Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Konçesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

LARASHI-2005

K33710748R
(Tregtim artikuj te ndryshem, eksport eksport mallrash e udhetaresh, bufe, restorant, karburante me pakice, punime metalesh.Fonderi gize.Te mbledhe dhe te grumbulloje mbetje te hekurit si skrap,mbetje metalike dhe gize.)

Korce 8284895 ALL

Erion Sina

L53303228V
(Sherbim dhe tregeti me pakice i pjeseve dhe aksesoreve te automjeteve.)

Elbasan ALL

INVESTORSZONE

M11401044A
(Dhenia e konsulences dhe sherbimeve ndaj shoqerive, institucioneve publike dhe private. Ne vecanti, konsulence ligjore, fiscale, ekonomike, financiare, strategji industriale dhe ceshtje qe i bashklidhen (duke perfshire ristrukturimin dhe riorganizimin e shoqerive / nderrmarrjeve), gjithashtu me sherbime konsulence ne lidhje me aleancat, joint venture, bashkimet, ndarjet, perqendrimet, blerja e shoqerive, pjesemarrje aksionere, ne shoqeri e dege shoqerishe dhe ne pune te tjera te jashtzakonshme financiare, duke bere studime dhe analiza tregu, perpunim te planeve industriale, kerkimin e partnereve strategjike, organizimin e takimeve, konferencave dhe gjithshka eshte e nevojshme me qellim zhvillimin e ketyre sherbimeve te konsulences. Ngritja e nje qendre te dhenave permes perdorimit te paisjeve elektronike dhe teknologji te perparuar neperpunimin automatik te te dhenave, qe do te perdoret si per aktivitetet e saj dhe si nje sherbim per te tretet. Sherbime konsulence dhe asistence per nderkombetarizimin e ndermarrjeve; te siguroje ndihme teknike per institucionet dhe kompanite edhe nepermjet perpunimeve kompjuterike, si dhe mbeshtetjen elektronike ne distance; trajnim profesional ne klase dhe ne distance;tregtim elektronik; studime marketingu. Per te arritur kete objekt, shoqeria mund te perdore gjithashtu edhe sherbimet e paleve te treta (te punesuar, keshilltare, anetare te tjere te shoqerise, profesioniste, agjente, perfaqesues, etj.) sipas formave, menyrave dhe metodave te percaktuara nga ligji ne fuqi. Promovimi dhe pjesemarrja ne mundesi te ndryshme investimi qe mund te paraqiten ne cdo sektor te ekonomise se vendit, duke u prezantuar si investitor i barabarte me subjekte te trete, investitor i vetem ose investitor mazhoritar me qellim arritjen e objektivave ekonomike te shoqerise dhe pjesemarrjes ne projektet me impakt social qe diktojn rritjen ekonomike te vendit dhe standartet e tij te jeteses. Shitja, posedimi, menaxhimi i letrave me vlere publike ose private, vendase dhe te huaja; kryerja e sherbimeve ne emer dhe ne favor te personave fizike, shoqerive, konsorciume, shoqatat apo organeve te tjera, publike ose private. Agjensi udhetimesh. Me qellim arritjen e objektit te saj, shoqeria me vendim te organit kompetent, mund te zoteroje ne menyre te drejtperdrejte apo te terthorte pjesemarrje ne shoqeri apo ndermarrje te tjera, shqiptare apo te huaja, te aktiviteteve te ndryshme. Pjesmarrja ne shoqeri qe per llojin e tyre nuk ofrojne pergjegjesi te kufizuar, miratohet paraprakisht nga asambleja e ortakeve. Krijimi, menaxhimi dhe zhvillimi i porteve dhe aeroporteve; Krijimi, menaxhimi dhe zhvillimi i fshatrave turistike. Themelimi dhe menaxhimi i Shkollave, Universiteteve Krijimi dhe menaxhimi i faqeve te internetit, webside-ve Krijimi, menaxhimi dhe zhvillimi i Zonave te Lira Ekonomike Hapjen e zyrave "Smart Office" qe do sherbejne si lokacione te Kompanive te huaja qe do operojne ne Shqiperi. Ndermarrja e projekteve te ndryshme per llogari te te treteve ne te gjitha fushat e investimit. Me qellim arritjen e objektit te saj, shoqeria me vendim te organit kompetent, mund te zoteroje ne menyre te drejtperdrejte apo te terthorte pjesemarrje ne shoqeri apo ndermarrje te tjera, shqiptare apo te huaja, te aktiviteteve te ndryshme, Pjesmarrja ne shoqeri qe per llojin e tyre nuk ofrojne pergjegjesi te kufizuar, miratohet paraprakisht nga asambleja e ortakeve)

Kamez ALL

Natura Vita Health

M11401506S
(Import-eksport, tregti me pakice i artikujve industrial, kozmetike, ushqimor dhe produkteve me baze bimore)

Durres ALL

ALDEK ITALIA

M11401043P
(Kerkim, projektim, prodhim, amballazhim, instalim, mirembajtje, asistence, revizion, rikthim, rigjenerim, tregtim me shumice dhe pakice, ne seli fikse dhe elektronike te produkteve informatike, konsulence ne web, nepermjet Skype, kurse marketingu, shitje ne e-book. Importimi, eksportimi, marrjen persiper perfaqesimin e shoqerive te huaja dhe shqiptare. Prodhim dhe tregtim te hardware e software per makineri zyre, per laboratore elektronike dhe sistem te telekomunikimit dhe produkteve te lidhura me to. Shoqeria mund te marr persiper interesa dhe aksione ne shoqeri te tjera te cdo natyre me objekt te ngjashem me shoqerine. Shoqeria mund te marr persiper interesa dhe aksione ne shoqeri te tjera te çdo natyre me objekt te ngjashem me shoqerine.)

Tirane ALL

CEPIM

M11401042H
(Elektronika e Pergjithshme; Projektim dhe prodhim te aparateve telefonike dhe citofonie; Projektim dhe prodhim te aparateve TV me qark te mbyllur; Projektim dhe prodhim te aparateve te alarmit kundrazjarrit; Projektim dhe prodhim te sistemeve te telekontrollit; Projektim dhe prodhim te aparateve te kontrollit te nivelit te ujit; prodhim modulistik hapesinor; prodhim audioviziv; prodhim kompjutera; impiante te ajrit te kondicionuar; mirembajtje, projektim dhe realizim sistemesh hidraulike; ristrukturim dhe restaurim; mirembajtje e pergjithshme te ndertesave civile dhe industriale; projektim, mirembajtje dhe realizim te sistemeve hidraulike; projektim dhe mirembajtje te sistemeve termike; fusha e pergjithshme e impianteve; Aktivitet kerkimor si themelore ashtu edhe ato te aplikuara ne fushen e shkences kompjuterike dhe te te gjitha aplikacioneve te saj si dhe ne fushen e elektronikes dhe te te gjitha aplikacioneve te saj. Jane shprehimisht te perjashtuara te gjitha veprimtarite profesionale per te cilat kerkohet nje kualifikim i veçante profesional, te cilat do te kryhen nga profesioniste te regjistruar ne regjistrat specifik te cilat jane ngushtesisht profesional. Shoqeria do te mund te permbush te gjitha veprimet e luajtshme, te paluajtshme dhe tregtare me qellim qe te arrije objektin e aktivitetit te shoqerise, perfshire edhe ndermarrjen e operacioneve bankare; gjithashtu, kompania, ne menyre direkte ose indirekte, mund te marre interesa, kuota, pjesemarrje ne kompani ose biznese te tjera, te themeluara ose qe jane ne proces themelimi, mund te realizoje blerje te filialeve ose degeve te kompanive te cilat kane objekt aktiviteti te ngjashem, te perafert ose te lidhur me aktivitetin e saj, mund te marre kredi, financime dhe te leshoje garanci me asete te luajtshme ose te paluajtshme reale dhe personale, duke perfshire si garanci edhe lenien e kolateralit, per te garantuar detyrimet e tyre ose te kompanive ne te cilat ata kane, ne menyre direkte ose indirekte, interesa, kuota ose i jane nenshtruar kontrollit te perbashket, per sa kohe qe nuk jane ndaj publikut.)

Tirane ALL

THALIA BABY STORE

M11401037R
(Import - Eksport i veshjeve për fëmije. Blerje dhe shitje me shumicë dhe pakicë i veshjeve për fëmije. Shitje online.)

