Skip to content

S & T ALBANIA

JSON

Tax Registration Number: K52207006Q
Administrators: Kleanthi Prifti
Scope: Import-eksport, tregtim i produkteve, licencave software, pajisjeve informatikë, kompjuterike, elektronike si dhe sistemeve për përpunimin e të dhënave të të gjitha llojeve, hardware, software, të rrjetave të komunikimit të të dhënave, dhe të gjithë periferikeve të tyre. Import-eksport, tregtim i sistemeve kompjuterike për përpunim dhe transmetim informacioni. Import-eksport, tregtim të produkteve, pajisjeve dhe sistemeve të sigurisë së informacionit duke përfshirë ato të transmetimit dhe përpunimit të të dhënave, mbikëqyrjes vizuale, sigurisë fizike të ambienteve dhe qendrave të transmetimit dhe ruajtës dhe përpunimit të të dhënave. Shërbime konsulencë teknike, projektim, integrim dhe mirëmbajtje të sistemeve të sigurisë së informacionit, mbikëqyrjes vizuale dhe sigurisë fizike të ambienteve dhe qendrave të transmetimit dhe ruajtës dhe përpunimit të të dhënave. Instalimi i sistemeve të informacionit dhe të ndërlidhjes. Prodhim, krijim, zhvillim, zbatim, instalim dhe integrim i programeve aplikative software të sistemeve të informacionit, bazave të të dhënave dhe platformave të ndërveprimit mes tyre si dhe tregtimi i tyre. Projektim, instalim i rrjeteve kompjuterike, telekomunikacionit, 2 informatikë, dhe mirëmbajtja e tyre. Realizimi i projektimit, dhe instalimit të sistemeve të menaxhimit elektronik, sistemeve të informacionit dhe të ndërlidhjes. Shërbime konsulencë teknike, projektim, zbatim, revizion dhe tregtim në fushat: punime topogjeodezike, gjeodezi inxhinierike, hartografi, fotogrametrik, sistemet e informacioneve gjeografike. Krijim, zbatim, integrim të sistemeve të informacionit të prodhuar prej saj ose palëve të treta, të programeve software në çdo fushë. Import-Eksport dhe tregtim aparaturash të të gjitha llojeve për zyra, pajisje zyrash e të tjera mjete punë kancelarie duke përfshirë edhe të gjitha llojet e letrës e materiale të tjera botimi. Shërbime transmetimi të dhënash, informacione dhe shërbime të ndryshme të lidhur me internetin. Krijim, zbatim, integrim të sistemeve të informacionit dhe software. Mirëmbajtje të pajisjeve të sipërpërmendura, support teknik, konsulencë në fushën e teknologjisë së informacionit dhe energjisë. Mirëmbajtje, garanci, rinovim suport prodhuesi, duke përfshirë të gjitha brad-et ë fushës së teknologjisë së informacionit, si për hardware dhe software. Ofrim i mirëmbajtjes në vend (onsite). Projektim, ndërtim, zhvillim dhe operimi qendrave të të dhënave dhe ko lokacion. qira financiare, marrja dhe dhënia me qira pajisjesh zyre dhe kompjuteri, qira produktesh kompjuterike dhe informatikë dhe të tjera. Krijim, organizim kurse profesionale, trajnime, seminare, workshop etj. Projektim, krijim dhe operim, për dhënie me qira të sistemeve informatikë për shitje në internet. Import-eksport, instalim, mirëmbajtje dhe tregtim të sistemeve të vëzhgimit, akses kontrollit, sistemeve kundër zjarrit, UPS, radio ndërlidhje. Sigurimi i shërbimeve elektronike dhe të telekomunikacionit dhe i shërbimeve të tjera të lidhura me te. Projektim, montim dhe mirëmbajtje të impianteve të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë. Shërbime të ndryshme dhe punime shërbimesh në të gjitha fushat që lidhen me prodhimin, transmetimin dhe shpërndarjen e energjisë. Projektim, montim dhe mirëmbajtje të sistemeve të matjes inteligjente si dhe të rrjetave inteligjente të energjisë. Projektim, krijim, integrim dhe mirëmbajtje të zgjidhjeve hardware dhe software të lidhura me sektorin e energjisë. Import-eksport i pajisjeve me përdorim të dyfishte. Administrim i logjistikës dhe magazinimit të produkteve, transport mallrash për vetë dhe të tretet. Shoqëria mund të kryejë edhe veprimtari të tjera ndihmëse të cilat mbështesin arritjen e qëllimit të saj kryesor në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi. Menaxhim projektesh, ofrim i konsulencës financiare, nën kontraktim 3 Shërbimesh tIK, sponsorizime të ndryshme. Aktivitete të tjera, që veçmas ose së bashku me ato të mësipërmet, do të konsiderohen të përshtatshme për rritjen dhe zhvillimin e shoqërisë. Mirëmbajtje të pajisjeve dhe aparaturave elektronike, pajisjeve të ndryshme informatikë, rrjetesh kompjuterike dhe sistemesh informatikë, support teknik, help desk dhe kujdes ndaj klientit për sistemet dhe zgjidhjet e ofruara.
Other Trade Names: S & T ALBANIA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 16.09.2004
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 38 700 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower 11/1

Address:
Tiranë, Rruga 3 Vellezerit Kondi, Vilat Gjermane, nr.66

Telephone:
2274641

Website:
www.snt.al

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 27 933 031,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 12 840 535,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 8 887 983,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:475 353 969,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 361 040 240,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015