Skip to content

GECI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-08-07 13:51:44
JSON

Tax Registration Number: K71829801O
Administrators: Ram Geci
Scope: Import eksport dhe tregtim me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshëm ushqimorë, industriale, elektroshtëpiake, karburantë. Kryerja e investimeve të ndryshëm në sektorët e ndërtimit, rrugë, ura, nënkalime, mbikalime, vepra arti të mëdha dhe të vogla, autostrada, trase, porte, aeroporte, hekurudha, diga, tunele etj. Linja ujësjellësi, gazesjellësi, depo uji, vepra vaditëse etj. Vepra mbrojtëse lumore, hidroteknike, bonifikime etj, punime në gurore, material inerte etj, Punime impjanti të energjisë elektrike, centrale, hidrocentrale, stacione e nënstacione elektrike, kabina e trasformatorë, linja elektrike të tensioneve të ndryshme si dhe të shpërndarjes. Punime ndërtime detare dhe nën ujë. Punime të ndryshme të inxhinierisë të mjedisit. Punime për ndërtime civile, industriale, turiskike, përfshirë punime për plotësim me rifiniturat, suva, gipse, drurë, duralumin, plastikë, xhami, etj. Rikonstruskione objektësh ndërtimore etj, impjante të brendshme elektrike, hidraulike, telefonie telekomunikacione, interneti, tv, kondicionim, aspirim, etj. Ndërtime parafabrikat, konstruskione metalike, druri, etj. Punime impjante hidrosanitare, ngritëse e transportuese etj. Punime të mbrojtjes dhe sinjalistikës rrugore, Punime strukturore shtresa e mbistruktura speciale, punime gjeodezike, punime gjeologo -inxhinierike etj, por pa u kufizuar në këto projektime dhe investime të ndryshme në to. Transporti rrugor, hekurudhor, ujor dhe ajror. Projektim, ndërtim dhe mirëmbajtje në fushën e Hoteleri Turizmit, të infrastrukturës, qendrave të biznesit etj. Ndërtim dhe shfrytëzim i pikave të shpërndarjes së karburanteve dhe serviseve e parkingjeve për automjete. Këmbim valutor, transferta financiare, dhënie e konsulencë në fushën juridike, financiare, marketingu, menaxhimi, investime dhe pasuri të paluajtëshme. Zhvillimi i aktivitetit të hoteleri turizmit, agjensi turistike, transport mallrash dhe pasagjerësh. Veprimtari në fushën e estetikës dhe dermo-kozmetikës; hapja dhe mbajtja e qendrave me profil estetiken, dermo-kozmetiken, trajtimin e lëkurës dhe trupit, masazheri dhe mirëmbajtje trupore, fitness dhe pishina. Ruajtjen e objekteve dhe institucioneve publike dhe private, sigurimin fizik, mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të shtetësave vendas dhe të huaj, instalim dhe përdorim i sinjalistikës të radioalarmit dhe paisjeve të tjera të vëzhgimit. Në përputhje me legjislacionin shqiptar me qëllim arritjen e objektivave të mësipërme, shoqëria mund : a) të kryejë çdo transaksion në lidhje me pasuritë e paluajtshme dhe të luajtshme si dhe çdo aktivitet tregtar financiar, të japë dhe të marrë me qira, të vendosë pengje dhe barra hipotekore; aktivitete këto të konsiderura të dobishme apo të nevojshme për të arritur qëllimet e shoqërisë dhe që nuk tejkalojnë në masë aktivitetet kryesore të citurara më sipër: b) të kryejë aktivitete publikimi, reklamimi, shitje, blerje online. Organizim dhe menaxhim, konferencash, eventesh, seminaresh, trajnimesh etj. Shërbime të përkthimit. Pajisje përkthimi, mikrofoni, sisteme audio viziale. Shërbime kateringu. Printime, kancelari. Makina me qera, transport me automjete dhe me shoferë, asistencë profesionale për organizimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të tjera në fushën e biznesit, kulturës, sportit etj. Pagesë e shërbimeve me para në dorë, me xhirim bankar, me kartë krediti etj. Shërbime konsulence, menaxhim hotelerie, shërbim këmbim parash. Shitje librash dhe veprimtari të tjera që lidhen me librin. Shërbime ndërmjetesimi tregtare, agjent tregtar etj. Grumbullim, ruajtje, transportim dhe trajtim i mbetjeve urbane dhe mbetjeve inerte, të parrezikshme.
Other Trade Names: GECI shpk
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 18.03.1994
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 2 076 000 000,00
Shares: 2 076 000
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Tiranë, LA 4760 A
2) Tiranë, LA 7956 A
3) Tiranë, LA 8186 A
4) Tiranë, LA 8491 A
5) Tiranë, LA 8493 A
6) Tiranë, LA 8490 A
7) Tiranë, LA 9935 A
8) Tiranë, LA 7402 A
9) Tiranë, LA 8254 A
10) Tiranë, LA 9873 A
11) Tiranë, LA 8758 A
12) Tiranë, LA 7451 A
13) Tiranë, LA 8340 A
14) Tiranë, LA 8142 A
15) Tiranë, LA 8526 A
16) Tiranë, LA 9934 A
17) Tiranë, AA 826 MC
18) Tiranë, LA 6882 A
19) Tiranë, LA 8527 A
20) Tiranë, LA 8742 A
21) Tiranë, LA 5617 A
22) Tiranë, LA 6468 A
23) Tiranë, LA 8792 A
24) Tiranë, LA 8492 A
25) Tiranë, LA 8741 A
26) Tiranë, LA 7255 A
27) Tiranë, LA 5616 A
28) Tiranë, LA 8740 A
29) Tiranë, LA 8253 A
Status: Aktiv
License(s): III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
Legal Cases: I. Më datë 13.12.2011, u nënshkrua akt-marrëveshja mbi bashkimin me përthithje të shoqërive "GECI" shpk (shoqëria përthithëse) me shoqërinë "ALBANIAN CONSORTIUM" sha dhe shoqërinë “SKY 2009” sha (shoqëri të përthithura). Kalimi i aktiveve dhe detyrimeve nga shoqëritë e përthithura, tek shoqëria përthithëse. Shoqëritë e përthithura vlerësohen të prishura, ndaj ç’regjistrohen nga QKR, sipas seksionit V, të ligjit 9723, datë 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”.

Pasuritë e shoqërive “Albanian Consortium” sh.a dhe “Sky 2009” si dhe të drejtat dhe detyrimet e tyre, do të kalojnë (transferohen) pa pagesë në favor të shoqërisë “Geci” sh.p.k. Në këmbim të këtij transferimi ortaku i vetëm i shoqërisë “Geci” sh.p.k do të përfitojë pa shpërblim 100% të aksioneve të shoqërisë “Albanian Consortium” sha dhe 100% të aksioneve të shoqërisë “Sky 2009” sh.a.

Kapitali i shoqërisë përthithëse “Geci” sh.p.k pas realizimit të bashkimit me përthithje do të përbëhet nga bashkimi i kapitaleve të secilës prej shoqërive të mësipërme. Sipas raportit të ekspertit kontabël Halim Bakalli, kapitali i shoqërisë përthithëse do të jetë 1.712.000.000 (një miliard e shtatëqind e dymbëdhjetë milion) lekë. Aksionerët e shoqërive të përthithura “Albanian Consortium” sh.a, “Sky 2009” sh.a do të marrin cilësinë e ortakut në shoqërinë “Geci” sh.p.k. Aksionet e shoqërive të përthithura do të shkojnë 100% për ortakun e vetëm të shoqërisë “Geci” sh.p.k, Z. Ram Geci.

Marrëdhëniet juridike të shoqërive të përthithura dhe detyrimet me të tretët do të mbarten nga shoqëria përthithëse Geci sh.p.k.

II. Më datë 17.01.2014, me anë të urdhërit Nr. 041/3 Prot., lëshuar nga Shoqëria përmbarimore "JUSTITIA", u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore, shoqërisë “GECI”sh.p.k.

III. Më datë 10.02.2014, me anë të urdhërit Nr. 170/3 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Justitia, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore, shoqëria “GECI” sh.p.k.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, International Hotel, Sheshi Skënderbej, Nr. 8, Tiranë.

Address:
1) Tiranë, Vorë, Muçaj, Rruga Vorë-Fushë Krujë, Zona Kadastrale 2726, Pasuria 321/29.
2) Tiranë, Kashar, Katund i ri, Park te Zona 4 Kadastrale 2119, Nr. Pasurie 211/2/1

Email address:
geci@icc-al.org

Telephone:
0682020179

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.08.2020
Akti i themelimit te shoqerise
Akt-marreveshje per bashkimin me perthithje 13.12.2011 (fq 17)
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 14.09.2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 335 028 791,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 283 971 015,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 167 272 158,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 59 760 249,80
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 49 741 894,80
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 48 018 696,40
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 50 054 718,90
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 40 427 784,30
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 31 678 589,30
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 93 895 129,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 259 574 883,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 276 585 347,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 72 690 769,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:2 188 923 546,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 786 338 465,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 333 723 628,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 137 458 924,90
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:983 778 978,90
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 942 709 778,60
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 009 101 891,10
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 778 088 593,90
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 647 999 703,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 953 980 748,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 2 044 539 514,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 1 685 550 754,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 1 174 814 280,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018

Worked By : A.Lala