Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Konçesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

Fitimi ndër vite mbi 1 000 000 Lekë

DELTA DONI

K14117401B
(Prodhim e tregtim te artikujve ushqimore dhe industriale, agro perpunim te produkteve bujqesore e blegtorale (qumeshtit) me shumice e pakice import - export etj. Shitje me shumice e ushqimeve me origjine shtazore (per njerëz).)

Fier 4883845 ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

ARISA - KONFEKSION

J61828068L
(Import eksport dhe perpunim aktiv i lendeve te para dhe gjysme produkteve ne sektorin e veshmbathjes. Tregti, import-eksport, prodhim, perpunim e sherbime ne fushen e industrise ushqimore, materialeve te ndertimit, te industrise, artizanatit, farmaceutike, artistike etj. Projekte inxhinierike per linjat e perpunimit industrial, kerkime dhe studime te ndryshme ne fushen e fizibilitetit per zbatimin e projekteve te ndryshme dhe asaj te marketingut. Ndertime civile dhe industriale. Aktivitet ne fushen e veprimtarise turistike si agjensi turistike, akomodim te turisteve etj. Veprimtari ne tregti me pakice e shumice dhe sherbime. Transport mallrash e udhetaresh. Prodhim konfeksionesh dhe aksesore te gatshem. Prodhim dhe tregtim te materialeve te buta, veshmbathje dhe uniforma. Prodhim dhe tregtim i maskave, veshjeve e materialeve mjekesore dhe kirurgjikale.)

Tiranë 61269720 ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

BONITA (Ish AS-BESA KONSTRUKSION)

K52610802N
(Aktivitet tregtar ne fushen e turizmit, strukture akomoduese hoteleri, bar, restorant, disko pishine, hapesire rere, sporte ujore.)

Kavaje 10436714 ALL

GAMMA

K31510153H
(Krjimi i një laboratori për analiza kimike,klinike, hormonale, alergologjike, bakterologjike, mikrobiologjike, infektologjike; Vizita mjekësore në fushën e ekografisë, seksologjisë, diabetologjisë, dietologjisë, radiologjisë, TAC, RMN, kirurgjisë, gjinekologjisë, endoskopisë, kardiologjisë, ortopedisë, otorinologjisë, farmacisë, urologjisë, psikiatrisë, neurologjisë, kirurgjisë plastike, fizioterapisë, pedriatisë; Aktivitet farmaceutik; Organizimi i kurseve të kualifikimit në fushat mjekësore të lartëpërmendura. Tregëti me shumicë dhe pakicë I mallrave industriale, ushqimore,të kozmetikës, të estetikës,mjekësore, bimë medicinale etj, import-eksport. Import- eksport te materialeve elektromjeksore e laboratorike, spitalore te ndryshme. Shitjen e tyre me pakice e shumice, mirembajtjen dhe servisin e tyre. Tregti me shumice e pakice pajisjesh laboratorike, Kimikateve, kiteve e reagenteve laboratorike, mjekesore e veterinare, medikamenteve e lendeve te para per prodhimin e tyre. Import eksport i makinerive , pajisjeve industriale, lendeve te para, artikujve te gatshem dhe gjysem te gatshem industriale, ushqimore, bujqesore, blegtorale, pijeve alkolike, konsulence inxhinjerike dhe ekpnomike ne fushen e teknologjise dhe 2 ambientit, ne menaxhimin e prodhimit dhe sherbimeve, ndertime civile dhe industriale, prodhim materiale inerte, ndertimi, aktivitet imobiliar, sipermarrje dhe veprimtari komisionere, hapje laborator per analiza mjekesore, te industrise ushqimore, te ambientit dhe te metrologjise. Hapje laborator per analiza mjekesore te industries ushqimore te ambjentit dhe te metrologjise, tregetim i mallrave me perdorim te dyfishte. Mirembajtje, servise, kalibrime te pajisjeve laboratorike, te pajisjeve matese te pajisjeve mjekesore, te pajisjeve monitoruese te ajrit dhe ujit dhe te pajisjeve te mbrojtjes ne pune. Tregtim I artikujve te ndryshem per zyra, per ambjente laboratorike, kancelari, mobilje laboratori, pajisje kompjuterike, pajisje dhe materiale elektrike, hidraulike, elektromekanike, elektroshtepiake, materiale ambalazhimi, pajisje motorike, pajisje rrjeti, pajisje industriale per prodhim te kimikateve , medikamenteve dhe industrine ushqimore, pajisje didaktike dhe shkollore. Dhenie me qera e pajisjeve laboratorike.)

