Skip to content

PAOLA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-09-14 10:46:52
JSON

Tax Registration Number: K63113202D
Administrators: Apostol Paja
Scope: Pikë karburanti me pakicë, lavazh, servise, tregtim të mallrave të ndryshme me shumicë e pakicë. Tregtim të auto-gazit me pakicë. Import eksport të mallrave të ndryshëm industriale, ushqimore, konfeksione, pjesë këmbimi për automjete, mbeturina hekuri për skrap, goma për automjete, plehra organike, tregtim i tyre me shumicë e pakicë, bar restorant. Përpunim të rrushit dhe të ullirit për njerrjen e vajit të ullirit. Ripopullim dhe tregëtim peshku. Krijim kushtesh për gjueti sportive peshkimi me pagesë. Ndërmjetës në sigurime.
Other Trade Names: PAOLA sh.p.k.
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10.01.2003
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Legal Cases: I. Më datë 20.11.2014, me vendim të ortakut të vetëm, u kërkua pezullimi i përkohshëm i aktivitetit të shoqërisë për një periudhë të pacaktuar për arsye të mungesës së aktivitetit ekonomik. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

II. Më datë 27.05.2015, me vendim të ortakut të vetëm, u riaktivizua veprimtaria e shoqërisë “Paola” shpk. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Pezulluar” në “Aktiv”.

III. Më datë 14.09.2018, me anë të Urdhrit Nr. 4327 Prot, Nr. 122-18 Regj "Urdhër për Vendosjen e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor Astrea, protokolluar nga QKB me Nr. 10500 Prot, datë 17.09.2018, u urdhërua Qendra Kombëtare e Regjistrimit të vendosë sekuestro konservative mbi aktivet e shoqërisë "Paola" shpk, deri në një njoftim të dytë të përmbaruesit gjyqësor. Objekt i sekuestros jane detyrimet e papaguara ndaj kreditorit, Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial.

IV. Më datë 08.11.2018, me anë të Urdhrit Nr. 4692 Prot., Nr. 122-18 Regj "Urdhër për Heqjen e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “Astrea”, protokolluar nga QKB me Nr.12763 Prot, datë 09.11.2018, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur me anë të Urdhrit Nr. 4327 Prot, datë 14.09.2018, mbi aktivet e shoqërisë "Paola" shpk.
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Belsh

Address:
1) Elbasan, Belsh, MARINEZ, fshati Marinez, rruga Belsh-Kajan km-3, zona kadastrale nr 2598, pasuria nr.323/14.
2) Elbasan, Belsh, Fshati Marines, rruga Belesh-Kajan km-3, zona kadastrale nr. 2598, pasuria nr. 323/14.
3) Elbasan, Belsh, Fshati Marinez, rruga Belsh Kajan km-3, ZK nr. 2598, me nr. pasurie 323/14, kati 1.

Telephone:
0682086655, 0682086655

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ektrakt historik i regjistrit tregtar 11.09.2019
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi per pezullimin e aktivitetit 20.11.2014
Vendimi per aktivizimin e shoqerise 27.05.2015
Urdher per vensojen e sekuestros konservative 14.09.2018
Urdher per heqjen e mases se sekuestros konservative 08.11.2018
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 375 664,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 235 086,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 408 201,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -228 962,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -307 181,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 923 402,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 646 754,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 694 451,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:10 116 927,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:8 409 725,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:9 098 271,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:3 025 165,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 2 247 111,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 9 091 235,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 3 980 722,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018

Worked By : A.Lala