Skip to content

TIRANA PARKING
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-01-01 11:34:32
JSON

Tax Registration Number: L61719010E
Administrators: Besnik Sulaj
Scope: Në përputhje me kontratën e konçesionit të nënshkruar midis Taiwan sh.p.k dhe Bashkisë Tiranë me datë 26.04.2016 ("Kontrata e Konçesionit"), objekti i veprimtarive të shoqërisë është si më poshtë: projektimi, financimi, ndërtimi, testimi, vënia në punë, operimi e mirëmbajtja e një parkimi nëntokësor në parkun "Rinia", si dhe në përfundim të afatit të konçesionit transferimi i parkimit nëntokësor në parkun "Rinia", Tiranë, tek Bashkia Tiranë apo tek çdo autoritet tjetër kompetent në përputhje me Kontratën e Konçesionit dhe legjislacionin e zbatueshëm; ofrim dhe shfrytëzim të shërbimit të parkimit nëntokësor, në zbatim të kontratës së Konçesionit dhe legjislacionit të zbatueshëm; si dhe veprimtari ekonomike të tjera funksionalisht të lidhura me veprimtaritë e mësipërme. Në përputhje me legjislacionin shqiptar, në mënyrë që të arrihet qëllimi i sipërpërmendur, shoqëria mund: të kryejë çdo transaksion dhe me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, dhënie-marrje me qira, të vendosë pengje dhe barrë hipotekare; aktivitete këto të konsideruara si të dobishme apo të nevojshme për të arritur qëllimet e Shoqërisë dhe që nuk tejkalojnë në masë aktivitetet kryesore, të cituara më sipër dhe nuk bien në kundërshtim me Kontratën e Konçesionit; të blejë në mënyrë direket apo indirekte, kuota të shoqërive të tjera që kanë një objekt të përafërt me atë të shoqërisë, në Shqipëri ose jashtë shtetit; të kryeje çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i dobishëm ose i domosdoshëm për të arritur qëllimin e aktivitetit të saj. Shoqëria duhet të kryejë çdo aktivitet që përfshihet në objektin e saj, në lidhje dhe që e favorizon atë.
Other Trade Names: Tirana Parking
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Foundation Year: 12.05.2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100,00
Shares: 1
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Nr. 10, Rruga Ibrahim Rugova, Parku Rinia, Kompleksi Taiwan.

Telephone:
0694009884

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (03.01.2019)
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala