Skip to content

Bushtrica Energy 2009
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-06-15 10:46:15
JSON

Tax Registration Number: K98505601E
Administrators: Xhavit Ujkani, Ilmi Loshi, Luan Kurti, Sofia Mano
Scope: Financim, projektim, ndërtim, vënie në punë, administrim, dhe mirëmbajtje e hidrocentraleve në lumin e Bushtricës nga kuota 385 metra deri në kuotën 1600 metra dhe transferimin e tyre nga konçesionari tek autoriteti kontraktues sipas kontratës së Koncesionit të firmosur ndërmjet palëve krijuese të shoqërisë dhe Ministrisë së Energjetikës.
Other Trade Names: Bushtrica Energy 2009
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Foundation Year: 02.11.2009
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Initial Capital: 1 000 000,00
Shares: 1 000
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 4
Male/Female: 3 Meshkuj/1 Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 05.07.2011, me anë të urdhërit nr. 5796 Prot, nr. 283-11 Regj, "Për Vënien e Sekuestros Konservative", e lëshuar nga shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG" shpk drejtuar QKR, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e shoqërisë “Ineva” shpk dhe shoqërisë “Jollanda-2008” shpk si dhe në aktivet që zotërojnë në shoqëritë e tjera të regjistruara Z. Xhezmi Safet Kadi, Znj. Jollanda Nako Kadi dhe Z. Alfred Niazi Rumani. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

II. Më datë 15.03.2012, me anë të vendimit Nr. 283-11 Regj, Nr. 06279 Prot. "Për përjashtimin e Sendit nga Sekuestro" e lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor Zig” shpk, u vendos përjashtimi nga sekuestrimi dhe nga proçedura vijuese përmbarimore të aksioneve të shoqërisë "A.S.K. OIL" sha, të sekuestruara për ekzekutimin e urdhërit të ekzekutimit, vendimi nr. 2002 Akti datë 29.06.2010 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Përjashtimi nga sekuestro shtrihet mbi të gjitha aktivet në zotërim të Jorgo Mano, që figurojnë të regjistruara pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

III. Më datë 01.10.2013, me anë të urdhërit Nr. 24938 Prot., lëshuar nga shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k, u vendos masa e sekuestros konservative në kuotat që shoqëria "Erniku" sh.p.k zotëron pranë shoqërisë "Bushtrica Energy 2009", si dhe në shoqëri të tjera të regjistruara. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

IV. Më datë 06.02.2017, me anë të urdhërit Nr. 01415 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 1775 Prot., datë 07.02.2017 "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Shërbimi Permbarimor ZIG", u urdhërua heqja e masës së sekuestro konservative të vendosur me anë të shkresës Nr. 20613, datë 14.08.2013, me shkresën Nr. 24938 Prot., datë 01.10.2013, me shkresën Nr. 26342 Prot., datë 17.10.2013, në aktivet e shoqërisë debitore "Erniku" Shpk, si dhe në kuotat që "Erniku" Shpk zotëron pranë subjektit "SA-GLE KOMPANI" dhe në kuotat që "Erniku"Shpk zotëron pranë subjektit "Bushtrica Energy 2009”.

V. Më datë 15.02.2019, me anë të urdhërit Nr. 280 Prot Nr. 1802/1 Dosje, protokolluar në QKB me Nr. 2801 Prot datë 19.02.2019, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “TDR”, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat dhe aksionet në pronësi të shoqërisë “ERNIKU” shpk dhe kuotat që zotëron në shoqërinë “Bushtrica Energy 2009” sh.p.k.

VI. Më datë 27.03.2019, me anë të urdhërit Nr. 541 Prot., Nr.653 Dosje, lëshuar nga shoqëria "Elite Bailiff 's Office" sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat/aksionet e zotëruara nga debitori “Bushtrica Energy 2009” sh.p.k.
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Librazhd,Lagjja 1, pallati 7, shkalla 1.

Telephone:
0682001182; 0682058840

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala