Skip to content

BEAN
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-07-20 14:59:49
JSON

Tax Registration Number: J72510445Q
Administrators: Gentian Kurti
Scope: Ndërtim të objekteve të të gjitha llojeve e për Ndërtim te objekteve te te gjitha llojeve e per te gjitha sferat (industrial, bujqesore, turistike, hidroteknike, banesa ndertim rruges, gurezhavor, cakull, gelqere, instalime elektrike, import-eksport, tregetim karburantesh te llojeve te ndryshem, transport mallrash e pasagjeresh. Pergatitje dhe shpendarje ushqim catering. Prodhim, rritje, ruajtje, tregtim me shumice e pakice luleve, fidaneve ,pemeve te ndryshme frutore, dekorative etj. Punim dhe mirembajtje te siperfaqeve te gjelbra, parqe dhe pyje, mirembajtje dhe zhvillim dekori ne mjedise urbane. Studimi dhe zbatimi i projekteve ne siperfaqe te gjelberta (parqe, kende lojrash lulishte, taraca te gjelberuara kopshte dhe pyje). Arredimi i ambjenteve te gjelberuara, mirembaitje dhe pastrim te tyre. Realizimin e sistemit te vaditjes.
Other Trade Names: BEAN
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 09.02.1998
District: Fier
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Assets: 1) Fier, Kamion AA 592 MN Iveco Magirus
2) Fier, Eskavator me goma AMTM 98
3) Fier, Kamioncine AA 382 MS MITSUBISH
4) Fier, Kamioncine AA 859 LG
5) Fier, Kamion AA 511 LU Iveco Magirus
Status: Aktiv
License(s): II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
Legal Cases: I. Me date 09.11.2017, me ane te urdhrit Nr.1851/7 0725-17 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e shoqerise “BEAN” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - J72510445Q, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e Regjistrit Tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

II. Me date 24.11.2017, me ane te urdherit Nr. 96.97 /CB Prot, lëshuar nga permbarues Çezar Beja, protokolluar nga QKB me Nr.17171 Prot., datë 12.12.2017, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit shoqerise “BEAN” shpk me NIPT-J72510445Q.

III. Me date 12.12.2017, me ane te urdherit Nr.1851/15 Regj, Nr.0725-17 Prot., lëshuar nga Shoqëria Permbarimore “Kodra Bailiff Service” Shpk protokolluar nga QKB me Nr.17251 Prot, date 13.12.2017, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e pales debitore “Bean” Shpk NIPT- J72510445Q.
Changes
Address:

Seat:
Fier, Levan, Lagjja Qender, prane shkolles 8 vjeçare

Email address:
shpkbean@gmail.com

Telephone:
0697899751

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 20.07.2020
Akti i themelimit
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 09.04.2017
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 24.11.2017
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 6 755 805,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 22 106 081,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 18 888 114,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 56 402 109,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 22 995 544,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 12 934 311,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:146 727 045,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:277 009 628,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:232 600 982,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:316 910 528,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 197 206 114,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 171 048 329,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018

Worked By : A.Lala