Skip to content

SARAKRAFT
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-06-15 10:46:15
JSON

Tax Registration Number: L21708041U
Administrators: Shaqir Bela
Scope: Projektimi, ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentraleve "Fleti 1", "Fleti 2", "Fleti A", "Fleti B" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, importimi i pajisjeve, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike të prodhuar në këto hidrocentrale, në zbatim të kontratës së Konçesionit e Formës "BOT" për ndërtimin e Hidrocentraleve "Fleti 1", "Fleti 2", "Fleti A", dhe "Fleti B", Nr. 245 Rep. , Nr. 127 Kol., datë 18/04/2012.
Other Trade Names: SARAKRAFT
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Foundation Year: 04.05.2012
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 1 000 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 05.12.2014, me anë të shkresës Nr.87623/16, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kërkua vendosja e barrës siguruese mbi titujt e pronësisë të subjektit “SARAKRAFT“ sh.p.k, me synim mos lejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë, përfshi shit-blerje aksionesh, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitor.

II. Më datë 15.05.2015, me anë të kërkesës për lirimin nga Barra e Sigurisë mbi titujt e pronësisë Nr. 33877/2 Prot., lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kërkua lirimi nga barra e sigurësë për subjektin "SARAKRAFT", e vendosur me shkresën Nr. 87623/16 prot, datë 05.12.2014.

III. Më datë 25.07.2018, me vendim të asamblesë së ortakëve, u pezullua aktiviteti i shoqërisë për një periudhe kohe të pacaktuar. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia bashkiake nr 9, rruga Urani Pano, pallati 5, hyrja 16, ap 10, kati 6, kodi postar 1016

Telephone:
+355682076667

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -556 609,66
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -1 207 582,60
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -803 270,47
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -477 133,10
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -1 753 817,40
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -400 361,50
Worked By : A.Lala