Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Konçesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

BRAI-CATA SRL

13627967
(Grumbullimi i mbetjeve jo të rrezikshme.)

Bukuresht 98015 ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

V E K O (Ish VEKO)

K12511628P
(Prodhim dhe tregetim te artikujve te drurit. Tregeti e pergjithshme, import eksport.Shitje e blerje,dhenie apo marrje me qira te pasurive te paluajtshme dhe veprime te tjera me to,projektim,ndertim,riparim,restaurim dhe veprime te tjera ndertimore te pasurive te paluajtshme qe jane ne pronesi te kesaj shoqerie apo personave te trete.administrimi i ambjenteve dhe godinave publike e private,hapjen e agjensive imobilare ne R.Sh,dhe krijimin e mardhenieve kontraktuale me agjensi te tjera imobiljare. Shfrytezim te pyjeve, perpunim - shitje te materialeve drusore dhe produkteve te tjera drusore e jo drusore . Perpunim aktiv dhe pasiv te mallrave dhe magazinimit doganor.Transport per te trete brenda dhe jashte vendit me mjetet e shoqerise. Transport per vete brenda dhe jashte vendit me mjetet e shoqerise. Eksport I mbetjeve, pellet. Studim, projektim, perpunim dhe montim te strukturave prej druri.Studimin. projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose 2 investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private si: ndertimin e ndertesave publike dhe private, te gjitha veprave te tjera madhore. Ndertimin dhe rehabilitimin e objekteve turistike, objektet ushtarake, objektet e kultit, objektet industriale, te gjitha restaurimet ne pergjithesi, rikonstruksione te veprave te artit, montimet e konstruksioneve prej druri dhe metal ike; si dhe cdo ndertim tjeter i cili ne perfundim perben send te paluajtshem. Studimin ,Projektimin dhe Ndertimin e impianteve te energjise se rinovueshme dhe Impianteve te tjera te Prodhimit te energjise. Implementimi dhe menaxhimi i projektit gjenerues te energjise elektrike, fotovoltaike ,eolike etj dhe veprave ndihmese per funkisionimin e tyre. Prodhim i energjise elektrike nga burimet e rinovueshme. Kryerje e aktivitetit te import, eksport, tregtim dhe furnizim me shumice dhe pakice te energjise elektrike si brenda dhe jashte Shqiperise. Transmetimi i energjise elektrike ne sistemin e tensionit te larte, funksion i cili perfshin transmetimin ose interkonjeksionin nderkombetar. Perdorimin e sistemeve te linjave, strukturave mbeshtetese dhe pajisjesh transformuese per transmetimin e energjise elektrike. Shperndarjen, transportin e energjise elektrike ne sistemet shperndarese te tensionit te mesem dhe te ulet, duke patur parasysh shperndarjen deri tek konsumatori i fundit.)

Gjirokaster 88773886 ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

M.S.P. TRADE CONCEPT

J61813517P
(Prodhimin dhe tregtimin e konfeksioneve ne pergjithesi per burra, gra dhe femije, ne stofra ose sintetike, lekure ose te ngjashme brenda dhe jashte vendit.Prodhimin dhe tregtimin e kepuceve brenda dhe jashte vendit.Import-eksportin e tapeteve te ndryshme.Prodhimin e tekstileve per veshje te mendafshta ne metrazhe ose te konfeksionuara si dhe tregtimin e tyre brenda dhe jashte vendit. Kryerjen e operacioneve financiare te kembimit.Hapjen e agjensive brenda vendit.)

Durrës 6244836 ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

"LORENSO "

K13820002T
(Veprimtari ne fushen e prodhimeve te rrobaqepsise, veshje te brendshme e te jashtme te te gjitha moshave e sekseve, prodhime ne fushen e qendistarise stamposje, import - eksport tregti me shumice dhe pakice te te gjitha produkteve indrustriale ,qendisje, bujqesore, blegtorale, materiale ndertimi, mobilje, makinerive, ushqimeve, elektroshtepiake, pajisje zyrash, linja prodhimi, pije freskuese, alkolike. Veprimtari ne fushen e transportit te mallrave pasagjereve, veprimtari komisionere, bar - restorant, bar - kafe, hoteleri etj. Aktivitet i perpunimit aktiv te mallrave dhe materialeve.)

Korce 3716071 ALL

THE AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL SYSTEM-ALBANIA

L01704030G
(Aktivitet ne fushen e edukimit parashkollor privat, cerdhe, kopesht, aktivitet mesimdhenie ne fushen e arsimit te ciklit te ulet, 8-vjecar, arsimit te mesem te profilizuar dhe te pergjithshem dhe arsimit te larte. Kurse kualifikimi ne gjuhe te huaj etj.)