Tirane ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

BABASI COO

J74517209B
(Import-eksport, tregtim me shumicë e pakicë i materialeve të ndërtimit, ushqimore, blegtorale, industriale, konfeksione. Prodhimin, tregtimin dhe transportimin e materialeve inerte, si: rëra, zhavorre, gurë, çakull, gëlqere, granile, dhe materialeve të ndryshme për ndërtim. Import-eksport, prodhimin e përpunimin e lëndëve plasëse e shpërthyese për përdorim civil, depozitimin dhe shitjen e tyre. Importeksport, tranzit, transshipin, ndërmjetësimin,transferimin dhe ekspozimin e mallrave dhe teknologjive me përdorim të dyfishtë. Import-eksport, tranzit, transshipin, ndërmjetësimin, transferimin dhe ekspozimin e mallrave dhe teknologjive të mallrave ushtarake. Import-eksport, tregtimin me shumice e pakice të naftës, benzinës, gazit dhe vajrave lubrifikante. Prodhime të blloqeve të betonit, të parafabrikateve të ndryshme. Ndërtime civile, industriale, turistike e bujqësore. Rikonstruskione të këtyre lloj ndërtimesh. Ndërtim godina banimi shumëkatëshe, ndërtim vila, pallate, rrugë. Ndërtime rrugësh dhe autostradash. Punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rrugë. Ndërtime hidraulike dhe hidroteknike, si: ujësjellës, kanalizime, kanale 2 e impiante vaditje. Ndërtim tunelesh për rrugë automobilistike, hekurudhore dhe tunele hidroteknike për hidrocentrale. Ndërtime të veprave të veçanta, si punime nëntokësore, hidroizolime mbi dhe nëntokësore. Punime restaurimi të ndërtesave të ndryshme. Punime karpenterie, prej druri dhe metali. Punime druri dhe të nënprodukteve të tij. Punime shërbimi si pastrim, mirëmbajtje dhe zhvillim i dekorit sipërfaqesh urbane. Transport i materialeve të ndryshme civile dhe i lëndëve dhe materialeve të rrezikshme. Parkim automjetesh.Përdorimin e lëndëve plasëse e shpërthyese të përdorimit civil.Sherbime transporti te materialeve te ndryshme civile, dhe i lendeve plasese te (rrezikshme), per te tretet dhe me qera.Sherbime magazinimi te lendeve plasese e shperthyese per te tretet. Prodhimin dhe perpunimin e mermerit.Veprimtari ne fushen e agro - turizmit, mbarështimin e flores dhe faunës, peshkimit si dhe administrimit te ujrave Veprimtari ne fushen e akuakulturës dhe rekreacionit.)

Kruje 29854331 ALL

GLAVENICA

K01428002T
()

Tirane ALL

Chapter Four Communications Consulting GmbH

340312i
()

