Skip to content

NOA CONTROL (Ish Noa Plus) Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-09-14 10:41:49
JSON

Tax Registration Number: L51622005C
Administrators: Anila Jani
Scope: Kryerja e aktiviteteve të vlerësimit të konformitetit, përfshirë çertifikimin e produkteve/pajisjeve/instalimeve, verifikimin e instrumenteve apo sistemeve matës ligjërisht të kontrolluara, testimin, inspektimin, në fushat, por pa u kufizuar në sa vijon, mbrojtjen e mjedisit, enë dhe pajisje nën presion, pajisje të transportueshme nën presion, ashensorë, pajisje ngritëse, makineri, mjete motorrike, çrregullime elektromagnetike, pajisje/instalime elektrike, instrumente matës ligjërisht të kontrolluar, çertifikim personeli. Ofrimi i shërbimeve të konsulencës, projektimi i projekteve, ndërtimi i sistemeve të menaxhimit, vlerësim të konformitetit ose vërtetim përputhshmërie të projekteve, veprimtari shitblerjeje, import-eksport, me përjashtim të atyre për të cilat kryejmë vlerësim konformiteti, si dhe kryerja e çdo aktiviteti në lidhje me, si dhe që është i nevojshëm për kryerjen e aktiviteteve të përmendura në objektin e aktivitetit të shoqërisë. Me qëllim realizimin te veprimtarisë së saj, shoqëria mund të kryejë veprime me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme si dhe të administrojë, blejë, shesë ose të marrë me qira, të ketë interesa ose pjesëmarrje në shoqëri të tjera, konsorciume të themeluara ose në themelim e sipër, që kanë objekt të ngjashëm të veprimtarisë me objektin e Shoqërisë ose objekti i tyre i shërben qëllimit të realizimit të objektit të shoqërisë. Në përgjithësi, Shoqëria mund të kryejë të gjitha aktivitetet e dobishme ose të nevojshme të lejuara nga ligji, për realizimin e objektit të Shoqërisë.
Other Trade Names: NOA CONTROL
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 17.04.2015
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Concessions and PPPs: Jo
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Additions: I. Më datë 18.10.2018, u mbajt proçedura konkurruese për dhënien me konçesion të shërbimit të kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm, ku kanë qenë pjesëmarrës këta operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse:

“NOA CONTROL” sh.p.k me vlerë investimi 70.000.000 (shtatëdhjetë milionë) lekë.

II. Më datë 15.07.2019, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka njoftuar shoqërinë “NOA CONTROL” sh.p.k se oferta e saj për dhënien me konçesion/PPP të shërbimit të kontrollit ligjor periodik të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm, është pranuar.
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr 5, Rruga Nikolla Tupe, Ndërtesa Nr. 3, kati I, Nr.1

Address:
Elbasan, Rruga Labinot - Fushë, Elbasan, Pasuria me Nr. 962/2, Zona Kadastrale 2355, Vol. 1, Fq. 30

Email address:
info@noaholding.com; info@noacontrol.al

Telephone:
0697501178; 0696533504; 042257444

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (15.07.2019)
Statuti i shoqerise
Financial Documents: Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 10 930 260,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -11 298 109,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:45 514 453,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:7 505 417,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017

Worked By : A.Lala