Skip to content

KORABI 2007

JSON

Tax Registration Number: K71523008G
Administrators: Shkelqim Kupa
Scope: Në fushën e ndërtimit të të gjitha llojeve, projektim e zbatim, supervizion, rikonstruksione. Studime, konsulencë për të gjitha llojet e projekteve dhe punimeve ndërtimore. Veprimtari sipërmarrje për kërkesa investimesh në degë të ndryshme me studime të plota programimi. Prodhimi dhe tregtimi me shumicë e pakicë i betoneve dhe materialeve të ndërtimit. Shfrytëzimi industriale i kavove të ndryshme. Aktivitet imobiliare i pasurive të paluajtshme. Import-eksport dhe tregtimi me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm ushqimore, bujqësore e blegtorale, industriale etj. Transport të mallrave e të udhëtarëve urbane, ndërurbane dhe internacionale, servis. Restorante, bilardo, agjenci udhëtimi, turistike, internet, shtypshkrime të ndryshme, agjenci komisionere, imobiliare etj. Aktivitet në fushën e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike të personave juridike shtetërorë apo private ose personave fizik.
Other Trade Names: KORABI 2007
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 21.02.2007
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 6 300 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane Zall Herr ZALL - HERR Autobetoniere AA 672 JI, Marka Astra, tipi H784, Ngjyre e bardhe Tirane Zall Herr ZALL - HERR Autopompe AA 518 KO, Marka MercedezBenz, tipi AG2629, Ngjyre e kuqe Tirane Zall Herr ZALL - HERR TR 1827 R Tirane Zall Herr ZALL - HERR Gjysem rimorkio TR 3517 P, Marka A Cerbi, tipi 08RB, Ngjyre e kuqe plus e bardhe Tirane Zall Herr CERKEZE-MORINE Autobetoniere +pompe AA 139 PA Tirane Zall Herr ZALL - HERR TR 4784 S Tirane Zall Herr ZALL - HERR AA 352 DK
Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Legal Cases: 13.12.2011 Numri i ceshtjes: CN-631927-12-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.658-11 Regj. Nr.12494 Prot, datë 02.12.2011, ku është urdhëruar: ku është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore, Z.Shkelqim Qamil Kupa, në shoqërinë, KORABI 2007 shpk, me NUIS(NIPT)-K71523008G". Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë. 2. 28.12.2011 Numri i ceshtjes: CN-638962-12-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës Nr.658-11 Regj. Nr.14084 Prot, datë 20.12.2011, të shoqërisë "Shërbimi Përmbarimor ZIG" , ku është Kërkuar: “Heqja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore, Z.Shkelqim Qamil Kupa, në shoqërinë, KORABI 2007 shpk, me NUIS(NIPT)-K71523008G", vendosur me anë të shkresës Nr.658-11 Regj. Nr.12494 Prot, datë 02.12.2011.3. 15.07.2015 Numri i ceshtjes: CN-138854-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhërit Nr.1832 Prot., datë 22.06.2015, lëshuar 9 nga Shoqëria Përmbarimore “E.G Bailiff’s Services" sh.p.k., ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zoteruara nga debitori “KORABI 2007 " sh.p.k, me NUIS ( NIPT ) – K71523008G me perfaqesues ligjor Z.Shkelqim Kupa per per ekzekutimin e titullit ekzekutiv fature tatimore shitje Nr.186 nr serie 09575312 date 11.08.2014 leshurar nga shoqeria “Tirana Due" sh.p.k.4.01.12.2015 Numri i ceshtjes: CN-434042-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.10187 Prot. Nr. 735 Dosje, date 23.11.2015, protokolluar nga Qkr me Nr.10654 Prot., date 24.11.2015 lëshuar nga Shoqeria e Permbarimit Privat “E.P.S.A" sh.p.k, ku është urdhëruar: “Qenrda Kombetare e Regjistrimit Tirane të kryeje veprimet per heqjen e bllokimit të kuotave/aksioneve dhe te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per debitorin shoqeria "KORABI 2007" sh.p.k me perfaqesues ligjor Shkelqim Kupa me NUIS(NIPT)- K71523008G.
Changes
Address:

Seat:
Zall Herr CERKEZE-MORINE Cerkeze,Rruga e Cerkezes,Sheshi i prodhimit të materialeve të ndertimit,Shoqeria KORABI 2007

Telephone:
0684034113 0684034112

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information