Skip to content

C O L O M B O

JSON

Tax Registration Number: J82916489E
Administrators: Diana Laba
Scope: Punime e gërmime në toke, ndërtime civile dhe industrial, rikonstruksione dhe mirëmbajtje godinash civile dhe veshje e fasada, rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, posta aeroportuale, punime nëntokësore, ura e vepra arti, diga e tunele hidroteknike, ujësjellës, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje, Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë, punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime, Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike, Ndërtime për n/stacionet, kabinat e transformatorëve, linjat e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë. Punime speciale Ndërtimi. Punime për prishjen e ndërtimeve, impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtje e tyre, impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkalle lëvizëse, transportues), punime rifiniture me material druri, plastike, metalike dhe xhami, rifiniture të natyrës teknike ndërtuese, impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut, sinjalistika rrugore jo ndriçuese, barriera dhe mbrojtje rrugore, ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri, punime strukturore special, shtresa dhe mbi struktura special, punime mbi shina dhe traversa, impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit, impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni, impiante të brendshme elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. Punime topogjeodezike, shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10.02.1995
District: Fier
Country: Shqipëri
Initial Capital: 10 000 000,00
Shares: 100
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: 1. 07.03.2014 Numri i ceshtjes: CN-387172-03-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 249 Prot., Nr. Dosje 58., datë 03.03.2014, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private“ TRIS “ sh.p.k ku është urdhëruar : Vendosjen e masës së sekuestros mbi kuotat që zotëron në çdo subjekt tregtar debitori, Diana Nesim Labo, me Nuis ( Nipt) J 82916489 E, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota.
2. 02.07.2014 Numri i ceshtjes: CN-534782-07-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr. 866 Prot., Nr.Dosje 58, datë 25.06.2014, "Për Heqje Sekuestro Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “TRIS” sh.p.k, drejtuar QKR, ku është urdhëruar: “Heqjen e masës së sekuestros nga kuotat e debitorit Diana Labo, të bllokuar me shkresën Nr.249 Prot., datë 03.03.2014.
Changes
Address:

Seat:
FIER Lagjja Kryengritja e Fierit, rruga Vangjel Rrushku, godina nr.67

Address:
FIER, PUNIME PER URBANIZIMIN E LAGJE

Telephone:
0697212905

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 7 140 864,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 849 400,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -1 135 657,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -2 769 682,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:90 157 612,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 78 669 728,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015