Skip to content

BIOMEDICA ALBANIA DISTRIBUTION

JSON

Tax Registration Number: L52020002V
Administrators: Klodjan Malaj
Scope: Tregtim me shumicë e pakicë, import-eksport, marketing të produkteve farmaceutike dhe para farmaceutike (kozmetike, estetike, higjienike, dietetike, ushqimore, medikamente), të materialeve e pajisjeve mjekësore dhe aksesoreve të tyre, reagjentëve kiteve laboratorik, të lëndëve të para të përpunuara dhe të papërpunuara për prodhime farmaceutike e para farmaceutike, në farmaci dhe spitale private e shtetërore, sipas ligjeve në fuqi. Tregti me produkte/pajisje mjekësore të diagnostikimit in vitro. Tregti produkte/pajisje mjekësore të kërkimit shkencor, dhe produkte/pajisje diagnostikime veterinare. Hapje klinikash mjekësore, laboratorike e farmaci për tregtim produktesh mjekësore. Blerje, shitje dhe dhënie me qira e pajisjeve teknologjike dhe laboratorike. Formulim, blerje dhe shitje e patentave farmaceutike dhe teknologjike. Zhvillim aktiviteti kërkimor shkencor në Shqipëri dhe jashtë vendit. Shoqëria do të ofroj promovimin e zgjidhjeve të reja shkencore, konsulencë mjekësore dhe do të angazhohet në veprimtari sociale në territorin e Shqipërisë, duke bashkëpunuar me mjeke shqiptare apo të huaj. Organizimin e kongreseve/ 2 konferencave shkencore, seminareve si dhe të gjitha aktiviteteve të formimit të vazhdueshëm në mjekësi, si drejtpërdrejt ashtu edhe nëpërmjet agjencive dhe/ose shoqërive të tjera. Shoqëria, brenda kufijve ligjore, mund të kryeje çdo operacion që lidhet me pasuri të luajtshme, të paluajtshme, truall (blerje, dhënie me qira, shitje). Aktivitete të tjera ndihmese, të ndërvarura apo në funksion të aktiviteteve të mësipërme. Shoqëria mund të mare pjese në mënyre të drejtpërdrejte ose tërthorte në çdo shoqëri që ka objekt të ngjashëm apo që lidhet me objektin e Shoqërisë. Për ketë qellim, shoqëria mund të bashkëpunojë me/ose në çdo mënyre tjetër, të drejtpërdrejte ose tërthorte, të marre pjese në shoqëri të tjera që kane objekt të ngjashëm ose që kane lidhje me objektin e shoqërisë ose ndihmës për realizimin e objektit të shoqërisë. Shoqëria për të garantuar detyrimet e veta dhe ato të palëve të treta mund të vendose garanci, si peng ose barre hipotekare, përfshirë aktivitetin e saj. Në përgjithësi, shoqëria mund të kryeje çdo aktivitet ekonomik, financiar, veprime me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, plotësisht ose pjesërisht, çdo tregti ose aktivitet tregtar dhe të zhvilloje çdo tregti ose aktivitet tjetër fitimprurës I cili mund të jete fitimprurës në lidhje me aktivitetet tregtare të shoqërisë. Shoqëria mund të angazhohet gjithashtu në çfarëdo lloj aktiviteti tjetër që nuk ndalohet me ligj. Import-eksport të pajisjeve elektrike, elektronike, industriale, tregti, projektim, montim të pajisjeve elektrike e elektronike. Përpunim informacioni dhe krijim infrastrukture elektronike dhe i gjithë gamës së fushës së Teknologjisë së Informacionit." dhe disa aktivitete dytësore për të përmbushur objektivin e shoqërisë. Aktiviteti i dezinfektim, Dezinfektim, deratizim.( 3D)" dhe disa aktivitete dytësore për të përmbushur këtë objektiv. Shërbime ekspertize higjeno-shëndetësore, shërbime ndërhyrëse higjeno-shëndetësore ( dezinfektim, dezinfektim, deratizim, etj) dhe disa aktivitete dytësorë për të përmbushur këtë objektiv. Dhenin e ndihmës së pare, laboratorë për ekzaminimin e sëmundjeve profesionale, ushqimeve dhe ambientit. Importimi dhe/ose eksportimi me shumicë dhe me pakicë i mallrave të ndryshme dhe materialeve dhe pajisjeve mjekësore dhe bimëve medicinale (mjekësore), Shërbime mjekësore parësore. Shërbime mjekësore Kabinete mjekësor. Qendër mjekësore. Shërbime të tjera shëndetësore e kurative. Veprimtari në fushën e shëndetit publik, krijimi i "Qendër mjekësore", me disa specialitete mjekësore për vizita dhe konsulta mjekësore, diagnostikim, trajtime ambulatore, trajtime mikrokirurgjikale ku përfshihen studimet, 3 specializimet, promovimet, asistence teknike, kurset e trajnimit për të gjitha specialitetet e kësaj fushe. Import eksport të pajisjeve elektrike, elektronike, industriale, tregti, projektim, montim të pajisjeve elektrike e elektronike. Përpunim informacioni dhe krijim infrastrukture elektronike dhe i gjithë gamës së fushës së Teknologjisë së Informacionit dhe disa aktivitete dytësorë për të përmbushur objektivin e shoqërisë.
Other Trade Names: Biomedica Al
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 01.08.2015
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
Changes
Address:

Seat:
Farke SELITE Rruga Eduart Mano, Pallati Kriger, Zona Kadastrale 3292, Pasuria Nr. 153/80-M2, Njesia Tregtare Nr. 1

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014