Skip to content

Auto Manoku Servis
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-09-04 16:38:14
JSON

Tax Registration Number: L62311016C
Administrators: Artur Zeneli, Albert Manoku
Scope: Riparime të mjeteve motorike lëvizëse, automjete, të pajisjeve dhe objekteve fikse, instalimin dhe mirëmbajtjen e tyre. Tregtim me shumicë dhe pakicë, import eksporti. Kryerje punimesh për llogari të përsonave të tretë, ndërtime, kalibrime, kompjuterë dhe software. Trajnime dhe konsulta profesionale për vete dhe për të tretë. Shoqëria mund të kryejë çdo operacion tregtar, operacione që lidhen me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme dhje hipotekare që lidhen me to, operacione financiare dhe kredimarrje, të japë garanci të tretëve si dhe të blejë dhe shesë ose marrë me qira ndërmarrje, degë ndërmarrjesh si dhe të ketë pjesëmarrje në shoqëri, ente, konsociume apo në themelim e sipër që kanë për objekt të njëjtë ose të ngjashëm me të vetin apo gjithsesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë.
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 04.11.2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 20 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Kashar Lagjja Yrshek, Rruga Nozllaku, godinë 2 katëshe, Kati 1, Zona Kadastrale 3865, Nr.Pasurie 287/31/1

Telephone:
682007508

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information