Skip to content

SEAD-SGS
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-05-11 14:34:16
JSON

Tax Registration Number: L61725018G
Administrators: Entela Lici
Scope: Tregtim artikuj te ndryshem ushqimore, industrial etj. Import eksport. Projektim dhe zbatimive ndertimore si vijon: ndertime me karakter civil dhe ekonomik, punime/germime dhe sistemime dheu, tarracime, rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike, veshje fasadash, ndertime urash dhe konstruksione metalike, montime panelesh, ndertime terrenesh, ndertime rrugesh, asfaltime, hapje kanalesh si dhe cdo ndertim tjeter me karakter civil dhe ekonomik si hapje kanalizimesh , ndertim ujesjellesash etj. Prodhim e tregtim me shumice e pakice te materialeve inerte si beton, asfaltobetone tj. Peshkim dhe tregtim peshku. Tregtim te paisjeve mbrojtese zjarrfikese dhe aksesore te tyre te ndryshem. Bar Restorant. Sherbim katering. Sherbime ekspertize higjeno – shendetesore. Sherbime nderhyrese higjenoshendetesore(dizifektim,dezinsektim,deratizi ,etj). Asgjesim i mbetjeve spitalore. Furre buke. Marrje dhenie me qera te ambienteve publike dhe private, truall, ndertesa parking, etj. Ferma agroblegtorale te medha, mbarshtim bagetish, vica, gjelle, etj. Tregtimin e ushqimeve me origjine industriale, bujqesore, shtazore (per njerez). Evadim i mbetjeve spitalore, dhe transport i tyre. Tregtim ushqimi per kafshe. Thertore. Tregtim pajisje elektrike. Shitblerje makinash.
Other Trade Names: SEAD-SGS
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 24.05.2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Assets: Shkoder, SH 8694 D, ATV Ford Ejasal, ngjyre e bardhe
Shkoder, SH 6213 E, ATV Mercedes Benz, ngjyre e bardhe
Status: Aktiv
License(s): II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
II.3.A - Mbarështimi i kafshëve në fermat agroblektorale të mëdha
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, KASHAR Lagjja Kashar 2, Rruga Mullishter, godine 1-kateshe, nr pasurie 4, zona kadastrale 2105

Address:
Shkoder, Sheshi Preke Cali, nr.pasurie 11/367/1, zona kadastrale 8593
Shkoder, Velipoje, PULAJ Lagjja Pulaj, Rruga Reç i Ri, godine 2-kateshe, kati I-re, nr pasurie 1, zona kadastrale 3072
Shkoder, Lagjja Perash, Bulevardi Mehmet Pashë Plaku, godine 2 kateshe, kati I-re, nr 2/1030
Shkoder, Lagjja Qemal Stafa, Rruga Lidhja e Prizrenit, godine 2-kateshe, kati I-re, nr pasurie 2/1377, zona kadastrale 8591
Shkoder, Lagjja Perash,Sheshi Isa Boletini, Rruga Edith Durham, godine 5-kateshe, kati 1-re, nr 3/1061

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.05.2021
Statuti i shoqerise
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimevve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 149 413,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -534 242,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -650 650,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 354 170,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:33 871 138,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:32 300 992,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:33 669 251,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:5 583 887,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala