Skip to content
Përfitues nga VKM nr. 507, datë 17.07.2019, i pasurisë “Një pjesë e katit të parë të ish-repartit të URT-së, me nr. pasurie 2/423, zk. 8513, me sipërfaqe të përgjithshme 930 m2, nga ku sipërfaqe ndërtimi 900 m2 dhe sipërfaqe funksionale 30 m2”, në pronësi të Bashkisë Durrës, për një periudhë 8-vjeçare (Mbështetur në aktin normativ me fuqinë e ligjit nr. 4, datë 09.07.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare dhe institucioneve shtetërore të ndërmarrjeve apo objekteve të veçanta, mjeteve kryesore dhe mjeteve të xhiros së këtyre ndërmarrjeve”, miratuar me ligjin nr. 9967, datë 24.7.2008, të ndryshuar, dhe në vijim të vendimit nr. 54, datë 05.02.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave)

UNIEURO SHPK
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-12-25 13:57:20
JSON

Tax Registration Number: K71814508A
Administrators: Arian Gjyzeli
Scope: Import-eksport, tregëtimi me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm, prodhim e tregëtim konfeksionesh, indutriale, ushqimore, makineri tëndryshme, elektroshtëpiake, pllaka, transport mallrash dhe pasagjerësh, tregtim prodhimesh kozmetike, punime druri, duralumini, përgatitje zarfesh letre, import-eksport të kafshëve dhe shpendëve të gjallë, ndërtim. Rikonstruksion objekte civile. Nën regjimin e përpunimit aktiv (fason).
Other Trade Names: UNIEURO SHPK
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 04.06.2007
District: Durrës
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Legal Cases: Më datë 17.07.2019, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 507, u miratua lidhja e kontratës së qirasë, me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Bashkisw Durrws, si qiradhënës, dhe shoqërisë “UNIEURO” SHPK si qiramarrës për pasurinë “Një pjesë e katit të parë të ish-Repartit të URT-së, me nr. pasurie 2/423, ZK 8513, me sipërfaqe të përgjithshme 930 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimi 900 m 2 dhe sipërfaqe funksionale 30 m2 ”, në pronësi të Bashkisë Durrës, për një periudhë 8-vjeçare, sipas genplanit dhe tekstit të projekt-kontratës.
Changes
Address:

Seat:
Durrës, Rrashbull, Fshati Vrrinë, pranë Nënstacionit Fllakë

Address:
1) Durrës, Zona Kadastrale 8513, Nr. pasurie 2/423, Ish URT
2) Durrës, Lagjja nr.18, Rruga Aleksandër Goga, zona kadastrale 8513, nr pasurie 1/738 n-3
3) Durrës, Xhafzotaj, Xhafzotaj, nr pasurie 76/83, volum 4, faqe 12, zona kadastrale 2574

Email address:
saimirzalla@yahoo.com

Telephone:
052220884

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.12.2019
Akti I themelimit
Kontrate shitje kuotash 21.07.2009
Kontrate shitje kuotash kapitali 10.04.2015
VKM nr. 54, datë 05.02.2014, Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore
LIGJ Nr. 37/2019 PËR DISA SHTESA NË AKTIN NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT, NR. 4, DATË 9.7.2008, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
VKM Nr. 507, datë 17.07.2019 per dhenien e miratimit per lidhjen e kontrates se qirase me tarifen 1 euro
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 19 535 909,04
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 847 363,20
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 386 236,47
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 11 456 880,69
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 12 676 717,71
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 15 674 500,59
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 8 448 735,62
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 11 760 620,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 842 802,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 1 772 978,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:120 426 616,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:88 063 168,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:71 941 401,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:81 639 977,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 67 594 569,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 73 267 105,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 52 279 465,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 90 607 113,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 23 328 027,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 23 115 317,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018

Worked By : A.Lala