpunim aktiv i lendeve te para dhe gjysme produkteve. Tregti, import-eksport etj.)

Tirane 2173038 ALL

Fitimi ndër vite mbi 1 000 000 Lekë

BENETON'S

K31418509M
(Prodhim, shitje, eksport aksesore mobiljesh, dyersh dhe materiale druri.)

Shijak 1123023 ALL

Fitimi ndër vite mbi 1 000 000 Lekë

BREDHI JES

K41515046V
(Tregti artikuj te ndryshem me shumice dhe pakice. Shfrytezim i pyjeve,pastrimi i pyjeve e kullotave.)

Tiranë 500495 ALL