Skip to content

DRANOVA SHPK
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-12-07 15:31:44
JSON

Tax Registration Number: J91920501B
Administrators: Hazir Gashi
Scope: Në fushën e ndërtimit si dhe materaile ndërtimi, ndërtime civile një e shumë kate, vila objekte industriale, restaurime të objekteve të ndryshme, makineri ndërtimi, pjesë këmbimi si dhe punime të të gjitha llojeve. Shfrytëzimi dhe punime sipërfaqësore dhe nëntokësore të mineraleve, Përdorimi i lëndëve plasëse dhe shpërthyese në kryerjen e punimeve për hapjen dhe shfrytëzimin e mineraleve në kariera e nëntokë, për hapjen e rrugëve e punimeve të ndërtimit. Lavazh për larje automjetesh. Dhënie me qera e ambjenteve të shoqërisë.
Other Trade Names: DRANOVA SHPK
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 05.12.1994
District: Durrës
Country: Shqipëri
Initial Capital: 326 645 638,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 03.06.2013, me anë të urdhërit Nr. 1529 Prot, të lëshuar nga shoqëria përmbarimore "TDR GROUP" Sh.p.k, u vendos masa e sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori Z. Ahmet Riza Bajrami, Znj. Aurela Pellumb Bajrami dhe të dorëzanësve "FATBEL" SH.p.k me administrator Z. Bajram Gashi dhe shoqëria "DRANOVA" Sh.p.k me administrator Hariz Gashi, me qëllim shlyerjen e detyrimeve për ekzekutimin e Titullin Ekzekutiv "Kontratë Kredie Nr. 2484 Rep Nr. 1724/1 Kol datë 25.10.2007.

II. Më datë 29.10.2013, me anë të vendimit Nr. 2616 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore gjyqësore private "TDR GROUP", u vendos që plotësimi i kërkesës së kreditorit mund të realizohet plotësisht me ekzekutimin e mëtejshëm të detyruar vetëm mbi sendet e paluajtshme dhe të luajtshme të sekuestruara, që posedojnë debitoret dhe dorëzanësit. U vendos: 1- Të vazhdojë dhe përcaktojë veprimet e mëtejshme përmbarimore vetëm mbi këto pasuri të debitorëve apo dorëzanësve. 2- Të lirojë nga sekuestro e vendosur më parë aksionet e zotëruara nga shoqëria "DRANOVA" sh.p.k me NUIS (NIPT) - J91920501B dhe me administrator z. Hazir Gashi, te sekuestruara me ane te shkreses Nr. 1529 Prot. date 03.06.2013 te Shoqerise Permbarimore Gjyqesore Private "T.D.R Group" sh.p.k
Changes
Additions: *Të ardhurat e shoqërisë për vitin 2018 vijnë si rezultat i dhënies së ambjenteve të shoqërisë me qira
Address:

Seat:
Durrës, Skenderbej, Ish Goma L. 4

Telephone:
0682025892

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.12.2019
Akti i themelimit
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 07.07.2009
Urdher per venien e sekuestros 03.06.2013
Vendim per percaktimin e objektit te sekuestros 29.10.2013
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Shenime per Pasqyrat financiare 2018
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 137 142,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -4 480 126,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -4 656 071,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -4 559 706,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 61 943 280,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 834 168,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 1 155 659,50
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 41 691 013,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 68 229 970,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:11 364 453,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 669 672,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 85 302 451,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 31 260 146,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 45 878 637,03
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 145 346 798,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 161 403 687,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2018

Worked By : A.Lala