Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Koncesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

2N CONSTRUCTION

L81617028S
(Shoqeria "2N CONSTRUCTION"' Sh.p.k.. ka si objekt te veprimtarise tregtare se saj, por pa u kufizuar, si vijon: "Rikonstruksione te pjesshme objektesh te vogla, sherbime, ndertimore mirembajtje. Ndertime e rikonstruksione te infrastruktures si dhe sistemit ujor. punime dheu, sistemime, tarracime terrenesh, veshje me asfalto beton te rrugeve, ndertime mbi shtresa si dhe sistemim asfalti sheshesh. veshje fasadash. Ndertime qendrash e fshatrash turistike. rivenie ne pune te rikonstruksion anijesh, sisteme te tokave buqesore dhe atyre qe sherbejne per ndertime, etj. Punime elektrike dhe kondicionimi. Studime, projektime. financime dhe menaxhime zbatim investimesh ne turizem. ndertime civile, social-kulturore. industriale. ushtarake tregtare, banesa. infrastrukture. rruge, ura, kanalizime, ujsjellesa, parqe industriale. rikonstruksione, restaurime, etj. Marrje veprash ne koncesion nga qeveria per zhvillim aktiviteti prodhues industrial, turizem transport, etj. Linja prodhimi e perpunimi industrial te lehte dhe te rende, nxjerrje perpunimi mineralesh, eksport metalesh, lendesh te para. Veprimtari prodhimi e konfeksionimi uji natyral e mineral. Aktivitete sherbimesh si pika servisi per riparime e 2 mjeteve motorrike te te gjitha llojeve. konsulence teknike ne projektim, gjetje dhe kryerje sponsorizimi te veprimtarive te ndryshme per vete apo per te trete, aktivitete ndermjetesimi mes paleve te intresuara per qellim krijimin e raporteve me interes te ndersjellte, veprimtari financiare ne te gjitha drejtimet, sherbime mirembajtje, supervizim punimesh, sherbime ndermjetesimi per regjistrime dhe cregjistrime mjetesh, sherbime trasnporti mallrash apo pasagjereve brenda dhe jashte vendit. Demontime, shkaterrim mjetesh motorrike ose jo, etj,. Veprimtari ne fushen e botimeve dhe shtypshkrimeve etj". Per realizimin e objektit te veprimtarise se saj. shoqeria "2N CONSTRUCTION" Sh.p.k., mund gjithashtu te bleje dhe te shese pasuri te luajteshme dhe/ose te paluajteshme, te kryeje çdo lloj operacioni financiar aktiv e pasiv, te ndermarre e te zhvilloje cdo lloj aktiviteti industrial, tregtar qe konsiderohen te dobisheme dhe te pershtatshme si dhe fitimprurese per shoqerine ne perputhje me legjislacionin shqiptare ne fuqi dhe/ose me legjislacionin e huaj per kete qellim. Shoqeria "2N CONSTRUCTION" Sh.p.k., dhe sipas interesit te ortakut dhe/ose ortakeve te saj mund te ushtroje aktivitet tregtar fitimprures te tjera nga ajo e percaktuar ne piken 1 te ketij neni duke respektuar paraprakisht cdo kerkese ligjore dhe/ose nenligjore ne fuqi per kete qellim. Per aktivitet e permendura shoqeria "2N CONSTRUCTION'" Sh.p.k., (si dhe ato te papermendura dhe te lejuara ne baze te legjislacionit ne fuqi) mund ti kryej ne sektorin publik, te administrimit publik ne pergjithesi si dhe ne sektorin privat. Aktivitete te tilla mund te kryhen nga shoqeria "2N CONSTRUCTION'* Sh.p.k., si drejtperdrejte dhe nepermjet subjekteve te treta me qellimet e dhena, ose pjesemarrese ose te kontrolluar. Shoqeria "2N CONSTRUCTION"" Sh.p.k., me vendim te Asamblese se Pergjithshme te ortakeve (ortakut te vetem). ne baze te dispozitave te aktit te themelimit, statutit dhe ne perputhje me ligjin/legjislacionin ne fuqi, mund te marri drejtperdrejte ose indirekt interesa ose pjesemarrje, duke perfshire edhe ato aksionare, ne shoqeri dhe/ose ne ndermarrje te ndryshme ne Shqiperi dhe/ose ne vende te tjera jashte Shqiperise qe kane objekt te ngjashem te njejte ose kane lidhje me objektin e saj ose me qellim fitimprurese per shoqerine. Shoqeria "2N CONSTRUCTION'" Sh.p.k. nuk ka per te kryer asnje aktivitete pa marre paraprakish licencat e nevojshme sipas legjislacionit shqiptare ne fuqi apo legjislacionit te shteteve te huaja ku mund te ushtroje aktivitetin e saj.)

Tiranë ALL

SKY TRADING COMPANY

L81617509T
(Bar kafe, restorant, piceri, makina me qera, transport udhetaresh, transport mallrash, sherbime kateringu, trajnime, konsulence per kurse guzhine, etj. Import eksport.Tregtim automjetesh te reja dhe te perdorura.)

