Skip to content

RESTAURIM GURRA-KACA 

JSON

Tax Registration Number: K87706601M
Administrators: Tahir Kaca
Scope: Projektim dhe zbatim të punimeve të të gjitha llojeve të ndërtimit në godina banimi civile, industriale, bujqësore, turistike, shoqërore etj. Punime dheu, sistemime, tarracime. Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industrial, veshje fasada. Rruge, autostrada mbikalime, hekurudha, punime mbi shina, traversa, diga dhe tunele hidroteknik, punime nëntokësore, ura e vepra arti.. ujësjellës, gazsjellës, vepra kullimi e vaditje, pastrimi i ujërave detar, liqenor, lumor, ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimin e tij puse shpime për ujë punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndërtim i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike dhe shpërndarjen e energjisë. Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre. Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me te, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik, xhami dhe rifinitura të natyrës teknike ndërtues. Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri. Prodhim elemente betoni e beton arme të zakonshme-paranderuar, gurë dekorativ. 2 Prodhim materiale inerte, gur. Import-eksport të të gjitha llojeve të materialeve të ndërtimit, të mallrave të ndryshme industrial, ushqimor, etj. Tregtimi i tyre me shumicë e pakicë, çeljen e lokaleve për ketë qellim. Përmirësim dhe shfrytëzim të pyjeve. Përpunim dhe tregtim të lëndës drusore, mobilieri, orendi shtëpiake dyer, dritare, import eksport i tyre. Shfrytëzim mineralesh, eksport i tyre. Transport mallrash të ndryshme, brenda dhe jashtë vendit. Grumbullimin dhe shitjen e kafshëve të gjalla për mish, shërbimin e therjeve (Thertore) për vetë dhe për të trete.
Other Trade Names: Restaurim Gurra-Kaca
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 01.03.2008
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Initial Capital: 16 200 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Elbasan Qender Librazhd Dragostunje Automjeti Mercedes Benz AA 987 IV. Elbasan Qender Librazhd Dragostunje Automjet Tip Kamion, LB 2446 A. Elbasan Qender Librazhd Dragostunje Automjet Tip JBC, LB 2725 A. Elbasan Qender Librazhd Dragostunje Automjet Tip Kamion, LB 2657 A. Elbasan Librazhd LIBRAZHD Kamion Man, AA 167 ES.
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
LIBRAZHD Zona Industriale, Ish Ndermarja e Ndertimit, zona kadastrale 2446, numri pasurise 1/564.

Telephone:
682017014

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information