Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Konçesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

ADER Travel Tours

M21809504J
(Transport udhëtarësh brenda dhe jashtë vendit. Shoqëria mund të kryejë gjithashtu të gjitha operacionet tregtare, mbi pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, operacione financiare, industriale, që do të vlerësohen të nevojshme apo të dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë si dhe të blejë pjesëmarrje në kapitalin themeltar të shoqërive të tjera që kanë objekt të njëjtë, të ngjashëm apo që lidhet me të vetin. Shoqëria në ushtrimin e aktivitetit të saj, do të marrë të gjitha autorizimet e lejet e nevojshme pranë institucioneve publike shqiptare, dhe do të mbështetet në rregullat dhe normat në fuqi në lidhje me ushtrimin e veprimtarisë së saj të rregullt ekonomike.)

Durres ALL

THE FISHERMAN´S NET

M21809505R
(Bar - Restorant. Plazh privat)

Durres ALL

Checkin

M21809023I
(Tregti nepermjet internetit (e-commerce), shitje nepermjet internetit online tek konsumatori dhe nga biznesi tek konsumatori, faqe interneti per pazar (shopping), Import i artikujve te ndryshem industrial , blerje dhe shitje e artikujve te ndryshme dhe sherbimeve per perdorues ne rrjet (online) ne Shqiperi.)

Tirane ALL

Be Well

M26809001L
(Prodhim ,perpunim ,ruajtje dhe paketim te te gjitha produkteve,dhoma frigoriferike per ruajtje produktesh ushqimore,tregtim te artikujve te ndryshem me shumice e pakice ,produkteve industriale,ushqimore,bujqesoore,blegtorale,lengjeve e frutave,pijeve alkolike,ujit dhe import eksport i te gjitha llojeve pa kufizim.)

Shkoder ALL

E.K Distribution

M21809506C
(Ne fushen e tregtise, te import - eksport te mallrave ushqimore, materialeve te ndertimit, elektrike, hidrosanitare, elektroshtepiake, plastike, ushqimore, lendeve te para e ndihmese, pjeseve te kembimit, pijeve alkoolike dhe energjike , etj. Pervec veprimtarive te parashikuara me lart ne veprimtarine sipermarrese te shoqerise do te hyje cdo veprimtari tjeter industriale, tregtare, financiare qe do te konsiderohet nga ortaku e nevojshme dhe e pershtatshme per arritjen e objektit te shoqerise dhe qe nuk ndalohet me ligj.)

Durres ALL

TEXALB-T

M28009301J
(Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen dhe marrjen pjese ne te gjitha aktivitetet qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, dhe ne vecanti: Prodhim industrial, rrobaqepesi, konfeksionim veshjesh te ndryshme, tregtimi me shumice dhe pakice i artikujve te ndryshem te konsumit te gjere industrial, veshjesh, zhvillimin e import eksporteve te mallrave te ndryshem si industriale, materiale te ndryshme ndertimi,produkte druri dhe mobilje, makineri dhe pajisje. Fason qe punon me autorizim te rregjimit te perpunimit aktiv (RPA) Per te arritur objektin te saj, Shoqeria, me vendim te Asamblese mund te realizoje drejtperdrejte apo ne menyre te terthorte cdo lloj pjesemarrje ne shoqeri te tjera shqiptare apo te huaja.)

Lac ALL

RWS LIVE AL

M21809031A
(Konsulence)

Tirane ALL

4 EH Consulting

M21809032H
(Perpunim te te dhenave financiare, ekonomike, informatike, per te trete dhe per vete. Konsulence dhe marketing.Shoqeria mund te kryeje cdo transaksion ne lidhje me pasurite e luajteshme apo te paluajteshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financial", qeradhenieje apo hipoketimi, te cilat mund te konsiderohen si te dobishme apo te nevojshme per arritjen e objektit te Shoqerise. Te bleje ne menyre te drejtperdrejte apo te terthorte interesa ne shoqeri te tjera me objekt te ngjashem me ate te Shoqerise, ne Shqiperi apo jashte saj, dhe te kryeje cdo aktivitet tjeter qe mund te konsiderohet i dobishem apo i nevojshem per arritjen e objektit te Shoqerise. Shoqeria duhet te kryeje cdo aktivitet qe perfshihet ne objektin e saj ne lidhje dhe qe e favorizon ate. Shoqeria duhet te respektoje te gjitha ligjet dhe rregulloret perkatese. Ajo perfshin standartet me te mira etike. Objekti i shoqerise mund te zgjerohet ose ndryshoje me vendim te Asamblese.)

Tirane ALL

DH SOLAR PARK SHPK

M21809033P
(Ndertim, punime ndertimi, ndertim parqesh fotovoltaike, konsulence, mirembajtje panelesh diellore, shitje energjie)

Tirane ALL

LUXURY SHOES

M26808202D
(Qepja faqe kepucesh me material porositesi, prodhimi dhe montimi i tyre. Veprimtari ne fushen e fasoneve, prodhimin me material porositesi dhe shitjen e tyre. Import - eksport te lendes se pare te materialeve ndihmese per prodhime fason, e makinerive dhe te pjeseve te kembimit ne fushen e veprimtarise se fasoneve. Veprimtari ne fushen e modelimeve , te prerjeve e te qepjeve si rrobaqepsi per çdo lloj amballazhi)

Vlore ALL