Skip to content

Edvin Bega
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-02-09 10:22:25
JSON

Tax Registration Number: L11304043D
Administrators:
Scope: Konsulencë në Arkitekturë, Zhvillim Urban dhe Infrastrukturë, Menaxhim Projektesh, Projektim dhe Mbikqyrje (Supervizion) të punimeve të ndërtimit. Zhvillime të projekteve dhe aktiviteteve turistike. Përgatitje të studimeve të fizibilitetit (analiza dhe vlerësimi i potencialeve ekonomike dhe teknike), Analizë dhe vlerësim i ndikimit social dhe analizës mjedisore. Përgatitje të detyrës së projektimit për konkurse arkitekture dhe urbanistike, hartimi i detyrave të projektimit, këshillim në hartimin dhe përgatitjen e kontratave të konsulencës si dhe hartimi i termave përkatëse të referencës. Menaxhimim i projektit, koordinim i grupit të projektimit dhe të ekspertëve dhe palëve të interesuara. Përgatitje dizajni inovativ, strategji për zhvillim strategjik, zhvillim të qëndrueshëm urban, planifikim të integruar të projekteve komplekse arkitektonike dhe hapësirave urbane të të gjitha shkallëve dhe gjatë të gjitha fazave (nga ideja e parë deri në prodhimin e dokumentave të ndërtimit dhe mbikqyrjes (supervizionit) të punimeve të ndërtimit). Konsulencë në projekte për energji të rinovueshme, masat për efiçence energjitike si dhe hartimi i koncept-ideve për energji inteligjente për zhvillimin e objekte private dhe publike dhe për projektet e zhvillimit urban. Matja e sasive dhe hartimi i preventivave. Hartim dhe zhvillim të plan veprimit urbane, hartimi i buxhetit të projekteve urbane dhe arkitektonike. Projektim dhe zhvillim të prototipeve urbane, mjete të zhvillimit strategjik urban, proçese të planifikimit, planeve të veprimit prioritare dhe master-planeve urbanistike dhe të planeve të zhvillimit lokal. Projektim të ndërtesave të larta (zyra & banimi), teatro dhe objekte kulturore, parkime nëntokësore, aeroporte, institucione publike, stacione të gazit, strehimi, kompleksesh multi-funksionale të ndërtimit, shesheve urbane dhe infrastrukturës publike, parqeve urbane, objekteve sportive dhe projekteve turistike dhe kompleksesh. Prodhim të të gjitha dokumenteve nga koncepti deri në projektim të detajuar dhe specifikimeve teknike, dokumenteve të zhvillimit dhe ndërtimit. Konsulencë dhe ekspertizë në planifikim dhe ndërtim sipas librit të kuq FIDIC dhe udhëzimeve PRAG supervizim te punimeve të zbatimit, përgatitje dhe vlerësim të dokumentave të tenderit. Këshillime mbi vlerësimin lidhur me prioritizimin e veprimeve te zbatimit urbane dhe arkitektonike. Vlerësim risku dhe këshillime për mitigimin e tyre. Verifikim i parametrave teknike. Ofrim të menaxhimit të Palëve të interesuara. Konsulencë për standardet e cilësisë dhe optimizimin e standardeve dhe normave urbanistike dhe të ndërtimit. Përfaqësues i klientit publik për projekte dhe programe publike. PROJEKTIM PUNIMESH DHE MBIKQYRJE E ZBATIMIT TE PUNIMEVE. Sipas kategorive në fushat e studimeve dhe projektimit në ndërtim dhe nënkategorive të mëposhtme: PROJEKTUES URBANIST: Masterplane - studime e plane rajonale urbanistike. Plane rregulluese të përgjithshme për qendra të banuara dhe qytete. Studime pjesore urbanistike. PROJEKTUES ARKITEKT: Projektim arkitektonik për objekte civile - industriale-turistike-vepra arti në infrastrukturë. Projektim arkitektonik për objekte sportive. Projektim interiere. Projektim peizazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbërta, lulishte e parqe. PROJEKTUES Konstruktor (a,b,c). Projektues Instalator (a,b,c,d,e). Projektues Vepra Hidraulike (a,b,c,d,e,f,g). Projektues Rruge-Hekurudha (a,b,c,d,e). Projektim Ura dhe Vepra Arti (a,b,c,d). Projetues Gjeodet (a,b). Studim Gjeollogo Inxhinierik-Hidrogjeologjik (a,b,c,d,e). Projektim i implanteve te prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë (a,b,c,d,e). Projektues të sinjalizimit rrugor (a,b,c). Studime të sizmologjisë inxhinierike (a,b,c,d,e,f). Studime e projektime të ndërtimit dhe mbylljes së vendepozitimeve të mbetjeve të ngurta (urbane). Sipas kategorive në fushat e mbikqyrjes dhe kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim dhe nënkategorivë të mëposhtmë: PUNIME TË PËRGJITHSHME NDËRTIMI (NP-1, NP-2, NP-3, NP-4, NP-5, NP-6, NP-7, NP-8, NP-9, NP-10, NP-11, NP-12). PUNIME SPECIALE NDËRTIMI (NS-1, NS-2, NS-3, NS-4, NS-5, NS-6, NS-7, NS-8, NS-9, NS-10, NS-11, NS-12, NS-13, NS-14, NS-15, NS-16, NS17, NS-18, NS-19, NS-20). Bar - Restorant. Organizim eventesh artistike. Çadra plazhi. Paketim dhe ambalazhim produktesh ushqimore. Shitje mallrash me pakicë.
Other Trade Names: SYMBIOTICA
Legal Form: Person Fizik
Foundation Year: 04.01.2011
District: Vlorë
Country: Shqipëri
Type of Ownership:
Status: Pezulluar
License(s): III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Legal Cases: Më datë 28.12.2018, vendos të pezullohej përkohësisht aktiviteti i personit fizik.
Changes
Address:

Seat:
Vlorë, Himarë, Rruga Kombëtare, Zona "Porto Palermo", Zonë kadastrale Nr. 1952, Numër pasurie 56

Telephone:
0684043957

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (04.02.2019)
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -4 026 783,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -1 016 925,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 2 540 126,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -1 517 784,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:17 992 891,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:22 078 674,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:7 653 603,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017

Worked By : A.Lala