Skip to content

SNOW ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-06-15 10:46:15
JSON

Tax Registration Number: L06614401F
Administrators: Ismail Meço
Scope: Zbatimi i kontratës Konçesionare me Autoritetin Kontraktues nr. 2788 Rep, Nr. 364 Kol date 27. 08. 2009. Kryerje e veprimtarisë së ndërtimit, operimit dhe transferimit të hidrocentralit "KOKA 1" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, ekspertimi dhe shitja e energjisë.
Other Trade Names: SNOW ENERGY
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Foundation Year: 10.04.2010
District: Dibër
Country: Shqipëri
Initial Capital: 85 000 000,00
Shares: 2
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 26.09.2012, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 2089 Rep., Nr. 923 Kol., për vendosjen e barrës siguruese mbi 100% të kuotave të shoqërisë “Snow Energy”, në favor të barrëmarrësit “Banka Kombëtare Tregtare”. Kjo marrëveshje është lidhur ndërmjet kredidhënësit Banka Kombëtare Tregtare Sh.a dhe barrëdhënësit: “Edonil Konstruksion” sh.p.k dhe “DUSHI” Shpk, në cilësinë e ortakëve të shoqërisë “Snow Energy” sh.p.k. Barrëdhënësit kanë rënë dakord të barrësojnë kuotat që zotërojnë në shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar “Snow Energy” shpk, në masën respektive prej 70% dhe 30% që ato zotërojnë, duke plotësuar totalin e 100% të aksioneve të shoqërisë kredimarrëse.

II. Më datë 10.12.2013, u nënshkrua marrëveshja e pengut Nr. 3104 Rep., Nr. 1424 Kol., me kolateralmarrës: Banka Kombëtare Tregtare Sh.a dhe Kolateraldhënës: Snow Energy sh.p.k. Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje, kolateraldhënësi, vendos peng në favor të kolateralmarrësit të gjitha kuotat, që përfaqësojnë 100% të kapitalit të shoqërisë “Snow Energy” Shpk, me qëëlimin sigurimin e detyrimeve të shoqërisë “Stravaj Energy” sh.p.k që rrjedhin nga kontrata e kredisë Nr. 3102 Rep., Nr. 1422 Kol., datë 10.12.2013, të lidhur me BKT Sh.a, në shumën 550.000.000 (pesëqind e pesëdhjetë milion) lekë.

III. Më datë 12.02.2014, me anë të shkresës Nr. 136 të Degës së Doganës Bllatë, u kërkua bllokimi i çdo veprimi tregtar që ka lidhje me subjektin “Snow Energy”, për shkak të detyrimeve të papaguara të këtij subjekti prej 9.107.383 (nëntë milion e njëqind e shtatë mijë e treqind e tetëdhjetë e tre) lekë.

IV. Më datë 11.03.2014, me anë të shkresës Nr. 136/1 Prot., të Degës së Doganës Bllatë, u kërkua zhbllokimi i veprimtarisë tregtare të subjektit “Snow Energy”, pasi ka shlyer të gjithë detyrimet doganore.

V. Më datë 08.06.2015, u nënshkrua marrëveshja e pengut Nr. 1181 Rep., Nr. 429 Kol., ndërmjet kolateralmarrësit "Banka Kombëtare Tregtare" sh.a dhe kolateraldhënësit "SNOW ENERGY" shpk. Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje dhe sipas kushteve të përcaktuara në të, kolateraldhënësi, me vullnet të shprehur të ortakëve "Edonil Konstruksion" shpk dhe "Dushi" shpk në Vendimin e Asamblesë të datës 08.06.2015, vendos peng në favor të Kolateralmarrësit të gjitha kuotat, që përfaqësojnë 100% të kapitalit të shoqërisë "Snow Energy" shpk, si dhe të gjitha të drejtat dhe pretendimet lidhur me to me qëllim sigurimin e detyrimeve të shoqërisë "Stravaj Energy" shpk që rrjedhin nga Kontrata e Kredisë Nr. 1175 Rep., Nr. 423 Kol., datë 08.06.2015, të lidhur me BKT sha- Dega Sauk, për shumën shtesë 80.000.000 (tetëdhjetë milion) lekë.
Changes
Address:

Seat:
Dibër, Martanesh, Krastë, Ndërtesë 1 katëshe pranë zyrave të Komunës Krastë

Telephone:
0692661298

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -3 478 465,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 318 330,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 379 890,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 2 085 580,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 903 450,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:24 384 021,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:56 886 944,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:39 824 996,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 51 784 260,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 169 136 595,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 269 224 503,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.Lala