Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Konçesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

"K.KORRA" (Ish KORRA)

K12526208G
(Shfrytezim, prodhim, tregtim dhe shitje te lendeve drusore, eksport-import te mallrave industriale, ushqimore dhe blegtorale. Fushen e perpunimit te drurit dhe duraluminit si dhe punime ne pyje. Transport brenda dhe jashte vendit te lendes drusore. Transport te mallrave te ndryshme ushqimore, industriale, blegtorale..etj. Germime dheu, hapje dhe ndertime rruge dytesore. Magazinim.)

Elbasan 800865 ALL

DURAKU - A

L82817202A
(Shfrytezim pyjesh, perpunim te lendes drusore, importeksport te lendeve drusore, tregtim lende drusore. Pyllezim fidanesh, grumbullim farash, mbjellje fidanesh etj.)

Elbasan ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

A BI ESSE (Ish A-BI-ESSE)

J61818010A
(Shitje, tregtim me shumice e pakice, instalim te materialeve elektrike dhe aksesoreve te tyre dhe cfaredolloj materiali dhe aksesori te nevojshem. Instalim, sherbim, mirembajtje, programim, eficense, modernizim, studim, projektim, supervizim dhe konsulence te impjanteve dhe sistemeve elektrike perfshire te gjithe aksesoret dhe komponentet e tjere te nevojshem per realizimin e tyre. Shitje, tregtim me shumice e pakice, instalim te ndricuesve dekorative, arkitekturale, teknike, per ambjente te brendshme dhe te jashtme si dhe shitje, tregtim, instalim te ndricuesve per rruge, fasada, sheshe, stadiume etj. Instalim, sherbim, programim, eficense, modernizim, studim, projektim, supervizim dhe konsulence te lidhur me impjantet dhe sistemet e ndricimit dekorative, arkitekturale, teknike, per ambjente te brendshme dhe te jashtme perfshire te gjithe aksesoret dhe komponentet e tjere te nevojshem per realizimin e tyre, si dhe Instalim, sherbim, programim, eficense, modernizim, studim, projektim dhe konsulence te lidhur me impjantet dhe sistemet e ndricimit per rruge, fasada, sheshe, stadiume etj, perfshire te gjithe aksesoret dhe komponentet e tjere te nevojshem per realizimin e tyre. Shitje, tregtim, instalim, sherbim, mirembajtje, programim, eficense, modernizim, studim, projektim, supervizim lidhur me materialet, sistemet dhe impiantet per Energjine e Rinovueshme, qe perfshin ato per energjine diellore, energjine e ujit, energjine e eres, biomasat, por pa u kufizuar vetem ne sa me siper, perfshire gjithashtu te gjithe aksesoret dhe komponentet e tjere te nevojshem per realizimin e tyre. Shitje, tregtim me shumice e pakice, instalim, sherbim, mirembajtje, programim, eficense, modernizim, studim, projektim, supervizim te lidhur me Sistemet e Kontrollit dhe te Sigurise perfshire te gjithe aksesoret dhe komponentet e tjere te nevojshem per realizimin e tyre. Shitje, tregtim me shumice e pakice, instalim sherbim, mirembajtje, programim, eficense, modernizim, studim, projektim, supervizim te lidhur me Sistemeve Inteligjente, me kontroll ne distance ose jo, perfshire te gjithe aksesoret dhe komponentet e tjere te nevojshem per realizimin e tyre. Shitje, tregtim, instalim, sherbim, mirembajtje, programim, eficense, modernizim, studim, projektim, supervizim, prodhim