Skip to content

Arakopi
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-09-11 12:35:32
JSON

Tax Registration Number: L81322034J
Administrators: Olsen Kojanaj
Scope: Tregetimi me shumice e pakice, sherbim spedicioni brenda dhe jashte vendit, Tregtim artikujsh te ndryshem, sherbime transporti brenda dhe jashte vendit, per llogari te vet dhe per te trete. Sherbime ne ndertim etj, punime ne fushen e ndertimit ne zerat, germime dheu ne punimet eventuate, murature e beton arme-prishje dhe punime ne toke te germuar. Prodhim materiale inerte – gure. Prodhim elemente betoni e betonarme te zakonshme-paranderur gure dekorative. Ndertime civile, industriale turistike, bujqesore, deri ne 5 kate. Rikonstruksione. Ndenime banesash me skelet mbi 8 kate, ndertim rruge kat. IV dhe V. Ndertim rruge kati III dhe II-I. Punime te mirembajtjes, dhe sinjalizimit ne rruge, ndertim mbi shtresa rrugore. Ndertim ujesjellesa - kanalizime - kanale e impiante vaditese. Punime mbrojtese te sistemit hidraulik-cimentime etj. Punime karpjenterie druri etj. Prodhim dhe tregetim tekstilesh dhe aksesoresh te ndryshem etj., Import -Eksport me shumice dhe pakice te cdo lloj malli te parashikuar ne tabelat doganore te Republikes se Shqiperise. Import-eksport te makinave dhe makinerive te renda, autoveturave te te gjitha llojeve dhe tregtimin e pjeseve te nderrimit, dhenien me qera te tyre etj. 2 Agjensi trunsporti, publicitet, reklama dhe propaganda. Shoqeria ka te drejte te ushtroje cfaredolloj veprimtarie tjeter te lejuar nga ligji dhe ne perputhje me rregullat ne fuqi.
Legal Form:
Foundation Year: 15.01.2018
District: Tirane
Country: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane Tirane TIRANE Njesia Administrative Nr.11, Rruga "Don Bosko", Perballe Vizion Plus, Kulla 5, Kati 5

Telephone:
697125923

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information