Skip to content

C L A S S I C

JSON

Tax Registration Number: J91909004J
Administrators: Artan Qesko
Scope: Shitje automjetesh, pjesëve të këmbimit, riparim makinash, dhënie me qira të automjeteve etj. Bar - Kafe
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 03.07.1999
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 88 000 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Legal Cases: 1. 11/10/2016 Numri i ceshtjes: CN-972915-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.424 Prot, date 03.10.2016, lëshuar nga permbarues "AB" shpk , protokolluar nga QKB me Nr. 8091 Prot., datë 03.10.2016, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e shoqerise CLASSIC shpk me NIPT-J91909004J me qellim shlyerje detyrimi kundrejt pales kreditore Bardhyl Arapi.
2. 13/10/2016 Numri i ceshtjes: CN-982584-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.424/9 Prot, date 07.10.2016, lëshuar nga permbarues "AB" shpk , protokolluar nga QKB me Nr. 8250 Prot., datë 11.10.2016, ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e shoqerise CLASSIC shpk me NIPT-J91909004J, vendosur me ane te shkreses Nr.424/6 Prot, date 03.10.2016.
Changes
Address:

Seat:
KASHAR Autostrada Tiranë-Durrës, km 1, rruga dytesore, godina nr 8

Telephone:
04233650

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 151 451,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -13 674 490,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -58 281 961,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 50 879 780,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:763 499 722,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 640 826 175,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015