Skip to content

"LALA" Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-09-07 11:16:21
JSON

Tax Registration Number: J76418903B
Administrators: Skënder Lala
Scope: Grumbullim, transportim dhe depozitimi i dherave dhe mbejtjeve të llojeve të ndryshme urbane. Import - eksport, tregti të mallrave të ndryshëm, transport mallrash e pasagjerësh etj. Gërmime dheu me punime eventuale murature e beton armeje, sistemime, taracime, prishje dhe punime në tokë të gërmuar, prodhim dhe tregtim të materialeve të ndërtimit. Ndërtime civile dhe ekonomike, ndërtim rruge, asfaltim e punime të të gjitha kategorive, punime hekurudhore, tunele, linja tramvai, pista aeroportuale, punime nëntokë, ura, vepra ujore, ndërtime dhe mirëmbajtje të llojeve të ndryshme, banesa dhe godina social - kulturore, realizimi i objekteve hidroteknike, ujësjellës, KUZ dhe KUB, gazsjellës etj. Punime për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve automobilistike dhe infrastrukturës rrugore. Ndërtime dhe mirëmbajtje e veprave civile dhe industriale, ndërtimin e ndërtesave publike dhe private, stabilizimin e rrëshqitjeve, punime inxhinjerike civile (ujësjellësa, kanalizime, diga, mbrojtje lumore, bonifikime, rehabilitim digash dhe rezervuarësh, sisteme vaditje dhe kullimi). Ndërtime dhe mirëmbajtje e veprave elektrike TU, TM dhe nënstacione elektrike. Veprimtari tregtare, kulturore, sportive, të veprave të kultit, të objekteve sociale, hoteleve, fshatrave turistike, prodhim dhe shitje të materialeve të ndërtimit dhe të parafabrikanteve të ndryshme, mirëmbajtje fasadash, punime restaurimi, restaurim i ndërtesave monument kulture etj. punime karpentiere, druri, metalike, punime të mirëmbajtjes, sinjalizimit dhe vijëzimit në rrugë, tregtim i makinerive dhe pjesëve të këmbimit të të gjitha llojeve, pajisjeve elektrike, hidraulike, hidrosanitare, lëndë të para, materiale ndërtimi, inerte, produkte të gatshme e gjysëm të gatshme, konfeksione, etj. Mirëmbajtje të ambjenteve të gjelbra (sistemim lulishte, vepra arti dhe dekori). Aktivitet në fushën e transportit, mjedisit, prodhimit, shërbimeve të ndryshme, artikuj industrial, tregtisë dhe telekomunikacionit. Aktivitet në hartimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis, auditim mjedisor, ekspertiza për probleme mjedisore, ekspertiza për të vlerësuar rezultatet e një auditimi mjedisor, shërbime profesionale lidhur me ndikimin në mjedis, hartimin e projekteve të ndryshme në fushën e mbrojtjes së mjedisit etj. Pastrimi i sipërfaqeve urbane të ambienteve të brendshme e të jashtme, të qendrave të banuara të mbetjeve në destinacionet e përcaktuara. Ndërtim dhe mirëmbajtje të impianteve të grumbullimit, trajnimit dhe riciklimit të mbetjeve urbane. Shoqëria kryen çdo lloj veprimtarie të dobishme për arritjen e objektit të saj duke përfshirë edhe veprime për shitblerje sendesh të luajtshme dhe të paluajtshme, pjesëmarrje me kuota dhe aksione në shoqëri dhe ndërmarrje të tjera.
Other Trade Names: LALA Shpk
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 21.02.1998
District: Kukës
Country: Shqipëri
Initial Capital: 55 372 954,00
Shares: 100
Child Company: THAÇI ENERGJI, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24.09.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K97208901D, me adresë në Kukës, Gjinaj, DOMAJ, Fshati Domaj, Komuna Gjinaj, Ndërtesë private pranë Shkollës 9-vjeçare Kamer Sherifi, me administratorë Jonuz Lala dhe Shkëlqim Thaçi, me status aktiv. "LALA" sh.p.k zotëron 2% të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 06.09.2019)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 16.04.2015, u lidh Kontrata e Pengut Nr. kol. 1504, Nr. Rep. 721, me pengmarrës/kredidhënës Raiffeisen Bank Sh.A dhe kredimarrës "LALA" shpk. Si kusht paraprak për dhënien e linjës së kredisë nga kredidhënësi Raiffeisen Bank sh.a, palët kanë rënë dakort të lidhin këtë kontratë pengu mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqërinë “LALA” SHPK, të zotëruara në amsën 100% nga ortaku i vetëm Skëndër Lala. Si kusht paraprak për dhënien e kredisë, pengdhënësit kanë rënë dakort t’i vënë në dispozicion Bankës një peng mbi kuotat e shoqërisë, në mënyrë që të sigurojë përmbushjen e detyrimeve të shoqërisë “LALA” shpk, sipas kontrtës së kredisë me kufi të datës 16.04.2015 dhe kontratës për lëshimin e garancive bankare të datës 16.04.2015.

II. Më datë 28.06.2016, me anë të urdhërit Nr. 1460/9-0572-16 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 3589 Prot., datë 29.06.2016, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Kodra Bailiff Service” shpk, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat e subjektit, shoqërisë “ LALA” Shpk, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga këto kuota dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qendrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

III. Më datë 22.07.2016, me anë të urdhërit Nr. 354 Regj, Nr. 2791 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 4702 Prot, datë 26.07.2016, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “AEF BAILIFF SERVICE”, u urdhërua vendosja e masës së bllokimit në kuotat e shoqërisë “ LALA”shpk, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

IV. Më datë 16.08.2016, me anë të urdhrit Nr. 2875 Prot, lëshuar nga zyra përmbarimore gjyqësore private "Aef Bailiff Service" sh.p.k, protokolluar nga QKB me Nr. 6236 Prot. datë 17.08.2016, për heqjen e masës së sekuestros konservative, mbi kuotat e shoqërisë "LALA" sh.p.k si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave.

V. Më datë 16.08.2016, me anë të urdhrit Nr. 1460/28-0572-16 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 6802 Prot., datë 06.09.2016, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Kodra Bailiff Service” shpk, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivin e shoqërisë “ LALA” Shpk.

VI. Më datë 03.04.2017, me anë të Urdhrit Nr. 143/12 Akti., protokolluar nga QKB me Nr. 4874 Prot., datë 04.04.2017, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Irisa Tereziu PF, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e regjistruara në emër të palës debitore shoqërisë ""LALA" sh.p.k, për shkak të detyrimeve të papaguara ndaj shoqërisë “WAT 2010” shpk.

VII. Më datë 17.05.2017, me anë të Urdhërit Nr.143/51 Prot "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Përmbarues Gjyqesor "Irisa Tereziu", drejtuar QKB, u urdhërua heqja e masës së sekuestro konservative të vendosur me urdhërin nr. 143/12, datë 03.04.2017, mbi të gjitha aksionet e regjistruara në emër të debitorit "LALA" Shpk me NIPT J76418903B. Sekuestro u hoq pas shlyerjes së detyrimeve ndaj shoqërisë “WAT 2010” shpk.

VIII. Më datë 15.05.2017, me anë të urdhërit Nr.3327 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore EPSA, protokolluar nga QKB me Nr.7239 Prot., datë 17.05.2017, u urdhërua bllokimi i kuotave të shoqërisë ”LALA" shpk.

IX. Më datë 20.06.2017, me anë të urdhërit Nr. 3935 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore private "E.P.S.A" Shpk, u hoq bllokimi i kutoave/aksioneve dhe të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorin, shoqërinë "Lala" Shpk.

X. Më datë 05.10.2017, u nënshkrua Marrëveshja Siguruese mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqëri Nr. 2619 Rep. Nr. 1346 Kol., ndërmjet bankës Raiffeisen Bank sh.a dhe barrëdhënësit Skënder Lala dhe Gjyke Lala, si dhe kredimarrësit: shoqërisë “LALA” shpk. Me anë të kësaj marrëveshje barrëdhënësit këtu i japin barrëmarrësit një barrë siguruese mbi 100% të kuotave që Z. Skënder Lala zotëron tek shoqëria “LALA” shpk, me të cilat sigurojnë pagesën, përmbushjen dhe shlyerjen e të gjitha detyrimeve të siguruara të shoqërisë “LALA” shpk, ndaj barrëmarrësit.

XI. Më datë 20.07.2018, me anë të Urdhrit Nr. 146/4 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 8906 Prot, datë 31.07.2018 lëshuar nga Zyra e Përmbarimit “Best 2010", u urdhërua të mbahet nën sekuestro asetet që i takojnë debitorit "LALA" shpk në çdo lloj aktiviteti për të cilin ju keni informacion. Të informoni me shpallje ose me punonjësit tuaj debitorin për këtë detyrim.

XII. Më datë 26.09.2018, me anë të Urdhrit Nr. 145/16 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "BEST 2010", u urdhërua të konsiderohet i anulluar urdhri Nr. 146/4, datë 20.07.2018 i kësaj zyre përmbarimore.

XIII. Më datë 17.06.2019, me anë të urdhrave Nr. 184/9 0048-19 Prot., Nr. 185/7 0049-19 Prot., Nr. 186/7 0050-19 Prot., Nr. 187/7 0051-19 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “BESA” sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitorit "LALA" SHPK, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat në Regjistrin Tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë. Objekti i sekuestros janë likujdimet e faturave ndaj shoqërisë Varvara sh.p.k.

XIV. Më datë 24.06.2019, me anë të urdhërave Nr.186/100050-19 Prot, Nr.187/130051-19 Prot., Nr.184/130048-19 Prot., dhe Nr.185/110049-19 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “BESA”sh.p.k, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitorit "LALA" shpk, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave.
Changes
Address:

Seat:
Kukës, Krumë

Address:
1) Tiranë, Paskuqan, Afër liqenit të Paskuqanit, Tokë arë, Zona kadastrale 3993, Numër pasurie 1024/1
2) Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 2, Rruga Mihal Grameno, Pallati i ri, Pranë degës së thesarit, numër pasurie 3/388+1-2, Kati 2

Email address:
info@lalashpk.al, lala_shpk@yahoo.com

Telephone:
+355 42382023, +355 676093748

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.09.2019
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 25.09.2010
Kontrate pengu mbi kuotat e pjesemarrjes 16.04.2015
Urdher per vendosjen e sekuestros 28.06.2016
Urdher per venien e sekuestros 27.06.2016
Urdher per heqjen e sekuestros 17.08.2016
Urdher per heqjen e sekuestros 16.08.2017
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 03.04.2017
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 17.05.2017
Marreveshja siguruese 05.10.2017
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 17.06.2019
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 24.06.2019
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 9 117 648,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 7 037 072,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 4 479 419,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 6 151 716,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 410 899,50
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 13 040 053,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 16 625 679,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 12 423 646,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 12 880 385,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 10 068 574,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:103 886 063,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:211 518 818,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:215 550 967,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:256 308 675,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 70 023 591,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 201 696 450,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 327 813 511,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 201 799 024,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 184 658 162,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 205 148 245,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018

Worked By : A.Lala