Vjene ALL

DEIZI - M

L82212004G
(Ne fushen e ndertimit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te veprave publike dhe/ose private si: ndertimin e ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nenkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, dhe te gjitha veprave te tjera madhore, ujesjellesave, linjave mbitokesore dhe nentokesore per energjine dhe telekomunikacionet, ndertimin dhe rehabilitimin e veprave ujitese, centralet, objektet turistike, objektet ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet objektet industriale, te gjitha restaurimet ne pergjithesi, rikonstruksione te veprave te artit, montimet e konstruksioneve metalike; 2. Ne fushen e tregetise shoqeria do te kryeje: Tregtimin dhe import-eksportin me shumice e pakice, te te gjitha mallrave me ose pa akcize, duke perfshire 2 por pa u kufizuar ne industriale, ushqimore, mjekesore, bujqesore, blegtorale, elektroshtepiake, te ndertimit (hidrosanitare, elektrike, mobileri), te mjeteve kryesore dhe ndihmese te prodhimit, te makinerive, te te gjitha mineraleve, te lendes drusore, te lendeve te para dhe te perpunuara per procesin e prodhimit; tregtimin e pasurive te luajtshme e te paluajtshme shitblerjen e tokes, tregtimin e mallrave te gatshme e gjysem te gatshme; etj; tregtimin me pakice te naftes, gazit natyror dhe nenprodukteve te tyre; ushtrimi i aktivitetit te bar- bufe-restorant, dhe njesive te tjera te tregtimit te pijeve alkolike dhe produkteve ushqimore te gatshme dhe gjysem te gatshme. Shitje-Blerje te objekteve, godinave, apartamenteve dhe cdo pasuri tjeter e paluajtshme. 3. Ne fushen e minierave shoqeria do te kryeje: Studimin, zbulimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te minierave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si: ndertimin dhe shfrytezimin e minierave publike dhe private per te tera llojet e mineraleve, shfrytezimin e burimeve natyrore te ujrave minerale dhe termale; nxjerrja, prodhimi, perpunimi dhe tregtimi brenda dhe jashte vendit e mineraleve te paperpunuara dhe te perpunuara. 4. Ne fushen e transportit, shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te infrastruktures dhe/ose te pjeseve perberese te saj, per transportimin publik dhe/ose privat te njerezve dhe mallrave brenda dhe jashte territorit te vendit si dhe tranzitimin e tyre pergjate territorit te Shqiperise nepermjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor, teleferik etj. 5. Ne fushen e turizmit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te infrastruktures dhe/ose te pjeseve perberese te saj, per shfrytezimin njerezor me karakter pushues, argetues, edukues dhe/ose kurues, te burimeve natyrore, kulturore, mjedisore kurative, te Shqiperise dhe me gjere, per realizimin e hotelerise, fshatrave turistike, qendra turistike e te tjera dhe krjimin e faciliteteve dhe aksesoreve te nevojshem, si bar bufe- restorante, qendra estetike, palestra 3 fitnesi, njesi te shitjeve te konfeksioneve dhe prodhimeve ushqimore e industriale e te tjera te kesaj natyre; Krijimin e agjencive turistike e te tjera. 6. Ne fushen e Energjise shoqeria do te kryeje aktivitetin ne te gjitha burimet e mundshme te energjise (hidro, ure, qymyr, karburante etj) per prodhimin e energjise. Ndertimin dhe operimin e hidrocentraleve, TEC-eve, stacioneve elektrike, nenstacioneve elektrike, linjave te transmetimit te energjise, dhe strukturave te tjera ndihmese; Ndertimin, instalimin dhe perdorimin e njesive te prodhimit te energjise elektrike, dhe prodhimin, transmetimin dhe shperndarjen e energjise elektrike. Furnizimin dhe tregtine e energjise elektrike te cdo forme, eksportin e energjise elektrike jashte territorit te Republikes se Shqiperise (lidhja nderkombetare), dhe importin e energjise elektrike brenda territorit te Republikes se Shqiperise. Shoqeria do te kryje cdo lloj aktivitetit ne raport me objektin dhe per te favorizuar ate. Menaxhimi i mbetjeve te parrezikshme.)

Tiranë ALL

A.R.S. PROGETTI S.P.A. - AMBIENTE RISORSE E SVILUPPO

04388281000
(Projektimi, konsulenca teknike, zbatimi i kërkimit në fushat e mjedisit, burimeve natyrore, territorit, infrastrukturës, zhvillimit ekonomik dhe social, si në Itali dhe jashtë saj, dhe kjo me anë të profesionistëve që do të veprojnë në emrin e tyre. Organizimi i kurseve të trajnimit, kurseve të specializimit, takimeve tekniko-shkencore në fushën e lartpërmendur.)

Rome ALL

PE -VLA-KU SH.P.K. Dega në Kosovë

810794463
(Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore. Instalime të tjera ndërtimore. Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave. Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave. Punimet e kulmit (çatisë). Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik. Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare. Tregtia me shumicë jo e specializuar. Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit. Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Instalime elektrike. Punime suvatimi.)

Prishtine ALL