Skip to content

Liria Energji
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-11-13 10:44:51
JSON

Tax Registration Number: L34203002N
Administrators: Nesti Xega
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Shpella Poshtë II & Shpella Poshtë III" tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike.
Other Trade Names: Liria Energji
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 24.05.2013
District: Korçë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 16.02.2017, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua marrja e kredisë në shumën 130.000.000 (njëqind e tridhjetë milion) lekë, kredi e cila do të merret në bankën “Banka Kombëtare Tregtare” sh.a.

II. Më datë 16.02.2017, u nënshkrua Marrëveshja Siguruese Nr. 904 Rep, Nr. 857 Kol, lidhur ndërmjet Bankës Kombëtare Tregtare sha (Dega Korçë) si Barrëmarrësit dhe shoqërisë “LIRIA ENERGJI” shpk si Barrëdhënës, me objekt vendosjen e barrës siguruese në favor të barrëmarrësit një pjesë të kuotave, që përfaqësojnë vetëm 25% nga 100% të kapitalit të shoqërisë “LIRIA ENERGJI” shpk si dhe të gjitha të drejtat dhe pretendimet lidhur me (kuotat) me qëllim sigurimin e të gjithë detyrimeve të shoqërisë “LIRIA ENERGJI” shpk që rrjedhin nga Kontrata e Kredisë, Nr. 902 Rep, Nr. 855 Kol, datë 16.02.2017.
Changes
Address:

Seat:
Korçe, Lagjja Periferike, Rruga Eordej, Objekti Nr.86/1

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 23 118 604,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 2 814 499,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -2 852 561,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -757 652,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -675 428,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -336 096,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -178 551,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:68 339 250,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:28 141 955,00
Worked By : A.Lala