te te gjitha llojeve te makinerive, pajisjeve, pajisjeve teknologjike, linjave dhe impianteve te ndryshme: elektrike te TU dhe TM, mekanike, elektroshtepiake, ngrohese - ftohese te destinuara per objekte industriale apo civile (pa u kufizuar vetem ne to). Shitje, tregtim, instalim, sherbim, mirembajtje, riparim, asemblim, programim, eficense, modernizim, studim, dhenie me qira UPS, motor gjeneratore, motorra me djegie te brendeshme, alternatore, stabilizatore e rregullatore tensioni, invertera, konvertitore statike, radrizatore e karikues baterish, transformatore fuqie TU,TM,TL aparatura e paisje elektrike dhe elektronike; akumulatore, bateri, sisteme e salla baterish, radrizatore etj., me fonde publike dhe/ose jopublike, por pa u kufizuar vetem ne to. Shitje, tregtim, instalim, sherbim, mirembajtje, riparim, asemblim, prodhim, kolaudim, programim, certifikim, eficense, modernizim, studim te te gjithe llojeve te paneleve te komandimit, paneleve elektrike te TU,TM eTL, Riparime, testime, verifikime, kalibrime, mirembajtje per instrumenta mates dhe sisteme matese ne fushen elektrike, elektronike, termoteknike, ndertimit. Verifikime fillestare dhe pasardhese te instrumentave mates ligjerisht te kontrolluar. Aktivitet import eksporti dhe transporti per vete dhe/ose per te trete dhe gjithashtu Transport Nderkombetar Mallrash per te trete dhe me Qira. Prodhim, perpunim, transformim, paketim te cdo artikulli te kerkuar nga tregu i brendshem ose i jashtem, si dhe tregetim, import-eksport te ketyre prodhimeve me shumice dhe me pakice brenda dhe jashte vendit. Importimi, eksportimi si dhe prodhimi i lendeve te para qe jane baze per prodhimin dhe tregtimin e mallrave industriale. Studime fizibiliteti ne fushen e ekspertizes se Shoqerise. Ndertimi, montimi dhe mirembajtja e paisjeve dhe impianteve, montime te konstruksioneve metalike si dhe çdo ndertim tjeter qe perben send te paluajtshem ne perfundim. Shoqeria, ne menyre dytesore dhe jo ne menyre te drejtperdrejte, dhe sidoqofte vetem per te permbushur objektin e saj tregtar, mund te kryeje cdo veprimtari tregtare e cila do te konsiderohet si e nevojshme dhe e domosdoshme duke perfshire edhe zoterimin e kuotave ose pjesemarrjeve ne shoqeri te tjera tregtare qe ushtrojne aktivitet te ngjashem me aktivitetin e ushtruar nga vete Shoqeria si dhe ushtrimit e te gjitha te drejtave qe lidhen me zoterimin e ketyre kuotave/pjesemarrjeve. Hapja e pikave te çdo aktiviteti tjeter qe ka lidhje te drejteperdrejte apo te terthorte me aktivitetet e lartpermendura dhe qe sherbejne per permbushjen e objektit te veprimtarise.Tregtimin me shumice dhe pakice te cdo artikulli te kerkuar nga tregu. Konsulence teknike per investitore shqiptare dhe te huaj. Sherbime te ndryshme dhe punime sherbimesh ne te gjitha fushat si pas kerkesave te tregut. Pjesemarrje direkte ne investime ne fushen e ndertimit, prodhimit dhe sherbimit. Te kryeje te gjitha operacionet me pasuri te tundshme e te patundshme, financiare, qe mund te perfshijne dorezani, dhenie garancie ne pergjithesi, perfshire dhe ato reale ne favorin e vet apo te te treteve etj sipas vendimit dt.24.03.2021.)

