Skip to content

6D - PLAN
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-09-04 16:38:14
JSON

Tax Registration Number: L62717405H
Administrators: Saidjon Kodhelaj
Scope: Projektimin e objekteve civile- industriale- turistike, prej muraturë e skelet beton arme mbi 5 kate - 2 objekte me skelet metalik. Mbikëqyrje-kolaudim. Projektimin e rruge urbane kryesore dhe rruge interurbane kryesore, rruge lokale, rruge urbane dytësore dhe rruge interurbane dytësore. Projektimi i sinjalizimit rrugor. Projektimin e shtresa rrugore sistemim-asfaltime. Projektimin e veprave hidraulike. Projektim instilator. Projektim ura dhe vepra arti. Projektues gjeodet. Studime gjeologo inxhinierik-hidrogjeologjik. Hartimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis, për te kryer auditim mjedisor, për hartimin e ekspertizave për probleme mjedisore dhe thirrjen si ekspert për të Vlerësuar një raport të Vlerësimit të ndikimit në mjedis ose rezultatet e një auditimi. Studimi dhe përgatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarrit të ndërtesave të çdo lloji. Hartimi i akteve të ekspertizës teknike për zjarret e rena. Vlerësimin e pasurive të paluajtshme, ndërtesa dhe toke truall, toke bujqësore pyll, livadhe, kullota. Projektimi dhe zbatimi te punimeve të ndërtimit, rikonstruksioneve, mbikëqyrje kolaudim punimesh zbatimi dhe montimi në godina banimi civile, industriale, bujqësore, turistike, shoqërore, rruge ura e vepra arti, si dhe punime të të gjitha llojeve në fushën e Ndërtimit e montimit. Eksport-import dhe tregtim me shumicë e pakicë e të gjitha llojeve të materialeve e pajisjeve te ndërtimit, hidrosanitare, elektrike etj. Të mallrave te ndryshme industriale dhe mallrave të tjera të të gjitha llojeve. Veprimtari lidhur me asistencën e të gjitha llojeve te pasurive të paluajtshme, që bëjnë pjesë ose jo në kategorinë e ndërtesave për banim të përbashkët, si dhe çdo veprimtari tjetër ekonomike që konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e qëllimit të shoqërisë e që nuk bie ndesh me legjislacionin në fuqi. Agjenci doganore.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 16.03.2016
District: Fier
Country: Shqipëri
Initial Capital: 1 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Fier Lagjja Apollonia, rruga Jakov Mile, pallati 178, kati 2

Telephone:
0695434204

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 13.07.2020
Statuti i shoqerise
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Financial Information