Skip to content

MSE (Ish ASHLAR Group)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-03-11 10:04:02
JSON

Tax Registration Number: L82001005A
Administrators: Can Kutay Orten
Scope: Import-eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te instrumentave dhe pajisjeve shendetesore dhe medicinale, sanitare, shtesa ushqimore dhe dietike. Import, eksport, tregtimi me shumice, montim dhe riparim i aparaturave dhe pajisjeve mjekesore, implanteve si dhe aksesoreve te tyre edhe gjeneratoreve me Rreze X, instalimi dhe mirembajtjen e te gjithe pajisjeve te cituara me siper. Investime, sherbime, projekte ne fushen e mjeksise dhe shendetit; Ngritja dhe menaxhimi i klinikave private. Ndermarrja e nismave, veprimeve, aktiviteteve te ndryshme ligiore qe kane per objekt pjesemarrjen ne procese dhe iniciativa te ndryshme koncesionare, privatizimi apo tenderimi. Imp-Exp materiale dhe pajisje mjekesore, konsulence dhe trajtim ne fushen mjekesore. Rikonstruksione, imp-exp te impianteve industrial dhe informatike etj. Shoqeria mund te kryeje gjithashtu te gjitha operacionet tregtare dhe sherbime ne te gjitha fushat, mbi pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, qe do te vleresohen te nevojshme apo te dobishme per realizimin e objektit te shoqerise si dhe te bleje pjesemarrje ne kapitalin themeltar te shoqerive te tjera qe kane objekt te ngjashem apo te perafert me te vetin. Gjithashtu, brenda kufijve te percaktuar nga ligji mund te leshoje garanci, letra demshperblimi dhe cdo garanci tjeter reale. Shoqeria ne ushtrimin e aktivitetit te saj, do te marre te gjitha autorizimet e lejet e nevojshme prane institucioneve publike shqiptare, dhe do te mbeshtetet ne rregullat dhe normat ne fuqi ne lidhje me ushtrimin e veprimtarise se saj te rregullt ekonomike. Ne perputhje me legjislacionin shqiptar, ne menyre qe te arrihet qellimi i siperpermendur, shoqeria mund te kryeje cdo transaksion ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie-marrje me qira, te vendose pengje dhe barre hipotekore; aktivitete keto te konsideruara si te dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase aktivitetet kryesore, te cituara me siper; te kryeje aktivitete publikimi, reklamimi, promocioni dhe sponsorizimi. Per me teper, shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet tjeter i cili nuk eshte i ndaluar nga legjislacioni ne fuqi. Shoqeria do te kryeje çdo lloj aktiviteti ne raport me objektin dhe per te favorizuar ate. Shoqeria me qellim investimin e kapitaleve te saj, mund te kete interesa dhe te marre pjese ne shoqeri te tjera qe kane objekte veprimtarie te cfaredolloj natyre, te ngjashme apo qe lidhen me aktivitetin e saj. Shoqeria zbaton te giitha ligjet dhe aktet e duhura nenligjore. Ajo zbaton standartet te larta te etikes. Per kryerjen e aktivitetit te saj shoqeria mund te hape dege te saj brenda dhe jashte vendit, zyra te reja, njesi perpunimi, sherbim tregetimi dhe te bashkepunoje me subjekte te ndryshem vendas dhe te huaj.
Other Trade Names: MSE
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 30.07.2018
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri, Turqi
Initial Capital: 5 867 000,00
Shares: 3
Type of Ownership: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane, Automjet VW CADDY AA 082 ZX
Tirane, Automjet VW CADDY AB 940 BA
Tirane Tirane TIRANE Automjet VW CADDY AA 187 TB
Status: Aktiv
License(s): III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga Sami Frasheri, Nr Pasurie 7/120-N1, Zona Kadastrale 8270, Vol.28, Faqe 155

Address:
Tirane, Rruga Besim Alla, Njesia Administrative Nr 6, Ndertesa Nr 3, Çertifikate Pronesie nr. 1069018, Zona Kadastrale nr 3321 Nr pasurise 433/148, 433/145 vol 16 fq 93

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.03.2021
Akti i themelimit
Kontrate per shitje kuotash 13.10.2020
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 20.09.2020
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2021
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 179 391 620,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 6 004 081,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:600 948 206,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:157 475 395,00
Worked By : A.Lala