Skip to content

ALBCHROME (Ish ALBANIAN CHROME (Ish DARFO ALBANIA))
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-01-01 11:34:32
JSON

Tax Registration Number: K11613001M
Administrators: Bai Jinlu, Telat Haxhiu, Luan Saliaj, Rigers Bakri, Petrit Cara, Ervin Isaj, Mikel Demçe, Kristo Rodi
Scope: a. Nxjerrjen e kromiteve në minierat e kromit në Bulqizë, Përrenjas (Librazhd) dhe Pojska (Progradec), riaktivizimin, seleksionimin, përpunimin dhe pasurimin e kromiteve në Impiantet e Pasurimit dhe Seleksionimit te kromit në Bulqizë dhe Klos, si dhe prodhimin e ferro-kromit ne Uzinat e Ferrokromit Elbasan dhe Burrel duke shfytëzuar know-how dhe impiantet e Ortakut;
b. Rehabilitimin, modernizimin, financimin, administrimin dhe shfrytëzimin e minierave, impianteve dhe uzinave/fabrikave për të cilat gëzon lejet e nevojshme të minerare apo koncesionare;
c. Blerjen, shitjen, shkëmbimin dhe drejtimin e fabrikave, komplekseve industriale, eksplorimin e makinerive dhe impianteve, transportimin dhe tregtimin e burimeve të energjisë elektrike dhe të materialeve energjitike dhe të derivateve të tyre brenda kufizimeve të parashikuara nga ligji;
d. Instalimin, pajisjen me laboratore për testimin e mineraleve të ndryshëm dhe kryerjen e çdo lloj analize kimiko-laboratorike të mineraleve të ndryshme dhe lëndëve industriale;
e. Importin dhe eksportin e produkteve përfundimtare që lidhen me prodhimin metalurgjik dhe të minierave;
f. Importimin dhe përdorimin e materialeve eksplozive të llojeve të ndryshme për përdorim civil dhe importimin dhe përdorimin e fitilit zjarrpërcjellës apo kapsollave elektrike dhe jo elektrike për përdorim civil.
Other Trade Names: Albchrome
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Foundation Year: 14.04.2000
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 2 147 483 647,00
Shares: 1
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 01.10.2012, Zyres Përmbarimore Tiranë ka lëshuar urdhër Nr.7229 Prot. për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e shoqërisë Albanian Chrome sh.p.k. në vlerën e aksioneve 35.732.159 lekë, me qëllim kthimin e shumës së detyruar ndaj shoqërisë Kumega sh.p.k.

II. Më datë 15.04.2013, Zyres Përmbarimore Tiranë ka lëshuar urdhërin Nr.586/Gj, Nr.2348 Prot për heqjen e sekuestros konservative mbi aksionet e shoqërisë Albanian Chrome shpk në vlerën 35.732.159 lekë, te vendosur me urdhrin Nr.7229 Prot të datës 01.10.2012.

III. Më datë 07.06.2016, përmbaruesi gjyqësor privat “Altin Vako” ka lëshuar urdhërin Nr.814 Prot, Nr. 715 për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori, shoqëria “Albchrome ” me qëllim shlyerjen e detyrimeve të papaguara ndaj KESH sh.a.

IV. Më datë 07.12.2016, përmbaruesi gjyqësor privat “Altin Vako” ka dhënë vendimin për përcaktimin e objektit të sekuestros Nr.715 Prot, Nr. 1777, ku është urdhëruar të lirojë nga sekuestro konservative të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria “Albchrome” sh.p.k, te bllokuara me anë të shkresës Nr.814 Prot, datë 07.06.2016.

V. Më datë 27.01.2017, është lidhur marrëveshja e kolateralit financiar dhe/ose barrës siguruese mbi kuotat Nr.439 Rep. Nr.199 Kol., midis barrëdhënësve shoqërisë "Albchrome" sh.p.k, shoqërisë "Albchrome Holding" sh.p.k, dhe barrëmarrësve Raiffeisen Bank sh.a dhe Societe Generale Albania sh.a.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 1, Apartamenti 3, ZK. Nr. 8160, Tiranë, Shqipëri.

Address:
1) Dibër, Burrel, Uzina e Ferrokromit Burrel, Fshati German, Mat
2) Elbasan, Paper, Uzina e Ferrokromit, Zona Industriale
3) Durrës, Kalata Lindore. 6 Porti Durrës
4) Dibër, KLOS, BASHKIA KLOS, Impianti i Seleksionimit të Kromit Klos
5) Dibër, Bulqizë, Miniera e Kromit Bulqizë, Dibër
6) Klos, SHENGJUN, Rruga Shengjun, km 8, Traverbanku Shengjun

Telephone:
+355 4 2242938 Fax: +355 4 2259864

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (04.01.2019)
Dokumenta te ndryshem ne vite (2018)
Urdher per venien e sekuestros administrative (2016)
Vendim I asamblese se ortakeve (2010)
Vendim I asamblese se ortakeve (2018)
Vendim I asamblese se ortakeve (2015)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 2 112 882 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 964 412 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 737 684 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 357 987 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -453 174 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -524 286 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -1 417 379 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 11 655 453,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 1 938 782 161,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 460 977 944,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:9 819 807 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:7 545 865 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:7 067 459 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 5 092 078 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 4 192 258 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 3 979 021 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 4 423 560 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 4 269 158 185,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 2 276 857 501,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 3 201 495 006,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.Lala