Tiranë ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

"MITO By Caterina Firenze" (Ish "MITO 2")

K53414001T
(Prodhim industrial e artizanal i këpuceve, sandale etj, të cdo grup moshe e seksi me lëkurë të importit e të vendit. Prodhime veshjesh te ndryshme, lëkure e peliçerie. Tregetim i tyre me shumicë e pakicë brenda e jashtë vendit. Grumbullim , përpunim dhe tregëtim i lëkurave të ndryshme brenda e jashtë vendit. Tregetim i artikujve të ndryshem industriale të fushes së ndërtimit, hidrosanitare dhe të fushes bujqësore me shumicë e pakicë. Transport mallrash të ndryshme brenda dhe jashtë vendit.Perpunim i materialeve dhe lendeve te para prej lekure,si prerje,qepje,montim,vendosje aksesoresh, etiketim, amballazhim per çdo lloj produkti ne sektorin e veshjeve per sherbimet fason.Transport rrugor nderkombetar mallrash per te trete dhe me qira.)

Berat 112586378 ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

BERAT-KONFEKS

K23206023A
(Prodhimi, perpunimi, amballazhimi dhe tregetimi i cdo lloj lende te pare, produkti e gjysem produkti te tekstileve dhe konfeksioneve. Perpunim i materialeve dhe lendeve te para tekstile, si prerje, qepje, vendosje aksesoresh, etiketim, amballazhim per cdo lloj produkti tekstil e konfeksione ne sektorin e veshjve per sherbimet fason. Hapje linjashte ndryshme prodhimi, etiketim, amballazhim, numerim, peshim mallrash konfeksione dhe tekstile, industriale, ushqimore.)

Berat 27157901 ALL

PRIMAVERA INDUSTRY

L49115501L
(Rrobaqepsi, prodhim i veshjeve te ndryshme tregeti me shumice dhe pakice te tyre. Import eksport i mallrave, pajisjeve ose pjeseve per prodhimin e veshjeve te cdo lloji. Prodhim dhe perpunim i veshjeve , kepuce dhe mallrave sintetike, lekurave, poliester dhe aksesoreve lidhur me industrine e modes. Blerja shitja dhe marrja me qira e makinave, pajisjeve apo mjeteve te transportit qe lidhen me aktivitetin e mesiperm.)

Tepelene ALL

MUKA 1741

L93623203L
(Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen dhe marrjen pjese ne te gjitha aktivitetet qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, dhe ne vecanti: - Prodhim industrial dhe artizanal kepucesh, rrobaqepesi, konfeksionim veshjesh, projektimi dhe ndertimi i objekteve civile, industriale, turistike, tregtimi me shumice dhe pakice i artikujve te ndryshem te konsumit te gjere industrial, ushqimore, material ndertimi, pajisje elektroshtepiake dhe hidrosanitare, makineri dhe pajisje te ndryshme, dhe tregtimi i tyre me shumice dhe pakice, zhvillimin e import eksporteve te mallrave te ndryshem si industriale, materiale te ndryshme ndertimi,produkte druri dhe mobilje, makineri dhe pajisje. Per te arritur objektin te saj, Shoqeria, me vendim te Asamblese mund te realizoje drejtperdrejte apo ne menyre te terthorte cdo lloj pjesemarrje ne shoqeri te tjera shqiptare apo te huaja.Shoqeria, dhe me qellim arritjen e objektit te saj, mund te lidhe marreveshje tregtare apo bashkepunimi me shoqeri apo ndermarrje te tjera, si dhe te kryeje qdo veprim tregtar qe do ta konsideroje te nevojshem.)

Elbasan ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

SV MEGA

L51314509P
(Prodhimi, perpunimi, rifinimi, bashkimi, shitja dhe tregtimi i aksesoreve dhe komponeteve te autoveturave dhe per arredimin me lekure, cope ose materiale te tjera. Prodhimi, perpunimi, rifinimi, bashkimi, shitja e aksesoreve dhe komponenteve per mjetet e lundrimitte makinave per levizjen e tyre ne rruge. Aktivitet logistik kundrejte te te treteve dhe autotransport kundrejte te treteve. Aktivitetet e siperpermendura mund te zhvillohen si ne Shqiperi si jashte saj. Shoqeria mund te zhvilloje aktivitete tregtare dhe industrial, hipotekar dhe imobiliar, duke perfshire blerjen shitjen dhe mbajtjen e te mirave mobile. Dizajn, prodhim dhe tregtim te pajisjeve per mbrojtjen personale per qellime higjeno-sanitare dhe spitalore si maske per njerez, perparese, kostume mbrojtese per njerezit, etj. Tregtim si brenda dhe jashte vendit.)

Durrës 607826 ALL