Tirane ALL

DASHI ALUMI

M11401036J
(Import - eskport, prodhim, montim, tregtim, riparim dyer, dritare, fasada te permasave te ndryshme, vetrata duralumini dhe PVC. Punim dhe prodhim i dyerve, dritareve prej aiumini, jdiami, druri. Punim, prodhim dhe riparimimin e tendave te permasave dhe llojeve te ndyshme. Punime hekuri si dhe punime te ndryshme ndertimi. Rikonslruksion te godinave te banimit dhe institucioneve shteterore, shkollave, kopshteve dhe cerdheve. Punime elektrike, hidraulike, izolime, termoizolime, dezinfektime. Konstruksione te ndryshme me materiale te perkoheshme apo te perhershme. Shoqeria mund te nenkontraktoje sherbimet qe ofron dhe jo vetem tek te tretet. Shoqeria mund te kryeje edhe cdo aktivitet te parashikuar nga Legjislacioni Shqiptar i cili lidhet me keto aktivitete. Per kryerjen e aktiviteteve te mesiperme per te cilat do te nevojitet leje perkatese, shoqeria eshte e detyruar qe te pajiset paraprakisht me kete leje nga organi kompetent.)

Tirane ALL

SEASIDE RESIDENCE II

M11401033I
(Projektim dhe ndertim i objekteve civile apo industriale dhe menaxhimi i zbatimit te projekteve te kesaj natyre per vete dhe per te trete. Veprimtari ekonomike ne fushe e turizmit, nepermjet ngritjes, operimit dhe administrimit te strukturave turistike pritese (akomoduese) dhe te gjitha sherbimet direkt apo indirekt te lidhura me to, si ne tregun e brendshem ashtu edhe ne ate nderkombetar. Shfrytezimin e zonave malore apo bregdetare/plazheve per qellime turistike, duke administruar, dhene me qira, ndertuar objekte rekreative dhe duke ofruar sherbime ne fushen e turizmit, argetimit, bar, restorante ne zona turistike etj. Shitja e objekteve / njesive te ndertuara si investitor dhe/ose dhenia e tyre me qira. Ofrimi i sherbimit te konsulences ne fushen e biznesit, menaxhimit, taksave etj. Gjithashtu, Shoqeria mund te kryeje çdo lloj veprimtarie apo transaksion tjeter qe lidhet me pasuri te luajtshme e te paluajtshme, me kryerjen e veprime tregtare, industriale, bankare dhe/ose financiare te cfaredo lloji dhe natyre, te nevojshme ose te dobishme per arritjen dhe ose plotesimin e objektivit te Shoqerise, qe nuk ndryshon aktivitetin paresor te Shoqerise dhe nuk bie ne kundershtim me legjislacionin shqiptar ne fuqi.)

Tirane ALL

MARGET

M11401032A
(Importimi dhe eksportimi i produkteve tekstile, veshjeve dhe aksesoreve. Tregtimi me pakice i produkteve tekstile, veshjeve dhe aksesoreve te te gjitha llojeve. Hapja dhe administrimi i pikave te tregtimit me pakice te produkteve tekstile, veshjeve dhe aksesoreve te te gjitha llojeve nen frachising apo nen marken/at e saj. Shitja me shumice e pakice e mallrave industriale dhe ushqimore. Shitja, blerja, dhenia me qira e pasurive te paluajtshme. Manaxhimi dhe ofrimi i sherbimeve te bareve dhe restoranteve. Shitja me shumice dhe/ose pakice, edhe nepermjet platformave online e produkteve tekstile, veshjeve dhe aksesoreve te te gjitha llojeve. Organizimi, prodhimi i veprimtarive artistike te çdo lloji, perfshire koncertet muzikore, eventeve te çdo lloji. Krijimi i veprave muzikore te prejardhura permes pershtatjes, permes perpunimit, permes aranzhimit muzikor si dhe permes çdo transformimi tjeter qe mund t'i behet vepres muzikore. Shoqeria mund te kryeje çdo lloj veprimtarie apo transaksioni tjeter qe lidhet me pasuri te luajtshme e te paluajtshme, me kryerjen e veprimeve tregtare, industriale, bankare dhe/ose financiare te çfaredo 2 lloji dhe natyre, te nevojshme ose te dobishme per arritjen dhe ose plotesimin e objektivit te Shoqerise, qe nuk ndryshon aktivitetin paresor te Shoqerise dhe nuk bie ne kundershtim me legjislacionin shqiptar)

Tirane ALL