Tiranë ALL

PAPER ALBANIA

L81617009M
(Tregti e pergjitheshme, import-eksport me shumice dhe me pakice. Tregti, perpunim dhe import-eksport te produkteve dhe nenprodukteve te letres dhe kartonit)

Tiranë ALL

Iniziative Tessili Albanesi

L81617029D
(Prodhim dhe tregtim te veshjeve dhe aksesoreve. Çdo veprimtari tjeter te lidhur dhe ne perputhje me objektin si me siper)

Tiranë ALL

HOTEL VLLAZNIA

L86617001E
(Ofrimin e sherbimit te hotelerise. Bar kafe.)

Shkoder ALL

HTC Group (ish "HEALTH TOURISM ALBANIA")

L81617018L
(Komisioner, Ndermjetes, Agjent Shitje, Agjent Publicitar, spote online dhe publicitete per sherbime ne fushen e mjekesise dhe shendetit per vendas dhe te huaj. Sherbime ne specialitete te ndryshme mjekesore, vizita, konsulta, kontrolle mjekesore, ekzaminime etj. Tregtim te barnave, medikamenteve dhe aparaturave mjekesore, asistence teknike. Import eksport te cdo produkti farmaceutik, mjekesor, sanitar perfshire dhe paisje mjekesore. Pjesemarrje ne investime industriale dhe tregtare, si dhe ne aktivitete te ndryshme financiare, tregtare e industriale. Marrja/dhenia me qira e pasurive te paluajtshme; mund gjithashtu te kontribuoje, drejtpersedrejti ose terthorazi, por gjithmone me qellimin e vetem per arritjen e objektit te shoqerise dhe jo ne menyre dominuese, me pjesemarrje dhe interesa ne shoqeri te tjera dhe kompani me objekt te njejte ose te ngjashem me te dhe mund te lidhe kredi hipotekimi dhe fondesh, vendosja e pengjeve, barreve siguruese per te siguruar huate e shoqerise ose paleve te treta. Marketing dhe shperndarja e prodhimeve te saj dhe sherbime ndaj te treteve. Pjesemarrja ne shoqeri ekzistuese ose qe do te krijohen ne te ardhmen, me qellim krijimin e subjekteve ligjore, me qellime te njejta apo te ngjashme. Pjesemarrja ne prokurime publike ose private, qe lidhen me ofrimin e sherbimeve dhe te gjitha aktiviteteve te tjera te parashikuara ne objektin e kesaj shoqerie. Ne pergjithesi te gjitha aktivitetet industriale, tregtare, financiare, civile, te luajtshme ose te paluajtshme, qe mund te lidhen direkt ose indirekt me objektin e shoqerise ose me objekt te ngjashem apo te perafert. Perfaqesimin e shoqerive te ndryshme, shqiptare dhe te huaja, qe kane objekt te njejte apo te perafert me ate te kesaj shoqerie. Shoqeria mund te kryeje aktivitete te tjera te lidhura ose plotesuese me ato te parat dhe cdo aktivitet tjeter te nevojshem ose te dobishem per qellimin e shoqerise. Shoqeria ka te drejte te ushtroje cdo lloj aktiviteti te parashikuar nga ligji ne perputhje me rregullat e dispozitat ne fuqi. Shoqeria do te ushtroje aktivitetin e saj ne baze te autorizimeve dhe/ose lejeve dhe/ose licencave perkatese te leshuara nga organet kompetente te fushes.)

Tiranë ALL

JMT Consulting

L81617020A
(Vleresim ndermarrjesh, hartim projektesh, studim fizibiliteti, marketing dhe menazhim biznesi, menaxhim i riskut si dhe sherbime e keshillime profesionesh ne fushen ekonomike dhe ate ligjore.)

Tiranë ALL

SAN JACK ALBANIA

L81617022Q
(Import dhe tregtim te paisjeve per fushat e naftes dhe sherbime te lidhura me to e te tjera.)

Fier ALL

PARATEL

L81617031P
(Te operoje ne sektorin e telekomunikacionit duke kryer çdo lloj veprimtarie nepermjet telefonit per llogari te vet apo te treteve me seli ne Shqiperi apo ne çdo vend tjeter qe ka iidhje me Republiken e Shqiperise,duke respektuar ligjin ne fuqi.Te kryeje aktivitete nepermjet telefonit te cdo lloji per llogari te vet apo te treteve,telemarketing, sekretari telefonike, shitje nepermjet telefonit sondazhe promocionale dhe cdo lloj tjeter aktiviteti te lidhur me te, ku persa permendur me siper nuk mund te jete saktesisht apo e kuftzuar, te bleje e te shese ose te Jape me qera, ne perdorim,ne uzufrukt ose ne shfrytezim pasuri te luajtshme e pasuri te paluajtshme te regjistruara ne regjistrat publike. Shoqeria mund te kryeje gjithashtu te gjitha operacionet tregtare, mbi pasuri te luajtshme apo te paluajtshme,qe do te vleresohen te nevojshme apo te dobishme per realizimin e objektit te shoqerise si dhe te bleje pjesemarrje ne kapitalin themeltar te shoqerive te tjera qe kane objekt te ngjashem apo te afert me te vetin.)

Tiranë ALL

KEVI & XHEVI

L87817505F
(Transferim te Parave ne emer dhe per llogari te institucionit financiar Jo Bank AK- INVEST sha. Kembim valutor)

Lezhe ALL