Tiranë 128869831 ALL

Fitimi ndër vite mbi 1 000 000 Lekë

EGIAN MED

L71715003C
(Sherbime nderhyrese higjeno sanitare shendetesore : Sherbime Pest Control (DDD - Dezinfektim, Dezinsektim, Deratizim),te cdo lloj ambienti te jashtem dhe te brendshem ,publik e privat,te qendrave spitalore e shendetesore dhe te cdo lloj subjekti tjeter per: largimin e minjve te arave,mizave e insekteve te ullirit,pemeve dhe bimeve,gjarperinjeve,maceve-qeneve etj. lmporteksport,tregtim te produkteve per trajtimet DDD. Prodhim e tregtim me shumice dhe pakice te pesticideve,te farave,bimeve etj. Sherbime dhe mirembajtje te mjediseve,gjelberimi te mjediseve,ndertime te impianteve te ujitjes. Transport,grumbullim,evadim te mbetjeve urbane, pastrim i hapesirave te qyteteve dhe fshatrave,trajtim dhe riciklim i mbetjeve. Transport mallrash dhe produktesh per subjekte te ndryshme. Grumbullim,transportim dhe evadim te mbetjeve te rrezikshme spitalore si per Spitalet,Qendrat Shendetesore dhe per subjektet private. Sherbime pastrimi dhe mirembajtje te ambienteve te brendshme dhe te jashtme spitalore te rrezikshmerise se ulet,te mesme dhe te larte. Sherbime pastrimi dhe mirembajtje te ambienteve te brendshme dhe te jashtme,industriale dhe civile,publike dhe private,reklamave te ambjenteve spitalore,te qendrave shendetesore,hoteleve,zyrave,qendrave tregtare, marketeve, aeroporteve, terminaleve, porteve, bar-restoranteve etj. Sherbime lavanderie dhe hotelerie per cdo lloj subjekti dhe transporti i materialeve te pastruara.Sherbime DDD dhe trajtimi me gaz per produkte te ndryshme, miser, grure, kafe etj. Dhenie me qera te pajisjeve dhe makinerive per sherbim te DDD (Dezinsektim,Deratizim,Dezinfektim dhe Higjenizim). Organizim te kurseve teknike dhe konsulenc per higjenen ambientale,mireqenien e njerezve etj. ShitjeBlerje,importim me shumice dhe pakice te produkteve,materialeve,mjeteve,pajisjeve,makinerive te pastrimit,detergjenteve.Ne fushen e shendetesise si qender diagnostikuese mjeksore. Sherbim mjekesor Dermatologji - Venerologji - Estetike, Alergologji, ORL, Kirurgji, etj. Qender kurative mjekesore. Trajtimi i mjeteve te transportit per kujdesin shendetesor. Depo farmaceutike dhe farmaci, aparatura dentare dhe aksesoret e tyre. Trajnim, servis, mirembajtje, profilaksi te te gjithe aparaturave mjekesore, per laboratore kimike, biologjike. Transport mallrash e pasagjeresh. Blerje dhe shitje me shumice dhe pakice te pajisjeve mjekesore. Blerje shitje kite, reagente, materiale mjekesore me shumice dhe pakice.Import-Eksport te kiteve,reagenteve,materialeve mjekesore.Tregtim me shumice dhe pakice te lendeve te para dhe produkteve farmaceutike ne farmaci dhe spitaie private e shteterore. Tregti me shumice e pakice, import-eksport te medikamenteve dhe te aksesoreve te ndryshem farmaceutike. Import eksport te materialeve per perdorim mjeksor dhe tregtim e furnizim i tyre ne subjekte publike e private. Import eksport, tregtim me pakice e shumice te aparaturave mjeksore, farmaceutike dhe produkteve kozmetike dhe estetike. Hapje klinikash laboratorike e farmaci per tregtim medikamentesh. Sherbime lyerje, patinime,suvatime per cdo lloj objekti. Te drejten per te zhvilluar aktivitete te perbashketa me firma vendase dhe te huaja. Shitje me shumice dhe pakice te konfeksioneve, uniformave mjekesore.)

Tiranë ALL

Eni Qëndraj

L81527014D
(Import -Export ,Tregetim i te gjitha llojeve te mallrave,materialeve,automjeteve me goma dhe zinxhire te tipeve te ndryshme,makinerive,pajisjeve dhe impjanteve te ndryshme te karakterit publik, industrial,bujqesor,tregetar,kulturor,sportiv,sherbime, servis makinash,vajra lubrifikante, pjese kembimi,goma te ndryshme,bateri automjetesh .Tregetim i veglave te punes ,tekstile dhe veshje pune,materiale ndertimi,punime lyerje,suvatime ,gips.Tregetim i pajisjeve dhe materialeve:elektrike, elektronike ,kompjutera ,kancelari ,aksesore ,hidraulike ,industriale e elektroshtepiake,pajisjeve e sistemeve te impianteve te ftohjes ,ngrohjes ,kondicionere , pajisje laboratorike, transformator, elektromotorr dhe riparim – sherbim per transformatore dhe elektromotorra . Projektim dhe instalim i pajisjeve elektrike,industriale,elektroshtepiake ,sistemeve te ftohjesngrohjes,kondicionere,sherbime mirmbajtje dhe servisi te ndryshme per materialet e pajisjet elektrike dhe industriale.)

Tiranë ALL

Xhentil Kupe

M02028007F
(Bar - Kafe)

Tiranë ALL

GS ECOMETAL CO LTD

M11602006A
(Brokerat per blerjen dhe shitjen e gureve te çmuar, arit dhe metaleve te rralla. Tregtaret ne te gjitha llojet e mineraleve.)

Tiranë ALL

ECI PHARMACEUTICALS LLC

M11416001A
(Furnizime te pergjithshme.Blerja dhe shitja e pajisjeve farmaceutike i cili do te zhvillohet ne perputhje me ligjet dhe aktet nenligjore ne fuqi, te cilat rregullojne kete fushe.)

Tiranë ALL

TEST FUCHS GMBH

M11524002F
(Ndermjetes per blerjen dhe shitjen e pjeseve dhe produkteve aeronautike. Keshilla te eksperteve per blerjen dhe shitjen e produkteve aeronautike cili do te zhvillohet ne perputhje me ligjet dhe aktet nenligjore ne fuqi, te cilat rregullojne kete fushe)

Tiranë ALL

HORTIFEEDS

M11623012K
(Furnizuesi i plehrave kimike ne bujqesi. Blerja dhe shitja e plehrave kimike në të gjithe botën cili do te zhvillohet ne perputhje me ligjet dhe aktet nenligjore ne fuqi, të cilat rregullojne këtë fushë.)

Tiranë ALL